Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
09 stycznia 2015

ZMIANY W KRUS.

Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników ( art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831, art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1403, ze zm.).

Rolnicy i domownicy będą mieli możliwość ubezpieczenia za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których podlegali  ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Ubezpieczenie w KRUS za wyżej wymienione okresy będzie możliwe wyłącznie wtedy, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych wyżej wymienionymi umowami podlegali oni ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a wartość ich przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekroczyła kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie. Po spełnieniu tych warunków zainteresowani mogą złożyć wniosek w KRUS o objęcie ubezpieczeniem społecznym w okresie wykonywania umów do dnia 30 czerwca 2015  r.

Rolnicy, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie w KRUS w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu realizacji umów bądź powołania do rady nadzorczej muszą podlegać bezpośrednio przed dniem realizacji umów ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a wartość przychodu osiąganego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia w KRUS wszelkich działań związanych z realizowaniem wyżej wymienionych umów rolnika/domownika, bowiem niedopełnienie tego może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W każdym przypadku rolnicy i domownicy stający przed podjęciem decyzji o wznowieniu, czy objęciu ubezpieczeniem KRUS okresu, w którym nie podlegali w związku z podejmowaniem pracy na umowy oraz z w związku powołaniem do rady nadzorczej powinni zgłaszać się do KRUS celem indywidualnego wyjaśnienia.

Opracowanie: Iwona Sadowska WODR w Poznaniu na podstawie informacji na www.krus.gov.pl

 

DSC_0033

Mija rok od wejścia w życie stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych (IOR). Normy IOR zakładają przedkładanie metod biologicznych, fizycznych i innych niż chemiczne nad chemiczne metody zwalczania dla zapewnienia ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Wymaga to szerokiego spojrzenia i niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy. Stąd pomysł zorganizowania przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego cyklu konferencji tematycznych, które odbyły się w grudniu 2014 roku w powiecie poznańskim i miały miejsce kolejno w Kórniku, Stęszewie i Buku. Podczas spotkań prelegentami byli główni specjaliści WODR w Poznaniu, zaś nad całością czuwał kierownik Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim. Tematem wiodącym spotkań były zasady integrowanej ochrony roślin uprawnych. Uczestnicy konferencji mogli pogłębić swoją wiedzę fitopatologiczną i pozyskać praktyczne porady na temat skutecznego monitoringu występowania patogenów i ustalania progów szkodliwości ekonomicznej, by stosowanie środków ochrony roślin ograniczyć do niezbędnego minimum. Integrowana ochrona roślin wiąże się między innymi z doborem odpowiedniego materiału siewnego o zwiększonej odporności na patogeny wywołujące choroby, stąd nie bez powodu została zaprezentowana aktualna lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski, opracowana przez Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na podstawie art.27. pkt. 5 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. Pozostałe zagadnienia wystąpień konferencyjnych dotyczyły: Działania w Pakiecie rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem problematyki użytków zielonych, znaczenia uprawy roślin bobowatych w Polsce oraz konieczności ścisłej współpracy producentów rolnych z jednostkami doradczymi, a tych z instytucjami naukowymi będącymi nośnikiem wiedzy. Zadowalająca frekwencja i zainteresowanie przejawiające się dyskusją uczestników może świadczyć o zasadności i potrzebie organizowania spotkań w takiej formie.
Tekst i zdjęcia:
Starszy doradca WODR
Iwona Sadowska

Protokół

ze spotkania środowiskowego w Stęszewie

dnia 12 – 09 – 2013 rok

     W dniu 12 września 2013 roku w  Stęszewie, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie odbyło się spotkanie środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu ośmiu rolników, doradcy ZD Poznań oraz zaproszeni goście: dyrektor WODR w Poznaniu p. Ryszard Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Potrawiak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu p. Józef Lewandowski. Zebranych powitał kierownik ZD w Poznaniu p. Romuald Buczkowski, a następnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną. Kierownik omówił metodykę konstruowania planu działania ZD Poznań na rok 2015, stan realizacji zadań doradczych w 2014 roku, omówił ankiety wykorzystywane w trakcie szkoleń specjalistycznych jako ważny element tworzenia planu, zareklamował bazę klientów WODR jako sposób pozyskiwanie na bieżąco informacji przez jej członków. Kierownik omówił także działania WODR związane z utworzoną tzw. grupą wsparcia, która w założeniu ma rozwiązywać problemy rolników na styku z ARiMR.  Następnie omówione zostały działania komercyjne podejmowane przez WODR w Poznaniu z położeniem akcentu jakość wykonywanych usług w zastawieniu z prywatnymi podmiotami doradczymi. Po zakończeniu prezentacji Kierownik poprosił w ramach zaproponowanego porządku,  o zabranie głosu p. Ryszarda Jaworskiego – dyrektora WODR w Poznaniu.

Dyrektor poinformował zebranych rolników o wyposażaniu doradców w poszczególnych gminach województwa wielkopolskiego w programy komputerowe służące wspomaganiu procesów decyzyjnych w ochronie roślin w oparciu o sieć własnych stacji meteorologicznych w gospodarstwach demonstracyjnych. Obiecał ufundowanie takiej stacji w Stęszewie, pod warunkiem utworzenia gospodarstwa demonstracyjnego. Omówił również funkcjonowanie grupy wsparcia.

W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniach rolnicy dopytywali o ewentualne korzyści z lokalizacji stacji meteorologicznej w Stęszewie. Jeden z uczestników wstępnie zadeklarował chęć przystąpienia do sieci gospodarstw demonstracyjnych. Aprobatę zebranych wzbudziły również proponowane metody doradcze w formie demonstracji, mające obejmować wdrażanie w gospodarstwach rolnych nowych technologii o charakterze prośrodowiskowym, a także działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Bardzo wiele pytań skierowano w sprawie przyszłych naborów wniosków przez ARiMR.  W tym miejscu Kierownik ZD Poznań poinformował zebranych, że zgodnie z przyjętym porządkiem kolejne wystąpienie przedstawicieli ARiMR będzie poświęcone tym problemom.

Przedstawiciele AriMR w Poznaniu przedstawili prezentację płatności bezpośrednich jakie będą obowiązywały, zgodnie z projektem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2015 i kolejnych latach. Następnie projekt płatności za tzw. zazielenianie i projekt nowego wniosku o płatności obszarowe na 2015 rok. Po prezentacji wywiązała się gorąca dyskusja. Jednak rolnicy nie na wszystkie nurtujące ich wątpliwości i pytania uzyskali odpowiedź, gdyż jak tłumaczyli przedstawiciele ARiMR, dysponują w chwili obecnej jedynie projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie płatności.

Kolejnym punktem porządku spotkania środowiskowego były wykłady naszych specjalistów: p. Marka Szymańskiego na temat: Projektowanie upraw i młodników na gruntach porolnych, i p. Anny Giery na temat: Bilans substancji organicznej w gospodarstwie rolnym. Oba wystąpienia zostały przyjęte z zainteresowaniem przez obecnych rolników.

W dyskusji głos zabrał miedzy innymi Burmistrz Miasta i Gminy w Stęszewie, który zadeklarował priorytetowe traktowanie rolnictwa oraz państwowego doradztwa w swojej pracy. O głos poprosił też doradca rolników z gminy Stęszew, który prosił by w przyszłorocznej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe rolnicy, którzy oczekują pomocy, nie zwlekali do 15 maja tylko przychodzili wcześniej.

Na tym Kierownik ZD Poznań zamknął spotkanie dziękując rolnikom i gościom za przybycie.

Opracował: Romuald  Buczkowski

Zdjęcia: Iwona Sadowska

 

DSC08961

DSC08964

DSC08962

 

 

 

Dni Pola w Mieczewie gmina Mosina

          W dniu 27-08-2014 r. odbyły się – tradycyjne już w powiecie poznańskim – Dni Pola. Tematy wiodące tegorocznej imprezy to „Uprawa kukurydzy na ziarno" i „Ziemniaki skrobiowe".
Pani dr hab. Katarzyna Rębarz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nadzorowała prezentowaną plantację ziemniaków, przedstawiła zebranym rolnikom wszystkie najważniejsze elementy prawidłowej technologii uprawy ziemniaków skrobiowych. Zaprezentowała różne kombinacje dotyczące odmian, poziomu nawożenia i ochrony zastosowane na plantacji. Rolnicy wykorzystali bogatą wiedzę pani doktor zadając liczne pytania i dyskutując różne, przede wszystkim ekonomiczne aspekty uprawy ziemniaków skrobiowych.
W dalszej części rolnicy zapoznali się na plantacji kukurydzy na ziarno z zastosowaną tam technologią. Podobnie jak na plantacji ziemniaków zagadnienie prezentował pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pan dr Witold Szczepaniak. Plantacja została podzielona na liczne poletka odmianowe. Pan doktor zapoznał rolników z potencjałem plonotwórczym poszczególnych prezentowanych odmian w warunkach słabych gleb gminy Mosina. Wskazywał na wpływ małej ilości opadów w miesiącu lipcu oraz zastosowane technologie ochrony na spodziewany plon.
Opracowanie: Romuald Buczkowski

        img_2658

img_2650

img_2655

img_2672

Dożynki w Lusowie 24.08.2014 r.

 

     W niedzielę 24 sierpnia 2014 roku w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyły się dożynki gminne. Po mszy świętej koncelebrowanej przez trzech kapłanów w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jakuba Apostoła uformował się korowód, na czele którego stanął Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy", delegacje poszczególnych 16 sołectw z wieńcami dożynkowymi, sołtysi, zaproszeni goście oraz władze gminy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: starosta poznański Jan Grabkowski oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
Zebrani w korowodzie przeszli na pobliską łąkę „u księdza za płotem", gdzie obrzęd dożynkowy słowem, tańcem i śpiewem dokonał zespół „Lusowiacy". Po zakończonym obrzędzie starosta i starościna dożynek wręczyli wójtowi gminy Tadeuszowi Czajce bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna, który został rozdzielony wśród zebranych.
Formułą imprezy było pokazanie dokonań poszczególnych sołectw z tego co mają najlepsze. Był tradycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym, swojskie wędliny, szynki, pyszne ciasta, soki, dżemy i nalewki. Jadła i napitki były generalnie rozdawane, choć w dwóch sołectwach zbierano datki na budowę nowego kościoła w Lusówku.
Doradca rolników Wiesław Biały jako mobilny punkt doradczy odpowiadał na pytania i udzielał porad fachowych. Najczęstszymi pytaniami był system płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 oraz nowy PROW 2014-2020.
Jednocześnie na pobliskiej scenie odbywał się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych z kraju i zagranicy, co niewątpliwie uświetniło dożynkowe święto. Atmosfery beztroskiego spędzenia czasu po żniwnym trudzie nie zdołał popsuć nawet przelotny deszcz.


Opracował: Wiesław Biały

22 lipca 2014

Bezpieczne żniwa

 

Bezpieczne żniwa

 

Nadszedł okres zintensyfikowania prac polowych związanych ze żniwami. Jak co roku w tym czasie zwiększa się prawdopodobieństwo występowania wypadków losowych zagrażających zdrowiu i życiu. Wielu z nich da się uniknąć stosując się do ogólnie przyjętych zasad:

 

 • doprowadzenie  kombajnów, pras i innych maszyn używanych do prac żniwnych do  dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac na polu,
 • stosowanie osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
 • bezpieczne przewożenie osób pracujących przy żniwach z i na pole,
 • zapewnienie dzieciom opieki dorosłych w domu, aby nie towarzyszyły rodzicom w pracy na polu,
 • zapewnienie napojów chłodzących i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
 • niepodejmowanie  pracy po spożyciu alkoholu.

Dzieci i młodzież do lat 15

nie powinny  samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy.

 

 • stosowanie się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
  • stosowanie silników elektrycznych o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony;     minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

 

 • ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczanie urządzeń wydechowych silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywanie niezbędnych materiałów pędnych, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "B" o masie środka gaśniczego min.2 kg oraz gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "A" o masie środka gaśniczego min. 6 kg),
 • niepalenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie,
 • nieużywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 • przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1)         od budynków wykonanych z materiałów:

a)         palnych - 30 m,

b)         niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,

2)         od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

3)         od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

4)         od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,

5)         między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

 

 

 • wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
 • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapaleniu. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

.

Wszystkie podjęte działania zapobiegawcze pozwolą uniknąć wypadków przy pracach żniwnych.

Opracowanie: Iwona Sadowska

 

http://www.powiat.suwalski.pl

http://www.rawicz.psp.wlkp.pl

„Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”

        Z uwagi na deficyt wodny na obszarze Polski powodowany stopniowym obniżaniem się poziomu wód, wysychaniem potoków czy naturalnych oczek,  powstał pomysł mający przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy. Stworzone zostały Wojewódzkie Programy Małej Retencji diagnozujące sytuację oraz wskazujące możliwości zwiększenia retencji na poziomie regionalnym. Jednym z wielu instrumentów mających podnieść poziom wiedzy i świadomości powagi problemu są debaty ze środowiskami wiejskimi. Jedna  z  nich, o nazwie „Mała retencja – duży problem czy duże korzyści”, odbyła się 10 czerwca 2014 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku w ramach kampanii na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich. Debata zorganizowana została przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali bloku wykładów na tematy dotyczące  roli  i znaczenia małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałania zmianom klimatu, wdrażania programu małej retencji wodnej w województwie wielkopolskim, ujęcia małej retencji w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020. Zapoznano się także z przykładami dobrych praktyk w ramach małej retencji. W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja nad możliwością zwiększenia retencji na poziomie regionalnym poprzez realizację wielu małych proekologicznych przedsięwzięć, które mogą podnieść i poprawić nie tylko retencję, ale także walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe obszarów wiejskich. W dyskusji brali udział przedstawiciele samorządów, instytucji i środowisk naukowych związanych z gospodarką wodną, organizacji ekologicznych oraz mieszkańcy wsi i doradcy WODR w Poznaniu. Burzliwa dyskusja na temat problemów i szans wdrożenia małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym świadczy o zasadności organizowania spotkań w podobnej formie. Więcej informacji na www.malaretencja.pl.

Tekst: Iwona Sadowska – WODR w Poznaniu

Co z tym azbestem ?

         Azbest to nazwa handlowa minerałów o charakterze włóknistym występujących w przyrodzie, w skład których wchodzą uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Prawie niezniszczalne właściwości azbestu, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, dźwiękochłonność, oraz łatwość łączenia się z tworzywami sztucznymi i cementem, a także brak informacji o szkodliwości zadecydowały o jego popularności. Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym, a jego szkodliwość tkwi w jego włóknistej strukturze. Obróbka mechaniczna tj. cięcie, rozbijanie, wiercenie otworów stwarza niebezpieczeństwo wnikania włókien i kumulowanie się w płucach co może prowadzić do pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłonniaka opłucnej i szeregu zmian opłucnowych. Najczęściej spotykanymi wyrobami azbestowymi były materiały budowlane wykorzystywane zwłaszcza w polskim budownictwie mieszkaniowym. Do dnia dzisiejszego częstym widokiem są dachy  pokryte płytami cementowo – azbestowymi zwanymi eternitem.  Wysokie tempo produkcji wyrobów azbestowych przypada na okres pomiędzy rokiem 1950 a 1998, kiedy to weszła w Polsce w życie Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 marca 1998 r. zakończono produkcje płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 września 1999 r. obowiązują zakaz obrotu azbestem i wyrobami z jego udziałem.  W krajach UE całkowity zakaz stosowania azbestu został wprowadzony 1 stycznia 2005 r. W 2002 r. został przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Realizację programu założono na lata 2003-2032. Tym samym dzień 31 grudnia 2032 roku będzie tym, w którym azbest i wyroby z jego udziałem ostatecznie znikną z naszego otoczenia.

 

FILMAS-opt
film edukacyjno-informacyjny

Opracowała: Iwona Sadowska na podstawie publikacji wydanej na potrzeby „Kampanii antyazbestowej” - Federacja Zielonych GAJA

Szansa na wyższą premię dla młodych rolników.

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest  finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł. Zmieniają się niektóre zasady ubiegania się o pomoc.

Tym razem bezzwrotna premia finansowa jest wyższa od przyznawanej poprzednio kwoty 75 tys. zł.  i  wynosi 100 tys.  zł. z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników.

Kolejność przysługiwania wsparcia będzie zależała od  liczby zdobytych punktów przez  beneficjenta.  Punkty  przyznawane będą  na podstawie  trzech kryteriów. Jednym z nich jest  powierzchnia użytków rolnych, (im większa powierzchnia nowotworzonego gospodarstwa, tym więcej punktów - maksymalnie 16 pkt). Kolejne kryteria to: wykształcenie rolnika i stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo ( im wyższe wykształcenie i im wyższa stopa bezrobocia tym więcej punktów- maks. 5 pkt. ) Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez wnioskującego o premię rolnika,  co najmniej 7 punktów.

Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika, liczony przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z 12 do 15 miesięcy. Na uzupełnienie wykształcenia rolnik także będzie miał więcej czasu, bowiem zwiększa się on z 3 lat do 3 lat i 9 miesięcy od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej i przedłożeniu w  związku z tym stosownych dokumentów. Wydłużony został także okres prowadzenia działalności rolniczej z 12 do 15 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia winsoku).

W tegorocznym naborze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków będzie miała 50 dni, a rolnik na uzupełnienie braków i dokonaniu korekt we wniosku tylko 7 dni. Pozostałe zasady przyznawania tej pomocy nie zostały zmienione w stosunku do tych, które obowiązywały w poprzednich naborach wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Tekst na podstawie www.arimr.gov.p : Iwona Sadowska

 

Ogólnopolska kampania informacyjna pn.:  Racjonalna gospodarka nawozami.

       Ruszyła nowa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem: "Racjonalna gospodarka nawozami". Inicjatorem akcji w ramach działań prośrodowiskowych i promocji koncepcji zrównoważonego rozwoju jest resort rolnictwa. Głównym jej celem jest informacja i promocja dobrych praktyk rolniczych,  w szczególności racjonalnego i świadomego gospodarowania nawozami. Rolnictwo to jedna z gałęzi gospodarki wpływające znacząco na środowisko. Jest to związane  z bezpośrednio z produkcją zarówno roślinną jak i zwierzęcą, a jej intensyfikacja na obszarach wiejskich,  przy nieumiejętnym stosowaniu nawozów  może prowadzić do pogorszenia stanu wód. Z uwagi na realne zagrożenie rozpraszania azotu i fosforu do środowiska, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ich aplikowanie. Stosowanie nawozów w odpowiednich ilościach i terminach wpływa znacząco na wykorzystanie ich przez rośliny, zmniejszając straty ponoszone przez producentów rolnych, a także minimalizując zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności  środowiska wodnego.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Opracowanie: Iwona Sadowska

Źródło: http://www.farmer.pl, http://www.schr.gov.pl, http://www.iung.pulawy.pl