Start Artykuły filtrowane wg daty: września 2014

Notowania kwartalne cen powiatu wągrowieckiego.

 

Przedstawiam ponownie notowania wybranych produktów i środków do produkcji z terenu powiatu wągrowieckiego.

Ceny te są śrenią z całego III kwartału ze wszystkich gmin. Dodatkowo wyszczegółniona jest cena minimalna, maksymalna.

Zestawienie te ma charakter orientacyjny i zaprezentowane jest w formie wykresu słupkowego.

Następne notowania pod koniec IV kwartału. Przyjemnej lektury.

Ceny targowiskowe warzyw i owoców.

Ceny zbóż konsumpcyjnych i paszowych (z targowiska i  z podmiotów handlowych).

Ceny skupu zwierząt i mleka.

Ceny pasz, koncentratów, śrut i otrąb.


Opublikowany w kategorii: Nowości z Wągrowca

Uwieńczeniem okresu wegetacyjnego każdej uprawy jest jej zbiór, a ściślej mówiąc uzyskany plon. Wysokość osiągniętego plonu stymuluje nie tylko profesjonalna agrotechnika, zastosowanie nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu, lecz niezaprzeczalny wpływ mają osiągnięcia genetyki i hodowli roślin, przekładające się na wytworzenie nasion roślin: najlepiej dostosowanych do szeroko pojętych warunków, określonego przeznaczenia, o najwyższym potencjale plonowania.

W Sielinku, na polach produkcyjnych Centrum Wystawowo Szkoleniowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu założono poletka z 34 odmianami mieszańców kukurydzy różnego przeznaczenia, różnych hodowców. Średnia powierzchnia poletka to 1570 m2, obsada roślin 80 000 szt/ha. Termin siewu 6 maja 2013 r, a zbioru 19 października 2013 r.

Poniżej przedstawiam tabelę porównującą plonowanie 34 odmian mieszańców kukurydzy, różnych hodowców (tab. 1).

W przeliczeniu na plon ziarna suchego przy wilgotności 14% najwyżej plonowały 4 odmiany osiągając 11,0 t/ha:  LG30 306, LG275 (LIMAGRAIN),  PR9027 i PR38N86 (PIONEER).

Art_Kukurydza

 

Więcej informacji w styczniowym wydaniu Poradnika Gospodarskiego.

Zapraszamy do prenumeraty!

 

Opracował: Piotr Kujawa  WODR w Poznaniu

(na podstawie materiałów własnych CEW w Sielinku)

Opublikowany w kategorii: kukurydza na ziarno
poniedziałek, 04 listopada 2013 14:58

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej każdy przyszły przedsiębiorca staje przed wyborem formy jej prowadzenia. Nie jest możliwe wskazanie jednej, najlepszej, uniwersalnej formy organizacyjno-prawnej. Każda z nich ma bowiem swoje zalety i wady. Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej należy wziąć pod uwagę m.in. takie czynniki, jak:
 • skalę działalności,
 • liczbę wspólników,
 • zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy
 • formę opodatkowania,
 • rodzaj prowadzonej księgowości,
 • sposoby pozyskiwania kapitału,
 • wymagania założycielskie,
 • możliwości finansowania działalności,
Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej to indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki.

Indywidualna działalność gospodarcza - to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela będącego osobą fizyczną (niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia).Właściciel przedsiębiorstwa jednoosobowego odpowiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Całkowitej osobistej odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm, działają głównie w takich dziedzinach jak handel, usługi, rolnictwo czy drobna produkcja. Często stanowią pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w późniejszym okresie przekształceniom.

Spółki - w sensie ekonomicznym spółka to zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Prawnie oznacza umowę zawieraną przez wspólników celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa zarobkowego lub osiągnięcia w innej formie wspólnego celu gospodarczego. Spółki dzielą się na osobowe i kapitałowe oraz cywilne i handlowe.

Spółki osobowe - opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki. Wyróżnia się wśród nich spółkę: cywilną, jawną, komandytową, partnerską i spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółki kapitałowe - najczęściej nie ma więzi między działalnością spółki i osobistą pracą wspólników, a ci ostatni nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Podmiotem odpowiedzialności jest jedynie spółka odpowiadająca za
zobowiązania swoim (wydzielonym od majątku wspólników) kapitałem. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Spółki cywilne (inaczej spółki prawa cywilnego) - regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego i rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki (CEIDG).

Spółki handlowe - regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych i podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Spółka cywilna - to najstarsza znana forma spółki, tworzona jest na podstawie umowy między wspólnikami (wspólnikiem w spółce cywilnej może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna), którzy wnoszą do spółki jakiś kapitał lub wkład niepieniężny, np. pomieszczenie biurowe, działkę pod budowę, swój własny opatentowany wynalazek lub po prostu pomysł. Jest to idealna forma prowadzenia interesu rodzinnego, gdzie poszczególni członkowie mają do siebie zaufanie i uzupełniają się nawzajem. Wszyscy wspólnicy mają równe prawo do podejmowania decyzji i reprezentowania spółki na zewnątrz. Wszyscy też mają takie samo prawo do zysków i odpowiadają swoim osobistym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, są nimi natomiast poszczególni wspólnicy. Każdy z nich ma swój własny odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Spółka jawna - spółka osobowa, która nie jest osobą prawną, wiec prawo i obowiązek do reprezentowania spółki może mieć każdy ze wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiada każdy ze wspólników całym swoim majątkiem (odpowiedzialność solidarna), niezależnie od wysokości wniesionych wkładów. Jest to jednak mało spotykany rodzaj działalności gospodarczej ze względu na niewielkie korzyści.

Spółka partnerska - spółka osobowa stworzona specjalnie z myślą o ludziach wykonujących wolne zawody, takich jak – prawników, lekarzy, doradców podatkowych itp. Wszystkie kwestie związane z reprezentacją spółki na zewnątrz oraz odpowiedzialnością za zobowiązania reguluje umowa spółki. W spółce partnerskiej za zobowiązania partnerzy ponoszą odpowiedzialność samodzielnie. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Spółka komandytowa – spółka osobowa, najrzadziej spotykana forma działalności gospodarczej na polskim rynku. Jest korzystną formą w sytuacji, gdy niektórzy wspólnicy, tak zwani komandytariusze, są gotowi zainwestować swoje pieniądze w spółkę i mieć swój udział w jej zyskach, ale nie godzą się na odpowiadanie własnym majątkiem za zobowiązania spółki (nie godzą się na ryzyko większe, niż wniesiona przez nich suma pieniędzy, tzw. kwota komandytowa). Pozostali wspólnicy – komplementariusze - gotowi są prowadzić i reprezentować przedsiębiorstwo oraz ponosić za nie pełną odpowiedzialność, jak również pokrywać ewentualne straty firmy ze swojego majątku. Ten rodzaj działalności jest najbardziej odpowiedni dla osób, które chcą prowadzić firmę, ale nie mają kapitału, a do potencjalnych wspólników nie mają takiego zaufania, by w pełni dzielić się z nimi władzą.

Spółka komandytowo-akcyjna typ spółki osobowej, w którym są dwa rodzaje wspólników – komplementariusze, którzy reprezentują spółkę na zewnątrz i odpowiadają za jej prowadzenie (odpowiadają również za zobowiązania spółki), oraz akcjonariusze, czyli posiadacze akcji spółki, mający jedynie prawo do części zysków. Jest to forma korzystna, kiedy chcemy zdobyć kapitał na rozwój firmy (sprzedając jej akcje), jednocześnie zachowując wpływ na firmę. Wspólnicy, którzy decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej muszą zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - może być tworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jest spółką kapitałową, co oznacza konieczność zgromadzenia kapitału spółki (w formie gotówkowej lub wkładu niepieniężnego), który musi być wniesiony w całości przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał spółki to 5 000 zł. Spółka z o.o. jest powoływana na podstawie zawartej umowy (w formie aktu notarialnego), w której powołuje się również jej władze, czyli zarząd (jedno lub wieloosobowy). W umowie można także powołać Radę Nadzorczą oraz Komisję Rewizyjną.

Spółka akcyjna - to taka forma działalności gospodarczej, której podstawę stanowi kapitał akcyjny dzielący się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalny kapitał spółki to 100 000 zł. Ta forma działalności gospodarczej posiada akcjonariuszy, czyli osoby, które wykupują udziały firmy. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne i prawne. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Władzami spółki są Zarząd i Rada Nadzorcza. Do założenia spółki niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. Ze względu na wysoki kapitał spółki, niezbędny do uruchomienia tej formy działalności, nie jest to forma popularna wśród młodych przedsiębiorców.

Opracowanie:
Czesława Klonowska

Materiały źródłowe:
1. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych.
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Opublikowany w kategorii: Pozarolnicza działalność gospodarcza
poniedziałek, 04 listopada 2013 13:49

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe

Od 30 października do 12 grudnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 roku.

ARiMR wypłaciła do połowy października 2013 r. 276 mln zł rolnikom, którzy ponieśli straty wywołane przez kataklizmy w latach 2010 - 2012. Zdjęcia archiwum ARiMR

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O takie wsparcie starać się mogą rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna. Pomoc może być przyznana jeżeli będą spełnione kryteriów określone w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania.

Najistotniejszym warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest powstanie w gospodarstwie na skutek działania jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, strat w majątku produkcyjnym i także w produkcji rolnej. Przy czym szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą wynieść co najmniej 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2012 lub 2013. W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r., istnieje możliwość uwzględnienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każdym z tych lat osobno warunki przyznania pomocy - czyli zarówno w 2012 jak i w 2013 roku w gospodarstwie powstały odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyjnym jak i w produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Kolejność przysługiwania wsparcia będzie ustalana zgodnie z liczbą punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji tzn. wysokości wnioskowanej przez rolnika kwoty pomocy oraz wysokości szkód (określonej procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach. Szczegółowe kryteria zawarte są w załączniku do rozporządzenia MRiRW.

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" będzie już szóstym organizowanym przez ARiMR w ramach PROW 2007 - 2013. Zostanie on przeprowadzony dzięki zwiększeniu ogólnego budżetu tego działania, który dotychczas wynosił 100 mln euro, o dodatkowe 31,5 mln euro. Przesunięcie ww. środków przez Komisję Europejską nastąpiło na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Wnioski złożone w ramach poprzednich pięciu naborów, przeprowadzonych w latach 2010 - 2012, wyczerpały bowiem pulę 100 mln euro przewidzianych pierwotnie na przywrócenie potencjału produkcyjnego w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. Zwiększenie budżetu tego działania pozwala ARiMR również na sfinansowanie wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach.

DKS

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o terminie i zasadach przyjmowania wniosków z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - otwórz

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności
poniedziałek, 04 listopada 2013 13:44

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR przypomina - złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem młodego rolnika

Ankieta monitorująca musi być wypełniona i dostarczona do ARiMR w ściśle określonym terminie. Zdjęcie archiwum ARiMR

Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013. Ankieta jest również źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Na tej podstawie badana jest skuteczność i efektywność udzielonej pomocy, a także formułowane są wnioski dotyczące zasad i warunków udzielania takiego wsparcia w przyszłości. Z tego względu rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do ARiMR jest niezmiernie ważne, także dla beneficjenta pomocy. Jeżeli bowiem młody rolnik nie złoży w ogóle lub spóźni się z dostarczeniem ankiety monitorującej do Agencji, wówczas zostanie na niego nałożona kara finansowa. Dlatego nie warto lekceważyć tego obowiązku. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

Obowiązek złożenia ankiety przez beneficjenta wynika z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

Formularz ankiety oraz instrukcja jej wypełniania są dostępne na stronie internetowej ARiMR - otwórz.

Ankieta monitorująca - otwórz

Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej - otwórz

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności
poniedziałek, 04 listopada 2013 13:39

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wypłata tegorocznych dopłat ONW oraz wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego" przebiega zgodnie z planem

Co roku ARiMR wypłaca dopłaty ONW ponad 700 tys. rolników. Zdjęcie archiwum ARiMR

Od 16 października br. zgodnie z przepisami UE, ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW). O takie wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Do końca października ARiMR wypłaciła 532 mln zł ok. 370 tys. rolników. Realizacja tych dopłat przebiega zgodnie z założeniami Agencji, zgodnie z którymi suma wypłat na koniec tego miesiąca miała zamknąć się kwotą 500 mln zł.

Analogicznie jak w roku 2012, ARiMR nie będzie doręczała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW, jeżeli powierzchnia do której zostanie przyznana płatność, będzie zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wiosną wniosku - co oznacza, że decyzje te nie będą zawierały zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń. W tytule przelewu, który otrzyma rolnik, będzie zamieszczona informacja, że decyzja taka nie została doręczona. Oczywiście, jeżeli rolnik zażąda wydania decyzji, otrzyma ją z ARiMR. Natomiast jeżeli okaże się, że dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW różnią się od wyliczeń ARiMR, wówczas rolnik otrzyma decyzję, w której podana zostanie wielkość tych płatności obliczona przez Agencję.

Płatności ONW przeznaczone są dla rolników, którzy gospodarują na terenach nie sprzyjających prowadzeniu działalności rolniczej. Zaliczają się do nich m.in. obszary na których panują trudne warunkami klimatyczne, opady deszczu są zbyt duże lub zbyt małe, ukształtowanie terenu jest niekorzystne (np. góry), czy niska jest jakość gleb. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych na obszarach ONW. Prowadzenie tam działalności rolniczej nie zapewnia spodziewanych plonów i często wymaga od rolników zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Aby pomóc rolnikom gospodarować na takich terenach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co roku wypłaca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  tzw. płatności ONW. Rolnicy każdej wiosny składają wnioski o udzielenie pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.

Od 16 października Agencja wypłaca także wsparcie rolnikom realizującym w swoich gospodarstwach "Program rolnośrodowiskowy". Po raz pierwszy ARiMR rozpoczęła realizację tych dopłat tak wcześnie. W poprzednich latach płatności rolnośrodowiskowe były wypłacane tak jak dopłaty bezpośrednie, czyli od 1 grudnia. Wiosną tego roku wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego" złożyło ponad 118,5 tys. rolników, na łączną kwotę 1,63 mld zł. Do końca października ARiMR wypłaciła 142 mln zł. Jest to nieco lepszy wynik od założonego przez Agencję, bowiem zgodnie z planami w październiku wypłaty z "Programu rolnośrodowiskowego" miały osiągnąć poziom 101 mln zł.

"Program rolnośrodowiskowy" jest jednym z działań należących do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Jego zadaniem jest wspieranie finansowe rolników, którzy gospodarują w sposób chroniący środowisko naturalne, czy w jak najmniejszym stopniu wpływają na nie, decydują się na uprawę tradycyjnych roślin, czy też hodowlę tradycyjnych ras zwierząt. Prowadzenie  takiej  działalności sprawia, że rolnicy nie osiągają wystarczających plonów, a więc i zysków, jak ci, którzy w produkcji roślinnej wykorzystują intensywne nawożenie, używają nowoczesnych środków ochrony roślin lub skupiają się na uprawie wysoko wydajnych roślin i hodowli ras zwierząt zapewniających godziwe zyski. Dodatkowe dopłaty, mają zatem za zadanie pomagać rolnikom, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", osiągać godziwe zyski.

DKS

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski – październik 2013 r.

(na podstawie ankietowania gospodarstw rolnych)

 

 

Dział Ekonomiki, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie.

Ankietowania dokonują gminni specjaliści doradztwa rolnego wśród rolników z terenu obsługiwanej gminy, a następnie zestawiana jest ankieta dla województwa. Odpowiedzi ilościowe w ankiecie zbiorczej są prezentowane w procentach, co jest czytelniejsze. Poza tym na str. 2 zamieszczone są wykresy, które obrazują graficznie odpowiedzi rolników, a na str. 3  są wykresy porównujące koniunkturę z października 2010, 2011, 2012 i 2013 r.

 

Główne pytania ankiety to:

 1. sytuacja finansowa gospodarstw rolnych,
 2. zakupy bieżące,
 3. inwestycje,
 4. kredyty,
 5. ocena perspektyw gospodarowania,
 6. dane o wykształceniu i wieku kierowniku gospodarstwa.

 

W październiku br. ankietowano 256 gospodarstw rolnych, gospodarujących na 8.449,85 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet można wywnioskować że:

 

Ad.1. przychody pieniężne 36 % rolników wykazuje jako takie same do poprzedniego ankietowania, a 29 % jako większe i  jednocześnie aż 44 % przewiduje że za kwartał też będą takie same, a tylko 13 % że większe. Zbliżone relacje występują w oszczędnościach i zadłużeniach gospodarstw.

 

Ad.2. w zakupach nawozów mineralnych, 61 % kupiło tyle samo i 9 % więcej, pasz 52 % tyle samo i 13 % więcej, środków ochrony roślin 56 % tyle samo i 6 % więcej. Zakupy nawozów mineralnych i pasz są zbliżone do poprzednich tj. jesienią ubr., a zakupy środków ochrony roślin są mniejsze o ok. 1 %.

 

Ad.3. inwestycje to, 34 % kupiło lub planuje kupić maszyny i urządzenia rolnicze i tylko 13 % w zakresie inwestycji budowlanych. Poziom tych inwestycji jest większy o 4 % w zakupie maszyn i urządzeń rolniczych, a w zakresie inwestycji budowlanych bez zmian.

 

Ad.4. w zakresie kredytów 43 % ankietowanych wzięło lub planuje kredyty preferencyjne, a 20 % kredyty rynkowe. W kredytach preferencyjnych jest spadek o 14 %, a w kredytach rynkowych wzrost o 4%.

 

Ad.5. w ocenie perspektyw gospodarowania, na którą jako dobrą było 17 % odpowiedzi, a jako złą 8 % odpowiedzi i aż 75 % odpowiedzi to obawa w przyszłość gospodarowania, na co głównie ma wpływ bieżąca sytuacja nieopłacalności głównych kierunków produkcji rolniczej (oprócz mleka).

 

Ad.6. dotyczy informacji, 43 % rolników ma 31-45 lat, i aż 46 % 46-60 lat, pozostałe 11 % to wiek do 30 i powyżej 60 lat, co świadczy o dość późnym wieku pracy młodych rolników na tzw. własny rachunek, a z drugiej strony wczesne kończenie pracy zawodowej z przyczyn zdrowotnych, czyli ciężkiej pracy rolnika. Wykształcenie rolników to w 56 %  średnie lub pomaturalne zawodowe, a w 9 % wyższe. Odpowiedzi te obrazują aktualny w tym zakresie status rolników.

 

W bieżącej koniunkturze zostały również ocenione skutki tegorocznych anomalii pogodowych dla gospodarstw, które jako nieodczuwalne ocenia 13 %, nieznaczne 47 %, odczuwalne aż 33 % i 7 % rolników jako dotkliwe, tj. ok. 14 – 17 % lepiej niż w ubr., ale co też pośrednio wpływa na sytuację ekonomiczną gospodarstw i nastroje rolników.

 

Prezentowane w ankiecie zbiorczej tabele i wykresy zawierają procentowe odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i łącznie obrazują tzw. koniunkturę w rolnictwie Wielkopolski w październiku br., jak też oddają nastroje ludności rolniczej. Z odpowiedzi tych wynika, że aktualna sytuacja ekonomiczna i nastroje społeczne w rolnictwie i na wsi są na niskim poziomie, a widać to szczególnie po odpowiedziach o sytuacji finansowej z jednej strony i perspektywie gospodarowania, które jako dobre ocenia tylko 17 % rolników, a z obawą i strachem w przyszłość patrzy aż 83 % rolników, na co również w pewnym stopniu miały wpływ anomalie pogodowe, choć głównie w br. sytuacja rynkowa podstawowych produktów rolnych, tj. duży spadek cen rynkowych zbóż i rzepaku, również spadek cen żywca wołowego oraz od kilku lat niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego.

 

Ankietowanie gospodarstw rolnych jako „pewien” obraz rolnictwa i wsi, będzie kontynuowane przez WODR w Poznaniu, Dział Ekonomiki.

 

 

Jan Brożek

Gł. specjalista ds. ekonomiki, Dział Ekonomiki

 

 

Opublikowany w kategorii: Zarządzanie gospodarstwem rolnym
poniedziałek, 04 listopada 2013 09:00

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia  podania.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny.

Realizując program Walki z Antybiotykoodpornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.

W przypadku potwierdzenia, że na fermie drobiu stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel stada nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta będą podlegały blokadzie bez prawa ich przekazania do uboju i konsumpcji przez ludzi.

Pragnę podkreślić, że polscy hodowcy drobiu to ludzie odpowiedzialni i uczciwi, o ogromnej wiedzy fachowej.

Nieodpowiedzialne jednostki stosujące antybiotyki w sposób nielegalny, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i ogromnymi stratami finansowymi.

 

Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek

Źródło : http://piw.wolsztyn.net.pl/

Opublikowany w kategorii: Nowości z Wolsztyna
poniedziałek, 04 listopada 2013 07:24

Efekty zmian klimatycznych pod kontrolą?

W ostatnim czasie mówi się dużo o stosunkowo szybkich, bo dziejących się prawie „na naszych oczach” zauważalnych zmianach klimatu. Gwałtowne zmiany pogody, groźne burze, brak przedwiośnia i krótka jesień, bardzo wysokie temperatury latem, gwałtowne ulewy, wichury i huragany. Przykłady można mnożyć.

W latach 2011-2013 Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizował projekt badawczy i opracował na podstawie analiz, dokument pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu -KLIMADA",

Na podstawie w/w dokumentu powstał „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020z perspektywą do roku 2030 SPA2020 , który został przyjęty 29 października br. przez Rade Ministrów do realizacji. To pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Powodem opracowania tego dokumentów stały się obawy o stabilny i zrównoważony rozwój zarówno gospodarczy jak i społeczny w kontekście stosunkowo szybkich i znaczących zmian zachodzących w środowisku w efekcie zmian klimatycznych. Obawy o wpływ klimatu na gospodarkę, środowisko i rozwój społeczny wyraża wiele państw nie tylko europejskich. Zadaniem każdego kraju jest dostosowanie się do zachodzących zmian jak również a może przede wszystkich podejmowanie działań, które zahamują występowanie tych niekorzystnych zjawisk. Cytat Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu”. Gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i  strefy wybrzeża to dziedziny i obszary  najbardziej wrażliwe na niekorzystne oddziaływanie zmian klimatu. We wspomnianym „Strategicznym Planie Adaptacji 2020…” wyznaczono priorytetowe kierunki dostosowania się wspomnianych obszarów do istniejących warunków klimatycznych. Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę na to co w strategii dotyczy rolnictwa. Jak wynika z analizy strat i kosztów usuwania szkód spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi w latach 2001-2011 szczególne znaczenie miały straty powstające w wyniku powodzi, susz, huraganów, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradu. Jak dowodzą autorzy opracowania powstałe w wyniku tych zjawisk, w całej gospodarce, nie tylko w rolnictwie, straty wartościowo, były o wiele większe niż środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na ich likwidację. Stanu sprzed klęsk nie dało się do tej pory przywrócić.

Dlatego opracowano modele zmian klimatycznych dla wybranych 3 regionów Polski i przeprowadzono symulację zmian uwzględniając m.in.średnią temperaturę roczną, liczbę dni powyżej 250 C , długość okresu wegetacyjnego, liczbę dni z okrywą śnieżną itp. Zmiany klimatyczne z pewnością wpłyną na wydłużenie okresu wegetacji, zmianę bioróżnorodności, migracje ptaków, wydłużenie lub skrócenie okresów suszy lub dni mokrych itp. w zależności od regionu. Zadaniem państwa jest takie planowanie działań aby zminimalizować wpływ zmian klimatycznych w celu utrzymania rozwoju gospodarczego i zachowaniu bioróżnorodności w przyrodzie itp.

Cytat: ”Przy formułowaniu działań o SPA przesądzono, że dokument powinien zawiera różne grupy działań adaptacyjnych, obejmujących zarówno przedsięwzięcia techniczne (np. budowę niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża), jak i zmiany regulacji prawnych (np. zmiany w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, bardziej elastyczne procedury szybkiego reagowania na klęski żywiołowe), wdrożenie systemów monitoringu odnoszących się do poszczególnych dziedzin i obszarów oraz szerokie upowszechnianie wiedzy na temat koniecznej zmiany zachowań gospodarczych”

Aby umożliwić wszystkim zapoznanie się z opracowaniem i dać możliwość wypowiedzenia się i dyskusji na forum, uruchomiono stronę internetową pod adresem http://klimada.mos.gov.pl. Informacje na tej stronie zostały zamieszczone w blokach tematycznych omawiających wyniki analiz zmian klimatycznych w Polsce i na świecie oraz wnioski i zalecenia adaptacyjne. Blok 1.,Zmiany klimatu w Polsce, Blok II-Adaptacja do zmian klimatu, Blok III-Dialog społeczny. Z informacji zamieszczonych w na stronach ministerstwa środowiska możemy się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy na temat efektów globalnego ocieplenia. M.in.naukowcy dowodzą, że następuje wzrost średnich temperatur rocznych a tendencja wzrostowa nasiliła się pod koniec XX wieku i na początku XXI Nie ma wątpliwości  jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Naukowcy są zgodni co do tego, że przyczyna leży głównie w zbyt dużej emisji do atmosfery gazów cieplarnianych do których należą: m.in. para wodna, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony i inne. Gazy te powodują, że następuje stopniowe ocieplanie się klimatu. Ocieplenie to powoduje m.in. wzrost poziomu morza, który to wzrost w latach 1961˗2003 wynosił średnio 1,8 mm/rok a w latach 1993˗2003 już 3,1 mm/rok. Częściowo przyczyną tego stanu jest m.in. topnienie lodowców ale też zwiększanie się objętości cieplnej wody. Zmiany klimatyczne wpływają też na środowisko przyrodnicze powodując (cytatuję z w/w opracowania)

 • wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego na wiosnę,
 • przyspieszenie faz fenologicznych roślin,
 • migracje ptaków i wcześniejszy okres lęgowy,
 • przesunięcie granic występowania pewnych gatunków roślin i zwierząt ku biegunom oraz ku wyżej położonym siedliskom.”

Na podstawie: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020z perspektywą do roku 2030.  Opracowała Jolanta Szydłowska

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

Czy wiesz ,że …

zużyty sprzęt elektroniczny musi być oddany do recyklingu. Nie wolno go wyrzucać na wysypisko śmieci  ani tym bardziej do lasu lub do rowu. Sklepy sprzedające nowy sprzęt elektroniczny, elektryczny, komputerowy itp. mają obowiązek przyjąć  za odpłatnością zużyty sprzęt „sztukę za sztukę”. A co jeśli chcemy oddać więcej sprzętu albo sprzęt ,który zalegał w naszej piwnicy lub na strychu. Wtedy musimy znaleźć firmę w okolicy, która taki zużyty sprzęt od nas przyjmie. W związku  z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) rejestr podmiotów zajmujących się m.in. zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, TV, agd, itp, powinien prowadzić marszałek województwa. Do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw trzeba  korzystać z  rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Można go nadal znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska tj.  www.gios.gov.pl. Na wspomnianej stronie znajduje się „Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do rejestru”. W prosty sposób tzn. wypełniając tylko dwie pozycje tj. dane województwo oraz wybierając z opcji „rodzaj prowadzonej działalności”.  „Z - Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania” możemy znaleźć miejscowość i przedsiębiorcę najbliżej nas, który odbierze od nas zbędny ,zużyty sprzęt. Iinformację ,jaka firma na danym terenie prowadzi zbiórkę  sprzętu elektronicznego można też uzyskać w najbliższym Urzędzie Gminy. 

Źródło: strony internetowe ministerstwa środowiska

Opublikowany w kategorii: Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>
Strona 86 z 272