Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WIELKOPOLSKA WIEŚ - ZAPRASZA DO GOŁASZYNA

ZAPRASZAMY dnia 21 września 2013 w godz od 10°° do 1700
do Centrum Wystawowo Edukacyjnym w Gołaszynie

W programie:

- prezentacja walorów agroturystycznych Wielkopolski ‘prezentacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich ‘pokazy: kulinarne, florystyczne, kosmetyczne

- wykłady: nt. ptaków w krajobrazie rolniczym zdrowego odżywiania *występy: zespołów ludowych - Gołaszyniacy, Złote Kłosy,

Kokorzynianki * konkursy: domowe wypieki, warzywa"cudaki", konkurs plastyczny dla dzieci

Dodatkowe atrakcje:

- bezpłatne przewozy bryczką

- degustacja wyrobów mlecznych, mięsnych i piekarniczych ‘kiermasz ogrodniczy

Wieczorem:

godz 17" koncert zespołów ABSTRAKT I RETROSPECTIVE

godz 20°° koncert zespdu ANDYS BAND

Kontakt: 65 545 64 63. 723 678 062

 

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

 • jednolitą płatność obszarową (JPO);
 • uzupełniające płatności obszarowe (UPO):

- do grupy upraw podstawowych,

- do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,

- do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach

zielonych (płatności zwierzęce);

 • płatności uzupełniające:

- dla producentów surowca tytoniowego – płatność niezwiązana do tytoniu,

- w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi;

 • specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych

drobnonasiennych;

 • wsparcie specjalne – płatność do krów;
 • wsparcie specjalne – płatność do owiec;
 • wsparcie specjalne do surowca tytoniowego – płatność do tytoniu;
 • płatność cukrową;
 • oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.

Ważna informacja dla rolników

 • Płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego – płatność niezwiązana do tytoniu,

oraz

 • płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi,

które dotychczas były realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, w 2012 r. będą przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Rolnicy będą mogli ubiegać się o te płatności na wspólnym formularzu wniosku o przyznanie płatności na rok 2012.
 • Rolnicy, którzy składali wnioski o przyznanie tych płatności w roku 2011 do Agencji Rynku Rolnego otrzymają, w tym zakresie, spersonalizowane wnioski  o przyznanie płatności na rok 2012.

Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich (płatność historyczna) zastępuje przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

 • Rolnikowi przysługuje oddzielna płatność do owoców miękkich, jeżeli:
 1. spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie,
 2. przyznano mu za 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich.

Płatności w ramach wsparcia specjalnego - zmiany od 2012 r.

 • Od roku 2012 wprowadzono nowych schemat pomocowy – płatność do tytoniu - jest to wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze   tytoniu -  art. 68 ust. 1 lit. a pkt ii RR (WE) nr 73/2009.
 • Program będzie realizowany w latach 2012 – 2013.
 • Płatność do tytoniu obejmuje następujące grupy odmian tytoniu:
 1. grupa odmian tytoniu typu Virginia,
 2. grupa odmian tytoniu typu Burley,
 3. grupę odmian tytoniu należących do tytoni ciemnych

Płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego  - płatność niezwiązana do tytoniu

 • Płatność niezwiązana do tytoniu – realizowana w 2012 r. wyłącznie przez ARiMR
 • Płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje rolnikowi, jeżeli rolnik ten:
 1. spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;
 2. w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów  posiadających  prawo do uzyskania płatności niezwiązanej (prowadzonego przez ARR).

Płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego  - płatność niezwiązana do skrobi

 • Płatność niezwiązana do skrobi – w 2012 r. realizowana wyłącznie przez ARiMR
 • Płatność niezwiązana do skrobi przysługuje rolnikowi, jeżeli rolnik ten:
 1. spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;
 2. w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej (prowadzonego przez ARR).

Modulacja płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE

 • Art.  7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009:

Wszelkie płatności bezpośrednie, których kwota przewyższa 5 000 euro, które mają być przyznawane rolnikowi w danym roku kalendarzowym zmniejsza się w każdym roku do 2012 r. o następujące wielkości procentowe: 2009 r. o 7 %, 2010 r. o 8 %, 2011 r. o 9 %, 2012 r. o 10 %.

 • Zmniejszenia przewidziane w ust. 1 zwiększa się o 4 % w przypadku kwot wyższych niż 300 000 euro.
 • W 2012 r. następuje zrównanie poziomu płatności stosowanego w krajach UE-15  i w nowych państwach członkowskich (90%), co oznacza że w 2012 r. w odniesieniu do płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE (JPO, wsparcie specjalne, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa) zastosowanie będzie miała wyłącznie modulacja powyżej łącznej kwoty 300 000 euro. Modulacja będzie wynosiła 4% kwoty płatności powyżej 300 000 euro.
 • W odniesieniu do krajowych płatności uzupełniających:
 1. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich do których rolnik jest uprawniony nie przekracza 5000 euro – nie ma zmniejszenia płatności.
 2. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich do których rolnik jest uprawniony przekracza 5.000 EUR, łączna kwota płatności UPO zostaje zmniejszona o 10%, liczone od kwoty wszystkich płatności bezpośrednich.
 3. Jeżeli łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich do których rolnik jest uprawniony przekracza 300.000 EUR, łączna kwotę płatności UPO zmniejsza się o  4%, liczone od nadwyżki powyżej 300 tys.
 4. Zmniejszenia, o których mowa powyżej, nie przekraczają całkowitej kwoty płatności uzupełniającej, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok.

 Zmiany w zasadach doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności – od roku 2012

 • Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie rolnika.
 • Za dzień doręczenia decyzji, w przypadku, gdy rolnik nie wystąpił z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym rolnika. Agencja, przekazując na rachunek bankowy rolnika płatność przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja nie została faktycznie doręczona.
 • Rolnik może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z żądaniem doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym rolnika.
 • W przypadku, gdy rolnik wystąpił z żądaniem doręczenia decyzji, przysługuje mu odwołanie od tej decyzji, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Kierownik biura powiatowego ARiMR, udostępnia rolnikowi, na jego wniosek decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona rolnikowi na jego żądanie.
 • Na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl zamieszczona zostanie informacja o możliwości i trybie żądania przez rolnika doręczenia decyzji oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

Poszerzenie informacji dotyczących zmiany przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 zamieszczone są w dołączonej prezentacji.


MATERIAŁY I PREZENTACJE DO POBRANIA

Opracował: Piotr Kujawa  WODR w Poznaniu

Zgodnie z art.25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Pełniąca role Stacji Koordynującej PDoIR dla województwa wielkopolskiego z Samorządem Województwa wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu sie z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR podjąłem decyzję o utworzeniu Listy zalecanych upraw odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2012 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, przenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego oraz ziemniaka.

Szczegółowy wykaz poniżej

Lista zalecanych upraw odmian na terenie Wielkopolski

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że obecnie trwają w Polsce prace nad uznawaniem obszarów za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.

Działana te są istotne dla hodowców trzody chlewnej ze względu na zmiany jakie to wprowadza w zakresie obrotu trzoda chlewną.

Więzej informacji w załączniku:

POBIERZ ZAŁACZNIK w pliku pdf

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informuje, że na swojej stronie internetowej zamieścił link
do Wyszukiwarki środków ochrony roślin
udowstępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do korzystania:
Krzysztof Wdowiak
Kukurydza jako ziarno może być ważnym komponentem dawki żywieniowej dla świń.
Jest to roślina , która w naszej strefie klimatycznej dość wiernie plonuje. Rok 2011 był dla
uprawy kukurydzy wyjątkowo dobry. Korzystne warunki tego roku sprawiły , że plony ziarna
kukurydzy wahały się od 9 do 13 ton ziarna, o wilgotności 25 do 35 %. Bywały plantacje ,
które dały wyższy plon. Dobre plonowanie sprawia , że kukurydza może mieć korzystny
wpływ na wyniki ekonomiczne tuczu świń.

Czytaj całość - plik pdf
23 listopada 2011

Jedzmy z głową

Jesień i zima to pory roku kiedy zmienia się nasz tryb życia i sposób odżywiania. Jemy więcej i to produktów oraz potraw bardziej kalorycznych. Niestety nie jest to obojętne dla naszego zdrowia, gdyż nadmiar kalorii przekłada się na zbędne  kilogramy . Każdy dodatkowy kilogram ciała to 7000 dodatkowych kilokalorii dostarczonych organizmowi.

A co oznacza pojęcie kaloria? Kalorie w żywieniu  dotyczą wartości energetycznej posiłków. Można podawać ją również w innych jednostkach –  w dżulach ( J).Wartość energetyczną dań podajemy w kilokaloriach- kcal lub kilodżulach – kJ. Jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 g czystej chemicznie wody o 1°C, czyli jest to ilość energii z pożywienia, która jest w stanie podnieść temperaturę wody o jeden stopień.

Czytaj więcej
Mieszanki traw zalecane na łąki i pastwiska
Pobierz plik z mieszankami traw zalecanymi na łąki i pastwiska

Pobierz plik w formacie doc

Dnia 12 października 2011 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję
dotyczącą zmian wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Nowa reforma KE nie
przewiduje zmian odnośnie terminu zniesienia systemu kwot mlecznych, który ma wygasnąć
po sezonie 2014/15.

Więcej w załączniku:

Pobierz plik w formacie pdf

Po elektronicznej identyfikacji owiec i kóz Komisja Europejska chce tym systemem objąć  także bydło. Zatwierdzono projekt rozporządzenia umożliwiający stosowanie elektronicznej identyfikacji bydła. Decyzja o jego stosowaniu leżałaby w gestii rządów krajów członkowskich UE. Celem wprowadzenia tego sposobu znakowania jest poprawa bezpieczeństwa żywności    i zdrowia zwierząt w UE. Dzięki realizacji tego projektu możliwe będzie szybkie rozpoznanie przemieszczanie zakażonych zwierząt lub skażonej żywności . W przyszłości bydło będzie mogło być znakowane tak jak dotychczas dwoma kolczykami usznymi z elektronicznymi identyfikatorami          lub alternatywnie – jednym konwencjonalnym kolczykiem i jednym elektronicznym mikrochipem. W Polsce kolczyki dla bydła z mikrochipem można dobrowolnie stosować od 2010 roku.