Artykuły filtrowane wg daty: września 2015
22 października 2014

Ile azotu ?

BILANS AZOTU. -
W systemie nawożenia zrównoważonego zakłada się, że wnoszenie składników w nawozach powinno być równe ich pobraniu z plonami roślin. Jest to oczywiście pewne uproszczenie ponieważ wykorzystanie składników z nawozów nie jest stuprocentowe i określone nadwyżki nawozów są nieuniknione.

 

Azot jest składnikiem bardzo mobilnym i pozostawiony w glebie po zbiorze roślin łatwo ulega stratom w wyniku wymywania do wód podziemnych lub ulatniania z gleby do atmosfery. Dlatego celem gospodarowania azotem jest jego maksymalne pobranie przez rośliny, aby pozostałości w glebie były jak najmniejsze.

Ilość pobieranego przez rośliny azotu zależy od wymagań poszczególnych gatunków i wielkości uzyskiwanych plonów.

W tabeli 1 przedstawiono po branie azotu na wyprodukowanie jednostki plonu z odpowiednią ilością produktów ubocznych.

 

pobranie_N

Inne rośliny ( pobranie N w kg / 1 dt plonu ) :

Rzepak nasiona - 4,45

Gorczyca nasiona - 6,05

Len oleisty nasiona - 4,03

Słonecznik nasiona - 5,50

Potrzeby pokarmowe roślin na danym polu oblicza się mnożąc przewidywany plon przez pobranie składnika według tabeli. Potrzeby nawożenia fosforem i potasem oprócz potrzeb pokarmowych uwzględniaj ą tzw. naddatek na poprawę zasobności gleby w ilości 25% (w stosunku do pobrania) na glebach o niskiej zawartości składnika i 50% na glebach o zawartości bardzo niskiej. Dla przykładu potrzeby nawożenia pszenicy przy założonym plonie 60 dt/ha na glebie o niskiej zawartości fosforu i wysokiej zawartości potasu wynoszą:

 

Azot: 60 dt/ha· 2,37 kg N/dt = 142 kg N/ha

Zgodnie z zasad ą bilansu rozchód składników (pobranie) musi być równoważony dopływem z nawozów lub innych źródeł.

Ważnym źródłem dopływu azotu są nawozy naturalne i organiczne. Ilość składnika wnoszonego w nawozach naturalnych można wyznaczyć na podstawie analizy chemicznej próbki nawozu lub w oparciu o standardowe ilości w poszczególnych rodzajach nawozów. W przypadku stosowania nawozów organicznych pochodzących z zakupu, ilość wnoszonego składnika określa się na podstawie informacji producenta o składzie chemicznym nawozu.

W bilansie azotu uwzględnia się także dopływ w opadzie atmosferycznym, jakkolwiek nawozowe znaczenie tego źródła składnika jest niewielkie. Przyjmuje się , że w ciągu roku na 1 ha powierzchni opad wynosi przeciętnie 17 kg N. Zważywszy, że okres pobierania azotu przez rośliny wynosi rośliny trwa 3-4 miesiące, można przyjąć , że rośliny z tego źródła mogą pobrać do 25%, czyli ok. 5 kg N/ha.

 

Najtrudniejszymi do oszacowania źródłami azotu są resztki po żniwne roślin motylkowatych oraz mineralizacja glebowej materii organicznej. W systemie doradztwa nawozowego przyjęto, że ilość azotu pochodzącego z mineralizacji resztek pożniwnych roślin motylkowatych jest równa 25-30% ilości azotu akumulowanego przez te rośliny w masie nadziemnej, którą można oszacować mnożąc uzyskany plon rośliny motylkowatej lub jej mieszanki przez pobranie azotu wg tabeli. Rozkład resztek po żniwnych bogatych w azot przebiega stosunkowo szybko, zatem równoważnik nawozowy azotu z tego źródła można przyjąć taki jak dla obornika tj. 0,3. Sposób obliczania ilości azotu działającego, wyrażonego w równoważnikach nawozowych przedstawia tabela 2. Ujemna wartość równoważnika nawozowego dla słomy zbóż i rzepaku oznacza, że ich przyoranie powoduje tzw. immobilizację azotu mineralnego, co w praktyce oznacza potrzebę zwiększenia dawki nawozów azotowych.

rwnowanik_N

Ilość azotu pochodzącego z mineralizacji glebowej materii organicznej wyznaczona jest jako pobranie przez rośliny nienawożone azotem. Waha się ona od 30 do 60 kg N/ha w przypadku gleby o zawarto ś ci substancji organicznej ok. 1%.

 

Przy planowaniu nawożenia azotem zakłada się , że dopływ składnika działającego z różnych źródeł (tab. 3) powinien równoważyć pobranie, czyli nawozy mineralne powinny pokryć różnicę pomiędzy przewidywanym pobraniem i ilością azotu działającego z innych źródeł (poz. 1-5 w tabeli 3).

Jeśli oszacowaną w ten sposób ilość azotu z nawozów mineralnych podzielimy przez wskaźnik wykorzystania to otrzymamy dawkę nawozów mineralnych, jaką w danych warunkach należy zastosować. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych nie jest całkowite i zależy od wielu czynników, m.in. od sposobu aplikacji, układu warunków pogodowych itp. Można przyjąć, że w dobrych warunkach rośliny wykorzystują ok. 70% azotu zastosowanego w nawozach mineralnych. Planując nawożenie „a priori" należy zakładać warunki optymalne, a zatem wskaźnik wykorzystania N z nawozów mineralnych możemy przyjąć na poziomie 0,7.

saldo_azotu

Podany powyżej sposób szacowania ilości azotu działającego, pochodzącego z różnych źródeł może być zastąpiony bezpośrednią metodą pomiaru zawartości azotu mineralnego w glebie bezpośrednio przed siewem. Pomiaru dokonuje się metodami laboratoryjnymi w próbkach gleby pobranych z warstw 0-30 cm i 30-60 cm.

Głównym celem nawożenia jest zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin w stopniu umożliwiającym uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości. Funkcją drugorzędną jest utrzymanie optymalnej (średniej) zawartości składników pokarmowych w glebie.
Niedobór składników pokarmowych obniża plonowanie i pogarsza jakość produktów roślinnych. Dla prawidłowego rozwoju i plonowania roślin niezbędne jest zrównoważone żywienie wszystkim składnikami pokarmowymi. Deficyt któregokolwiek makro- lub nawet mikroelementu ogranicza plonowanie i zmniejsza efektywność wykorzystania pozostałych składników pokarmowych.

 

Stosowanie nawozów w ilościach przekraczających rzeczywiste potrzeby obniża efektywność nawożenia i prowadzi do strat składników na skutek ich przemieszczania poza granice pól uprawnych i poza zasięg systemu korzeniowego roślin. „Ucieczka" składników mineralnych oznacza realne straty finansowe dla rolnika, a jednocześnie stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, w szczególności wodnego. Najbardziej uciążliwymi składnikami są pod tym względem azot i fosfor. Są one jednocześnie składnikami o najsilniejszym działaniu plonotwórczym, dlatego ich dawkowanie powinno być precyzyjnie dostosowane do wymagań pokarmowych roślin oraz warunków ich wzrostu.

W celu uniknięcia strat składników należy stosować je w takich ilościach, które będą pobrane przez rośliny. Zaleca się zatem planowanie nawożenia w oparciu o bilans składników pokarmowych tzw. metodą na powierzchni pola. Zakłada się, że dopływ składników do gleby ze wszystkich źródeł (jakie potrafimy ilościowo zidentyfikować) powinien równoważyć potrzeby nawożenia. Źródła dopływu oraz sposób określania potrzeb nawożenia zależą od rozpatrywanego składnika pokarmowego. We wszystkich przypadkach głównymi źródłami składników są nawozy mineralne, naturalne i organiczne, a głównym elementem potrzeb nawożenia są potrzeby pokarmowe roślin.

Źródło: IUNiG-PIB Puławy, Tamara Jadczyszyn

 

 

    W dniu 20.10. 2014 roku w miejscowości Chrośnica w gminie Zbąszyń odbyło się "Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roslin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w wojeówdztiwe wielkopolskim" organizowane w ramach projektu FAPA.  Są to szkolenia bezpłatne uzupełniające dla osób którym kończą sie uprawnienia stosowania środków ochrony roślin.

chrosnica_2

 

 

 

 

 

 

 chrosnica_3

Szkolenia prowadzobne są przez WODR w Poznaniu, trwają 1 dzień - 7 godzin. W szkoleniu w Chrośnicy był komplet uczestników czyli 30 osób.

Tematyka szkolenia obejmuje nastepujące zagadnienia:

1. Wybrane zagadnienia z zakresu obowiazujacych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów.

2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy.

3. Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy.

4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy.

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roslin na środowisko - aktualizacja wiedzy.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy.

 

chrosnica_1chrosnica_4

 

 Szkolenie zakończone jest egzaminem w formie testu, po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie dające mu uprawnienia stosowania środków ochrony roślin na 5 lat. Wszytskich zainteresowanych i chętnych zapraszamy do udziału w następnych szkoleniach które się odbędą w terminach: 20.11.2014 r. na gminie Kuślin oraz 15.12.2014 r. na gminie Opalenica. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem powiatowym ZD Nowy Tomyśl w Sielinku lub z doradcami z gmin powiatu Nowy Tomyśl.

                                                               Opracował: Sebastian Woźniak

20 października 2014

mapka

tEKST KONKRETNY.

 

 

Abc

 

Gsgsg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDBFJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 13 października 2014 r. w Słupi pod Kępnem rozpoczął się cykl szkoleń finansowanych przez FAPA nt.  stosowania środków ochrony roślin oraz z zakresu integrowanej produkcji roślin.

Nad fachowym przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń czuwają doradcy rolni Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w poszczególnych gminach powiatu kępińskiego. 

Zakończenie wszystkich szkoleń planowane jest w kwietniu 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z przebiegu tych szkoleń:

 

Nowy_obraz_11

131020141247

131020141245

  Szkolenie z dnia 13.10.2014 r. sala wiejska w Słupi pod Kępnem

Janusz_081220141267

Janusz_081220141271

 

Janusz_081220141273

Szkolenie z dnia : 08.12.2014 r. w miejscowości Łęka Opatowska

Z dumą przyjęliśmy informację, że po raz kolejny wśród laureatów finału krajowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” znaleźli się rolnicy z naszego województwa. Gratulujemy Pani Elżbiecie Reitzig i Państwu Alinie i Sylwestrowi Janikom. W VII edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” drugie miejsce zajęło gospodarstwo Pani Elżbiety Reitzig ze Stefanowa, a w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Państwa Aliny i Sylwestra Janików zajęło trzecie miejsce. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw.

Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. Należy podkreślić fakt, że w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” poziom finalistów był tak wyrównany, że komisja mimo, że wyłoniła laureatów, wszystkim uczestnikom krajowego finału pozwala czuć się zwycięzcami tej kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród i po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na targach Natura Food w Łodzi w dniu 3 października 2014 r.

W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali:

I. Pani Anna Brączek – woj. śląskie
II. Pani Anna Stępień – woj. kujawsko-pomorskie
III. Państwo Alina i Sylwester Janikowie – woj. wielkopolskie
Wyróżnienie: Państwo Dariusz i Małgorzata Wabik – woj. pomorskie

W kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe nagrody otrzymali:

I. Państwo Urszula i Piotr Osikowie – woj. lubelskie
II. Pani Elżbieta Reitzig – woj. wielkopolskie
III. Pan Andrzej Przybycień – woj. małopolskie
Wyróżnienie: Państwo Elżbieta i Stanisław Kulpa – woj. podlaskie

Laureaci otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrody wręczał osobiście Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Pogratulował gospodarzom, przekazując wiele ciepłych słów w podziękowaniu za ich wkład w ekologizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Magdalena Świątkowska, kierownik Działu Ekologii i Ochrony Środowiska WODR w Poznaniu, podczas gali rozdania nagród w Łodzi, Pani Elżbiecie Reitzig i Panu Sylwestrowi Janikowi złożyła gratulacje wręczając pamiątkowe dyplomy uznania oraz nagrody – roczne prenumeraty Poradnika Gospodarskiego.

Sylwetki gospodarzy i zasoby gospodarstw laureatów przedstawiliśmy już na łamach naszego Poradnika Gospodarskiego w numerze 10/2014. Obydwa gospodarstwa w połączeniu z ekologią świadczą też usługi agroturystyczne. Urok miejsca, bogactwo produktów ekologicznych i oferty edukacyjnej wraz z profesjonalizmem świadczenia usług polecamy wszystkim zainteresowanym produktem ekologicznym.

Jest to też dobry czas i miejsce, by już zaprosić rolników ekologicznych do udziału w kolejnej edycji konkursu. Idźmy śladami dotychczasowych wojewódzkich laureatów i sięgajmy po kolejne trofea. Upowszechniajmy poprzez ten konkurs produkt ekologiczny oraz naszą pracę doradczą na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska – WODR w Poznaniu, EOŚ

 

gratulacje_od_Ministra_Rolnictwa_Marka_Sawickiego_odbiera_Elzbieta_Reitzig
Gratulacje od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego odbiera Elżbieta Reitzig – II miejsce w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe

gratulacje_z_rak_Ministra_Rolnictwa_Marka_Sawickiego_odbiera_Sylwester_Janik
Gratulacje z rąk Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego odbiera Sylwester Janik – laureat III miejsca w kategorii ekologia-środowisko

Elzbieta_Reitzig_tuz_po_odebraniu_nagrody
Elżbieta Reitzig tuż po odebraniu nagrody

Sylwester_Janik_tuz_po_odebraniu_nagrody_z_rak_Ministra_Rolnictwa_Marka_Sawickiego
Sylwester Janik tuż po odebraniu nagrody

pani_Magdalena_Swiatkowska_kierownik_EOS_z_laureatami
Pani Magdalena Świątkowska – kierownik EOS wraz z laureatami

wielkopolscy_laureaci_z_dyplomami_od_Dyrektora_WODR_w-Poznaniu
Wielkopolscy laureaci z dyplomami od Dyrektora WODR w Poznaniu

uczestnicy_gali_VII_edycji_konkursu
Uczestnicy Gali VII edycji Konkursu

nagrody_dla_rolnikow_byly_okazale
Nagrody dla rolnikow byly okazałe

osrodek_edukacji_ekologicznej_Blizej_Natury
Ośrodek edukacji ekologicznej „Bliżej Natury”

W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2014 r. (4,1776 zł za 1 EUR), w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały już opracowane projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie:

 • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę;
 • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 165,55 zł/tonę;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1 569,76 zł/ha;
 • płatność cukrowa – 53,61 zł/tonę;
 • płatność do krów – 595,30 zł/szt.;
 • płatność do owiec – 125,32 zł/szt.;
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha.

Niniejszy artykuł sporządzony został na podstawie artykułu „Stworzenie sztucznych warunków – uwaga na zarzuty ARiMR” autorstwa Radosława Piekarza – doradcy podatkowego, partnera kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich stanowi w art. 4 ust. 3, iż działania skierowane na pozyskiwanie korzyści w sposób sprzeczny z odpowiednimi celami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie w danym przypadku poprzez sztuczne stworzenie warunków w celu uzyskania tej korzyści, prowadzą do nieprzyznania lub wycofania korzyści. Temat ten był wiele razy podejmowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole ARiMR grup producentów rolnych oraz grup wstępnie uznanych w zakresie stworzenia tzw. sztucznych warunków.

Sztuczne warunki wg ARiMR

W dotychczasowych kontrolach ARiMR zarzuca niektórym grupom istnienie sztucznych warunków głównie w następujących sytuacjach:

 • tworzenie grup producentów, których udziałowcami są spółki kapitałowe kontrolowane przez jedną osobę,
 • nabycie maszyn i urządzeń oraz nieruchomości od wspólnika, ujętych w planie dochodzenia do uznania, nastąpiło za cenę wyższą niż koszty wybudowania nieruchomości,
 • występowanie dużych dysproporcji w produkcji towarowej, stanowiącej przedmiot wpisu do rejestru grup marszałka województwa lub uzyskania statusu grupy wstępnie uznanej, pomiędzy poszczególnych wspólników.

Skutki stworzenia sztucznych warunków

Zgodnie z Rozporządzeniem, każda nieprawidłowość w sposobie korzystania ze środków będzie pociągała za sobą z reguły cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści poprzez:

 • zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub bezprawnie uzyskanych,
 • całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia złożonego dla wniosku o przyznanie korzyści lub w momencie otrzymania zaliczki.
Dział: Prawo
 

 

W czasie tegorocznych Jesiennych targów Rolno-Ogrodniczych „AGROMARSZ" w Marszewie odbył się konkurs kulinarny „Tradycyjnie, smacznie i zdrowo". Biorące udział zespoły prezentowały potrawy oraz przepisy promujące warzywa i owoce oraz ich wartości odżywcze.
Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o regionalnych potrawach, wypiekach, przetworach z warzyw i owoców przygotowywanych w gospodarstwach domowych na terenie Południowej Wielkopolski. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej, promowanie produktów żywnościowych.

Poniżej przepisy prezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pieruchach, gm. Czermin

Szybka szarlotka

1 kg jabłek,
1 kostka masła,
1 szklanka cukru,
1 szklanka mąki,
1 szklanka kaszki manny,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 cukier waniliowy.

Wykonanie:
Jabłka obrać i zetrzeć na grubej tarce, podzielić na 2 części.
Mąkę, cukier, kaszkę mannę i proszek do pieczenia dokładnie wymieszać. Podzielić na 3 części. Dno formy wyłożyć pierwszą warstwę suchego ciasta, na to położyć odciśniętą pierwszą część jabłek, posypać cukrem waniliowym i położyć drugą część suchego ciasta. Na to położyć resztę jabłek, posypać cukrem waniliowym, przykryć suchym ciastem. Na ciasto rozłożyć pokrojone w drobną kostkę masło. Piec 190 stopni przez 50 minut.

 

Warzywa na słodko-kwaśno

1 szklanka fasoli białej,
1 szklanka fasoli czerwonej,
1 puszka kukurydzy konserwowej,
3 cebule,
3 papryki kolorowe,
40dag wędliny,
20dag koncentratu pomidorowego,
1szklanka wody,
łyżka octu,
łyżka cukru,
0,5 szklanki oleju,
sól pieprz do smaku,

Wykonanie:
Fasolę ugotować do miękkości. Cebule, paprykę pokroić i podsmażyć na oleju. Dodać szklankę wody, koncentrat i przyprawy. Zagotować. Do sosu dodać ugotowaną fasolę
i kukurydzę oraz pokrojoną w kostkę wędlinę. Ponownie zagotować i dusić pod przykryciem około 10 min. Podawać na gorąco z ryżem lub chlebem.

Ogórki w pomidorach
4 kg ogórków
2 łyżki soli
Ogórki pokroić w plastry, posypać solą, pozostawić na godzinę.

Sos:
0,5szklanki octu,
0,5 szklanki oleju,
szklanka cukru,
5 cebul pokrajanych w kostkę
1 łyżka pieprzu czarnego mielonego,
2 koncentraty pomidorowe po 20dag.

Wykonanie:
Sos zagotować. Wlać do ogórków i pozostawić na godzinę. Następnie przełożyć do słoików i pasteryzować 10-15 minut.

SMACZNEGO!!!

Izabela Grzesiak – starszy doradca rolny i rolnośrodowiskowy

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.) nakłada na producentów ekologicznych obowiązek dokonywania zapisów dotyczących prowadzonej produkcji ekologicznej, w tym obowiązek prowadzenia rejestrów i ewidencji, określonych m.in. w art. 66, 72 lit. d i 76 ww. rozporządzenia Komisji. Zakres tych artykułów stawia przed ekologicznymi producentami rolnymi wysokie wymagania, co do poziomu szczegółowości informacji, które mają oni obowiązkowo odnotowywać w systematycznie prowadzonych rejestrach i ewidencjach. Zapisy w nich zawarte powinny w kompletny sposób ilustrować przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek.

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych, w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostały przygotowane wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, których stosowanie wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Stosowanie jednolitych wzorów ww. formularzy ułatwi producentom ekologicznym prowadzenie zapisów w zakresie odpowiadającym wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast jednostkom certyfikującym – sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie z uwagi na to, że wspomniane formularze zostały przygotowane w porozumieniu z ARiMR, prawidłowe ich prowadzenie przez ekologicznych producentów rolnych może być wykorzystane w procesie weryfikacji poprawności wypłacanego i udzielonego rolnikom ekologicznym wsparcia finansowego w ramach realizacji pakietu „Rolnictwo ekologiczne”. Przy przygotowaniu wzorów formularzy uwzględniono zakres wymagań dotyczących produkcji ekologicznej wynikający z rozporządzenia MRiRW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U Nr 2014, poz. 1086).

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują wszystkich formularzy służących do prowadzenia przez ekologicznych producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Obowiązujące wzory rejestrów dostępne są na stronie: http://www.ijhars.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-producentow.html

Źródło: www.ijhars.gov.pl

Rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy musi pamiętać o różnych ciążących na nim zobowiązaniach, wynikających z przyjętego na siebie zobowiązania. Jednym z takich wymogów, niezwykle ważnym, jest obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Wypełnianie Rejestru w danym roku zobowiązania należy rozpocząć w dniu wykonania pierwszego zabiegu agrotechnicznego lub w dniu realizacji pierwszego wypasu zwierząt wynikających z realizacji podjętego zobowiązania. Rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy przystąpili do realizacji programu rolnośrodowiskowego, muszą pamiętać, że zobowiązanie to zaczęli realizować w dniu 15 marca, tak więc od tej daty mają obowiązek prowadzić wyżej wymieniony Rejestr.

Obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest obowiązkiem prawnym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361, z późn. zm.). 

Rejestr prowadzi się przez cały okres uczestnictwa w Programie rolnośrodowiskowym dla wszystkich działek rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie:

 • wykonywanych działań agrotechnicznych,
 • realizowanych wypasów zwierząt.

W przypadku stosowania nawozów Rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa!

Rolnik zobowiązany jest przechowywać Rejestr w okresie trwania zobowiązania i przez kolejne 5 lat od jego zakończenia.

Wpisów należy dokonywać na bieżąco oraz chronologicznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykonania danej czynności agrotechnicznej, zastosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, czy realizacji wypasu zwierząt i związanej z danym pakietem/wariantem. Zapisy te powinny zawsze odzwierciedlać stan faktyczny na danej działce rolnej.

Wzór formularza Rejestru działań rolnośrodowiskowych wraz z instrukcją wypełniania jest dostępny w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl. Gdy zabraknie stron, rolnik może kontynuować zapisy na dowolnych kartkach, pod warunkiem, że zakres informacji będzie identyczny z zakresem informacji w tabelach Rejestru. Rejestr może być też prowadzony w formie elektronicznej.

Posiadanie i prowadzenie Rejestru jest jednym z warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej. W przypadku poinformowania przez ARiMR o kontroli na miejscu, Rejestr należy udostępnić kontrolującym Inspektorom terenowym wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą realizowanego Programu rolnośrodowiskowego w wersji papierowej. Jeżeli rolnik nie prowadzi Rejestru działalności rolnośrodowiskowej, nie przysługuje mu płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

tabeli A. Rejestr działań agrotechnicznych należy rejestrować wszystkie wykonywane zabiegi agrotechniczne, np.

 • siew/gatunek rośliny,
 • wszystkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne,
 • zbiór roślin,
 • uzupełnienie obsady drzew/krzewów,
 • koszenie,
 • usunięcie i złożenie w stogi ściętej biomasy (w przypadku TUZ),
 • wszystkie zabiegi pielęgnacyjne mające na celu ochronę użytku przyrodniczego w stanie niepogorszonym,
 • usuwanie odpadów – śmieci,
 • selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, np. mazaczy herbicydowych,
 • cięcia sanitarne (usuwanie suchych gałęzi),
 • cięcia prześwietlające,
 • usuwanie odrostów i samosiewów,
 • bielenie pni,
 • siew roślin poplonowych – rośliny jare lub jako wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych,
 • sprzątnięcie słomy po żniwach,
 • przyoranie biomasy wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym,
 • zastosowanie nawożenia (należy pamiętać o przestrzeganiu dawek podanych w Planie nawożenia oraz dopuszczalnych dawkach na OSN),
 • zastosowanie środków ochrony roślin,
 • inne.

Informacje dotyczące prowadzonego wypasu zwierząt należy umieszczać w tabeli B. Wykaz wypasów zwierząt.

W przypadku, gdy rolnik zleca wykonanie działania agrotechnicznego osobom trzecim, należy w kolumnie UWAGI wpisać Imię i Nazwisko/Nazwę wykonawcy.


Wioletta Kmiećkowiak, Dział EOŚ WODR w Poznaniu
Opracowanie na podstawie dokumentów: Rejestr działalności rolnośrodowiskowej oraz Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej, www.arimr.gov.pl