Start Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Głównym składnikiem materii organicznej  jest próchnica (humus) definiowana najczęściej jako „złożona i dość trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych substancji koloidalnych, powstała w wyniku modyfikacji pierwotnych tkanek roślinnych lub w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe” Składa się z węgla (58%), tlenu (28%), wodoru (4-5%), azotu (1,5-7%) i części mineralnych (2-8%).  Próchnica stanowi ok. 90% materii organicznej, dlatego często jest synonimicznie stosowana z pojęciem materii organicznej. Substancje humusowe mają najdłuższy czas obiegu spośród różnych materiałów organicznych w glebie – wynosi on od ok. 20 do 1000 lat.

Podstawowym wskaźnikiem jakości gleb jest zawartość materii organicznej, która wpływa na ich właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stabilizuje ich strukturę, zmniejsza podatność na zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej.

W Polsce zaobserwowano duże zróżnicowanie zawartości próchnicy (w warstwie (0-25 cm), od 0,5% do 10% składu gleby, średnio jest to 2,2%. Według podziału stosowanego w Polsce, gleby o niskiej zawartości próchnicy (<1,0%) stanowią ok. 6% powierzchni użytków rolnych, a o średniej (1,0 – 2,0%) – ok.50%, zaś zasobne w próchnicę (>2,0%) ok. 43% powierzchni użytków rolnych kraju.

Zgodnie ze standardami przyjętymi w konwencjach międzynarodowych zawartość próchnicy poniżej 3,5% uznawana jest za przejaw pustynnienia, więc 89% areału polskich gleb użytkowanych rolniczo należałoby zaliczyć do gleb o niskiej zawartości materii organicznej, dotkniętych skutkami suszy.

 

  1. Rola i znaczenie próchnicy w glebie

Próchnica dostarcza wiele składników pokarmowych niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin, co sprawia, że jej zawartość w glebach mineralnych jest powszechnym wskaźnikiem żyzności. W naturalnych warunkach, gdzie człowiek nie ingeruje w środowisko glebowe, podstawowe warunki do prawidłowej wegetacji oraz  rolę regulatora większości czynników wzrostu w glebie pełni próchnica.

Wpływ próchnicy na właściwości gleby przedstawiany jest najczęściej w obszarach:

  1. wpływu na właściwości fizyczne gleby: substancja organiczna wywiera dodatni  wpływ na powstawanie wodoodpornej struktury gleby, tworzenie się korzystnych stosunków wodno-powietrznych i termicznych. W glebach piaszczystych próchnica działając wraz z wydzielinami śluzowymi drobnoustrojów jako lepiszcze strukturotwórcze, zwiększa ich zwięzłość, odwrotnie zaś działa na glebach o ciężkim składzie granulometrycznym. Ponadto na glebach lekkich pod wpływem próchnicy zimniejsza się przemieszczanie cząstek drobnych do dolnych części profilów glebowych. Substancję organiczną gleby charakteryzuje wysoka pojemność wodna, gdyż w stosunku do swojej masy może ona zatrzymać 3-5 krotnie więcej wody.  Próchnica ma również wpływ na barwę gleby (zabarwienie od szarego do czarnego) – ciemna barwa powoduje silniejsze i szybsze nagrzewanie się gleb oraz zwiększa odporność na erozję. Humus charakteryzuje się niższą gęstością właściwą niż materiał mineralny gleby co prowadzi do wzrostu porowatości
  2. wpływu na właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleby: próchnica zwiększa zdolności sorpcyjne gleb, ponieważ wykazuje od 2 do 30 razy większą pojemność sorpcyjną niż koloidy mineralne, przy czym zdolność ta rośnie wraz z powiększeniem się ilości węgla organicznego. Dzięki zdolności sorpcyjnej substancje próchnicze regulują stężenie roztworów glebowych. Ponadto mają także właściwości buforowe w zakresie słabo kwaśnym, obojętnym i zasadowym, co prowadzi do utrzymania stałego odczynu gleb. Próchnica wpływa pozytywnie na przyswajalność mikroelementów przez rośliny, jest źródłem związków azotu, fosforu i siarki powstających w procesie mineralizacji oraz istotnie wpływa na wiązanie pestycydów, obniżając ich fitotoksyczność, migrację i ulatnianie. Oprócz tego ma zdolność do trwałego wiązania metali ciężkich  przez co zmniejsza się ich pobieranie przez rośliny.
  3. wpływu na właściwości biologiczne gleby i ochronę środowiska glebowego: substancje próchniczne są regulatorem liczebności bakterii i grzybów w glebie, ponieważ stanowią podstawowe źródło azotu i węgla oraz energii i mineralnych składników pokarmowych dla makro- i mikroorganizmów. Związki próchniczne zwiększają także uruchamianie mineralnych składników pokarmowych roślin ze skał macierzystych lub mineralnej części masy glebowej poprzez swój wpływ na procesy wietrzenia. Gleby bogate w substancje humusowe odznaczają się wyższą aktywnością biologiczną – występujące w nich populacje mikroorganizmów są liczniejsze, bardziej czynne i ustabilizowane w swoim składzie gatunkowym. Substancje próchnicze pozytywnie wpływają na nitryfikację wprowadzonego do gleby azotu amonowego i związków azotowych samej gleby oraz zmniejszają znacząco straty tego składnika. Fizjologicznie aktywne związki próchnicze mają duży wpływ stymulacyjny w procesach oddychania, aktywności enzymatycznej oraz fotosyntezie roślin wyższych. Wprowadzona do gleby w postaci obornika lub materiału roślinnego substancja organiczna ma właściwości przeciwdziałające występowaniu chorób niektórych roślin uprawnych – silnie mnożące się w tych warunkach organizmy saprofityczne są antagonistami fitopatogenów.

 

 

  1. 2. Sporządzanie bilansu próchnicy w gospodarstwie

Celem przeprowadzenia bilansu próchnicy jest ocena zasobności gleby w ten wartościowy jej składnik. Aktualna zawartość próchnicy w glebie jest wynikiem równowagi procesów prowadzących do jej nagromadzenia i rozkładu. Procesy te mają charakter mikrobiologiczny, aczkolwiek duży wpływ ma również sposób gospodarowania stosowany przez rolnika. Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie nie jest możliwe bez systematycznego nawożenia obornikiem, słomą czy gnojowicą. Zachowanie próchnicy w glebie umożliwiają także prawidłowo ułożone zmianowania obejmujące stosowanie nawozów zielonych oraz uprawę strączkowych i wieloletnich roślin pastewnych. Na podstawie struktury zasiewów w gospodarstwie oraz znanej wielkości corocznie stosowanych nawozów organicznych można sporządzić bilans próchnicy. Jego obliczanie przeprowadza się na podstawie współczynników wzbogacania i degradacji gleby w substancję organiczną. Współczynniki określają, czy na przestrzeni roku dana uprawa i stosowany nawóz organiczny powodują wzrost czy też spadek ilości próchnicy w glebie. Dla przykładu: równoważnik obornika do próchnicy – jedna tona obornika zawiera 25 proc. suchej masy, która rozkładając się, daje 90 kg substancji organicznej. W prawidłowo prowadzonej gospodarce nawozowo-płodozmianowej bilans za pełną rotację zmianowania powinien być dodatni. Uprawa gatunków zużywających próchnicę powinna przeplatać się z roślinami pomnażającymi jej zasoby w glebie. Konieczność nawożenia organicznego jest często bagatelizowana.  Niektórzy badacze twierdzą, że można je całkowicie zastąpić nawozami mineralnymi. Świadczy to o postrzeganiu ich w wąskim aspekcie działania nawozowego, bez uwzględniania roli, jaką odgrywają w kształtowaniu żyzności gleby.

Niezależnie od stosowanej metody bilansu próchnicy jego zasada ideowa może być przedstawiona następującym równaniem:

SD = (a – b) (Pałosz 2009)

gdzie:

SD - saldo

a - przychód próchnicy w glebie

b - ubytek próchnicy w wyniku jej mineralizacji

Celem sporządzania bilansu próchnicy jest uzyskanie informacji o aktualnym stanie żyzności gleby i o rezerwach azotu w glebie, a więc czy istnieje niebezpieczeństwo strat azotu z gleby. Jest również wskazówką do zaproponowania takich rozwiązań uprawowych i w zakresie zmianowania, które nie zubożałyby gleby w próchnicę, a wręcz spowodowały jej wzrost w niedługim czasie. W Polsce do bilansu próchnicy wykorzystuje się metodę opartą o współczynniki reprodukcji i degradacji z lat osiemdziesiątych zapożyczone z Niemiec, a oficjalnie przyjęte w 2004 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

 

 

 

 

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) glebowej substancji organicznej dla poszczególnych grup roślin uprawnych (t/ha)

 

Rośliny uprawne

Współczynniki reprodukcji (+) lub
degradacji (-) dla gleb:

lekkich

średnich

ciężkich

Okopowe

-1,26

-1,40

-1,54

Kukurydza

-1,12

-1,15

-1,22

Zboża, oleiste

-0,49

-0,53

-0,56

Strączkowe

+0,32

+0,35

+0,38

Między plony na zielony nawóz

+0,63

+0,70

+0,77

Trawy w polu

+0,95

+1,05

+1,16

Motylkowe, mieszanki

+1,89

+1,96

+2,10

 

 

Współczynniki reprodukcji (+) lub degradacji (-) glebowej substancji organicznej dla nawozów organicznych (t/t nawozu)

 

Nawóz

Współczynnik reprodukcji (+)

Obornik

+0,07

Gnojowica

+0,028

Liście buraka[1]

+0,14

Słoma

+0,18

 

 

 

Opracowanie: Jerzy Kryś  ZD Szamotuły

 

 

Literatura:

ANDRZEJEWSKI M. (1993): Znaczenie próchnicy dla żyzności gleby. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 411: 11-21

BIERNACKI J. (2007): Próchnica skarbem gleby. Top Agrar Polska 12: 62-63

GONET S. (2007): Ochrona zasobów materii organicznej gleby. W: Gonet S., Markiewicz M. Rola materii organicznej w środowisku. Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych Wrocław: 7-29

GONET S. (2003a): Próchnica, substancje humusowe, węgiel organiczny – definicje, komentarze, metody oznaczania. Dębska B., Gonet S. Substancje humusowe w glebach i nawozach. Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych Wrocław: 21-29

 [1] Dane dotyczą 1 t suchej masy liści (Kuś i Kopiński 2012)

piątek, 10 października 2014 08:59

Spotkanie środowiskowe w Gałowie.

Spotkanie środowiskowe w Gałowie

W dniu 18 września 2014 w Sali PRH „Gałopol” odbyło się spotkanie środowiskowe Zespołu Doradczego w powiecie szamotulskim.

Zaproszonych gości przywitał kierownik ZD Szamotuły Karol Jażdżewski. Na wstępie przedstawił ogólną charakterystykę potrzeb doradczych oraz ich analizę i efektywność.

Na tym spotkaniu przedstawiono najważniejsze problemy jakie należałoby uwzględnić  w planie swojej działalności na rok 2015. Natomiast przedstawiciele ARiMR  zapoznali uczestników spotkania z nowymi zasadami ubiegania się o płatności bezpośrednie.

Na zakończenie Starosta powiatu szamotulskiego, kierownik ARiMR oraz powiatowy Lekarz Weterynarii podziękowali za współpracę wyrażając chęć i nadzieję na dalsze wspólne działania.

Opracowanie: Janusz Brodzik

Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

 

piątek, 10 października 2014 08:43

KUKURYDZA

 

KUKURYDZA

 

Kukurydza jest rośliną jednoroczną z rodziny wiechlinowatych, należy do zbóż, pochodzi z Meksyku. Jest pięć gatunków kukurydzy, ale pod względem ekonomicznym najważniejsza jest kukurydza zwyczajna ( Zea mays ).

Jako roślina uprawna charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz wartością pokarmową. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zyskała sobie uznanie na całym świecie. Jest wykorzystywana nie tylko jako pasza dla zwierząt i pokarm dla ludzi, ale także w medycynie, przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji odnawialnych źródeł energii.

Znamiona kukurydzy wykorzystuje się jako surowiec zielarski i stosuje jako lek moczopędny i rozkurczowy w przypadku trudności w oddawaniu moczu. Stosuje się je również w zapaleniu miedniczek nerkowych i pęcherza oraz w obrzękach wywołanych niewydolnością krążenia i nerek, a także w zapaleniu wątroby. Skrobię kukurydzianą wykorzystuje się w produkcji preparatów farmaceutycznych. Mąka , płatki i chrupki kukurydziane należą do produktów spożywczych dozwolonych w diecie bezglutenowej, którą stosuje się w leczeniu oraz profilaktyce choroby trzewnej.

W sztuce kulinarnej wykorzystywane są nasiona, które mogą być spożywane po ugotowaniu lub uprażeniu. Nasiona kukurydzy służą do produkcji mrożonek i konserw, a także kukurydzianych płatków śniadaniowych.  Z rośliny tej pozyskuje się również olej kukurydziany. Kukurydza stanowi istotny składnik kuchni meksykańskiej.

Kiszonka z całych roślin kukurydzy stała się cennym i powszechnie stosowanym substratem do produkcji biogazu rolniczego.

Kukurydza to obok pszenicy i ryżu najpopularniejsza roślina uprawna świata.

W krajach słabo rozwiniętych jest podstawą wyżywienia , w krajach wysoko rozwiniętych - stosowana jest głównie jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Największymi producentami kukurydzy na świecie są Stany Zjednoczone i Chiny. W Polsce w ostatnich 3 latach powierzchnia uprawy przekroczyła milion hektarów, a powierzchnia kukurydzy zbieranej na ziarno jest większa od powierzchni zbieranej na kiszonkę. Powodów wzrostu zainteresowania uprawą  kukurydzy jest kilka. Głównym są zmiany jakie zaszły w technologii żywienia zwierząt, powszechnym wprowadzeniu systemu TMR dla bydła w którym podstawowym składnikiem jest kiszonka z kukurydzy, zwiększenie udziału kukurydzy w mieszankach dla drobiu i świń oraz wykorzystanie kukurydzy jako surowca w produkcji odnawialnych źródeł energii ( bioetanol, biogaz ).

W powiecie szamotulskim z kukurydzą w szczegółach można było się zapoznać w piątek 26 września 2014 r. Okazją był  „Krajowy Dzień Kukurydzy”, który Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie, zorganizowali na polach w gospodarstwie Gaj Mały w gminie Obrzycko. Prezesem „Gałopolu” jest pan Marian Pankowski, który 21 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich został wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Na poletkach doświadczalnych „Gałopolu” zaprezentowano około 140 odmian kukurydzy. Do Gaju Małego zjechało się ponad 20 firm branży rolniczej, które wystawiły swoje stoiska. Na jednym ze stoisk nie zabrakło też doradców WODR Poznań z Zespołu Doradczego Szamotuły. Były pokazy polowe w tym pokaz najnowszych modeli maszyn rolniczych. Była też okazja do popularyzacji nowoczesnych rozwiązań uprawy, zbioru, przechowywania kukurydzy i innych technologii związanych z jej uprawą. Z okolicznościowym referatem na temat kukurydzy wystąpił Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Dla przybyłych rolników, hodowców i osób związanych z branżą rolniczą, była możliwość do poszerzenia wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu uprawy, zbioru i wykorzystania kukurydzy.

W dniu kukurydzy w Gaju Małym udział brali również przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin z powiatu szamotulskiego oraz Starostwa w osobach Starosty Powiatowego Pawła Kowzana i V-ce starosty Józefa Kwaśniewicza.

 

Opracowanie i zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski.

 

 

Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? – akcja promująca polskie warzywa i owoce.

Warzywa i owoce są bogate w witaminy i składniki mineralne. Szczególną rolę 
stanowią zawarte w nich antyoksydanty czyli związki takie jak wit. A, C,
E, karoteny czy ksantofile. Antyoksydanty inaczej przeciwutleniacze neutralizują 
wolne rodniki, które są biologicznie czynnymi cząsteczkami, 
działającymi niekorzystnie na nasz organizm - wywołując w nim spustoszenie 
a w konsekwencji przyczyniając się do rozwoju chorób.

Największą wartość żywieniową mają owoce świeże, niepoddane obróbce cieplnej. Sporo witamin i błonnika kryje się także w skórce, którą wielu z nas usuwa przed zjedzeniem owocu. Owoce prawdziwa skarbnica witamin, składników mineralnych i błonnika

Warzywa powinniśmy jeść 3 razy dziennie dlatego iż:

-  posiadają mnóstwo witamin i minerałów
- zmniejszają  ochotę na słodkie
-  jedząc je  łatwiej utrzymać wagę
- chronią  przed miażdżycą
- utrzymują skórę  w dobrej kondycji
- wzmacniają  odporność organizmu

Warzywa zawierają :
*witamina K (odpowiedzialna za prawidłową krzepliwość krwi, posiada właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne),
*żelazo
* witamina C (brukselka, truskawki,) – jest ważnym czynnikiem prawidłowego tworzenia się kolagenu naszych kości, dziąseł, zębów i skóry),
* magnez (pestki dyni, biała fasola) – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz do redukcji zmęczenia i wyczerpania

Walory zdrowotne jabłek

Jabłka są nisko kaloryczne i niezastąpione w każdej diecie. Średniej wielkości jabłko zawiera ok. 60 kcal. Jabłka zawierają m. in. dużo fosforu, wapnia, żelaza, arsenu, sodu, pektyny i witamin. Zadania, które spełniają jabłka: neutralizują substancje toksyczne; oczyszczają krew; obniżają poziom cholesterolu; regulują przemianę materii; obniżają ciśnienie; normalizują poziom cukru we krwi; zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu i miażdżycy; wspierają system odpornościowy; wzmacniają układ nerwowy; dbają o serce; działają kojąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego; są skuteczne w walce z zaparciami; zapobiegają sklerozie; łagodzą bóle reumatyczne; chronią przed siniakami; korzystnie działają na włosy i paznokcie; zapewniają piękną cerę. Jabłka może spożywać każdy. Spożywane są surowe, gotowane, pieczone i duszone. Jednak pod każdą postacią zachowują całą swoją wartość odżywczą. Można z nich przygotowywać soki, dżemy, konfitury, galaretki itd. Dodawane są do różnych ciast, dań i sałatek. Jak widać jabłka spełniają bardzo ważne zadania dla naszego organizmu, więc warto jeść je codziennie, przynajmniej jedno na dzień.

Źródło: http://www.smaczny.pl/artykul,jedzmy_jablka_i_badmy_zdrowi, internet

 

zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

Wyróżnienie i nagroda w XIV edycji konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo  - Smaki Reginów

Dnia 14 sierpnia 2014 odbyła się XIV edycja konkursu ” Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  Smaki Regionów”. Organizatorem konkursu jest  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu .Ideą konkursu jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do szukania alternatywnych źródeł dochodu.   Skierowany jest on do producentów oraz wytwórców regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych, czyli surowców lub wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Powiat szamotulski reprezentowali: państwo K i J Just ze Śmiłowa gmina Szamotuły i pani Angelika Gotowa – Grabowska z Sokolnik Małych ,  gmina Kaźmierz. Państwo Just wystawiali olej z czarnuszki, który został nagrodzony wyróżnieniem. Natomiast pani Angelika otrzymała pierwsza nagrodę za boczek gotowany,  prezentowała również sałatkę z buraczków czerwonych . Konkurs udowodnił, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować szamotulscy producenci konsumentom.

 

Tekst: Anna Czarnecka, Eugeniusz Wiśniewski

Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

 

poniedziałek, 14 lipca 2014 09:38

Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy

Rowerowy objazd pól 2014 Gmina Pniewy

Dzień: czwartek 12 czerwca 2014 rok.

Godzina: 9:30.

Miejsce: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) - Zamorze.

Obecni:

-        rolnicy,

-        sołtysi,

-        Burmistrz MiG Pniewy,

-        radni,

-        przedstawiciele WIR,

-        przedstawiciele Nadleśnictwa,

-        doradcy WODR – ZD Szamotuły,

-        miłośnicy jazdy rowerowej

Warunki atmosferyczne: wymarzone

Tegoroczna trasa Rowerowego objazdu pól: Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) – przez Konin – Zamorze – Pniewy – Leśnictwo Mielno (Leśnictwo Dąbrowa).

Na starcie nastąpiło powitanie uczestników objazdu, po czym wszyscy ruszyli w trasę. Pierwszym punktem rowerzystów było Jezioro Lubosz Wielkie niedaleko Zamorza. Następnym przystankiem było gospodarstwo Pana Mirosława Karwali, który dzięki swojej uprzejmości pokazał uczestnikom swoją hodowlę bydła. Można było obejrzeć także piękny ogród Gospodyni.

Około godziny 11:00 na sali wiejskiej w Zamorzu był czas na kawę z pysznym plackiem drożdżowym oraz tradycyjnie bułkami z miodem. Był to czas nie tylko na odpoczynek i regenerację sił, ale również na wykłady.

Kolejnym etapem spotkania było zwiedzenie Oczyszczalni Ścieków w Pniewach.

Następnie wszyscy udali się do Leśnictwa Mielno (Leśnictwo Dąbrowa), gdzie:

-        czekał wyśmienity poczęstunek (pieczone kiełbaski, karkówka, placek drożdżowy),

-        można było podzielić się wrażeniami z objazdu,

-        Burmistrz Jarosław Przewoźny życzył wysokich plonów i opowiedział o obecnie prowadzonych inwestycjach,

-        została przeprowadzona loteria z nagrodami  ufundowanymi przez Urząd Miejski.

Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują za udział w spotkaniu a w szczególności:

-        Policji – za nadzór w bezpiecznym przejeździe przez drogę nr 92,

-        Państwu Karwala za oprowadzenie po swoim gospodarstwie (hodowla bydła +   ogród),

-        Panu Lechowi Stępniowi za oprowadzenie po Oczyszczalni Ścieków

-        Leśnictwu Mielno (Leśnictwo Dąbrowa) – za gościnność

Opracowanie: Natalia Jurgowiak

Foto: Eugeniusz Wiśniewski

i

wtorek, 08 lipca 2014 13:06

„ Dni Pola” w Gminie Wronki"

 

„ Dni Pola” w Gminie Wronki"

Dnia 27 czerwca 2014r. w Gminie Wronki

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Poznaniu, biuro gminne we Wronkach pod przewodnictwem Mariusza Makówki zorganizowało                    „Dni Pola’’. Do organizacji tego święta przyczyniła się Rada Sołecka Kłodziska. Należy nadmienić, że to pierwsza taka uroczystość w naszej gminie dla rolników, która miała między innymi za cel ich  zintegrowanie . Rozpoczęła się ona w sali wiejskiej w Kłodzisku przy kawie i cieście.  Ten wyjątkowy dzień zaszczycili swoją obecnością burmistrz Mirosław Wieczór, wiceburmistrz Robert Dorna, prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Elżbieta Czosnowska, wiceprezes Beata Barłóg, kierownik ARiMR Andrzej  Żybura oraz radni Powiatu i MiGW. Rolnicy dokonywali lustracji pól. Zwracali przede wszystkim uwagę na jakość , pielęgnację okopowych i zbóż. Rolnicy z Gminy Wronki mieli okazję wysłuchać między innymi wykładów specjalistów dr Zbigniewa Kwiatkowskiego w temacie dotyczącym hodowli bydła oraz Grzegorza Baiera w zakresie nowych odmianach zbóż. Ponadto rolnicy, wykładowcy i zaproszeni goście odwiedzili pasiekę pszczół, zlokalizowaną na terenie naszej gminy oraz plantację szparagów i borówek. „Dni Pola” zakończyły się skromnym poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym w Karolewie.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Makówka, WODR Poznań

wtorek, 08 lipca 2014 11:45

Objazd gospodarstw i pól

Prelekcje edukacyjne, lustracje upraw i wizyty w gospodarstwach

Objazd gospodarstw i pól

Rolnicy z gminy Obrzycko wzięli udział w obchodach Dni Pola połączonych z rowerowym objazdem gospodarstw i pól. Ponad dwudziestokilometrowa trasa wiodła przez malownicze tereny wsi. Rolnicy przemierzyli Obrowo, Koźmin,Ordzin, Pęckowo, Gaj Mały, Karolin i Dobrogostowo. Rozmawiano o tegorocznych plonach i aktualnych problemach rolników.

Objazd z okazji Dni Pola zorganizowano w ubiegłą środę, 25 czerwca. Koordynatorem objazdu na terenie obrzyckiej gminy był Eugeniusz Wiśniewski, starszy doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i agroturystyki w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Szamotułach.

Spotkanie rolników rozpoczęło się w świetlicy wiejskiej w Obrowie. Tam odbyła się prelekcja na temat wykorzystania stacji meteorologicznych w systemach wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin. Prelegentem był Lech Dudek, doradca WODR z gminy Kaźmierz specjalizujący się w dziedzinie ochrony roślin.

Po prelekcji rolnicy wsiedli na rowery - pierwszym przystankiem rowerowego objazdu było gospodarstwo Marka Wróbla w Pęckowie, gdzie zatrzymano się przy plantacji ostropestu plamistego. Wykład pt. „Klasyfikacja ostropestu plamistego. Naturalna detoksykacja organizmu - roślinne leczenie wątroby” wygłosił Eugeniusz Wiśniewski. Doradca WODR opowiadał rolnikom między innymi o historii ostropestu plamistego oraz o zastosowaniu tej rośliny w kosmetyce i farmakologii.

Drugim przystankiem objazdu była plantacja buraków cukrowych w gospodarstwie Tomasza Migi. Następnie rolnicy przejechali do Karolina, gdzie w gospodarstwie Jacka Roszaka oglądano z zainteresowaniem bydło mleczne, omawiano szczegóły dotyczące żywienia i sposobu doju krów. W dalszej części objazdu rolnicy odwiedzili siedzibę firmy projektującej i produkującej schody - działającej pozarolniczo, ale na terenie wiejskim.

Kolejnym punktem objazdu było Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Gałowie - zakład rolny w Gaju Małym. Rolnicy oglądali tam oborę na 280 sztuk bydła mięsnego i suszarnię kaskadową do nasion zbóż, rzepaku, i kukurydzy.

W drodze do Dobrogostowa odwiedzono poletka doświadczalne zboża i rzepaku pod Kobylnikami. Przedostatnim punktem wyprawy było gospodarstwo Łukasza Olecha - oglądano tam bydło mięsne i budowaną oborę z sześćdziesięcioma stanowiskami dla krów mlecznych.

Metą objazdu pól był teren rekreacyjny przy stawie w Obrowie. Tam na rolników czekał skromny poczęstunek. Obecny na miejscu Andrzej Żybura, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opowiadał rolnikom o zmianach w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich.

Uczestnicy corocznego objazdu mieli okazję zapoznać się ze stanem upraw. Snuli też przypuszczenia co do szacowanych plonów w roku bieżącym. Dowiedzieli się wiele o aktualnej produkcji rolnej i stosowanych technologiach.

Źródło: Gazeta Szamotulska

Tekst: Jakub Monterial

Fotorelacja:

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Natalia Jurgowiak, WODR Poznań

DNI   POLA 2014  W  GMINIE  KAŹMIERZ   w………… pełnym  słońcu !!!

 

 

W dniu 18 czerwca 2014 roku zgodnie z wieloletnią  tradycją  Gminna Służba Doradcza WODR Poznań, gminy Kaźmierz zorganizowała Dni Pola 2014 połączone z II samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie gminy Kaźmierz. W roku bieżącym ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych miejsc na terenie gminy organizatorzy wzorem roku ubiegłego zaplanowali przejazd samochodami osobowymi.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dom nad Zalewem” pani Violetty Wawszczak w Radzynach.  W dniu tym od samego rana  aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami rolnicy nie zawiedli i licznie przybyli do Radzyn tym razem samochodami a nie rowerami. Przybyli także zaproszeni goście – W-ce Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Zenon Gałka, Wójt Gminy Kaźmierz pan Wiesław Włodarczak, Sekretarz Urzędu Gminy w Kaźmierzu pan Karol Hartwich, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szamotułach pan Andrzej Żybura, pan Michał Człapa - Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Kaźmierz, pan Ireneusz Glanc – Delegat do  Wielkopolskiej  Izby Rolniczej, pan dr Edwin Naglik z Zakładu Doświadczalnego IUNG w Baborówku, pan Andrzej Obst z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, oraz Panie i Panowie Doradcy z powiatu szamotulskiego a także liczna grupa rolniczek i rolników z terenu gminy Kaźmierz i gmin okolicznych.  Tu wszyscy uczestnicy wysłuchali komunikatów i  informacji dot. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna i obejmowała: „Fundusze UE dla rolnictwa na lata 2014 - 2020 ”,  zmiany w  płatnościach  obszarowych  na  rok 2015, omówiono także stan i oceniono uprawy rolnicze. Następnie specjaliści z WODR Poznań  przedstawili słuchaczom wykłady – „Integrowana Ochrona Roślin – rozpoznawanie i zwalczanie chorób oraz szkodników w zasiewach zbóż i rzepaku”, „Technologia uprawy zbóż na cele konsumpcyjne – charakterystyka odmian”. Kolejnym planowanym założeniem programu był objazd gospodarstw i pól na terenie gminy Kaźmierz.  W ramach tego punktu wszyscy uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Demonstracyjne pana Wojciech Kalinowskiego w miejscowości Piersko gdzie zapoznali się z doświadczeniami odmianowymi. W tym miejscu  uczestnicy objazdu mieli możliwość obejrzeć i porównać kolekcją odmian pszenicy, pszenżyta, oraz rzepaku ozimego prowadzonych według zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Następnie wszyscy dotarli do Campingu w Komorowie gdzie wspólnym piknikiem nad brzegiem jeziora Bytyńskiego zakończyli  Dni Pola 2014 roku.  Tradycyjnie już  rolnicy naszej gminy  nie zawiedli i  licznie uczestniczyli w imprezie za co bardzo Dziękujemy !

 

Dziękujemy także bardzo serdecznie wszystkim, którzy pomogli i  przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu  tej imprezy rolniczej.

 

Do zobaczenia w przyszłym roku !!!

Tekst i zdjęcia: Lech Dudek

„MILKILINE” w PRH Gałopol - najnowsza technologia doju

 

         W czwartek 8 maja bieżącego roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „GAŁOPOL”  w Gałowie (powiat szamotulski), uroczyście otwarto nową w pełni zautomatyzowaną oborę, oraz pierwszą w Polsce halę udojową  włoskiej firmy „MILKILINE” zaopatrzoną w system doju MILPROP4C . Jest to system który zarządza niezależnym udojem ćwiartek, poprawiając w ten sposób produktywność stada i redukując zagrożenia wystąpienia stanów chorobowych w strzykach. Za unikalnym charakterem systemu przemawia jego zdolność  do pomiaru przewodności elektrycznej mleka. Dynamiczny pomiar gwarantuje sukcesywne wstrzymanie udoju mleka we właściwym momencie i indywidualnie dla każdego strzyka. Wyniki z pomiaru dostarczają dojarzowi informacji o kondycji zdrowotnej strzyków, alarmując o ewentualnym stanie chorobowym (mastitis). MilproP4C chroni strzyki przed zjawiskiem pustodoju, kończąc udój we właściwym momencie, sukcesywnie i indywidualnie dla każdej ćwiartki.

Fotorelacja z uroczystości otwarcia:

- widok na oborę i halę udojową

 

 

- zwiedzanie fermy mlecznej

 

- hala udoju

 

 

- wnętrze hali - 36 stanowisk udojowych

 

 

- wnętrze obory

 

 

 

- stoiska firm BLATTIN i DE HEUS

 

- uroczystość otwarcia

 

 

- wystąpienie Prezesa Zarządu PRH "Gałopol"

 

- zaproszeni goście

 

Tekst: Karol Jażdżewski, Piotr Matusiak - WODR Poznań, ZD w Szamotułach

Zdjęcia: Piotr Matusiak

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4