Artykuły filtrowane wg daty: listopada 2015

Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin ma niebagatelne znaczenie również dla stanu środowiska naturalnego. Dlatego też ważne jest przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie. Stosować można tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i oczywiście tylko i wyłącznie zgodnie z etykietą stosowania oraz w sposób, który nie dopuści do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego właśnie. Zasady przechowywania tychże środków również określone są w etykiecie do nich dołączonej. Niezwykle istotna jest też sprawność sprzętu używanego do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin – musi być sprawny technicznie oraz użyty zgodnie z przeznaczeniem, jak i wiedza i świadomość osób użytkujących środki ochrony roślin. Stąd ustawowy obowiązek posiadania stosownego przeszkolenia w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.), osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie. Od dnia 26 listopada 2015 r. wymóg ten ma być weryfikowany także przy sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. Ukończenie specjalistycznego szkolenia wymagane będzie również od użytkowników profesjonalnych stosujących środki ochrony roślin na obszarach pozarolniczych.

Użytkownik profesjonalny w przepisach wymienianej wcześniej ustawy zdefiniowany został jako osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie.

Zgodnie z zapisami ustawy środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

 • ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia lub
 • ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia lub
 • ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia lub
 • nie wcześniej niż przed upływem 5 lat przed nabyciem tych środków ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Obowiązkiem ukończenia szkolenia będą objęci także użytkownicy środków ochrony roślin spoza obszaru rolnictwa i leśnictwa, tj. osoby stosujące środki ochrony roślin np. w kolejnictwie lub na terenach zieleni miejskiej. Użytkownicy profesjonalni stosujący środki ochrony roślin w kolejnictwie zobowiązani będą do ukończenia szkolenia „w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie”. Natomiast osoby stosujące środki ochrony roślin na terenach zieleni miejskiej zobowiązane będą do ukończenia szkolenia „w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

Szkolenia uprawniające do nabywania oraz stosowania środków ochrony roślin – podstawowe lub szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe, zachowują ważność przez 5 lat.

Jednakże, szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin nie jest wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie. Uprawnienia te są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

Z obowiązku ukończenia szkolenia podstawowego i uzupełniającego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin zwolnieni są pracownicy naukowi szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu ich obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. z obowiązku ukończenia szkolenia zwolnione są również osoby prowadzące szkolenia w wymienionych wyżej zakresach. Uprawnienia te są ważne przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wykonywania wskazanej powyżej działalności. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

Ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin potwierdzane jest wydanym przez jednostkę prowadzącą szkolenie zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Zachęca się więc osoby, które do tej pory nie ukończyły szkolenia z zakresu środków ochrony roślin, do zgłaszania się na takie szkolenia organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Na podstawie komunikatu ze strony MRiRW (www.minrol.gov.pl) oraz broszury Zasada Wzajemnej Zgodności (cross-compliance), Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015 r. oraz zazielenienie WPR, MRiRW 2014 r.

Od 25 grudnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dla odbiorców energii elektrycznej i gazu oznaczają one wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumentów poza lokalem bądź na odległość.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia odbiorców energii i paliw gazowych jest wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumentów poza lokalem bądź na odległość – z 10 do 14 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy. W takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu na odstąpienie.

W związku z tymi zmianami URE przygotowało erraty do opublikowanych Zbiorów Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych.

Po 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorstwa obrotu, które nie wywiązały się jeszcze z ustawowego obowiązku dostarczenia Zbioru Praw Konsumenta odbiorcom w gospodarstwach domowych, mają dołączać również erratę uwzględniającą zmiany. Jednocześnie URE rekomenduje, aby przedsiębiorstwa obrotu, które już wywiązały się ustawowego obowiązku informacyjnego, przesyłały odbiorcom erraty przy okazji wysyłania bieżącej korespondencji.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów.

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które weszły w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost płatności od około 1 do 2 złotych miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

16 grudnia 2014 r. Prezes URE zatwierdził taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych. Stawki dystrybucyjne stanowią około połowy kwoty widocznej na rachunku odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy dystrybutorów: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja wzrosną średnio dla wszystkich grup odbiorców o 3,9%, przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 70 groszy miesięcznie dla odbiorców przyłączonych do sieci PGE do ok. 1,60 zł dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z sieci Tauron Dystrybucja (tj. średnio o 3,4%). Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby zwiększenia nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.

Regulator zatwierdził także taryfy na sprzedaż energii energetycznej przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Zatwierdzone na 2015 rok taryfy zakładają niewielką, nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energia „zielona”, energia z kogeneracji).

W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, wzrosną średnio o 1,8%. Oznacza to, że klienci grupy G korzystający z usługi kompleksowej zapłacą średnio miesięcznie od ok. złotówki więcej w PGE do prawie dwóch złotych w przedsiębiorstwie Tauron (netto dla średniego zużycia w grupie G11). Wielkość wzrostu uzależniona jest od grupy taryfowej (całodobowa G11 lub dwustrefowa G12) i całkowitego rocznego zużycia.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD
Zmiana taryfy 
w dystrybucji
ogółem
Zmiana taryfy
w dystrybucji 
dla odbiorców 
w grupach G
Zmiana taryfy 
sprzedawców z urzędu 
dla odbiorców 
w grupach G
Łączna zmiana
rachunku 
dla odbiorców 
w grupach G
% % % %
ENEA Operator 3,2 3,1 0,7 1,8
ENERGA Operator 4,4 4,6 0,0* 2,3*
PGE Dystrybucja 3,4 2,5 0,6 1,5
RWE Stoen Operator 3,2 3,3 ** **
TAURON Dystrybucja 4,4 3,6 0,8*** 1,9***
RAZEM 3,9 3,4 0,5**** 1,8****

*) Energa Obrót na dzień 17.12.2014 r. nie posiada zatwierdzonej taryfy na rok 2015.
**) RWE Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
***) TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia – przedstawiono skutki dla odbiorców TAURON Sprzedaż (bez obszaru gliwickiego TAURON Dystrybucja).
****) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator.


Nowe taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii będą obowiązywały do końca 2015 roku.

Decyzje zatwierdzające taryfy zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych URE – Energia elektryczna z dnia 17 grudnia 2014 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Każdy inwestor chcący oszczędzać energię i zainwestować w odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym musi dokonać wyboru odpowiedniej technologii. Biorąc pod uwagę szczególny charakter inwestycji, nie zawsze jest to etap prosty, jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

Samo zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii niekoniecznie zwiększy oszczędności zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Kluczową sprawą jest dobór odpowiednich urządzeń, specyficznych dla konkretnego profilu gospodarstwa i w jak najlepszy sposób wykorzystujących warunki pogodowe na danym obszarze. Kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę najefektywniej będą pracować w warunkach ich maksymalnego wykorzystania. Równie ważna jest wiedza i świadomość tego, na jakie cele zużywamy najwięcej energii w gospodarstwie rolnym, tj.: ogrzewanie, oświetlenie, podgrzanie ciepłej wody użytkowej, suszenie itp.

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę dotychczasowy poziom zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Powinniśmy określić, ile gospodarstwo zużywa energii elektrycznej i ile ciepła w ciągu roku oraz spróbować ustalić zróżnicowanie zapotrzebowania energii przy poszczególnych procesach technologicznych w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Wiele potrzebnych do tego informacji znajdziemy w rachunkach za energię elektryczną.

Przy wyborze odnawialnych źródeł energii musimy ustalić, z jakich chcemy korzystać w gospodarstwie i ocenić jego zasoby. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z energii produkowanej przez turbinę wiatrową musimy ocenić, czy w najbliższym otoczeniu gospodarstwa występują przeszkody terenowe, które zmniejszałyby wydajność elektrowni wiatrowej. Jeżeli to panele fotowoltaiczne miałyby zasilać nasze gospodarstwo, to oceniamy odpowiednią orientację budynku względem słońca i powierzchnię dachu. W wielu gospodarstwach produkuje się dużo odpadów z biomasy, które również można wykorzystać jako źródło energii. Przy odpowiedniej ilości możemy zasilać własną mikrobiogazownię albo zostać dostawcą surowców do biogazowni w niedalekim sąsiedztwie. Ocena takich właśnie elementów jest bardzo ważna z punktu widzenia doboru instalacji OZE.

Na tej podstawie możemy podjąć kompleksową i świadomą decyzję dotyczącą zakupu urządzeń odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia potrzeb energetycznych oraz dostępnych zasobów naturalnych w danym gospodarstwie rolnym.

Poza tym samodzielny wybór wymaga od inwestora posiadania specjalistycznej wiedzy na temat instalacji i projektowania oze. W celu ułatwienia podjęcia decyzji inwestycyjnej zapraszamy na szkolenia organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zapraszamy również do wykorzystania stworzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej specjalnych narzędzi doradczych, które ułatwią indywidualnym inwestorom dobór odnawialnych źródeł energii do własnych potrzeb i możliwości. Można będzie z niego skorzystać wchodząc na stronę internetową www.obywatelzenergia.pl. Poza tym zachęcamy do odwiedzenia strony www.ozerise.pl, na której znajdziemy wiele cennych informacji na temat instalacji oze dla gospodarstw rolnych.

Każdy inwestor chcący oszczędzać energię i zainwestować w odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym musi dokonać wyboru odpowiedniej technologii. Biorąc pod uwagę szczególny charakter inwestycji, nie zawsze jest to etap prosty, jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.

Samo zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii niekoniecznie zwiększy oszczędności zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Kluczową sprawą jest dobór odpowiednich urządzeń, specyficznych dla konkretnego profilu gospodarstwa i w jak najlepszy sposób wykorzystujących warunki pogodowe na danym obszarze. Kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę najefektywniej będą pracować w warunkach ich maksymalnego wykorzystania. Równie ważna jest wiedza i świadomość tego, na jakie cele zużywamy najwięcej energii w gospodarstwie rolnym, tj.: ogrzewanie, oświetlenie, podgrzanie ciepłej wody użytkowej, suszenie itp.

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę dotychczasowy poziom zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Powinniśmy określić, ile gospodarstwo zużywa energii elektrycznej i ile ciepła w ciągu roku oraz spróbować ustalić zróżnicowanie zapotrzebowania energii przy poszczególnych procesach technologicznych w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Wiele potrzebnych do tego informacji znajdziemy w rachunkach za energię elektryczną.

Przy wyborze odnawialnych źródeł energii musimy ustalić, z jakich chcemy korzystać w gospodarstwie i ocenić jego zasoby. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z energii produkowanej przez turbinę wiatrową musimy ocenić, czy w najbliższym otoczeniu gospodarstwa występują przeszkody terenowe, które zmniejszałyby wydajność elektrowni wiatrowej. Jeżeli to panele fotowoltaiczne miałyby zasilać nasze gospodarstwo, to oceniamy odpowiednią orientację budynku względem słońca i powierzchnię dachu. W wielu gospodarstwach produkuje się dużo odpadów z biomasy, które również można wykorzystać jako źródło energii. Przy odpowiedniej ilości możemy zasilać własną mikrobiogazownię albo zostać dostawcą surowców do biogazowni w niedalekim sąsiedztwie. Ocena takich właśnie elementów jest bardzo ważna z punktu widzenia doboru instalacji OZE.

Na tej podstawie możemy podjąć kompleksową i świadomą decyzję dotyczącą zakupu urządzeń odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia potrzeb energetycznych oraz dostępnych zasobów naturalnych w danym gospodarstwie rolnym.

Poza tym samodzielny wybór wymaga od inwestora posiadania specjalistycznej wiedzy na temat instalacji i projektowania oze. W celu ułatwienia podjęcia decyzji inwestycyjnej zapraszamy na szkolenia organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zapraszamy również do wykorzystania stworzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej specjalnych narzędzi doradczych, które ułatwią indywidualnym inwestorom dobór odnawialnych źródeł energii do własnych potrzeb i możliwości. Można będzie z niego skorzystać wchodząc na stronę internetową www.obywatelzenergia.pl. Poza tym zachęcamy do odwiedzenia strony www.ozerise.pl, na której znajdziemy wiele cennych informacji na temat instalacji oze dla gospodarstw rolnych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przepisy projektowanej ustawy zapewniają odpowiednie wsparcie rolników poprzez wdrożenie zreformowanego systemu płatności bezpośrednich, zgodnie z rozporządzeniem 1307/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Celem zasadniczym nowego systemu wsparcia bezpośredniego jest wspieranie dochodów rolników oraz wynagradzanie ich za produkcję dóbr publicznych, przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

W projekcie ustawy określono w szczególności zasady i tryb przyznawania i wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Wspieranie dochodów rolników będzie realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności – czyli: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej (do tytoniu). Wsparcie nie będzie przyznawane rolnikom nieaktywnym zawodowo. W projekcie ustawy określono warunki oraz tryb przyznawania rolnikom ww. płatności.

Wysokość płatności obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni. Wysokość płatności związanych do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi (w porozumieniu z ministrem finansów) określi corocznie (w rozporządzeniu) stawki: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności niezwiązanej do tytoniu. Wnioski o przyznanie płatności będą składane w terminie od 15 marca do 15 maja.

W wymienionych poniżej rodzajach płatności będą realizowane następujące cele:

Płatność za zazielenienie – wynagradzanie za dostarczanie dóbr publicznych, zachowanie bioróżnorodności, ochrona ekosystemów itp. (cele środowiskowe wzmacnia dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego).

Płatność dla młodych rolników – ułatwienie młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej, nie większej niż 50 ha.

Płatność dodatkowa – skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie osiągają korzyści wynikających ze skali produkcji, jakie osiągają gospodarstwa największe, niemniej mają szanse na trwały rozwój. Płatność dodatkowa jest przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha. Przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej, będących w posiadaniu rolnika nie większej niż 30 ha oraz pomniejszonej o 3 ha.

Płatności związane – utrzymanie produkcji w sektorach produkcji roślinnej (płatności związane do powierzchni upraw) i w sektorach produkcji zwierzęcej (płatności związane do zwierząt) wrażliwych pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Przysługują do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych. Płatności związane do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych i pomidorów są przyznawane rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na daną uprawę. Płatności związane do zwierząt przysługują do bydła młodego (w wieku do 24 miesięcy), krów, owiec i kóz.

Płatność dla małych gospodarstw – wsparcie istniejącej struktury rolniczej małych gospodarstw. Maksymalna kwota wsparcia w ramach tego systemu dla tych gospodarstw wyniesie 1250 euro (maksymalny dopuszczalny przepisami unijnymi poziom). Przy pomocy tej płatności realizowany jest w szczególności cel uproszczeniowy – rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie podlegają sankcjom z tytułu nieprzestrzegania zasady wzajemnej zgodności oraz są zwolnieni z praktyk zazielenienia.

Płatność niezwiązana do tytoniu – ma zapobiegać nagłemu i znaczącemu zmniejszeniu poziomu pomocy w sektorze, który dotychczas był wspierany płatnościami krajowymi, a nie może być wspierany w ramach nowego systemu płatnością sektorową, finansowaną z budżetu unijnego.

Przewidziano, że badanie „aktywności zawodowej” obejmie wyłącznie tych rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza 5000 euro, a jednocześnie wykonują oni (poza prowadzeniem działalności rolniczej) określone rodzaje działalności nierolniczej (np. administrowanie stałymi terenami sportowymi).


Źródło: KPRM, Redakcja AgroNews.

Dział: Płatności

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 • w przypadku zbóż:
  • jęczmień,
  • owies nagi,
  • owies szorstki,
  • owies zwyczajny,
  • pszenica twarda,
  • pszenica zwyczajna,
  • pszenżyto,
  • żyto;
 • w przypadku roślin strączkowych:
  • bobik,
  • groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
  • łubin biały,
  • łubin wąskolistny,
  • łubin żółty,
  • soja,
  • wyka siewna,
 • 3) ziemniak.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej – 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 • odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta – 150 kg;
 • owsa zwyczajnego – 150 kg;
 • owsa nagiego – 120 kg;
 • owsa szorstkiego – 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 • grochu siewnego – 200 kg;
 • bobiku – 270 kg;
 • wyki siewnej – 80 kg;
 • soi – 120 kg;
 • ziemniaka – 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt. 1-17 – 140 kg.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie, przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby przekroczony limit 15 000 euro, pomoc do takiego wniosku nie może być przyznana (art. 3 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013).

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 • posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
 • zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupiony od:
  • przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  • rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
  • podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  lub wytworzony:
  • przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców albo
  • w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego w OT ARR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Producent rolny, który ubiega się o dopłatę zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty (Załącznik nr 1 lub wniosek wygenerowany z aplikacji ELF) jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP dla:

 • producenta rolnego, który nie posiada wpisu do CRP albo
 • producenta rolnego, który dokonuje aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP.

Wniosek o przyznanie dopłaty powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2015 r. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można uzyskać:

 • w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego,
 • w Centrali Agencji Rynku Rolnego,
 • na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl


Źródło: ARR

Zegarmistrzostwo to sztuka tworzenia czasomierzy, a zegarmistrz to rzemieślnik zajmujący się urządzeniami mierzącymi czas.

Zabytkowy zegar z kukułką

Dawniej zegarki były bardzo żywotne, przechodziły z ojca na syna. Każdy miał jeden, góra dwa zegarki (ten drugi do kościoła i na większe okazje). Były to zegarki mechaniczne, które posiadały ,,duszę”. Należały do dóbr luksusowych. Zegarmistrz miał sporo pracy, aby taki zegar ustawić, wyregulować, czy naprawić lub dorobić zużyty element, bo każda część była dorabiana ręcznie. Obecnie zegary zamiast ,,duszy” posiadają baterie. Zegarów kwarcowych nie trzeba nakręcać, ustawiać i naprawiać. Bardziej precyzyjnie mierzą czas, są odporne na wstrząsy i mniej wymagające w użytkowaniu. Traktowane są jak biżuteria, albo gadżet dobierany do stroju, a ludziom przestało zależeć, aby zegarek był trwały. Ma być tylko ładny. Ale nawet zegarki kwarcowe zastępowane są często wyświetlaczem na telefonie komórkowym.

,,Rzemieślnicza robota" pozostaje nadal synonimem wysokiej jakości oraz rzetelnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a zegarmistrz jest nadal zawodem nobilitującym, ponieważ wymaga bardzo wysokich kwalifikacji. Zegarmistrz musi posiadać wiedzę z wielu dziedzin: metalurgii, ślusarstwa, stolarstwa i wielu innych – obecnie także związanych z elektroniką i nowymi tworzywami. Zegarmistrz obok wyćwiczonej bardzo precyzyjnej pracy ręcznej musi umieć obsługiwać wiele różnych maszyn i urządzeń, często służących do wykonania jednej, ściśle określonej czynności, np. przebarwienia powierzchni metalu na wybrany kolor. Mimo to naprawa zegarków cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, gdyż od już dwudziestu lat rynek jest zalewany zegarkami tanimi, jednorazowymi, tzw. masówką z krajów wschodnich, a praca zegarmistrza sprowadza się głównie do wymiany baterii, paska i szkiełka. Można znaleźć jeszcze dziś zegarmistrzów, którzy oprócz działalności usługowej zajmują się także produkcją, uczestniczą w projektowaniu i testowaniu nowych typów czasomierzy. Jednak od kiedy pojawiły się zegarki kwarcowe obserwuje się zanik prawdziwej pracy zegarmistrzowskiej, nie ma chętnych uczniów którzy podjęliby się nauki tego fachu dlatego zawód zegarmistrza należy do grupy zawodów ginących.

 Narzędzia pracy zegarmistrza

W celu bliższego poznania tego zawodu odwiedziłam naszego lokalnego zegarmistrza – pana Pawła Rogulskiego z Dąbia. Pan Paweł zawodu uczył się od ojca. Nauka zajęła mu 4 lata by w 1982 roku zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu i przejąć zakład po ojcu. Zawsze interesowały go prace manualne, lubił śrubki, sprężynki i różne narzędzia (szlifierki, tokarnie, polerki, kleszcze). Uwielbiał prace wymagające precyzji. Ojciec nauczył go podstaw zegarmistrzostwa, pokazał mu kilka sztuczek, które przydają się teraz, gdy czasem trafi do niego klient ze starym, zabytkowym zegarem. Przywrócenie do życia takiego zegara to prawdziwa frajda. Niestety coraz rzadsza, ale dająca ogromną satysfakcję. Sam zajmuje się kolekcjonowaniem zabytkowych zegary. Najstarsze mają ponad 100 lat. Zegarmistrzostwo wymaga inteligencji, precyzji. Jest bardzo ciekawym zawodem. Pan Paweł jest osoba punktualną, ale nie często spogląda na godzinę na zegarze, chyba, że trzeba ustawić czas, a pomimo dużej liczby zegarów w zakładzie nie słyszy ich cykania. Pan Paweł niestety nie miał i nie ma uczniów, ani następcy, a po przejściu na emeryturę zakład będzie musiał zostać zamknięty.

Zabytkowe zegary z kolekcji

Działalność zegarmistrzowska jest na krawędzi opłacalności, z samej naprawy już nie da się wyżyć i trzeba ją łączyć ze sprzedażą nowych zegarków i baterii. Wygląda na to, że niedługo znikną zegarmistrzowie, a zostaną po prostu sprzedawcy zegarków, zdolni wykonać jedynie proste naprawy. Z pewnością jest to zawód ginący, ze względu na zanik dobrej jakości zegarków mechanicznych, przy jednoczesnej taniości i wygodzie eksploatacji zegarków kwarcowych.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Stanisławska

 

ZD w powiecie kolskim

spadek_cen_za_kwal2Od 15. stycznia w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego lub sadzeniowego w kategorii elitarny lub kwalifikowany.
W tym samym czasie resort rolnictwa przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie zmiany stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem elitarnym lub kwalifikowanym i przesłał go do konsultacji branżowym związkom oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

 

Nowy projekt zawiera jednak niekorzystne dla rolników zapisy. Mówią one o zmniejszeniu stawek dopłat, które dla materiału w kategorii elitarny lub kwalifikowany mają być następujące:

dopłata do 1 ha zbóż i mieszanek ma być zmniejszona ze 100 do 80 zł,
dopłata do 1 ha roślin strączkowych ma być zmniejszona ze 160 do 130 zł,
dopłata do 1 ha sadzeniaków ziemniaka ma być zmniejszona z 500 do 400 zł.

Łatwo domyślić się, że takie propozycje nie spotkają się z entuzjazmem związków branżowych i rolników. Po konsultacjach projekt rozporządzenia trafi do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i wejdzie w życie po dwóch tygodniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Tym samym rząd zmieni reguły podczas gry, bowiem rozporządzenie wejdzie w życie w trakcie przyjmowania wniosków przez ARR. Można więc przypuszczać, że rolnicy, którzy złożą wnioski o dopłaty do materiału siewnego w terminie od 15. stycznia do dnia wejścia w życie nowych przepisów otrzymają je jeszcze w niezmniejszonej wysokości. Natomiast ci producenci, którzy złożą swoje wnioski po wejściu w życie nowego rozporządzenia otrzymają już zmniejszone płatności. Warto więc jak najszybciej wypełnić wniosek i dostarczyć go do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. bcz

 
Źródło: www.topagrar.pl z dn.21.01.2015 r.

 

8.2.6.3.3 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 
Poddziałanie: 6.5 – Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi
Opis rodzaju operacji
Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.
Rodzaj wsparcia
Płatność jednorazowa.
Powiązania z innymi aktami prawnymi
Rozporządzenie ws. płatności bezpośrednich
Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną.
Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.
Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:
– średniej wielkości gospodarstwa w Polsce
lub
– średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.
Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru
Kryteria wyboru uwzględniać będą:
– wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych),
– wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych),
– preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.
Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)
Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaca się jednorazowo.
K .Kowalska Materiały ARiMR