Artykuły filtrowane wg daty: października 2016

Dobrostan w produkcji świń to, podobnie jak u innych zwierząt, zapewnienie i utrzymanie najkorzystniejszych dla zwierząt warunków chowu, do których zalicza się m.in. odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich, odpowiednią bazę paszową, opiekę nad zwierzętami w ramach prowadzonego system chowu, warunki techniczne budynku oraz urządzenia i maszyny stosowane w procesie technologii chowu.

PODSTAWOWA OPIEKA

Świnie są gatunkiem, który z racji swoich zachowań i kierunku prowadzenia chowu, wymaga „interwencji” człowieka. Są to głównie zabiegi minimalizujące agresję oraz kastracja.

Świnie są zwierzętami stadnymi, chętnie przebywającymi w grupach o ustalonej hierarchii, jednakże ze względu na skłonności do „bójek”, łatwość zapadania na choroby oraz podatność na stres, wymagają szczególnej opieki.

Zdrowotność stada to jeden z głównych czynników opłacalnej produkcji i dobrego samopoczucia świń. Szczególną uwagę należy poświęcić prośnym lochom i loszkom. Umieszczając je w porodówce, jeśli jest taka potrzeba, należy je jednocześnie odrobaczyć, odświerzbić i odwszawić.

Po porodzie prosięta muszą być utrzymane z lochą przez minimum 28 dni.

Niemniej jednak, dopuszczone jest wcześniejsze odsadzenie prosiąt po ukończeniu 21 dnia życia, jeżeli przewiduje to technologia produkcji. W tym przypadku odsadzone prosięta muszą być umieszczone w oddzielnym (odizolowanych od loch) pomieszczeniu, które przed przyjęciem prosiąt musi być wyczyszczone i zdezynfekowane.

Jeżeli zagrożone jest zdrowie maciory lub prosiąt, odsadzanie prosiąt dozwolone jest w każdym wieku.

Prosięta po odsadzeniu łączone są najczęściej z innymi miotami, co może doprowadzać do agresji w stadzie.

Agresja w stadzie świń dotyczyć może każdej grupy wiekowej, czy technologicznej, zarówno w gospodarstwach małych, jak i dużych. Zanim zdecydujemy się na radykalne działania, np. obcinanie ogonów czy redukcję kiełków, najpierw należy podjąć wszelkie kroki w celu poprawy warunków przebywania świń.

Jedną z przyczyn agresji świń utrzymywanych grupowo jest brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb zwierząt, takich jak ruch, żucie, rycie itp. Często powodem agresji są złe warunki mikroklimatu w chlewni (zła wentylacja, zbyt jaskrawe światło) oraz trudności w dostępie do paszy (lub jej nieodpowiednia jakość) i wody, a przede wszystkim nadmierne zagęszczenie sztuk na jednostce powierzchni. Często obgryzanie uszu czy ogonów następuje z nudów, dlatego też ogranicza się to poprzez udostępnianie przedmiotów (w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, a także plastikowych butelek, łańcucha czy worków ze słomą) absorbujących uwagę świń.

Rolnik jest obowiązany

1 - Jeżeli jest taka potrzeba, do poddania zwierząt zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom prośnych loch i loszek umieszczonych w kojcach do proszenia.

2 - Zapewnić, aby prosięta co najmniej do 28 dnia od dnia ich urodzenia przebywały z lochą, chyba że wystąpi zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia. Jednakże prosięta mogą być odsadzane także z innej przyczyny, nie wcześniej jednak niż w 21 dniu od dnia urodzenia, jeżeli po odsadzeniu zostaną umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których utrzymuje się lochy.

3 - W przypadku grupowego utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń, do podjęcia działań minimalizujących agresję i zapobiegających walkom zwierząt, w szczególności - izolację świń chorych, zranionych, agresywnych oraz stały dostęp do przedmiotów absorbujących ich uwagę.

4 - Zapewnić świniom stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

5 - Do czasowego oddzielenia od grupy świń chorych, zranionych, wykazujących agresję lub atakowanych przez inne zwierzęta.

6 - W przypadku konieczności mieszania warchlaków i świń utrzymywanych na chów grupowo, do łączenia w grupę zwierząt o zbliżonym wieku, gdy są one jak najmłodsze, najlepiej przed upływem tygodnia po odsadzeniu.

Mając na celu zapobieganie okaleczeniu świń, należy zapewnić odpowiednie warunki ich utrzymania. Jeżeli agresja nadal występuje, w trosce o bezpieczeństwo zwierząt i aby przeciwdziałać okaleczaniu innych świń, dozwolone jest zastosowanie metod ostatecznych tj. redukcji kiełków i obcinania części ogonków.

Redukcję kłów u prosiąt i knurów wykonuje się do 7 dnia życia przez ich ścieranie lub obcinanie, z pozostawieniem nienaruszonej gładkiej powierzchni.

Kastrację knurków po ukończeniu przez prosięta 7 dnia życia, wykonuje się w znieczuleniu i z zastosowaniem technik niepowodujących rozrywania tkanek.

Wszystkie zabiegi, które nie są zabiegami zootechnicznymi, mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - zgodnie z prawem polskim są to lekarze i technicy weterynarii.

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji, wykonywane są na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.

Wszelkie zabiegi, w celach innych niż lecznicze lub diagnostyczne, albo w celach identyfikacji świń, zgodnie z odpowiednimi przepisami, a które w rezultacie prowadzą do uszkodzenia lub utraty wrażliwej części ciała albo zmiany układu kostnego, są zakazane, z wyjątkiem redukcji kłów u prosiąt i knurów, obcinania części ogona, kastracji samców, kolczykowania nosa u świń utrzymywanych w systemie otwartym, jeśli zabiegi te prowadzone są z uwzględnieniem przepisów prawnych.

Wszystkie produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, mogą być podawane zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, wyłącznie przez lekarza weterynarii

 

Opracowano na podstawie: Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance) Minimalne normy, Obszar A, Obszar B i Obszar C obowiązujący od 2013r - broszura ARiMR. 

 

 WODR w Poznaniu
 ZD w powiecie kolskim
 Zbigniew Ostrowski

Chrzypsko Wielkie jest jedną z czterech gmin powiatu Międzychodzkiego. Jest położona w północno-zachodniej części Wielkopolski ok 60 kilometrów od stolicy Wielkopolski. Teren gminy jest niewątpliwie bardzo atrakcyjny turystycznie, ukształtowanie terenu oraz niesamowite krajobrazy sprawiają że turyści bardzo chętnie odwiedzają naszą gminę.

W gminie Chrzypsko Wielkie mieszka ok. 3300 mieszkańców. Teren gminy  znajduje się w części Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego oraz w obrębie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Największym bogactwem gminy jest niewątpliwie malownicze położenie i ukształtowanie geograficzne, które stanowią niezwykłe możliwości rozwoju dla turystki w regionie. Mieszańcy gminy zamieszkują czternaście miejscowości, z których zdecydowana większość zalicza się do wsi bardzo małych.

Teren gminy w około 20 procentach pokrywają przepiękne lasy oraz ok 10 procentów powierzchni zajmują jeziora. Taka kompozycja jest niezwykle urokliwa i tworzy niepowtarzalny widok i wrażenie. Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

                                                                                              Henryk Piechowiak ZD Międzychód

Galeria - http://www.chrzypsko.pl/pl/galeria/gmina-chrzypsko-wielkie.html

W ramach programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie powiatu kolskiego w gminie Dąbie prowadzono lokalną grupę dyskusyjną.

W 2015 roku w ramach zadania poprawy jakości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego prowadzono nową metodą doradczą /doradztwo grupowe/ - Lokalną Grupę dyskusyjną.

Tematem wiodącym było Podsumowanie wiedzy ekonomicznej w prowadzeniu produkcji żywca wieprzowego.

Zadania grupy prowadzone były metodą dyskusji ułatwiającą wymianę wiedzy pomiędzy doradcą a rolnikami z określonego obszaru produkcji rolnej –produkcji trzody chlewnej.

Zdobyta w ten sposób przez rolnika wiedza pozwoliła samodzielnie rozwiązywać problemy lub wprowadzać nowości. Działalność istniejącej LGD będzie kontynuowana w 2016 roku.

W 2015 roku przeprowadzono 4 spotkania z rolnikami w terminach:

1 – 29.04.2015r.

2 – 19.05 2015r.

3 – 24.07.2015r.

4 – 18.09.2015r.

W tych czterech spotkaniach łącznie przeszkolonych zostało 28 rolników – producentów trzody chlewnej.

 Zbigniew Ostrowski
 ZD w powiecie kolskim

W dniu 22 września 2015 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Kościanie, przy ul. Bernardyńskiej 2 odbyło się Spotkanie Środowiskowe zorganizowane przez Kierownika Zespołu Doradczego
– Jana Szczepaniaka. W spotkaniu wzięło udział 7 osób, głównie członkowie Rady Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie oraz doradcy ZD powiatu kościańskiego.

Na wstępie Kierownik Zespołu Doradczego powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie przedstawił potrzeby doradcze rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kościańskiego, zasady funkcjonowania i działalność WODR w Poznaniu.

W dalszej części spotkania trwała dyskusja, na której rolnicy i przedstawiciele rolniczych instytucji wyrażali własne zdania i oczekiwania w stosunku do WODR. W wypowiedziach potwierdzały się oczekiwania przedstawione w Potrzebach Doradczych zaprezentowanych przez Kierownika ZD.

Główny temat jaki został przedyskutowany to obowiązujące zasady szacowania strat
w gospodarstwach rolnych spowodowane tegoroczną suszą. Została również poruszona tematyka szkoleń w nowym rozdaniu PROW 2014-2020. Ustalono datę i miejsce najbliższego wspólnego szkolenia informacyjnego na temat wdrożenia działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po dyskusji Kierownik ZD w powiecie kościańskim podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zakończył spotkanie.

 

Kierownik ZD Kościan

Jan Szczepaniak

Na temat herbat wiele się pisze i mówi dobrze i mniej dobrze i wszyscy mają rację jak z każdą używką nie należy nią przesadzić. Udowodniono naukowo że herbata ma pozytywny wpływ na układ krążenia ze względu na zawarte w niej katechiny związki spełniające rolę przeciwutleniaczy ,a również wpływa na układ pokarmowy poprzez sprawniejsze trawienie pokarmów.

Herbata pochodzi z Chin ,największymi potentatami w produkcji herbaty są Chiny i Indie, ale uprawiana jest też w innych krajach azjatyckich i w Afryce. Do Europy Zachodniej przybyła w XVII wieku wraz z rozwojem handlu z Chinami a do Polski dotarła jako zioło lecznicze z Francji .Zwyczaj picia herbaty rozpowszechnił się II połowie XVIII wieku ale ze względu na wysoką cenę napój serwowany był na dworze królewskim , na dworach magnackich oraz spożywany przez szlachtę i mieszczan. Obecnie nie wyobrażamy sobie dnia bez wypicia chociaż jednej filiżanki herbaty, związana jest z nami od wczesnych lat młodości wpisała się ona w naszą codzienną dietę.

Istnieje wiele rodzajów herbat, ale najpopularniejsze i spożywane w większych ilościach to herbata czarna, zielona, biała, pu-erh (czerwona)żółta oraz oolong (niebieska).

Wszystkie herbaty zawierają teinę, taniny, polifenole, teanina-tylko w zielonej, witaminy A,B1,B2,A,C,E,K i minerały fluor, żelazo, wapń, potas ,sód i cynk.

Herbata czarna najpopularniejsza z herbat działa bakteriobójczo i rozgrzewająco( pita z miodem i cytryną w okresie zimowym) również łagodzi przebieg zatruć pokarmowych( serwowana gorzka bez dodatku cukru), Ma działanie korzystne na poprawę koncentracji i na obniżenie ciśnienia.

Herbata zielona zawiera więcej antyoksydantów niż czarna, ma leczniczy wpływ na zaburzenia trawienia i korzystnie wpływa na pracę nerek, niszczy wirusy i bakterie. Poleca się ją diabetykom ponieważ stabilizuje poziom cukru we krwi. W herbacie zielonej niebiałkowy aminokwas L-teanina ma działanie uspokajające, wyrównuje nastrój ,zmniejsza stres.

Herbata biała ( eliksir młodości)posiada najwięcej polifenoli (w 1 filiżance napoju jest 12 razy więcej antyoksydantów niż 1 szklance soku pomarańczowego) Polifenole zawarte w herbacie zwalczają wolne rodniki, nie dopuszczają do starzenia się organizmu .Jest ona bogatym źródłem teiny ,działa przez to pobudzająco w związku z tym polecana jest dla osób pracujących umysłowo jako alternatywa dla kawy.

Herbata Pu-Erh (czerwona) nazwana też przez niektórych spalaczem tłuszczu ponieważ stwierdzono że, spożywana przy nie zmienionej diecie przyspiesza metabolizm poprzez wspomaganie pracy wątroby, obniża cholesterol, oczyszcza organizm z toksyn ,a przez to odchudza. Herbata żółta to jedna z najszlachetniejszych herbat nie spotykana w sprzedaży.

Herbata żółta w dawnych czasach serwowana była na Cesarskim Dworze w Chinach. Herbata ta ma małą zawartość teiny odpręża ułatwia zasypianie ,usuwa toksyny. Jest ona droga i trudno dostępna na rynku.

Herbata oolong (ulung) zwana niebieską lub turkusową ma również podobne działanie jak herbata czerwona wspomaga układ pokarmowy, reguluje przemianę materii, wspomaga pracę nerek i pracę serca.

We wszystkich herbatach znajduje się różna zawartość teiny nazywanej herbacianą kofeiną, najmniej ma żółta, potem turkusowa a następnie zielona .

To właśnie od kofeiny zależy ilość wypijanych herbat dzienne stwierdzono że ,nie powinno się spożywać więcej niż 4 filiżanki dziennie różnych rodzajów herbat. Wypicie dużej ilości mocnej herbaty przed snem może przyczyniać się do bezsenności, nadmiar taniny(garbnika) niszczy witaminę B1 a polifenole mogą blokować wchłanianie żelaza.

Literatura:

1. abc. Zdrowie.pl,

2. Aktywni. pl., Rodzaje herbat i ich właściwości

3. Herbaciarni.pl Właściwości i działanie herbaty

W 2015 roku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie odbyło się wiele szkoleń zorganizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Zespół  Doradczy w Międzychodzie, biuro gminne Chrzypsko Wielkie.

Podczas szkoleń poruszona została tematyka z bardzo szerokiego zakresu informacji. Omówiona została w sposób bardzo szczegółowy kampania wniosków obszarowych 2015. Jak wiemy kończący się już rok był bardzo ciężki i trudny zarówno dla rolników jak i doradców w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków i spełnienia wszystkich wymogów. Rozpoczynający się nowy okres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przynosi dla nas nowe wymagania, nowe dokumenty, nowe zasady. PROW 2014-2020 także był tematem szkoleń w naszej gminie, a szczególnie działania które już zostały uruchomione.

Bardzo mocny nacisk kładziemy także na Integrowaną Ochronę Rośli, ponieważ jest to kwestia, która dotyczy wszystkich rolników. W gminie prowadzona jest lokalna grupa dyskusyjna właśnie na ten temat. Jest to bardzo fajna forma metody doradczej, ponieważ każdy uczestnik ma swobodę wypowiedzi i możliwość konstruktywnej dyskusji merytorycznej.

Zorganizowany został także objazd pól w okresie wiosennym gdzie na konkretnych przykładach mogliśmy poszerzać naszą wiedzę i doświadczenie. Śmiało można stwierdzić, że w nadchodzącym roku powtórzymy to wydarzenie.

Rolnicy Gminy Chrzypsko Wielkie bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich szkoleniach, licznie przybywają na spotkania i z bardzo dużą uwagą przysłuchują się wykładanym tematom.

                                                                                              Henryk Piechowiak ZD Międzychód

Temat demonstracji :  "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego"

Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo  Demonstracyjne,      Miejsce lokalizacji  :  miejscowość :  Piersko,  gmina : Kaźmierz.                                                                                                                                                   

   Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Piersko.

       Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, drapieżników i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć ilość wykonywanych zabiegów ochrony roślin i w ten sposób ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne.

Demonstracja realizowana była na polu uprawnym pszenżyta ozimego, odmiany „REMIKO” na powierzchni 3,50 ha.

 Pszenżyto  zostało wysiana  4 października  2014  roku na powierzchni 45 ha  w tym pole demonstracyjne 3,50 ha. Ilość wysiewu nasion kwalifikowanych 152 kg/ha. Pole było kompleksu glebowego pszennego-dobrego, klasy bonitacyjne gleby: IIIa, IIIb i IVa przy bardzo wysokiej zasobności P2O5 i MgO oraz wysokiej zawartości K2O ( analiza glebowa przeprowadzona była we wrześniu  2014 r.)  Przedplonem była kukurydza. Nawożenie organiczne – obornik – zastosowany był  na  tym stanowisku w 2010 roku w dawce : 30,0 ton (przestrzegany wymóg płodozmianu w gospodarstwie zgodnie z integrowaną ochroną roślin ) a nawożenie wapniowe – wapno magnezowe – w roku 2013 w dawce 2,5 t/ha. Siew pszenżyta odbył się za pomocą agregatu uprawowo-siewnego, przy standardowej rozstawie rzędów i głębokości siewu, co spowodowało wyrównane wschody jesienne zboża. Przed siewem  zastosowano doglebowo  nawożenie  mineralne  w postaci Supromax 5:14:28 S10  w ilości 300 kg/ha.  Ponadto w dniu 05.10.2014 roku zastosowano 100 kg/ha roztworu RSM w celu przyspieszenia procesu mineralizacji słomy kukurydzianej. W okresie jesiennym po wschodach w dniu : 15.10.2014r przeprowadzono oprysk mieszanką herbicydową   preparatami : Protugan 500 SC w dawce 1,0 l/ha i preparatem Pendigan 330 EC w dawce 3,0 l/ha w celu kompleksowego zniszczenia miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych. Zabieg okazał się bardzo skuteczny.  Kolejny zabieg jesienny przeprowadzono w  dniu  30.10.2014 r, fungicydem Sparta 250 EW w dawce 1,0 l/ha w celu ochrony zasiewu przed chorobami grzybowymi do którego dodano preparat Danadim 400 EC w dawce 0,3 l/ha w celu zwalczenia pojawiających się mszyc zbożowych.  W okresie wiosennym – w dniu 18.02.2015 r. zastosowano kolejny nawóz mineralny – Korn Kali 40 K2O w dawce 100,0 kg/ha oraz przystąpiono do nawożenia azotowego, którego wysokość została ustalona w oparciu o spodziewany plon z uwzględnieniem części azotu pochodzącego z obornika zastosowanego w roku 2010. W dniu 3.03.2015 r. doglebowo zastosowano roztwór saletrzano-mocznikowy RSM w dawce 250 kg/ha. Nawożenie azotowe uzupełnione zostało  w dniu 16.05.2015 roku o kolejną dawkę azotu w ilości  34 kg/ha N zastosowaną w postaci saletry amonowej.  W wyniku  lustracji plantacji w okresie wegetacji zaobserwowano pojawienie się pierwszych oznak chorób grzybowych. W celu zwalczenia chorób grzybowych i zabezpieczenia plantacji na dłuższy okres czasu zastosowano w dniu  16.04.2015 r. preparat Mondatak 450 EC w dawce 1,0 l/ha w mieszance z fungicydem Tilt Turbo 575EC w dawce 0,50 l/ha,  do którego dodano  preparat na skracanie roślin pszenżyta  Cuadro 250 EW w dawce 0,10 l/ha.  W dniu 25.04.2015 przeprowadzono zabieg w celu ochrony liści  przeciwko septoriozom, rdzą i brunatnej plamistości preparatem Acanto 250 SC w dawce 1,0 l/ha w mieszance z fungicydem Sparta 250 EW w dawce 1,0 l/ha,  do których   dodano  preparat na skracanie roślin pszenżyta ozimego Cuadro 250 EW w dawce 0,40 l/ha. Następnie po majowych opadach deszczu w celu ochrony liścia flagowego i kłosa w dniu 06.05.br  zastosowano fungicyd Lotus 750 EC w dawce 0,75 l/ha. w mieszance z regulatorem wzrostu Cuadro 250 EW w dawce 0,10 l/ha.  Zabiegi okazały się bardzo skuteczne gdyż miesiąc czerwiec i lipiec do zbioru  były miesiącami z bardzo małą ilością opadów deszczu.

Zbiór odbył się w dniu 1 sierpnia  2015 roku. Obliczony plon ziarna z 1 ha wyniósł 83,00 q/ha. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji nadwyżka bezpośrednia  wyniosła : 976,72 zł/ha a koszt produkcji 1dt ziarna : 45,23 zł.

Na przedmiotowym polu z demonstracyjną uprawą pszenżyta ozimego odmiany „Remiko” w dniu 17 czerwca 2015 roku przeprowadzony został pokaz dla producentów rolnych na temat „Dobór odmian pszenżyta ozimego do potrzeb integrowanej ochrony" oraz w ramach realizowanych w tym gospodarstwie „Dni Pola 2015” przeprowadzona była lustracja plantacji tej odmiany w ramach przeglądu kolekcji odmian pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, jęczmienia  oraz rzepaku  zlokalizowanych w tym gospodarstwie a prowadzonych zgodnie  zasadami IOR. W pokazie oraz lustracji kolekcji odmian uczestniczyli rolnicy  w tym członkowie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz oraz powiatu szamotulskiego. 

 W trakcie lustracji oceniano poszczególne odmiany pod względem przydatności do uprawy w warunkach gospodarstw rolnych zwracając uwagę na ich wymagania uprawowe,  zdrowotność,  cech użytkowe odmian.

  Uprawa pszenżyta ozimego odmiany „Remiko” zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin ze względu na uzyskaną wysoką ocenę i przydatność do uprawy w warunkach  Wielkopolski  jest kontynuowana w gospodarstwie pana Wojciech Kalinowskiego oraz na terenie gminy Kaźmierz i powiatu szamotulskiego.  

 

 

 

 

 

                                                                          Tekst i zdjęcia : Lech Dudek

 

                                                                       WODR Poznań,   ZD Szamotuły

 

 

 

 

 

 

                                                                         

3 grudnia 2015 roku do siedziby Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie przybyły uczestniczki seminarium Forum Kobiet z 13 Kół Gospodyń Wiejskich regionu leszczyńskiego. W programie Forum znalazły się wykłady, pokaz kulinarny oraz konkursy. Tematyka wykładów dotyczyła „Działań przyjaznych środowisku naturalnemu”, „Co warto wiedzieć o tłuszczach w codziennej diecie” oraz „Dbajmy o warzywny ogród przydomowy”. Pierwszy z konkursów „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku naturalnemu” sprawdzał  wiedzę zdobytą podczas pierwszego z prezentowanych wykładów. Drugi konkurs „Domowe ciasta – Ciasta na święta Bożego Narodzenia” miał na celu poznanie oraz kultywowanie tradycji wypieku domowych ciast. Wypieki były oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów: wygląd zewnętrzny (estetyka wykonania), smak i zapach oraz oryginalność receptury.

Powiat leszczyński w konkursie reprezentowały: KGW Radomicko i KGW Wilkowice z gminy Lipno, KGW Bukówiec Górny, KGW Włoszakowice oraz KGW Wijewo. Wszystkie przygotowane wypieki prezentowały się znakomicie i wspaniale smakowały, o czym mogli przekonać się uczestnicy podczas degustacji ciast konkursowch.
Najwięcej punktów Komisja Konkursowa przyznała za ciasto „Tort makowo-orzechowy" przygotowane przez panią Marię Paluszkiewicz i Alinę Rolnik z KGW Siedlec z gminy Pępowo.
Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej przepis na to ciasto i życzymy udanego wypieku.

 

Maria Cicha

Kamila Stachowiak

ZD Leszno

 

TORT MAKOWO – ORZECHOWY

 

Masa makowa: 50 dag maku, 20 dag cukru, 6 białek, 4 łyżki miodu, 250 ml mleka słodkiego, olejek migdałowy, bakalie

Wszystkie składniki wymieszać i smażyć na wolnym ogniu aż do uzyskania gęstej masy.

 

Masa orzechowa: 40 dag masła, 20 dag cukru, 30 dag orzechów włoskich mielonych, 250 ml mleka, 6 żółtek, spirytus

Mleko zagotować, zalać orzechy, masło utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać spirytus.

 

Masa śmietanowa: 1 litr śmietany, 6 łyżek cukru, 4 łyżki żelatyny

 

Biszkopt: 9 jajek, 33 dag cukru, 20 dag mąki ziemniaczanej, 20 dag mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia

Piec w temperaturze 180⁰C przez około 30 minut.

 

Polewa czekoladowa: 1 czekolada mleczna, 1 czekolada gorzka, odrobina śmietany

 

Biszkopt rozciąć na 4 części. Przekładamy warstwami: biszkopt, masa makowa, biszkopt, masa orzechowa, biszkopt, masa śmietanowa, biszkopt.

Wierzch można polać polewą czekoladową – czekolady z odrobiną śmietany rozpuścić do uzyskania jednolitej konsystencji.

 

Alina Rolnik

KGW Siedlec, gm. Pępowo

 

 

 

W Monitorze Polskim z 2015 r. pod pozycją 815 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P. Dz.Urz. RP z 2015 r., poz. 815). Stawki ogłasza się na podstawie stosownych zapisów w ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Stawki te znajdują się w załączniku do powyższego obwieszczenia. I tak na przykład górna jednostkowa stawka opłaty wynosi dla:

  • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza – 388,64 zł/kg;
  • umieszczania odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg
  • poboru wody podziemnej – 4,23 zł/m³
  • poboru wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m³.

Więcej informacji zainteresowane osoby znajdą w obwieszczeniu.