Reklama


LOGOWANIE:            | 

Start ZD w Powiatach Powiaty R - Z w Szamotułach Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

czwartek, 08 stycznia 2015 08:13

W Kaźmierzu rolnicy szkolą się cały rok !

Działalność upowszechnieniowa

i szkoleniowa w roku 2014 na

terenie gminy Kaźmierz

Działalność upowszechnieniowa i szkoleniowa służby doradczej na terenie gminy Kaźmierz prowadzona jest zgodnie z zatwierdzonym i przyjętym do realizacji planem działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na dany rok. Plan pracy natomiast powstaje w oparciu o aktualne potrzeby i priorytety mieszkańców wsi, producentów rolnych, samorządów oraz organizacji rolniczych we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Realizując założenia do planu pracy na rok 2014 gminna służba doradcza w gminie Kaźmierz na przestrzeni całego roku prowadziła działalność szkoleniową, która obejmowała tematy, które w roku 2014  były szczególnie ważne dla środowiska rolniczego. W ramach przygotowanych i zrealizowanych spotkań szkoleniowych odbyło się 7 wykładów specjalisty, których dominującym tematem była Integrowana Ochrona Roślin wprowadzana i realizowana w uprawach rolniczych zgodnie z Ustawą od 1.01.2014 roku a wykładowcami byli Andrzej Obst – główny specjalista ds. IOR w WODR Poznań oraz doradca specjalizujący się w zagadnieniach ochrony roślin  Lech Dudek. W ramach wykładów specjalisty poruszane były także zagadnienia związane z Finansowaniem inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2014 – 2020,  które omówiła pani Lucyna Grudzień-Kozaczka - główny specjalista w Dziale Ekonomiki WODR Poznań oraz Janusz Brodzik – starszy doradca ds. ekonomiki  w ZD Szamotuły.

Ponadto rolnicy mieli możliwość zapoznania się z tematem : Zasady racjonalnego doboru maszyn rolniczych i obliczania kosztów, który to temat przedstawił w Kaźmierzu pan Piotr Konieczny - główny specjalista w Dziale Ekonomiki WODR Poznań. Kolejnym działaniem szkoleniowym realizowanym na przestrzeni całego roku 2014 były wykłady, których tematyka obejmowała aktualne potrzeby rolników z terenu gminy Kaźmierz a przygotowywane i prezentowane były przez doradcę gminnego. Wykładów takich zorganizowano łącznie 5 a tematy były bardzo zróżnicowane i poruszały następujące zagadnienia : BHP w gospodarstwach rolnych szczególnie przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin, Racjonalne nawożenie roślin uprawnych w okresie wegetacji ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia azotem, Technologia uprawy zbóż na cele konsumpcyjne, Utrzymanie poziomu materii organicznej w glebie z wykorzystaniem słomy. Omawiane tematy spotkały się z dużym zainteresowanie ze strony uczestników szkoleń ze względu na aktualność poruszanych problemów. Na terenie gminy Kaźmierz od trzech lat działa Lokalna Grupa Dyskusyjna, która w swym składzie skupia głównie młodych rolników zainteresowanych pogłębianie swej wiedzy w dziedzinie ochrony roślin a prowadzi ją doradca gminny Lech Dudek.  Grupa ta zebrała się w ciągu  roku na czterech spotkaniach szkoleniowych gdzie omawiane były zagadnienia dotyczące realizacji zasad Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych na przestrzeni całego roku.  W okresie wegetacji w miesiącu czerwcu służba doradcza tutejszej gminy organizuje już cyklicznie od kilku lat Dni Pola połączone z objazdem pól i gospodarstw na terenie gminy. Ta forma szkoleniowa spotyka się szczególnie dużym zainteresowanie ze strony rolników, którzy licznie uczestniczą w tej metodzie upowszechnieniowej. W roku 2014 część merytoryczna odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym pani Violetty Wawszczak w Radzynach gdzie przeprowadzono wykłady specjalistów a pokaz oraz prezentacje plantacji prowadzonych według zasad IOR wraz z kolekcją odmian zbóż i rzepaku w Gospodarstwie Demonstracyjny pana Wojciecha Kalinowskiego w Kaźmierzu i  na polach uprawnych w miejscowości Piersko. Omawiane zagadnienia i doskonała pogoda jaka panowała w tym dniu spowodowała, że frekwencja uczestników z terenu tutejszej gminy  oraz gmin okolicznych była bardzo duża. Ponadto w miesiącu listopadzie grupa 30 rolników z tutejszej gminy uczestniczyło w Kaźmierzu w szkoleniu w ramach projektu FAPA pod tytułem : Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie wielkopolskim.  Omawiane zagadnienia odebrane zostały przez uczestników z dużym zainteresowaniem gdyż pogłębiły ich wiedzę o zagadnieniach Integrowanej  Ochrony Roślin realizowanej  zgodnie z obowiązującą Ustawą od 1 stycznia 2014 roku w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy szkolenia w Kaźmierzu w trakcie wykładu


 

Główny specjalista ds. IOR Andrzej Obst w trakcie  wykładu  w Radzynach


Pokaz zasad IOR na polu w Gospodarstwie Demonstracyjnym w Piersku


Główny specjalista ds. Ekonomiki Piotr Konieczny w trakcie wykładu


 

Działalność szkoleniowa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez służbę doradczą na terenie gminy Kaźmierz i każdego roku odbierana jest z dużym zainteresowanie przez środowisko rolnicze. Ta forma upowszechnieniowa będzie kontynuowana w roku 2015 a wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom rolników zaplanowane zostały już kolejne wykłady na przestrzeni całego roku gdzie dalej szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych jako temat wiodący oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb  związanych z doborem, uprawą, nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych,  pozyskiwaniem nowych funduszy w ramach PROW 2014 – 2020 oraz organizacją i zarządzaniem gospodarstwami rolnymi.

WODR Poznań,  ZD Szamotuły

Lech Dudek

poniedziałek, 15 grudnia 2014 13:01

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONEJ DEMONSTRACJI

Temat demonstracji : "Integrowana Ochrona Roślin - wykorzystanie oceny zagrożenia patogenami ( rozpoznawanie chwastów i dobór herbicydów ) do racjonalnej ochrony roślin uprawnych na plantacjach w Gospodarstwie Demonstracyjnym"

Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Kaźmierz.

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, drapieżników i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć ilość wykonywanych zabiegów ochrony roślin i w ten sposób ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne.

Demonstracja realizowana była na polu uprawnym pszenicy ozimej, odmiany „ARKADIA” na powierzchni 5,50 ha.

Pszenica została wysiana  21 września 2013 roku na powierzchni 41 ha  w tym pole demonstracyjne 5,50 ha. Ilość wysiewu nasion kwalifikowanych 122 kg/ha. Pole było kompleksu glebowego pszennego-dobrego, klasy bonitacyjne gleby: IIIb i IVa przy bardzo wysokiej zasobności P2O5 i MgO oraz wysokiej zawartości K2O ( analiza glebowa przeprowadzona była w lipcu 2012 r.)  Przedplonem był rzepak ozimy. Nawożenie organiczne – obornik – zastosowany był  na  tym stanowisku w 2010 roku w dawce : 30,0 ton (przestrzegany wymóg płodozmianu w gospodarstwie zgodnie z integrowaną ochroną roślin ) a nawożenie wapniowe – wapno magnezowe – w roku 2011 w dawce 2,5 t/ha. Siew pszenicy odbył się za pomocą agregatu uprawowo-siewnego, przy standardowej rozstawie rzędów i głębokości siewu, co spowodowało równomierne i wyrównane wschody jesienne zboża. Przed siewem zastosowano doglebowo nawożenie mineralne w postaci Suprofoska 30  w ilości 200 kg/ha. W okresie jesiennym po wschodach w dniu : 5.10.2013r przeprowadzono oprysk herbicydem Herboflex 585SC w dawce 2,0 l/ha w celu kompleksowego zniszczenia miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Zabieg okazał się bardzo skuteczny.  Ponadto w dniu 31.10.2013 roku zastosowano 20 kg/ha roztworu RSM, do którego dodano fungicyd Sparta 250 EW w dawce 1,0 l/ha w celu ochrony zasiewu przed chorobami grzybowymi.  W okresie wiosennym  w dniu 25.02.2014 r. zastosowano kolejny nawóz mineralny – Kizeryt MgO25 w dawce 100,0 kg/ha oraz przystąpiono do nawożenia azotowego, którego wysokość została ustalona w oparciu o spodziewany plon z uwzględnieniem części azotu pochodzącego z obornika zastosowanego w roku 2010. W dniu 1.03.2014 r. doglebowo zastosowano roztwór saletrzano-mocznikowy RSM w dawce 250 kg/ha. Nawożenie azotowe uzupełnione zostało  w dniu 30.03.2014 roku o kolejną dawkę RSM w ilości  250 kg/ha. W wyniku dalszych lustracji plantacji w okresie wegetacji zaobserwowano pojawienie się pierwszych oznak chorób grzybowych. W celu zwalczenia chorób grzybowych i zabezpieczenia plantacji na dłuższy okres czasu zastosowano w dniu  03.04.2014 r. preparat Wirtuoz 520 EC w dawce 0,75 l/ha w mieszance z fungicydem Tilt Turbo 575EC w dawce 0,50 l/ha.  W dniu 25.04.2014 przeprowadzono zabieg w celu ochrony liści  przeciwko septoriozom, rdzą i brunatnej plamistości preparatem Acanto 250 SC w dawce 1,0 l/ha, do którego dodano  preparat na skracanie roślin pszenicy Cuadro 250 EW w dawce 0,40 l/ha. Następnie po majowych opadach deszczu w celu ochrony liścia flagowego i kłosa w dniu 30.05.br  zastosowano fungicyd Rubric 125 SC w dawce 0,50 l/ha. w mieszance z fungicydem Revellerv 280 SC w dawce 0,60 l/ha, do tego zabiegu dodano także preparat zwalczający szkodniki - skrzypionkę zbożową, której pojawienie się stwierdzono  po kolejnej lustracji zasiewu.  Zastosowany  insektycyd  to  Cyperkil Max 500 EC w dawce 0,05 l/ha.  Zabiegi okazały się bardzo skuteczne gdyż miesiąc czerwiec był miesiącem z małą ilością opadów deszczu.

Zbiór odbył się w dniu 25 lipca 2014 roku. Obliczony plon ziarna z 1 ha wyniósł 89,00 q/ha. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji nadwyżka bezpośrednia  wyniosła : 1993,05 zł/ha.

Na przedmiotowym polu z demonstracyjną uprawą pszenicy ozimej odmiany „Arkadia” w dniu 18 czerwca 2014 roku przeprowadzony został pokaz dla producentów rolnych na temat „Prezentacja plantacji roślin prowadzonych wg zasad Integrowanej Ochrony Roślin w Gospodarstwie Demonstracyjnym” oraz w ramach realizowanych w tym gospodarstwie „Dni Pola 2014” przeprowadzona była lustracja plantacji tej odmiany w ramach przeglądu kolekcji odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku  zlokalizowanych w tym gospodarstwie. W pokazie oraz lustracji kolekcji odmian uczestniczyli rolnicy  w tym członkowie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz oraz powiatu szamotulskiego.

W trakcie lustracji oceniano poszczególne odmiany pod względem przydatności do uprawy w warunkach gospodarstw rolnych zwracając uwagę na ich wymagania uprawowe,  zdrowotność oraz cech użytkowe odmian.

Pole z demonstracyjną uprawą pszenicy ozimej "Arkadia" przed zbiorem


 

Uprawa pszenicy ozimej odmiany „Arkadia” ze względu na uzyskaną wysoką ocenę jest kontynuowana w gospodarstwie pana Wojciech Kalinowskiego oraz na terenie gminy Kaźmierz i powiatu szamotulskiego.

WODR Poznań

ZD Szamotuły

Lech Dudek


 

Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz postała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu gminy Kaźmierz. W roku 2012 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy odbyły się dwa spotkania w tym jedno organizacyjne, natomiast w kolejnym roku 2013 zaplanowano trzy spotkania szkoleniowe, które realizowane były w ciągu  całego roku. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Na rok 2014 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Spotkania szkoleniowe z rolnikami  Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu Gminy Kaźmierz rozpoczęto w dniu 14 marcu br. realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin - rozpoznawanie i zwalczanie chwastów w zbożach i rzepaku”.  Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, materiały szkoleniowe IOR oraz eksponaty chwastów zebrane z zasiewów ozimych zbóż i rzepaku. Ponadto w wykładzie wykorzystano atlasy, katalogi i Zalecenia oraz Metodyki Instytutu Ochrony Roślin. W spotkaniu uczestniczyło 21 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu. Kolejne szkolenie dla członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej  odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 roku w trakcie Dni Pola 2014 zorganizowanych i przeprowadzonych w Gospodarstwie Agroturystycznym pani Violetty Wawszczak w Radzynach oraz w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne na terenie tutejszej gminy. Szkolenie odbyło się w miejscowości Piersko gdzie omówiono temat : "Integrowana Ochrona Roślin – rozpoznawanie i efektywne zwalczanie chorób oraz szkodników w zasiewach zbóż i rzepaku” ponadto członkowie LGD uczestniczyli w przeprowadzonym na plantacji z uprawą zbóż ozimych i rzepaku ozimego  pokazie na temat : „Prezentacja plantacji roślin prowadzonych wg zasad Integrowanej Ochrony Roślin w Gospodarstwie Demonstracyjnym” W tym szkoleniu uczestniczyli członkowie LGD wraz z grupą rolników z terenu gminy Kaźmierz i powiatu szamotulskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy Dni Pola 2014 uczestniczyli w lustracji kolekcji odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i rzepaku ozimego zlokalizowanych na polach pana Wojciecha Kalinowskiego w miejscowości Piersko.

Wykład w Gospodarstwie Agroturystycznym w Radzynach


Pokaz zasad IOR na kolekcji odmian zbóż i rzepaku w miejscowości Piersko.

 

Kolejne spotkanie szkoleniowe członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na dzień 17 wrzesień 2014 roku. W tym dniu tematem była „Integrowana Ochrona Roślin – prawidłowe zaprawianie ziarna jako niezbędny element ochrony zasiewu”. Do przeprowadzenia wykładu wykorzystano prezentacje WODR Poznań, katalogi, atlasy oraz Zalecenia i Metodyki Uprawy Instytutu Ochrony Roślin z Poznania. Wykład przeprowadzono w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierz, uczestniczyło w nim 32 rolników z terenu Gminy Kaźmierz.

Wykład dla członków LGD w Kaźmierzu

Kolejne spotkanie dla członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na miesiąc listopad i przeprowadzone zostało w dniu 12 listopada 2014.  Tematem tego spotkania szkoleniowego była „Integrowana Ochrona Roślin – jesienna ochrona zbóż i rzepaku zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin” W spotkaniu uczestniczyło 14 rolników z terenu gminy. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, atlasy, katalogi, materiały szkoleniowe IOR oraz Metodyki Integrowanej Ochrony Roślin opracowane i wydane przez Instytutu Ochrony Roślin. Wykład przeprowadzono w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

Rok 2014 był trzecim rokiem działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz.  Ta forma szkoleń, wykładów i pokazów spotkała się z akceptacją  i zainteresowaniem  młodych rolników  z terenu tutejszej gminy. Działalność ta będzie kontynuowana w roku 2015 gdyż zaplanowane zostały już dalsze wykłady na przestrzeni całego przyszłego roku gdzie szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb  związanych z doborem, uprawą, nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych  w gospodarstwach rolnych.

 

WODR Poznań,  ZD Szamotuły

Lech Dudek 

Głównym składnikiem materii organicznej  jest próchnica (humus) definiowana najczęściej jako „złożona i dość trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych substancji koloidalnych, powstała w wyniku modyfikacji pierwotnych tkanek roślinnych lub w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe” Składa się z węgla (58%), tlenu (28%), wodoru (4-5%), azotu (1,5-7%) i części mineralnych (2-8%).  Próchnica stanowi ok. 90% materii organicznej, dlatego często jest synonimicznie stosowana z pojęciem materii organicznej. Substancje humusowe mają najdłuższy czas obiegu spośród różnych materiałów organicznych w glebie – wynosi on od ok. 20 do 1000 lat.

Podstawowym wskaźnikiem jakości gleb jest zawartość materii organicznej, która wpływa na ich właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stabilizuje ich strukturę, zmniejsza podatność na zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej.

W Polsce zaobserwowano duże zróżnicowanie zawartości próchnicy (w warstwie (0-25 cm), od 0,5% do 10% składu gleby, średnio jest to 2,2%. Według podziału stosowanego w Polsce, gleby o niskiej zawartości próchnicy (<1,0%) stanowią ok. 6% powierzchni użytków rolnych, a o średniej (1,0 – 2,0%) – ok.50%, zaś zasobne w próchnicę (>2,0%) ok. 43% powierzchni użytków rolnych kraju.

Zgodnie ze standardami przyjętymi w konwencjach międzynarodowych zawartość próchnicy poniżej 3,5% uznawana jest za przejaw pustynnienia, więc 89% areału polskich gleb użytkowanych rolniczo należałoby zaliczyć do gleb o niskiej zawartości materii organicznej, dotkniętych skutkami suszy.

 

 1. Rola i znaczenie próchnicy w glebie

Próchnica dostarcza wiele składników pokarmowych niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin, co sprawia, że jej zawartość w glebach mineralnych jest powszechnym wskaźnikiem żyzności. W naturalnych warunkach, gdzie człowiek nie ingeruje w środowisko glebowe, podstawowe warunki do prawidłowej wegetacji oraz  rolę regulatora większości czynników wzrostu w glebie pełni próchnica.

Wpływ próchnicy na właściwości gleby przedstawiany jest najczęściej w obszarach:

 1. wpływu na właściwości fizyczne gleby: substancja organiczna wywiera dodatni  wpływ na powstawanie wodoodpornej struktury gleby, tworzenie się korzystnych stosunków wodno-powietrznych i termicznych. W glebach piaszczystych próchnica działając wraz z wydzielinami śluzowymi drobnoustrojów jako lepiszcze strukturotwórcze, zwiększa ich zwięzłość, odwrotnie zaś działa na glebach o ciężkim składzie granulometrycznym. Ponadto na glebach lekkich pod wpływem próchnicy zimniejsza się przemieszczanie cząstek drobnych do dolnych części profilów glebowych. Substancję organiczną gleby charakteryzuje wysoka pojemność wodna, gdyż w stosunku do swojej masy może ona zatrzymać 3-5 krotnie więcej wody.  Próchnica ma również wpływ na barwę gleby (zabarwienie od szarego do czarnego) – ciemna barwa powoduje silniejsze i szybsze nagrzewanie się gleb oraz zwiększa odporność na erozję. Humus charakteryzuje się niższą gęstością właściwą niż materiał mineralny gleby co prowadzi do wzrostu porowatości
 2. wpływu na właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleby: próchnica zwiększa zdolności sorpcyjne gleb, ponieważ wykazuje od 2 do 30 razy większą pojemność sorpcyjną niż koloidy mineralne, przy czym zdolność ta rośnie wraz z powiększeniem się ilości węgla organicznego. Dzięki zdolności sorpcyjnej substancje próchnicze regulują stężenie roztworów glebowych. Ponadto mają także właściwości buforowe w zakresie słabo kwaśnym, obojętnym i zasadowym, co prowadzi do utrzymania stałego odczynu gleb. Próchnica wpływa pozytywnie na przyswajalność mikroelementów przez rośliny, jest źródłem związków azotu, fosforu i siarki powstających w procesie mineralizacji oraz istotnie wpływa na wiązanie pestycydów, obniżając ich fitotoksyczność, migrację i ulatnianie. Oprócz tego ma zdolność do trwałego wiązania metali ciężkich  przez co zmniejsza się ich pobieranie przez rośliny.
 3. wpływu na właściwości biologiczne gleby i ochronę środowiska glebowego: substancje próchniczne są regulatorem liczebności bakterii i grzybów w glebie, ponieważ stanowią podstawowe źródło azotu i węgla oraz energii i mineralnych składników pokarmowych dla makro- i mikroorganizmów. Związki próchniczne zwiększają także uruchamianie mineralnych składników pokarmowych roślin ze skał macierzystych lub mineralnej części masy glebowej poprzez swój wpływ na procesy wietrzenia. Gleby bogate w substancje humusowe odznaczają się wyższą aktywnością biologiczną – występujące w nich populacje mikroorganizmów są liczniejsze, bardziej czynne i ustabilizowane w swoim składzie gatunkowym. Substancje próchnicze pozytywnie wpływają na nitryfikację wprowadzonego do gleby azotu amonowego i związków azotowych samej gleby oraz zmniejszają znacząco straty tego składnika. Fizjologicznie aktywne związki próchnicze mają duży wpływ stymulacyjny w procesach oddychania, aktywności enzymatycznej oraz fotosyntezie roślin wyższych. Wprowadzona do gleby w postaci obornika lub materiału roślinnego substancja organiczna ma właściwości przeciwdziałające występowaniu chorób niektórych roślin uprawnych – silnie mnożące się w tych warunkach organizmy saprofityczne są antagonistami fitopatogenów.

 

 

 1. 2. Sporządzanie bilansu próchnicy w gospodarstwie

Celem przeprowadzenia bilansu próchnicy jest ocena zasobności gleby w ten wartościowy jej składnik. Aktualna zawartość próchnicy w glebie jest wynikiem równowagi procesów prowadzących do jej nagromadzenia i rozkładu. Procesy te mają charakter mikrobiologiczny, aczkolwiek duży wpływ ma również sposób gospodarowania stosowany przez rolnika. Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie nie jest możliwe bez systematycznego nawożenia obornikiem, słomą czy gnojowicą. Zachowanie próchnicy w glebie umożliwiają także prawidłowo ułożone zmianowania obejmujące stosowanie nawozów zielonych oraz uprawę strączkowych i wieloletnich roślin pastewnych. Na podstawie struktury zasiewów w gospodarstwie oraz znanej wielkości corocznie stosowanych nawozów organicznych można sporządzić bilans próchnicy. Jego obliczanie przeprowadza się na podstawie współczynników wzbogacania i degradacji gleby w substancję organiczną. Współczynniki określają, czy na przestrzeni roku dana uprawa i stosowany nawóz organiczny powodują wzrost czy też spadek ilości próchnicy w glebie. Dla przykładu: równoważnik obornika do próchnicy – jedna tona obornika zawiera 25 proc. suchej masy, która rozkładając się, daje 90 kg substancji organicznej. W prawidłowo prowadzonej gospodarce nawozowo-płodozmianowej bilans za pełną rotację zmianowania powinien być dodatni. Uprawa gatunków zużywających próchnicę powinna przeplatać się z roślinami pomnażającymi jej zasoby w glebie. Konieczność nawożenia organicznego jest często bagatelizowana.  Niektórzy badacze twierdzą, że można je całkowicie zastąpić nawozami mineralnymi. Świadczy to o postrzeganiu ich w wąskim aspekcie działania nawozowego, bez uwzględniania roli, jaką odgrywają w kształtowaniu żyzności gleby.

Niezależnie od stosowanej metody bilansu próchnicy jego zasada ideowa może być przedstawiona następującym równaniem:

SD = (a – b) (Pałosz 2009)

gdzie:

SD - saldo

a - przychód próchnicy w glebie

b - ubytek próchnicy w wyniku jej mineralizacji

Celem sporządzania bilansu próchnicy jest uzyskanie informacji o aktualnym stanie żyzności gleby i o rezerwach azotu w glebie, a więc czy istnieje niebezpieczeństwo strat azotu z gleby. Jest również wskazówką do zaproponowania takich rozwiązań uprawowych i w zakresie zmianowania, które nie zubożałyby gleby w próchnicę, a wręcz spowodowały jej wzrost w niedługim czasie. W Polsce do bilansu próchnicy wykorzystuje się metodę opartą o współczynniki reprodukcji i degradacji z lat osiemdziesiątych zapożyczone z Niemiec, a oficjalnie przyjęte w 2004 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

 

 

 

 

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) glebowej substancji organicznej dla poszczególnych grup roślin uprawnych (t/ha)

 

Rośliny uprawne

Współczynniki reprodukcji (+) lub
degradacji (-) dla gleb:

lekkich

średnich

ciężkich

Okopowe

-1,26

-1,40

-1,54

Kukurydza

-1,12

-1,15

-1,22

Zboża, oleiste

-0,49

-0,53

-0,56

Strączkowe

+0,32

+0,35

+0,38

Między plony na zielony nawóz

+0,63

+0,70

+0,77

Trawy w polu

+0,95

+1,05

+1,16

Motylkowe, mieszanki

+1,89

+1,96

+2,10

 

 

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) glebowej substancji organicznej dla nawozów organicznych (t/t nawozu)

 

Nawóz

Współczynnik reprodukcji (+)

Obornik

+0,07

Gnojowica

+0,028

Liście buraka[1]

+0,14

Słoma

+0,18

 

 

 

Opracowanie: Jerzy Kryś  ZD Szamotuły

 

 

Literatura:

ANDRZEJEWSKI M. (1993): Znaczenie próchnicy dla żyzności gleby. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 411: 11-21

BIERNACKI J. (2007): Próchnica skarbem gleby. Top Agrar Polska 12: 62-63

GONET S. (2007): Ochrona zasobów materii organicznej gleby. W: Gonet S., Markiewicz M. Rola materii organicznej w środowisku. Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych Wrocław: 7-29

GONET S. (2003a): Próchnica, substancje humusowe, węgiel organiczny – definicje, komentarze, metody oznaczania. Dębska B., Gonet S. Substancje humusowe w glebach i nawozach. Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych Wrocław: 21-29

 [1] Dane dotyczą 1 t suchej masy liści (Kuś i Kopiński 2012)

piątek, 10 października 2014 08:59

Spotkanie środowiskowe w Gałowie.

Spotkanie środowiskowe w Gałowie

W dniu 18 września 2014 w Sali PRH „Gałopol” odbyło się spotkanie środowiskowe Zespołu Doradczego w powiecie szamotulskim.

Zaproszonych gości przywitał kierownik ZD Szamotuły Karol Jażdżewski. Na wstępie przedstawił ogólną charakterystykę potrzeb doradczych oraz ich analizę i efektywność.

Na tym spotkaniu przedstawiono najważniejsze problemy jakie należałoby uwzględnić  w planie swojej działalności na rok 2015. Natomiast przedstawiciele ARiMR  zapoznali uczestników spotkania z nowymi zasadami ubiegania się o płatności bezpośrednie.

Na zakończenie Starosta powiatu szamotulskiego, kierownik ARiMR oraz powiatowy Lekarz Weterynarii podziękowali za współpracę wyrażając chęć i nadzieję na dalsze wspólne działania.

Opracowanie: Janusz Brodzik

Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

 

piątek, 10 października 2014 08:43

KUKURYDZA

 

KUKURYDZA

 

Kukurydza jest rośliną jednoroczną z rodziny wiechlinowatych, należy do zbóż, pochodzi z Meksyku. Jest pięć gatunków kukurydzy, ale pod względem ekonomicznym najważniejsza jest kukurydza zwyczajna ( Zea mays ).

Jako roślina uprawna charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz wartością pokarmową. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zyskała sobie uznanie na całym świecie. Jest wykorzystywana nie tylko jako pasza dla zwierząt i pokarm dla ludzi, ale także w medycynie, przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji odnawialnych źródeł energii.

Znamiona kukurydzy wykorzystuje się jako surowiec zielarski i stosuje jako lek moczopędny i rozkurczowy w przypadku trudności w oddawaniu moczu. Stosuje się je również w zapaleniu miedniczek nerkowych i pęcherza oraz w obrzękach wywołanych niewydolnością krążenia i nerek, a także w zapaleniu wątroby. Skrobię kukurydzianą wykorzystuje się w produkcji preparatów farmaceutycznych. Mąka , płatki i chrupki kukurydziane należą do produktów spożywczych dozwolonych w diecie bezglutenowej, którą stosuje się w leczeniu oraz profilaktyce choroby trzewnej.

W sztuce kulinarnej wykorzystywane są nasiona, które mogą być spożywane po ugotowaniu lub uprażeniu. Nasiona kukurydzy służą do produkcji mrożonek i konserw, a także kukurydzianych płatków śniadaniowych.  Z rośliny tej pozyskuje się również olej kukurydziany. Kukurydza stanowi istotny składnik kuchni meksykańskiej.

Kiszonka z całych roślin kukurydzy stała się cennym i powszechnie stosowanym substratem do produkcji biogazu rolniczego.

Kukurydza to obok pszenicy i ryżu najpopularniejsza roślina uprawna świata.

W krajach słabo rozwiniętych jest podstawą wyżywienia , w krajach wysoko rozwiniętych - stosowana jest głównie jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Największymi producentami kukurydzy na świecie są Stany Zjednoczone i Chiny. W Polsce w ostatnich 3 latach powierzchnia uprawy przekroczyła milion hektarów, a powierzchnia kukurydzy zbieranej na ziarno jest większa od powierzchni zbieranej na kiszonkę. Powodów wzrostu zainteresowania uprawą  kukurydzy jest kilka. Głównym są zmiany jakie zaszły w technologii żywienia zwierząt, powszechnym wprowadzeniu systemu TMR dla bydła w którym podstawowym składnikiem jest kiszonka z kukurydzy, zwiększenie udziału kukurydzy w mieszankach dla drobiu i świń oraz wykorzystanie kukurydzy jako surowca w produkcji odnawialnych źródeł energii ( bioetanol, biogaz ).

W powiecie szamotulskim z kukurydzą w szczegółach można było się zapoznać w piątek 26 września 2014 r. Okazją był  „Krajowy Dzień Kukurydzy”, który Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie, zorganizowali na polach w gospodarstwie Gaj Mały w gminie Obrzycko. Prezesem „Gałopolu” jest pan Marian Pankowski, który 21 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich został wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Na poletkach doświadczalnych „Gałopolu” zaprezentowano około 140 odmian kukurydzy. Do Gaju Małego zjechało się ponad 20 firm branży rolniczej, które wystawiły swoje stoiska. Na jednym ze stoisk nie zabrakło też doradców WODR Poznań z Zespołu Doradczego Szamotuły. Były pokazy polowe w tym pokaz najnowszych modeli maszyn rolniczych. Była też okazja do popularyzacji nowoczesnych rozwiązań uprawy, zbioru, przechowywania kukurydzy i innych technologii związanych z jej uprawą. Z okolicznościowym referatem na temat kukurydzy wystąpił Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Dla przybyłych rolników, hodowców i osób związanych z branżą rolniczą, była możliwość do poszerzenia wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu uprawy, zbioru i wykorzystania kukurydzy.

W dniu kukurydzy w Gaju Małym udział brali również przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin z powiatu szamotulskiego oraz Starostwa w osobach Starosty Powiatowego Pawła Kowzana i V-ce starosty Józefa Kwaśniewicza.

 

Opracowanie i zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski.

 

 

Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? – akcja promująca polskie warzywa i owoce.

Warzywa i owoce są bogate w witaminy i składniki mineralne. Szczególną rolę 
stanowią zawarte w nich antyoksydanty czyli związki takie jak wit. A, C,
E, karoteny czy ksantofile. Antyoksydanty inaczej przeciwutleniacze neutralizują 
wolne rodniki, które są biologicznie czynnymi cząsteczkami, 
działającymi niekorzystnie na nasz organizm - wywołując w nim spustoszenie 
a w konsekwencji przyczyniając się do rozwoju chorób.

Największą wartość żywieniową mają owoce świeże, niepoddane obróbce cieplnej. Sporo witamin i błonnika kryje się także w skórce, którą wielu z nas usuwa przed zjedzeniem owocu. Owoce prawdziwa skarbnica witamin, składników mineralnych i błonnika

Warzywa powinniśmy jeść 3 razy dziennie dlatego iż:

-  posiadają mnóstwo witamin i minerałów
- zmniejszają  ochotę na słodkie
-  jedząc je  łatwiej utrzymać wagę
- chronią  przed miażdżycą
- utrzymują skórę  w dobrej kondycji
- wzmacniają  odporność organizmu

Warzywa zawierają :
*witamina K (odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi, posiada właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne),
*żelazo
* witamina C (brukselka, truskawki,) – jest ważnym czynnikiem prawidłowego tworzenia się kolagenu naszych kości, dziąseł, zębów i skóry),
* magnez (pestki dyni, biała fasola) – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz do redukcji zmęczenia i wyczerpania

Walory zdrowotne jabłek

Jabłka są nisko kaloryczne i niezastąpione w każdej diecie. Średniej wielkości jabłko zawiera ok. 60 kcal. Jabłka zawierają m. in. dużo fosforu, wapnia, żelaza, arsenu, sodu, pektyny i witamin. Zadania, które spełniają jabłka: neutralizują substancje toksyczne; oczyszczają krew; obniżają poziom cholesterolu; regulują przemianę materii; obniżają ciśnienie; normalizują poziom cukru we krwi; zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu i miażdżycy; wspierają system odpornościowy; wzmacniają układ nerwowy; dbają o serce; działają kojąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego; są skuteczne w walce z zaparciami; zapobiegają sklerozie; łagodzą bóle reumatyczne; chronią przed siniakami; korzystnie działają na włosy i paznokcie; zapewniają piękną cerę. Jabłka może spożywać każdy. Spożywane są surowe, gotowane, pieczone i duszone. Jednak pod każdą postacią zachowują całą swoją wartość odżywczą. Można z nich przygotowywać soki, dżemy, konfitury, galaretki itd. Dodawane są do różnych ciast, dań i sałatek. Jak widać jabłka spełniają bardzo ważne zadania dla naszego organizmu, więc warto jeść je codziennie, przynajmniej jedno na dzień.

Źródło: http://www.smaczny.pl/artykul,jedzmy_jablka_i_badmy_zdrowi, internet

 

zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

Wyróżnienie i nagroda w XIV edycji konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo  - Smaki Reginów

Dnia 14 sierpnia 2014 odbyła się XIV edycja konkursu ” Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  Smaki Regionów”. Organizatorem konkursu jest  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu .Ideą konkursu jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do szukania alternatywnych źródeł dochodu.   Skierowany jest on do producentów oraz wytwórców regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych, czyli surowców lub wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Powiat szamotulski reprezentowali: państwo K i J Just ze Śmiłowa gmina Szamotuły i pani Angelika Gotowa – Grabowska z Sokolnik Małych ,  gmina Kaźmierz. Państwo Just wystawiali olej z czarnuszki, który został nagrodzony wyróżnieniem. Natomiast pani Angelika otrzymała pierwsza nagrodę za boczek gotowany,  prezentowała również sałatkę z buraczków czerwonych . Konkurs udowodnił, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować szamotulscy producenci konsumentom.

 

Tekst: Anna Czarnecka, Eugeniusz Wiśniewski

Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

 

poniedziałek, 14 lipca 2014 09:38

Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy

Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy

Dzień: czwartek 12 czerwca 2014 rok.

Godzina: 9:30.

Miejsce: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) - Zamorze.

Obecni:

-        rolnicy,

-        sołtysi,

-        Burmistrz MiG Pniewy,

-        radni,

-        przedstawiciele WIR,

-        przedstawiciele Nadleśnictwa,

-        doradcy WODR – ZD Szamotuły,

-        miłośnicy jazdy rowerowej

Warunki atmosferyczne: wymarzone

Tegoroczna trasa Rowerowego objazdu pól: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) – przez Konin – Zamorze – Pniewy – Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa).

Na starcie nastąpiło powitanie uczestników objazdu, po czym wszyscy ruszyli w trasę. Pierwszym punktem rowerzystów było Jezioro Lubosz Wielkie niedaleko Zamorza. Następnym przystankiem było gospodarstwo Pana Mirosława Karwali, który dzięki swojej uprzejmości pokazał uczestnikom swoją hodowlę bydła. Można było obejrzeć także piękny ogród Gospodyni.

Około godziny 11:00 na sali wiejskiej w Zamorzu był czas na kawę z pysznym plackiem drożdżowym oraz tradycyjnie bułkami z miodem. Był to czas nie tylko na odpoczynek i regenerację sił, ale również na wykłady.

Kolejnym etapem spotkania było zwiedzenie Oczyszczalni Ścieków w Pniewach.

Następnie wszyscy udali się do Leśnictwa Mielno (Leśnictwo Dąbrowa), gdzie:

-        czekał wyśmienity poczęstunek (pieczone kiełbaski, karkówka, placek drożdżowy),

-        można było podzielić się wrażeniami z objazdu,

-        Burmistrz Jarosław Przewoźny życzył wysokich plonów i opowiedział o obecnie prowadzonych inwestycjach,

-        została przeprowadzona loteria z nagrodami  ufundowanymi przez Urząd Miejski.

Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują za udział w spotkaniu a w szczególności:

-        Policji – za nadzór w bezpiecznym przejeździe przez drogę nr 92,

-        Państwu Karwala za oprowadzenie po swoim gospodarstwie (hodowla bydła +   ogród),

-        Panu Lechowi Stępniowi za oprowadzenie po Oczyszczalni Ścieków

-        Leśnictwu Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) – za gościnność

Opracowanie: Natalia Jurgowiak

Foto: Eugeniusz Wiśniewski

i

wtorek, 08 lipca 2014 13:06

„ Dni Pola” w Gminie Wronki"

 

„ Dni Pola” w Gminie Wronki"

Dnia 27 czerwca 2014r. w Gminie Wronki

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Poznaniu, biuro gminne we Wronkach pod przewodnictwem Mariusza Makówki zorganizowało                    „Dni Pola’’. Do organizacji tego święta przyczyniła się Rada Sołecka Kłodziska. Należy nadmienić, że to pierwsza taka uroczystość w naszej gminie dla rolników, która miała między innymi za cel ich  zintegrowanie . Rozpoczęła się ona w sali wiejskiej w Kłodzisku przy kawie i cieście.  Ten wyjątkowy dzień zaszczycili swoją obecnością burmistrz Mirosław Wieczór, wiceburmistrz Robert Dorna, prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Elżbieta Czosnowska, wiceprezes Beata Barłóg, kierownik ARiMR Andrzej  Żybura oraz radni Powiatu i MiGW. Rolnicy dokonywali lustracji pól. Zwracali przede wszystkim uwagę na jakość , pielęgnację okopowych i zbóż. Rolnicy z Gminy Wronki mieli okazję wysłuchać między innymi wykładów specjalistów dr Zbigniewa Kwiatkowskiego w temacie dotyczącym hodowli bydła oraz Grzegorza Baiera w zakresie nowych odmianach zbóż. Ponadto rolnicy, wykładowcy i zaproszeni goście odwiedzili pasiekę pszczół, zlokalizowaną na terenie naszej gminy oraz plantację szparagów i borówek. „Dni Pola” zakończyły się skromnym poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym w Karolewie.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Makówka, WODR Poznań

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4

 • W Kaźmierzu rolnicy szkolą się cały rok ! Zamieścił Anna Czarnecka

  Działalność upowszechnieniowa i szkoleniowa w roku 2014 na terenie gminy Kaźmierz Działalność upowszechnieniowa i szkoleniowa służby doradczej na terenie gminy Kaźmierz prowadzona jest zgodnie z zatwierdzonym i przyjętym do realizacji planem działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na dany rok. Plan pracy natomiast powstaje w oparciu o aktualne potrzeby i priorytety mieszkańców wsi, producentów rolnych, samorządów oraz organizacji rolniczych we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Realizując założenia do planu pracy na rok 2014 gminna służba doradcza w gminie Kaźmierz na przestrzeni całego roku prowadziła działalność szkoleniową, która obejmowała tematy, które w roku 2014  były szczególnie ważne dla środowiska rolniczego. W ramach przygotowanych i zrealizowanych spotkań szkoleniowych odbyło się 7 wykładów specjalisty, których dominującym tematem była Integrowana Ochrona Roślin wprowadzana i realizowana w uprawach rolniczych zgodnie z Ustawą od 1.01.2014 roku a wykładowcami byli Andrzej Obst – główny specjalista ds. IOR w WODR Poznań oraz doradca specjalizujący się w zagadnieniach ochrony roślin  Lech Dudek. W ramach wykładów specjalisty poruszane były także zagadnienia związane z Finansowaniem inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2014 – 2020,  które omówiła pani Lucyna Grudzień-Kozaczka…

  Napisany w czwartek, 08 stycznia 2015 08:13 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 226 razy Więcej…
 • PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONEJ DEMONSTRACJI Zamieścił Anna Czarnecka

  Temat demonstracji : "Integrowana Ochrona Roślin - wykorzystanie oceny zagrożenia patogenami ( rozpoznawanie chwastów i dobór herbicydów ) do racjonalnej ochrony roślin uprawnych na plantacjach w Gospodarstwie Demonstracyjnym" Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Kaźmierz. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, drapieżników i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć ilość wykonywanych zabiegów ochrony roślin i w ten sposób ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne. Demonstracja realizowana była na polu uprawnym pszenicy ozimej, odmiany „ARKADIA” na powierzchni 5,50 ha. Pszenica została wysiana  21 września 2013 roku na powierzchni 41 ha  w tym pole demonstracyjne 5,50…

  Napisany w poniedziałek, 15 grudnia 2014 13:01 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 317 razy Więcej…
 • Lokalna Grupa Dyskusyjna Podsumowanie Działalności Kaźmierz 2014 Zamieścił Anna Czarnecka

    Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz postała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu gminy Kaźmierz. W roku 2012 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy odbyły się dwa spotkania w tym jedno organizacyjne, natomiast w kolejnym roku 2013 zaplanowano trzy spotkania szkoleniowe, które realizowane były w ciągu  całego roku. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Na rok 2014 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Spotkania szkoleniowe z rolnikami  Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu Gminy Kaźmierz rozpoczęto w dniu 14 marcu br. realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin - rozpoznawanie i zwalczanie chwastów w zbożach i rzepaku”.  Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, materiały szkoleniowe IOR oraz eksponaty chwastów zebrane z zasiewów ozimych zbóż i rzepaku. Ponadto w wykładzie wykorzystano atlasy, katalogi i Zalecenia oraz Metodyki Instytutu Ochrony Roślin. W spotkaniu uczestniczyło 21 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu. Kolejne szkolenie dla członków Lokalnej Grupy Dyskusyjnej  odbyło się…

  Napisany w wtorek, 09 grudnia 2014 08:55 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 489 razy Więcej…
 • Znaczenie materii organicznej oraz jak zwiększyć jej zawartość w glebie Zamieścił Anna Czarnecka

    Głównym składnikiem materii organicznej  jest próchnica (humus) definiowana najczęściej jako „złożona i dość trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych substancji koloidalnych, powstała w wyniku modyfikacji pierwotnych tkanek roślinnych lub w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe” Składa się z węgla (58%), tlenu (28%), wodoru (4-5%), azotu (1,5-7%) i części mineralnych (2-8%).  Próchnica stanowi ok. 90% materii organicznej, dlatego często jest synonimicznie stosowana z pojęciem materii organicznej. Substancje humusowe mają najdłuższy czas obiegu spośród różnych materiałów organicznych w glebie – wynosi on od ok. 20 do 1000 lat. Podstawowym wskaźnikiem jakości gleb jest zawartość materii organicznej, która wpływa na ich właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stabilizuje ich strukturę, zmniejsza podatność na zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej. W Polsce zaobserwowano duże zróżnicowanie zawartości próchnicy (w warstwie (0-25 cm), od 0,5% do 10% składu gleby, średnio jest to 2,2%. Według podziału stosowanego w Polsce, gleby o niskiej zawartości próchnicy (<1,0%) stanowią ok. 6% powierzchni użytków rolnych, a o średniej (1,0 – 2,0%) – ok.50%, zaś zasobne w próchnicę (>2,0%) ok. 43% powierzchni użytków rolnych kraju. Zgodnie ze standardami…

  Napisany w środa, 22 października 2014 11:44 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 712 razy Więcej…
 • Spotkanie środowiskowe w Gałowie. Zamieścił Anna Czarnecka

  Spotkanie środowiskowe w Gałowie. Spotkanie środowiskowe w Gałowie W dniu 18 września 2014 w Sali PRH „Gałopol” odbyło się spotkanie środowiskowe Zespołu Doradczego w powiecie szamotulskim. Zaproszonych gości przywitał kierownik ZD Szamotuły Karol Jażdżewski. Na wstępie przedstawił ogólną charakterystykę potrzeb doradczych oraz ich analizę i efektywność. Na tym spotkaniu przedstawiono najważniejsze problemy jakie należałoby uwzględnić  w planie swojej działalności na rok 2015. Natomiast przedstawiciele ARiMR  zapoznali uczestników spotkania z nowymi zasadami ubiegania się o płatności bezpośrednie. Na zakończenie Starosta powiatu szamotulskiego, kierownik ARiMR oraz powiatowy Lekarz Weterynarii podziękowali za współpracę wyrażając chęć i nadzieję na dalsze wspólne działania. Opracowanie: Janusz Brodzik Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski  

  Napisany w piątek, 10 października 2014 08:59 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 495 razy Więcej…
 • KUKURYDZA Zamieścił Anna Czarnecka

  KUKURYDZA   KUKURYDZA   Kukurydza jest rośliną jednoroczną z rodziny wiechlinowatych, należy do zbóż, pochodzi z Meksyku. Jest pięć gatunków kukurydzy, ale pod względem ekonomicznym najważniejsza jest kukurydza zwyczajna ( Zea mays ). Jako roślina uprawna charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz wartością pokarmową. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zyskała sobie uznanie na całym świecie. Jest wykorzystywana nie tylko jako pasza dla zwierząt i pokarm dla ludzi, ale także w medycynie, przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji odnawialnych źródeł energii. Znamiona kukurydzy wykorzystuje się jako surowiec zielarski i stosuje jako lek moczopędny i rozkurczowy w przypadku trudności w oddawaniu moczu. Stosuje się je również w zapaleniu miedniczek nerkowych i pęcherza oraz w obrzękach wywołanych niewydolnością krążenia i nerek, a także w zapaleniu wątroby. Skrobię kukurydzianą wykorzystuje się w produkcji preparatów farmaceutycznych. Mąka , płatki i chrupki kukurydziane należą do produktów spożywczych dozwolonych w diecie bezglutenowej, którą stosuje się w leczeniu oraz profilaktyce choroby trzewnej. W sztuce kulinarnej wykorzystywane są nasiona, które mogą być spożywane po ugotowaniu lub uprażeniu. Nasiona kukurydzy służą do produkcji mrożonek i konserw, a także kukurydzianych płatków śniadaniowych.  Z rośliny tej…

  Napisany w piątek, 10 października 2014 08:43 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 476 razy Więcej…
 • Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? – akcja promująca polskie warzywa i owoce. Zamieścił Anna Czarnecka

  Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? – akcja promująca polskie warzywa i owoce. Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? – akcja promująca polskie warzywa i owoce. Warzywa i owoce są bogate w witaminy i składniki mineralne. Szczególną rolę  stanowią zawarte w nich antyoksydanty czyli związki takie jak wit. A, C, E, karoteny czy ksantofile. Antyoksydanty inaczej przeciwutleniacze neutralizują  wolne rodniki, które są biologicznie czynnymi cząsteczkami,  działającymi niekorzystnie na nasz organizm - wywołując w nim spustoszenie  a w konsekwencji przyczyniając się do rozwoju chorób. Największą wartość żywieniową mają owoce świeże, niepoddane obróbce cieplnej. Sporo witamin i błonnika kryje się także w skórce, którą wielu z nas usuwa przed zjedzeniem owocu. Owoce prawdziwa skarbnica witamin, składników mineralnych i błonnika Warzywa powinniśmy jeść 3 razy dziennie dlatego iż: -  posiadają mnóstwo witamin i minerałów - zmniejszają  ochotę na słodkie -  jedząc je  łatwiej utrzymać wagę - chronią  przed miażdżycą - utrzymują skórę  w dobrej kondycji - wzmacniają  odporność organizmu Warzywa zawierają : *witamina K (odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi, posiada właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne), *żelazo * witamina C (brukselka, truskawki,) – jest ważnym czynnikiem prawidłowego tworzenia się kolagenu naszych kości, dziąseł, zębów i skóry), * magnez (pestki dyni, biała fasola) – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz do redukcji zmęczenia i wyczerpania Walory zdrowotne jabłek Jabłka są nisko kaloryczne i niezastąpione w każdej diecie. Średniej wielkości jabłko zawiera ok. 60 kcal. Jabłka zawierają m. in. dużo fosforu, wapnia, żelaza, arsenu, sodu, pektyny i witamin. Zadania, które…

  Napisany w poniedziałek, 01 września 2014 13:11 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 408 razy Więcej…
 • Wyróżnienie i nagroda w XIV edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" Zamieścił Anna Czarnecka

  Wyróżnienie i nagroda w XIV edycji konkursu Wyróżnienie i nagroda w XIV edycji konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo  - Smaki Reginów” Dnia 14 sierpnia 2014 odbyła się XIV edycja konkursu ” Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  Smaki Regionów”. Organizatorem konkursu jest  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu .Ideą konkursu jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do szukania alternatywnych źródeł dochodu.   Skierowany jest on do producentów oraz wytwórców regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych, czyli surowców lub wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Powiat szamotulski reprezentowali: państwo K i J Just ze Śmiłowa gmina Szamotuły i pani Angelika Gotowa – Grabowska z Sokolnik Małych ,  gmina Kaźmierz. Państwo Just wystawiali olej z czarnuszki, który został nagrodzony wyróżnieniem. Natomiast pani Angelika otrzymała pierwsza nagrodę za boczek gotowany,  prezentowała również sałatkę z buraczków czerwonych . Konkurs udowodnił, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować szamotulscy producenci konsumentom.   Tekst: Anna Czarnecka, Eugeniusz Wiśniewski Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski  

  Napisany w piątek, 29 sierpnia 2014 10:30 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 508 razy Więcej…
 • Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy Zamieścił Anna Czarnecka

  Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy Dzień: czwartek 12 czerwca 2014 rok. Godzina: 9:30. Miejsce: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) - Zamorze. Obecni: -        rolnicy, -        sołtysi, -        Burmistrz MiG Pniewy, -        radni, -        przedstawiciele WIR, -        przedstawiciele Nadleśnictwa, -        doradcy WODR – ZD Szamotuły, -        miłośnicy jazdy rowerowej Warunki atmosferyczne: wymarzone Tegoroczna trasa Rowerowego objazdu pól: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) – przez Konin – Zamorze – Pniewy – Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa). Na starcie nastąpiło powitanie uczestników objazdu, po czym wszyscy ruszyli w trasę. Pierwszym punktem rowerzystów było Jezioro Lubosz Wielkie niedaleko Zamorza. Następnym przystankiem było gospodarstwo Pana Mirosława Karwali, który dzięki swojej uprzejmości pokazał uczestnikom swoją hodowlę bydła. Można było obejrzeć także piękny ogród Gospodyni. Około godziny 11:00 na sali wiejskiej w Zamorzu był czas na kawę z pysznym plackiem drożdżowym oraz tradycyjnie bułkami z miodem. Był to czas nie tylko na odpoczynek i regenerację sił, ale również na wykłady. Kolejnym etapem spotkania było zwiedzenie Oczyszczalni Ścieków w Pniewach. Następnie wszyscy udali się do Leśnictwa Mielno (Leśnictwo Dąbrowa), gdzie: -        czekał wyśmienity poczęstunek (pieczone kiełbaski, karkówka, placek drożdżowy), -       …

  Napisany w poniedziałek, 14 lipca 2014 09:38 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 648 razy Więcej…
 • „ Dni Pola” w Gminie Wronki" Zamieścił Anna Czarnecka

    „ Dni Pola” w Gminie Wronki" Dnia 27 czerwca 2014r. w Gminie Wronki Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Poznaniu, biuro gminne we Wronkach pod przewodnictwem Mariusza Makówki zorganizowało                    „Dni Pola’’. Do organizacji tego święta przyczyniła się Rada Sołecka Kłodziska. Należy nadmienić, że to pierwsza taka uroczystość w naszej gminie dla rolników, która miała między innymi za cel ich  zintegrowanie . Rozpoczęła się ona w sali wiejskiej w Kłodzisku przy kawie i cieście.  Ten wyjątkowy dzień zaszczycili swoją obecnością burmistrz Mirosław Wieczór, wiceburmistrz Robert Dorna, prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Elżbieta Czosnowska, wiceprezes Beata Barłóg, kierownik ARiMR Andrzej  Żybura oraz radni Powiatu i MiGW. Rolnicy dokonywali lustracji pól. Zwracali przede wszystkim uwagę na jakość , pielęgnację okopowych i zbóż. Rolnicy z Gminy Wronki mieli okazję wysłuchać między innymi wykładów specjalistów dr Zbigniewa Kwiatkowskiego w temacie dotyczącym hodowli bydła oraz Grzegorza Baiera w zakresie nowych odmianach zbóż. Ponadto rolnicy, wykładowcy i zaproszeni goście odwiedzili pasiekę pszczół, zlokalizowaną na terenie naszej gminy oraz plantację szparagów i borówek. „Dni Pola” zakończyły się skromnym poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym w Karolewie. Tekst i zdjęcia: Mariusz…

  Napisany w wtorek, 08 lipca 2014 13:06 w Nowości z Szamotuł
  Bądź pierwszą osobą, która skomentuje ten artykuł! Czytany 660 razy Więcej…