Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

O zasobach wodnych :

 

       W Polsce a tym samym w Wielkopolsce zasoby wodne w porównaniu z innymi rejonami naszego kraju oraz innymi państwami sąsiadującymi z Polską są niewielkie i w znacznym stopniu zależą tylko od opadów deszczu.

Na  bilans  zasobów  wodnych  składają  także  wody  powierzchniowe  w  jeziorach i rzekach oraz w zbiornikach wodnych w tym zbiornikach dużej i małej retencji wodnej.

 

O retencji wodnej :

 

       Retencja wodna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i ich przechowywanie przez dłuższy czas w środowisku. W dużym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji wodnej rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzone w korytach rzek, kanałach, rowach i innych ciekach wodnych w danym rejonie.

 

Celem małej retencji wodnej jest  :

 

    - poprawa uwilgotnienia gruntów rolnych, leśnych i innych poprzez podniesienie

        lustra wody na terenach bezpośrednio przylegających do zbiorników wodnych

        lub urządzeń piętrzących,

     -  ograniczenie szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów użytków

        rolniczych, leśnych i innych,

     -  gromadzenie wody dla zwierząt leśnych, ptaków, owadów i innej fauny,

     -  gromadzenie wody do celów przeciwpożarowych terenów zurbanizowanych

        rolniczych I leśnych,

     -  gromadzenie zasobów wody do celów gospodarczych, np. deszczowanie

        upraw rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych i upraw leśnych,

     -  tworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji ludności.

Mała retencja wodna a rolnictwo w Wielkopolsce :

Obecny niski stan zasobów wodnych w Polsce oraz w Wielkopolsce jest wynikiem nieprawidłowego prowadzenia działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz nasilających się w ostatnich latach bardzo istotnych zmian klimatu co w przypadku rejonu Wielkopolski staje się szczególnie zauważalne i dotkliwe. Szczególnie groźne i niebezpieczne dla poprawnego funkcjonowania rolnictwa stały się następujące niebezpieczne czynniki :

    -  nasilający się i  powtarzająca się od  szeregu lat wzrost niekorzystnego  zjawiska

       jakim jest susza, brak opadów deszczu lub ich niekorzystny rozkład w okresie

       wegetacji roślin,

    -  systematyczne obniżanie  się poziomu wód gruntowych,

    -  zwiększanie szybkości odprowadzania wód gruntowych i opadowych w wyniku

       braku lub niewłaściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych,

    -  zmniejszanie powierzchni terenów podmokłych i naturalnych oczek wodnych

    -  przesuszanie naturalnych siedlisk,

    -  zaburzanie podziemnych systemów zasilania źródlisk,

    -  zwiększanie zagrożenia pożarowego terenów rolniczych i leśnych,

    -  likwidacja urządzeń melioracyjnych poprzez przeznaczanie terenów rolniczych

       pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną,

    -  systematyczny zanik różnorodności biologicznej.

Ochroną przed wyżej wymienionymi niekorzystnymi zjawiskami są na pewno duże zbiorniki retencyjne utworzone na terenie całego kraju. Jednak ich stosunkowo mała ilość i ich ograniczona pojemność powoduje, że nie dają one dużych możliwości ochrony przed suszą i nie gwarantują odpowiedniego zaopatrzenia w wodę przyległych terenów objętych działalnością rolniczą lub leśną. Zatem można stwierdzić, że możliwości zaopatrywania w wodę dla rolnictwa z dużych zbiorników retencyjnych w Polsce są bardzo ograniczone,  niewielki i nie rozwiązują problemu.

Dlatego tak bardzo istotne staje się lokalne zachowanie istniejących niewielkich obszarów wodno-błotnych, śródpolnych oczek wodnych oraz terenów podmokłych lub ich odtwarzanie poprzez tworzenie zbiorników małej retencji wodnej. Istotą zjawiska małej retencji jest budowa małych zbiorników wodnych i piętrzenie wody w ciekach  wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i istniejące już lokalizacje sprzyjające budowie niewielkich zbiorników, które umożliwiają zatrzymywanie i gromadzenie wody oraz spowalnianie jej odpływu, przy jednoczesnym wspieraniu krajobrazu naturalnego.  Konsekwencją takich działań jest znaczne zwiększenie możliwości retencyjnych, podnoszenie poziomu wód gruntowych, przeciwdziałanie  suszy i powodzi oraz przeciwdziałanie skutkom szybkiego odpływu wód opadowych dla danego terenu.  Dalsze pozytywne skutki działań w ramach małej retencji wodnej to efekty ekologiczne takie jak :  odtwarzanie lub utrzymanie istniejących obszarów wodno-błotnych, zachowanie naturalnych zbiorników wodnych i odbudowa siedlisk podmokłych. 

Mając na uwadze powyższe wnioski należy stwierdzić, że zjawisko małej retencji wodnej ma bardzo duże znaczenie nie tylko gospodarcze dla rolnictwa i leśnictwa ale także ekologiczne. Szczególnie dużą rolę odgrywa w rejonach naszego kraju takich jak Wielkopolska gdzie od szeregu lat nasila się zjawisko suszy, która szczególnie dotkliwa jest w produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej oraz w gospodarce leśnej. Dlatego budowa zbiorników, w których gromadzona będzie woda gruntowa i opadowa z danego terenu lub piętrzenie wody w ciekach wodnych staje się zadaniem priorytetowym szczególnie w miejscach gdzie istnieją już naturalne oczka wodne lub tereny podmokłe i zastoiska wodne. Należy jednak dodać, że zadanie jakim jest budowa zbiornika wodnego przeznaczonego do małej retencji  jest to inwestycja kosztowna, wymagająca szeregu dokumentów, projektów, pozwoleń i nakładów finansowych. Jednak korzyści jakie wynikają z utworzenia i posiadania zasobów wodnych w zbiorniku retencyjnym w ujęciu wieloletniego użytkowania w aspekcie zaopatrzenia w wodę roślin uprawnych lub roślinności leśnej i prowadzenia prawidłowej gospodarki szczególnie w okresach intensywnego zaopatrzenia roślin w wodę jest ogromna i stabilizuje prowadzoną działalność rolniczą lub leśną na przestrzeni całego roku. Należy zaznaczyć także, że istnieją możliwości wsparcia finansowego dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem takich obiektów w formie dopłaty do kosztów budowy zbiornika retencyjnego ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Ponadto aktualnie trwają prace nad opracowaniem programów wsparcia dla obszarów wiejskich na szczeblu krajowym i regionalnym, które zakładają wsparcie dla tworzenia małej retencji wodnej.

 

12.08.2016r. w Poznaniu na Starym Rynku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Zmagały się tam o nagrodę najlepsze regionalne i lokalne produkty żywnościowe i najlepsze potrawy regionalne.

Celem konkursu od 16 lat jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, które wytwarzane są takimi samymi metodami i według takich samych receptur od pokoleń. Powiat szamotulski reprezentowało 12 wystawców, którzy do konkursu zgłosili 17 produktów  w tym 4 do nagrody  „Perły”.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

- I nagrodę w kategorii produkty warzywne za kapustę po żydowsku otrzymała pani Barbara Jaskuła

- I nagrodę w kategorii produkty mleczne za pniewski ser piwny otrzymała pani Maria Sawczyn – Stamatoska

- wyróżnienie w kategorii napoje regionalne za miksturę różaną otrzymała Maria Skrzeczkowska

Nominację do „Perły” otrzymali:

- w kategorii przetwory warzywne za maleńkie buraczki  Angelika Gotowa – Grabowska

- w kategorii przetwory owocowe za szamotulską konfiturę czereśniową Beata Peksa

- w kategorii produkty zbożowe za olej z czarnuszki Krystyna Just.

23 czerwca 2016

Zaproszenie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie szamotulskim

zaprasza na spotkanie: ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”,

które rozpocznie się w dniu 24.06.2016 o godzinie 9.00 w sali wiejskiej w Kłodzisku (gmina Wronki),następnie przejazd do  Strażnicy OSP Wronki na prelekcje i pokazy ppoż. na wsi.

Serdecznie zapraszamy

W dniu 10 marca 2016r. w sali konferencyjnej P.R.H  „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie odbyło się szkolenie na temat:  "Rozpoznawanie zakażeń i zwalczanie gruźlicy bydła". Spotkanie zorganizowali Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach Robert Łęgosz oraz Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „Gałopol” Marian Pankowski ze względu na występowanie tej jednostki chorobowej na terenie powiatu  i  jej wpływ na rozwój hodowli bydła.

Zgromadzonych powitał pan Marian Pankowski i przedstawił krótką charakterystykę gospodarstwa , które prowadzi.  Następnie doktor Robert Łęgosz omówił ogniska chorobowe zaobserwowane na terenie powiatu.

Prelegentem na tym spotkaniu był pan dr Marek Lipiec, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

Informujemy, że został już powołany Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom w Dusznikach, który zajmuje się zbieraniem darów rzeczowych i finansowych oraz koordynacją pomocy dla poszkodowanej rodziny.

Przekazujemy numer konta bankowego utworzonego w celu zbierania środków finansowych dla rodziny:
Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8
38 9072 0002 2011 1103 8098 0001 (konto w Banku Spółdzielczym w Dusznikach)

Rodzina straciła cały swój dobytek, a poszkodowany chłopiec będzie prawdopodobnie wymagał kosztownego leczenia. Uprzejmie prosimy przede wszystkim o pomoc finansową.

Potrzebne jest również wsparcie rzeczowe. Ważne jest jednak to, by pomoc zaspokajała konkretne potrzeby zgłoszone przez rodzinę. Spontaniczne akcje są niezwykle cenne. Mogą jednak doprowadzić do gromadzenia nadmiaru rzeczy, których rodzina nie będzie w stanie spożytkować i które mogą się okazać nieprzydatne. Dlatego apelujemy, aby ewentualne zbiórki rzeczy organizować w porozumieniu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach, którzy posiadają informacje o tym, co aktualnie jest rodzinie najbardziej potrzebne – tel. 61 29 19 080, kom. 781 988 004.

Za pomoc i okazane wsparcie dziękujemy.

Oświadczenie Wójta Gminy Duszniki

Serowarstwo jest pasją i sztuką, która w rodzinie Pani Marii była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obserwowanie babci, a później mamy robiącej sery było jej ulubionym zajęciem, a także impulsem, który spowodował, że już jako kilkunastoletnia dziewczyna samodzielnie wykonywała pierwsze proste sery twarogowe. Ciekawość, chęć tworzenia coraz to trudniejszych technologicznie serów  i rozwijania swoich umiejętności sprawiła, że ukończyła ona w Lidzbarku Warmińskim profesjonalny kurs dla serowarów rzemieślniczych, a także kilkukrotnie uczestniczyła w praktykach serowarskich m.in. na Bałkanach, poznając techniki wyrobu serów regionalnych.

W Polsce serowarstwo domowe i rzemieślnicze nie jest rozwinięte, choć można zaobserwować zwiększającą się liczbę serowni farmerskich, przede wszystkim na północnym wschodzie naszego kraju, gdzie wyrób serów, np. korycińskich, ma swoją wieloletnią tradycję. Jednak w Wielkopolsce wyrób domowy innych serów niż twarogowe należy do rzadkości. Pani Maria, ku uciesze domowników i przyjaciół, w swojej domowej kuchni potrafi stworzyć wiele serów, od francuskich twarogów dojrzewających, które pokrywają się szlachetną pleśnią, czy włoskiej ricotty, przez te typowo bałkańskie jak feta (lub: sir, sirenje), cypryjskie haloumi, czy macedoński kaszkawał, po sery długo dojrzewające, które przez kilka miesięcy leżakują na drewnianych półkach piwnicy.  

Inspiracje i receptury serów Pani Maria czerpie z książek, których uzbierała już małą biblioteczkę, a także wymieniając doświadczenia z innymi serowarami w Polsce i innych krajach. Jednak najbardziej pasjonujące jest przypadkowe odkrycie starych, czasem już zupełnie zapomnianych receptur. Jedną z nich była receptura na ser piwny, który jeszcze w latach 20 XX wieku wykonywany był na terenach Wielkopolski. Właśnie za taki „Pniewski ser piwny” otrzymała Pani Maria wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, którego finał odbył się w Poznaniu. Jest to ser podpuszczkowy twardy, który w czasie dojrzewania jest codziennie przemywany w ciemnym słodowym piwie, dzięki czemu nabiera on wyjątkowego aromatu, a jego skórka ma głęboką ciemną barwę. 

Do wyrobu serów kupuje ona mleko od okolicznych rolników, takie prosto po udoju i jeszcze ciepłe, które w ciągu dwóch godzin jest zaprawiane specjalnymi kulturami bakterii, różnymi w zależności od rodzaju sera, który chcemy zrobić. Później do mleka dodawana jest podpuszczka, a po utworzeniu skrzepu jest on krojony, ogrzewany i mieszany. Dalsza procedura zależna jest od receptury i wielu innych czynników, jak temperatura i wilgotność powietrza potrzebna przy dojrzewaniu serów.

A jaka jest recepta na udany ser? Doskonałe mleko, najlepiej od krów wypasanych na pastwisku, czystość, dużo cierpliwości i pasja tworzenia, której nie zmąci żadne niepowodzenie.

W dniu 13 sierpnia 2015 r. w Poznaniu odbył się finał XV edycji  konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.  Z powiatu szamotulskiego do konkursu zakwalifikowało się 9 produktów w różnych kategoriach. Natomiast do produktów ubiegających się o nominacje do „Perły 2015” zakwalifikowały się 2 produkty z naszego powiatu.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia uczestnikom reprezentującym nasz powiat:

  1. W kategorii  produktów i przetworów pochodzenia zwierzęcego:

Podkategoria: produkty mleczne Wyróżnienie otrzymała Maria Sawczyn – Stamatoska z Pniew za „pniewski ser piwny”.

  1. W kategorii  produktów i przetworów pochodzenia roślinnego:

Podkategoria: przetwory owocowe I nagrodę otrzymała Beata Peksa z Przyborowa za „Szamotulską Konfiturę Czereśniową”

Podkategoria: produkty zbożowe I nagrodę otrzymali Krystyna i Jerzy Just ze Śmiłowa za „olej ostropestowy”

Podkategoria: wyroby cukiernicze wyróżnienia otrzymały; Angelika Gotowa – Grabowska z Sokolik Małych za „maleńkie buraczki” i Renata Grzeszkowiak z Psarc za „miodownik  z orzechami”

Ponadto Komisja nominowała do nagrody „Perła 2015” „boczek gotowny” Angeliki Gotowej – Grabowskiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i liczymy na ich obecność na konkursie w przyszłym roku.

                      W dniu 17 czerwca 2015 roku zgodnie z wieloletnią  tradycją  Gminna Służba Doradcza WODR Poznań, Gminy Kaźmierzu zorganizowała Dni Pola 2015 połączone z III samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie gminy Kaźmierz. Także i w tym roku ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych miejsc na terenie gminy organizatorzy zaplanowali przejazd samochodami osobowymi. Zgodnie z ustalonym programem  spotkanie miało swój początek w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dom nad Zalewem” pani Violetty Wawszczak w Radzynach.  W tym dniu od samego rana  aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami rolnicy nie zawiedli i licznie zjechali do Radzyn własnymi samochodami osobowymi. Przybyli także zaproszeni goście – Wójt Gminy Kaźmierz – Pan Zenon Gałka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Kaźmierz - Pan Jerzy Kamiński,  Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szamotułach - Pan Andrzej Żybura, Delegaci do  Wielkopolskiej  Izby Rolniczej - Pani Dorota Jaskuła i Pan Ireneusz Glanc oraz Pan dr Edwin Naglik z Zakładu Doświadczalnego IUNG w Baborówku, Pan Piotr Kujawa i Pan Andrzej Obst z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, oraz Panie i Panowie Doradcy z powiatu szamotulskiego a także liczna grupa rolniczek i rolników z terenu gminy Kaźmierz i gmin okolicznych.  Tu wszyscy uczestnicy wysłuchali komunikatów i  informacji dot. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna i obejmowała: „Fundusze UE dla rolnictwa na lata 2014 - 2020 - perspektywy nowych funduszy dla gospodarstw rolnych ”, podsumowanie akcji składania wniosków o  płatności  obszarowe  w  rok 2015, omówiono także stan i oceniono uprawy rolnicze w świetle bardzo dużego braku opadów deszczu w maju i czerwcu. Następnie specjaliści z WODR Poznań  przedstawili słuchaczom wykłady – „Integrowana Ochrona Roślin – w zasiewach zbóż i rzepaku” oraz „Jak radzić sobie z problemami dominacji zbóż w strukturze zasiewów w aspekcie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienia”. Uczestnicy wysłuchali także wykładu "Integrowana ochrona roślin - rozpoznawanie patogenów roślin uprawnych" który omówił doradca gminny Lech Dudek. Kolejnym założeniem programu był objazd gospodarstw i pól na terenie gminy Kaźmierz.  W ramach tego punktu wszyscy uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Demonstracyjne pana Wojciech Kalinowskiego w miejscowości Kaźmierz i  Piersko gdzie zapoznali się z doświadczeniami odmianowymi. W tych miejscach  uczestnicy objazdu mieli możliwość obejrzeć i porównać kolekcją odmian rzepaku ozimego, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz żyta ozimego prowadzonych według zasad IOR. Przeprowadzony został tu także pokaz "Dobór odmian pszenżyta ozimego do potrzeb integrowanej ochrony roślin".  Następnie wszyscy dotarli do Campingu w Komorowie gdzie wspólnym piknikiem nad brzegiem jeziora Bytyńskiego zakończyli  Dni Pola 2015 roku.  Tradycyjnie już  rolnicy naszej gminy  nie zawiedli i  licznie uczestniczyli w imprezie za co bardzo Dziękujemy !

 

Dziękujemy także bardzo serdecznie wszystkim, którzy pomogli i  przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu  tej plenerowej imprezy rolniczej.

 

Do zobaczenia w przyszłym roku !!!

 

Opracował  :

Lech Dudek

ZD Szamotuły

Gmina : Kaźmierz

Rolnicy z gminy Obrzycko zdążyli już się przyzwyczaić, że na Dzień Pola zabierają rowery, by na nich wspólnie z doradcą WODR Poznań odwiedzić wybrane gospodarstwa rolne i inne ciekawe obiekty zlokalizowane na terenie gminy.

Na tegoroczny Dzień Pola w gminie Obrzycko, w piątek 12 czerwca, rolnicy przybyli w większości samochodami, choć byli i tacy, którzy przyjechali rowerami. Tym razem rolnicze święto zostało zorganizowane w jednym gospodarstwie tj. w Gaju Małym na polach demonstracyjnych Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „GAŁOPOL” Sp. z o.o. „GAŁOPOL” jest też w sieci gospodarstw demonstracyjnych WODR Poznań.

Rolnicy zapoznali się z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi polskiego rolnictwa. Dzielili się spostrzeżeniami oraz wymieniali poglądy w takich tematach jak: zasada wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym; wybrane działania w ramach pomocy unijnej PROW (2014 – 2020) oraz zastosowanie nowoczesnej technologii kompleksowej ochrony roślin.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne prezentacje poletek porównawczo – wdrożeniowych, rozmieszczonych na obszarze 5 ha, przygotowanych przez firmę Bayer CropScience pod kierownictwem dr Piotra Choroszewskiego. Prezentacje dotyczyły zarówno nowych jak i sprawdzonych odmian wielu roślin uprawnych w tym: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku ozimego i jarego, ziemniaków oraz buraków cukrowych. Należy zaznaczyć, że pod wszystkie prezentowane rośliny zastosowano system uprawy w technologii uproszczonej (bezorkowej), co pozwala ograniczyć koszty eksploatacji maszyn i robocizny. Jednak ujemną stroną takiego systemu jest utrudnione zwalczanie chwastów.

Dzień Pola w gminie Obrzycko przygotował i prowadził doradca WODR Poznań, z Zespołu Doradczego Szamotuły Eugeniusz Wiśniewski.

Opracowanie i zdjęcia: Eugeniusz Wiśniewski

     Dnia 22 czerwca 2015r. w Gminie Wronki Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod przewodnictwem Mariusza Makówki zorganizował „Dni Pola” z samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie Gminy Wronki. Przy organizacji  tego dnia, doradcy z Wronek, pomogła  Rada Sołecka Kłodziska. Należy nadmienić, że to druga  taka uroczystość w naszej Gminie dla rolników, która miała na celu, między innymi, zintegrowanie  ich. Ponadto rolnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i przy okazji nauczyć się czegoś nowego. Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek  przy kawie i cieście, w sali wiejskiej w Kłodzisku. Ten wyjątkowy dzień zaszczycili swoją obecnością:  burmistrz Mirosław Wieczór, prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach Elżbieta Czosnowska, kierownik Biura Powiatowego  ARiMR w Szamotułach  Andrzej Żybura, przedstawiciele Nadleśnictwa Wronki, Radny Powiatu . Rolnicy nie zawiedli i licznie przybyli do Kłodziska tym razem samochodami, a nie rowerami.  Tematyka wykładów była bardzo różnorodna. Przedstawiciele Nadleśnictwa Wronki przedstawili w  zarysie  swoją działalność i  możliwości rozwoju Nadleśnictwa na przyszłe lata. Piotr Matusiak z Zespołu Doradczego w Szamotułach przedstawił problem kompensacji i uodparniania się chwastów w rolnictwie. Głos zabrał również  kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szamotułach  Pan Andrzej Żybura, który zaprezentował „ Klasyfikację przyznawania płatności młodym rolnikom na rok 2015” oraz możliwość ruszenia nowych programów pomocowych dla rolników. Kolejnym planowanym założeniem programu był objazd gospodarstw i pól na terenie Gminy Wronki.  W ramach tego punktu  na początek wszyscy uczestnicy  udali się na pole obsiane jęczmieniem jarym, pszenicą  pana  prezesa RSP Tomasza Ajchlera w Dąbrowie, następnie  udali się do Pana Józefa Malinowskiego z Głuchowa, gdzie mieli okazję zobaczyć i dowiedzieć się sporo na temat rzepaku.  Kolejnym  punktem programu było gospodarstwo Pana Pawła Procha, tutaj uczestnicy  zobaczyli i sporo dowiedzieli się na temat  pszenicy ozimej na jego polu, po czym udano się na pole ostropestu Pana Janusza Dorockiego. Następnym punktem była  nowao oddana oczyszczalnia ścieków na Borku- Przedsiębiorstwa Komunalnego, gdzie mogli zwiedzić dany obiekt, zarazem  dowiedzieć się na temat obróbki ścieków i możliwości wykorzystania osadu pościekowego na cele rolnicze.   Pożarowo to następny postój rolników . Pasieka pszczela Pana Edwarda Pisarka. Pan  Edward Pisarek zapoznał rolników jak robiony jest miód w jego pasiece. Zapytany jak długo zajmuje się ta działalnością odpowiedział , że prawie 60 lat. Jest to ogrom czasu stwierdzili rolnicy i udali  się do gospodarstwa agroturystycznego pana Marka Dobosza w Karolewie, gdzie zjedli skromny poczęstunek wieńczący tegoroczne „ Dni Pola” w Gminie Wronki. Tradycyjnie już  rolnicy naszej Gminy  nie zawiedli i  licznie uczestniczyli w imprezie za co bardzo Dziękuję !

 Do zobaczenia w przyszłym roku !!!

Autor: Mariusz Makówka