Start Iwona Sadowska

Iwona Sadowska

Adres strony WWW: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ogólnopolska kampania informacyjna pn.:  Racjonalna gospodarka nawozami.

       Ruszyła nowa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem: "Racjonalna gospodarka nawozami". Inicjatorem akcji w ramach działań prośrodowiskowych i promocji koncepcji zrównoważonego rozwoju jest resort rolnictwa. Głównym jej celem jest informacja i promocja dobrych praktyk rolniczych,  w szczególności racjonalnego i świadomego gospodarowania nawozami. Rolnictwo to jedna z gałęzi gospodarki wpływające znacząco na środowisko. Jest to związane  z bezpośrednio z produkcją zarówno roślinną jak i zwierzęcą, a jej intensyfikacja na obszarach wiejskich,  przy nieumiejętnym stosowaniu nawozów  może prowadzić do pogorszenia stanu wód. Z uwagi na realne zagrożenie rozpraszania azotu i fosforu do środowiska, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ich aplikowanie. Stosowanie nawozów w odpowiednich ilościach i terminach wpływa znacząco na wykorzystanie ich przez rośliny, zmniejszając straty ponoszone przez producentów rolnych, a także minimalizując zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności  środowiska wodnego.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Opracowanie: Iwona Sadowska

Źródło: http://www.farmer.pl, http://www.schr.gov.pl, http://www.iung.pulawy.pl

 

poniedziałek, 14 kwietnia 2014 09:20

ŻYCZENIA

jako-wielkanocne

poniedziałek, 07 kwietnia 2014 14:23

Podsumowanie powiatowe

Podsumowanie powiatowe

      Dnia 2 kwietnia 2014 roku w Murowanej Goślinie miało miejsce spotkanie podsumowujące działalność doradczą Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i doradcy, a także zaproszeni goście: pani Julia Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Urzędu Miasta w Kórniku, pan Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pani Małgorzata Iwańska - Kierownik  Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu, pan Paweł Bukowski - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pan Jarosław Balcerek - Przewodniczący Rady Gminy Pobiedziska, pan Roman Białecki  - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Zebranych  powitał Kierownik ZD w powiecie poznańskim, pan Romuald Buczkowski. 

      Następnie omówił on realizację zadań statutowych zrealizowanych przez służby doradcze WODR w 2013 roku. Pośród wielu zadań doradczych wymienione zostały cieszące się największym powodzeniem wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich szkolenia informacyjne, specjalistyczne i pokazy. Przedstawiono ofertę doradczą ośrodka, a Kierownik ZD zachęcił do korzystania z usług doradczych świadczonych przez doradców zarówno o charakterze masowym jaki indywidualnym. Obecni z uwagą wysłuchali także krótkiej charakterystyki powiatu poznańskiego i jego specyfiki rolniczej.

      W dalszej części spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z zasadami przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności ONW w 2014 roku, które przedstawiła pani Małgorzata Iwańska - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR. Omówiła ona także szczegóły związane z samym wypełnianiem wniosku o przyznanie płatności, co  stało się bodźcem do pytań i dyskusji.

     Jako następny głos zabrał pan Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który przedstawił w ogólnym zarysie działalność WIR-u, polegającej między innymi na organizowaniu kursów, szkoleń, konkursów, udzielaniu porad  prawnych, prowadzeniu kalkulacji kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych, sporządzaniu notowań cen podstawowych produktów rolnych.  Zachęcił też  do korzystania z materiałów udostępnianych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w formie: raportów, analiz, zestawień, sprawozdań i artykułów doradczych i czytania Biuletynu „Siewca wielkopolski”. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował pracownikom WODR za bardzo dobrą, owocną dla rolników współpracę i zaprosił rolników wraz z rodzinami na organizowane corocznie „Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich”, które odbędzie się 13 kwietnia 2014 r. w Pleszewie.

SC05933

SC05935

SC05944

SC05947

SC05938


 

Źródło:

Opracowanie własne: Iwona Sadowska

Zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi

       Dnia 18 marca bieżącego roku w ramach cyklu szkoleń realizowanych przez Zespół Doradczy w powiecie poznańskim miało miejsce spotkanie w Owińskach, na które licznie przybyli mieszkańcy gminy Czerwonak. Wykład na temat zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi przeprowadziła Aldona Jankowska z WODR w Poznaniu, a organizacją zajęła się Iwona Sadowska, doradca w powiecie poznańskim. Słuchacze zapoznali się między innymi z definicją tzw. dziedzictwa kulturowego jako zasobów zabytków materialnych, będących świadectwem przeszłości narodu i niematerialnych skupiających wartości duchowe, zjawiska historyczne i obyczajowe, uznawane za godne ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne,  religijne, naukowe czy artystyczne, które wpływają na zachowanie tożsamości i ciągłości rozwoju na płaszczyźnie politycznej, społecznej i kulturalnej. Kanwą do dyskusji stał się szereg procesów zachodzących na polskiej wsi, zarówno tych pozytywnych, jak i zdecydowanie obniżających jej walory. W nawiązaniu do dyskusji, jaka wywiązała się podczas prelekcji można było zaobserwować chęć powrotu do bioróżnorodności florystycznej ogrodów charakterystycznych dla krajobrazu wiejskiego i powolny powrót do wplatania elementów wiejskich w nowoczesną architekturę. Celem szkolenia było przybliżenie miejsc godnych zachowania, występujących na terenie Owińsk oraz podniesienie świadomości dążenia do zachowania walorów polskiej wsi,  a więc dbałość o tradycyjny krajobraz głównie pod względem  zachowania harmonii przestrzennej, poprzez umiejętne, na ile jest to możliwe, kreowanie własnego otoczenia,  tak aby uniknąć swoistych paradoksów krajobrazowych, których często jesteśmy obserwatorami. Wszystko po to, aby wieś pozostała atrakcyjnym miejscem wypoczynku w środowisku przyrodniczym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.

 

IMAG0037

images22

szpak

images

images1

 

Opracowanie: Iwona Sadowska

wtorek, 11 marca 2014 08:37

Wypalanie traw

 

Wypalanie traw

 

         Okres wiosny to czas, kiedy świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Rusza wegetacja roślin, pojawiają się pierwsze pąki. Większość drobnych ssaków, mięczaków, płazów i ptaków budzi się z zimowego snu. Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, w którym częściej niż w pozostałych okresach notuje się wzrost występowania pożarów na terenach łąk i nieużytków. Pożary te są często skutkiem celowego wzniecania ognia na obszarach pokrytych zeszłoroczną, wysuszoną roślinnością bardzo podatną na podpalenia. W odległej przeszłości wypalanie stosowano jako jeden z zabiegów agrotechnicznych, mający polepszyć żyzność gleby i zniszczyć nasiona chwastów. Podobne, lecz błędne przekonania panują wśród wielu osób, najczęściej rolników, niestety również dziś.

         Wypalanie niesie za sobą szereg negatywnych skutków zarówno dla świata flory i fauny, jak i dla człowieka. Jednym z nich jest emisja niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery, negatywnie wpływająca na stan zdrowia społeczeństwa. Ponadto, zostaje wysoce zaburzona bioróżnorodność w składzie gatunkowym roślin. Ogień wyjaławia glebę, hamuje proces rozkładu resztek roślinnych i zmniejsza asymilację azotu z powietrza. Nierzadko jest także przyczyną kalectwa a nawet śmierci wielu osób. W ogniu ginie bezpowrotnie wielu przedstawicieli cennych gatunków roślin i zwierząt. Zniszczeniu ulegają często gniazda lęgowe ptaków. Śmierć ponoszą również zwierzęta takie jak: żaby, jaszczurki, krety, jeże, zające, borsuki, lisy oraz gryzonie. W oparach dymów duszą się owady zapylające, co w przyszłości może obniżyć plony. Każdy, kto nosi się zamiarem dopuszczenia się procederu wypalania traw musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi, jakie reguluje ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), gdzie Art. 124. stanowi: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); stanowi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

       Poza sankcjami karnymi rolnikowi, na którego polu podczas kontroli pracownika ARiMR stwierdzono wypalanie gruntów rolnych grozi także obniżenie o 3% płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na zalesienia gruntów rolnych. Przestrzeganie zakazu wypalania gruntów jest jedną z norm wzajemnej zgodności (cross compliance) jakie musi przestrzegać rolnik ubiegający się o nie. W przypadkach świadomego wypalania gruntów wartość całkowitej kwoty należnych płatności może zostać obniżona od 15-20% , a w skrajnych przypadkach nawet do 100%.

         

                     

                                                      je1  

                                                                                                                               je

 

Opracowanie: Iwona Sadowska

Źródło: www.arimr.gov.pl, www.straz.gov.pl, www.edukacja.pl, www.adp.org.pl, www.wikipedia.org, www.tryton.waw.pl, www.glos.wielkopolski.pl, www.zrodlo.org.pl

piątek, 21 lutego 2014 14:26

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

Pomór świń to zakaźna choroba wirusowa, która szerzy się szybko wśród takich zwierząt jak świnie domowe i dzikie, oraz dziki. Nie przenosi się na inne gatunki zwierząt i ludzi.

Do zakażeń zwierząt może najczęściej dochodzić poprzez:

 • Bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem,
 • Rany  (kolczykowanie, kastracja, kleszcze),
 • Błony śluzowe oka (np. kurz zanieczyszczony wirusem),
 • Drogi rodne,
 • Osoby odwiedzające gospodarstwo,
 • Zakażoną paszę, wodę, wyposażenie i skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

Rozpoznanie i objawy:

 • Gorączka,
 • Apatia,
 • Niechęć zwierząt do ruchu,
 • Sinica skóry, uszu, boków brzucha,
 • Wybroczyny na ciele zwierząt,
 • Duszność,
 • Pienisty wyciek z nosa,
 • Krwawa biegunka,
 • Wymioty,
 • Chwiejny chód,
 • Niedowład kończyn,
 • Masowe padnięcia zwierząt.

HODOWCO ZAPAMIETAJ!!!

Charakterystycznym objawem jest cisza w chlewni oraz zapach będący następstwem cuchnącej biegunki

Zapobieganie:

 • Odpowiednie ogrodzenie,
 • Nie wpuszczanie na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób,
 • Zmiana obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni,
 • Nie wykorzystywanie jako ściółki zanieczyszczonej słomy.

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ASF WŁAŚCICIEL POWINIEN CODZIENNIE WNIKLIWIE OBSERWOWAĆ SWOJE ŚWINIE.

JEŻELI WŁAŚCICIEL STWIERDZA OBJAWY ZWIĘKSZONYCH ZACHOROWAŃ i PADNIĘĆ ŚWIŃ , NATYCHMIAST POWINIEN ZAWIADOMIĆ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO LEKARZA, WÓJTA LUB BURMISTRZA.

OBJAWY CHOROBY

1

  2

3

4

5

 

Opracowała  Iwona Sadowska na podstawie:

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/ulotka-csv.pdf, Materiały szkoleniowe dla hodowców świń - Afrykański pomór świń- Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska - Daniel

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASFPIWet - PIB w Puławach. Luty, 2014

Wykład na temat agrotechniki soi w Tarnowie Podgórnym

IMG_0364

      W Tarnowie Podgórnym w dniu 05-02-2014 r.  odbył się cykl szkoleń zrealizowanych przez starszego doradcę Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pana Wiesława Białego z zakresu agrotechniki soi.

Temat jest ważny w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, która zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych (dotyczy gospodarstw o powierzchni 15 ha i większej). Oznacza to w praktyce konieczność „dywersyfikacji upraw”.

O wadze problemu świadczy bardzo wysoka frekwencja na  wykładach, która na trzech szkoleniach wyniosła łącznie 38 osób.

Omówiono szczegółowo agrotechnikę soi, kalkulację produkcji, wskazano również możliwość zbytu wyprodukowanych nasion oraz wykorzystania ich na paszę.

W wykładzie uczestniczył również Zdzisław Smól główny specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ds. pszczelarstwa.  Zaakcentował rolę roślin miododajnych, które mogą rozwiązać problem dywersyfikacji upraw. Poinformował rolników, że  trwają starania, aby te rośliny również weszły do pakietu ekologicznego.

Opracowanie i zdjęcia: Wiesław  Biały

piątek, 31 stycznia 2014 11:36

Uprawa soi w Polsce

Uprawa soi w Polsce 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Oznacza to w praktyce „dywersyfikację” upraw. Skończy się już monokultura zbóż przerywana jedynie przez rzepak ozimy.                                                         Zdecydowano, że ten „ekologiczny przepis” wejdzie w życie w 2015 roku, a rok 2014 ma być okresem przejściowym; przyjęcie aktów delegowanych wdrażających tę reformę ma być gotowe do marca 2014 r.

Zalety uprawy soi: 

º wartościowy składnik mieszanek paszowych dla zwierząt

º nowoczesny produkt dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego

º idealny przedplon z silnym oddziaływaniem plonotwórczym w szczególności dla zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin

º opłacalna ekonomicznie roślina uprawna

º niezbędna roślina uprawna dla ekologicznych gospodarstw rolnych.

Agrotechnika:

Przedplony: zboża ozime i jare oraz kukurydza, buraki i trawy wieloletnie. Niewskazany jest siew po innych roślinach strączkowych, wieloletnich roślinach motylkowych i kapustowatych.

Uprawa gleby: jesienią po zbożowych – 1-2 cm. podorywki i orka zimowa na głębokość 22-25 cm. Po kukurydzy – talerzowanie i orka na głębokość 25-30 cm. Przedsiewna uprawa ograniczona do minimum z równoczesnym zapewnieniem odpowiedniej wilgotności gleby, wyrównaną powierzchnią pola oraz zniszczeniem chwastów.

Nawożenie: intensywne - 60-80 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/ha najlepiej jesienią.             Azot – przedsiewnie 30 – 60 kg N/ha najlepiej w formie saletrzaku. Dawkę powyżej 30 kg/ha dzielimy na dwie równe części (przedsiewnie i na początku kwitnienia).

Siew: wysiewa się, gdy średnia dobowa temperatura gleby na głębokości siewu (od do 6 cm) wynosi 12-14o. Głębokość siewu zależy od wilgotności gleby – przy wilgotnej glebie 3-4 cm, przy suchszej – 5-6 cm. Przy niskiej wilgotności po siewie wymagane jest wałowanie pola.

 

 

 

Ilość wysiewu zależy od odmiany:

Odmiana

Termin siewu

Norma wysiewu

(kg/ha)

Szerokość

międzyrzędzi (cm)

Annushka

10.05.-20.05.

135-150

12-45

Atlanta

20.04.-25.04.

80-90

24-45

Mavka

20.04.-05.05

90-100

24-45

Merlin

5-7 dni po siewach kukurydzy

4-4,5 jednostki/ha

60-70 roślin/m2

15-25

Aldana

po 20.04.

90-110

12,5-25

Augusta

po 20.04.

120

12,5-25

 

Przed siewem nasiona należy zaprawić preparatem Sarox T 500 FS w dawce 0,4 litra z dodatkiem 0,4 litra wody/100 kg nasion co chroni przed zgorzelą siewek, ryzoktoniozą i fuzariozą oraz zaszczepić nitraginą (inokulantem).

Pielęgnacja zasiewów:

Walka z chwastami – metoda agrotechniczna – przed i po wschodach bronowanie zasiewów i jedna lub dwie uprawy międzyrzędowe. Metoda chemiczna – nie ma zarejestrowanych herbicydów w soi w Polsce, ale są preparaty zawierające substancje aktywne stosowane do odchwaszczania tej uprawy w innych krajach. Przed wschodowo można zastosować Sencor 70 WG i jego genetyki oparte na metrybuzynie w dawce 0,5-0,7 kg/ha, powschodowo do zwalczania chwastów dwuliściennych mieszaninę Basagranu 480 SL (1,5 do 2 l/ha) z Refine 75 WG (6 do 8 g/ha), na chwasty jednoliścienne Leopard Extra 05 EC (0,75- 1 l/ha), Agil 100 EC (0,5-1,2 l/ha) lub Fusilade Forte 150 EC (0,75-1 l/ha).

Z uwagi na mały obszar uprawy soi w Polsce zagrożenie ze strony chorób grzybowych i szkodników jest znikome. Gdyby przebieg warunków pogodowych sprzyjał rozwojowi chorób grzybowych można zastosować profilaktycznie oprysk preparatem zawierającym tebukonazol 250 g/l jak np. Brasifun 250 EC, Domnic 250 EW, Horizon 250 EW, Tarcza Łan 250 EW czy Toledo 250 EW w dawce 0,3-0,5 l/ha w mieszaninie z preparatem Acanto 250 SC w dawce 0,2-0,4 l/ha.

Zbiór soi: jednofazowo kombajnem zbożowym ustawionym na niskie ścinanie, w fazie pełnej dojrzałości roślin (wilgotność 14-16%), przy obrotach bębna 400-600 obrotów/minutę.

Służba doradcza Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poleca pana dr hab. Jerzego Nawracałę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako najbardziej   kompetentnego fachowca w dziedzinie soi - tel. 61/848 77 20.

Jeszcze w I kwartale 2014 roku odbędzie się szkolenie w tym zakresie zorganizowane przez autora powyższego opracowania. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 723678053.

Opracował: doradca rolników w gminie Tarnowo Podgórne Wiesław Biały

Zdjęcie: Iwona Sadowska

czwartek, 30 stycznia 2014 09:34

Dyskurs wokół OZE w gminie Czerwonak

Dyskurs wokół OZE w gminie Czerwonak 

        W dniu 29 stycznia 2014 w powiecie poznańskim w gminie Czerwonak miało miejsce szkolenie realizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z zakresu odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Zważywszy na specyfikę wykładu frekwencja była zadawalająca, co  może świadczyć o zainteresowaniu tym zagadnieniem. Wykład obejmował przegląd urządzeń generujących energię począwszy od kolektorów słonecznych,  poprzez ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła a skończywszy na  biogazowniach rolniczych.  Zebrani zapoznali się  z budową i zasadami działania wyżej wymienionych oraz możliwością instalacji kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych.  Obejrzeli także przykłady wykorzystania poszczególnych technologii w krajach zachodniej Europy, a także  u naszych południowych sąsiadów i  w Polsce. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy ogólnej na temat wyżej wymienionych zagadnień i ewentualnego wywołania dyskusji wokół problemu deficytu energetycznego, opłacalności czy  kosztów inwestycji i skłonienia do refleksji z nimi związanymi.

Tekst i zdjęcie:

Starszy doradca Iwona Sadowska

 

czwartek, 16 stycznia 2014 19:21

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

            Dnia 16 stycznia 2014 r. w Trzcielinie w gminie Dopiewo odbył się  zaplanowany przez zespół doradczy w powiecie poznańskim bez mała czterogodzinny blok szkoleniowo-pokazowy. Wykład dotyczył szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich, w tym racjonalnego żywienia oraz możliwości dostępu do bezpłatnych badań mających na celu wczesne wykrycie a zatem skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych. Z kolejnego odbiorcy mogli  pozyskać wiedzę na temat znaczenia witamin i minerałów i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W części pokazowej spotkania uczestniczki w ramach praktycznego utrwalenia zdobytej wiedzy  przygotowały kilka zestawów surówek przy zachowaniu podstawowych zasad łączenia warzyw i owoców, tak by najlepiej wydobyć ich walory smakowe, a przede wszystkim bogactwo witamin.

Wykładowcami były: Ewa Tuliszka -specjalista WODR w Poznaniu i Iwona Sadowska-starszy doradca WODR.

Opracowanie i zdjęcia: Iwona Sadowska

DSC05760

Uczestnicy podczas przygotowania zestawow surówek

DSC05775

Uczestnicy podczas przygotowania surówek
DSC05774

Kotlet warzywny a'la mielony z zestawem surówek

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 6