Artykuły filtrowane wg daty: grudnia 2017

Dnia 14.12.2016r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach Powiatowy Zespół Doradczy w Obornikach zorganizował konferencję skierowaną głównie do młodych rolników, którzy zostali beneficjentami działania „Premia dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na konferencji poruszano następujące tematy:

1)Bezpieczeństwo i higiena pacy w gospodarstwie rolnym,

2)Produkcja Integrowana,

3)Rachunkowość rolna w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,

4)Dobra Kultura Rolna zgodna z ochroną środowiska.

Młodzi rolnicy poinformowani zostali o bieżących sprawach tj. obowiązkowe  przeprowadzenie spisu posiadanych stad zwierząt (bydła, świń, kóz i owiec).

 

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego bądź składać za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015, jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, a także straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie, określa komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie wyliczana jest kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie będzie pomniejszona o połowę.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w gospodarstwie, z uwzględnieniem wysokości strat w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. Materiały znajdują się również na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Źródło: ARiMR.

Dział: PROW

W tym roku w ramach poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich dotarliśmy do województwa pomorskiego, powiatu lęborskiego. Zatrzymaliśmy się nad samym morzem w mieście Łeba. Miejscowość położona jest nad rzekami Łebą i Chełstem,  pomiędzy dwoma jeziorami Łebsko i Sarbsko. Jezioro Łebsko stanowi granicę  dla Kaszub i dla zamieszkującego tu kiedyś ludu Słowińców. Na zachód od miasta rozciąga się wraz z ruchomymi wydmami, Słowiński Park Narodowy. Płynąc statkiem po jeziorze Łebsko i spacerując lasem w kierunku wydm słuchaliśmy z zainteresowaniem naszego przewodnika opowiadającego o historii Słowińców, bursztynie, oraz florze i faunie parku. Ruchome wydmy to ewenement przyrodniczy powstały z piasku morskiego wyrzucanego przez fale morza na brzeg. Wysuszony przez słońce i wiatr piasek jest wywiewany w głąb lądu tworząc wysokie wydmy do 40 metrów wysokości (Wydma Łącka, Wydma Biała). Piasek przenosi się coraz dalej w kierunku jeziora zasypując coraz to nowe partie lasu i roślinności. Wszystko to tworzy unikatowy, pustynny  krajobraz zwany „ Polską Saharą”.

Będąc jeszcze pod wrażeniem tego „cudu świata” a także opowieści pana przewodnika, udaliśmy się do kaszubskiej wsi  Wilkowo Nowowiejskie  w gminie Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski. Oczekiwał tutaj na nas jej sołtys,  Pan Leszek Wrzesień wraz z radą sołecką. Wilkowo to wieś znana z bicia rekordów. Tradycją tej wsi stało się tutaj bicie rekordów świata i osobliwości. Najdłuższą deskę świata wpisano do Księgi Guinnesa. Co roku odbywa się tutaj słynna już Majówka Wilkowska, na której bite  są nowe rekordy.  Oprócz deski można też tutaj zobaczyć: najdłuższy stół biesiadny na świecie, największą cegłę, najdłuższą hulajnogę, największy chodak, największe drewniane koło na świecie, największe diabelskie skrzypce. Ustanowiono także rekord największej polewki na świecie oraz najwięcej osób w tańcu wspólnym.

Pan Leszek Wrzesień za swoje zasługi został laureatem konkursu organizowanym przez ogólnopolski miesięcznik „Gazeta Sołecka”.  Wybrany był z pośród 12 najlepszych sołtysów w kraju i otrzymał tytuł „Sołtysa Roku 2010”.  Pan Leszek przyznaje, że to przede wszystkim zasługa wszystkich mieszkańców wsi, gdyby nie oni niewiele by się udało zrobić.

Pobyt w Wilkowie umilał nam Kaszubski Zespół Regionalny „Levino”.

W niedalekiej Ustce podziwialiśmy budownictwo szachulcowe – odrestaurowane dawne domy rybackie, będące materialnym dziedzictwem kulturowym tego regionu.

Posiłek i spacer w tajemniczej Dolinie Charlotty sprawił, że zrelaksowani wracaliśmy do Kalisza.

Organizatorzy i uczestnicy dziękują Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lęborku - Pani Danucie Lalce - Pawlikowskiej,  za pomoc w organizacji naszego wyjazdu. To właśnie dzięki naszym koleżankom i kolegom z innych ośrodków na terenie kraju, możemy zobaczyć to, czego nie ma w przewodnikach turystycznych, a więc „pozytywne wzorce działania mieszkańców obszarów wiejskich, oraz poznać ciekawych ludzi takich jak pan Leszek Wrzesień.

Strony internetowe godne odwiedzenia:

www.wilkowo.pl

www.leba.pl

www.odkryjpomorze.pl

 

Wieloletnią tradycją w gminie Przedecz jest obchodzenie uroczystości związanych z przejęciem Betlejemskiego Światła Pokoju. W dniu 18.12.2016 r., w niedzielę Harcerze działający przy Zespole Szkół w Przedczu, zaprosili mieszkańców gminy i miasta Przedecz po raz XII na gwiazdkowy wieczór „Betlejemskie Światło Pokoju”. W tym roku hasłem przewodnim tego święta były słowa „Odważnie twórzmy pokój”.

Całe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00, Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem „Świętej Rodziny” w Przedczu. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Amfiteatru przy Zamku, by przekazać Światło Pokoju Panu Burmistrzowi i mieszkańcom gminy Przedecz.

W trakcie trwania spotkania było wspólne kolędowanie, bogata część artystyczna, zaprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Przedczu. Mieszkańcy gminy Przedecz razem świętowali, kolędowali, życzyli sobie nawzajem zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystości towarzyszył kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, które można było nabyć. Po wspólnym świętowaniu mieszkańcy gminy Przedecz rozeszli się do swoich domów, zanosząc do nich płonące Betlejemskie Światło Pokoju.

Grzyb powodujący alternariozę pomidora należy do klasy grzybów niedoskonałych. Poraża rośliny z rodziny psiankowatych. Szczególnie groźny jest dla ziemniaka i pomidora w klimacie cieplejszym i suchym. W Polsce występuje powszechnie i jest przyczyną dużych strat w uprawie polowej.

W połowie lata na liściach pomidorów zaczynają się pojawiać suche, ciemnobrunatne, koncentryczne plamki o wyraźnych granicach. Jeżeli plamki ograniczone są nerwami, to mają kształt kanciasty. Na powierzchni plam występuje ciemnobrunatny, aksamitny nalot. Plamy osiągają średnicę 0,5-1,0 cm. Mogą występować pojedynczo lub zlewać się ze sobą. Liście z dużą ilością plam zasychają i zamierają. Na pędach plamy są małe, okrągłe lub wydłużone, lekko wgłębione. W porażonym miejscu pęd przewęża się i pod ciężarem owoców może się złamać. Na owocu tworzy się niewielka plama przy szypułce. Później plama się powiększa i jest wyraźnie odgraniczona od zdrowej tkanki. Tkanka chora jest sucha i skórzasta, na powierzchni widoczny jest aksamitny oliwkowo-czarny nalot.

W okresie wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych przenoszonych przez wiatr. Zimuje w resztkach porażonych roślin i na nasionach.

Chorobę należy zwalczać chemicznie zgodnie z aktualnym Programem Ochrony Warzyw. Stosować kilkuletnią przerwę w uprawie pomidora na tym samym polu. Po zakończeniu zbioru resztki roślin zebrać i zniszczyć.

Źródło: A. Studziński „Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych”.

Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków na działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Wnioski będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Z działania tego mogą skorzystać również rolnicy z powiatu kolskiego, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Na terenie powiatu kolskiego rolnicy zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. ponieśli straty z powodu suszy jak i ujemnych skutków przezimowania. Warto zastanowić się czy mogą skorzystać z tego działania. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych powyżej klęsk.

Warunkiem uzyskania pomocy jest spełnienie kilku warunków:

  • Rolnik musi być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o pow. co najmniej 1 ha gruntów ornych, TUZ, sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. W gospodarstwie, które prowadzi wystąpiły szkody spowodowane przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
  • Ponadto w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, wystąpiły szkody, oszacowane przez komisję, które w danym roku kalendarzowym:
    • wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach oraz
    • -dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy wynosi maksymalnie 300 000 zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo a wartości szkód w składnikach gospodarstwa, których odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszony jest o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tych składników gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych.

W przypadku nie zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw (w myśl przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich) ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów dot. sadów, plantacji krzewów owocowych gat. owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat oraz uprawy chmielu, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w złożonych wraz z nim dokumentach.

Generalnie działanie to jest skierowana dla tych rolników, którzy ponieśli straty w środkach trwałych (przede wszystkim sadach, plantacjach wieloletnich) w wyniku klęsk żywiołowych i pozwoli na ich odtworzenie. Warunkiem, o którym należy bezwzględnie pamiętać, jest oszacowane strat w środkach trwałych przez komisję klęskową i wpisane ich do Protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Możliwe jest dofinansowanie zakupu nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone, ale tylko i wyłącznie w wyniku klęsk żywiołowych.

Informacje na podstawie informacji zamieszczonych na stronie www.arimr.gov.pl

W 2016 roku uczestnicy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w miejscowości Ostrowite co kwartał spotykali się w sali Urzędu Gminy aby rozmawiać o problemach dotyczących rolnictwa. Tematyka spotkań jak i główny cel skupiał się na zagadnieniach związanych z ochroną roślin ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony.

Tematyka pierwszego, organizacyjnego spotkania poświęcona była przypomnieniu podstawowych obowiązków ciążących na osobach, które wykonują zabiegi oprysku tj ukończenia specjalistycznego szkolenia stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, przeprowadzenie raz na trzy lata badania sprawności technicznej opryskiwacza przez uprawnioną Stację Kontroli Opryskiwaczy, prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie rolnym ewidencji zabiegów ochrony roślin. Zwrócono uwagę na zasady prawidłowego, zgodnego z instrukcją  stosowania środków ochrony roślin oraz na obowiązek przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego postępowania podczas przygotowania i wykonywania zabiegów opryskiwania. Przypomniano także akty prawne związane z integrowaną ochroną roślin, które muszą być przestrzegane przez rolników. Na tym spotkaniu uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020. Szczegółowo omówiono działanie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych” w kierunku inwestycji dotyczących zakupu maszyn rolniczych.

Na kolejnych spotkaniach przedstawiono główne założenia integrowanej ochrony roślin polegające na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod minimalizujących zagrożenie dla ludzi i zwierząt, polegających na zmniejszeniu ilości wykonywanych zabiegów ochrony roślin zastępując je metodami nie chemicznymi np. hodowlanymi, mechanicznymi, biologicznymi.

Zwrócono uwagę na ważne narzędzia wykorzystywane w integrowanej uprawie tj.:

  • progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
  • systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.  

Podkreślono, że każda decyzja o wykonaniu chemicznego zabiegu ochrony roślin powinna być poprzedzona określeniem progu szkodliwości patogena w danej uprawie, i że nie można zapominać o tak istotnych elementach integrowanej ochrony roślin jak właściwy płodozmian, dobór odmian i odpowiednia agrotechnika.

Na październikowym spotkaniu omówiono aktualne problemy związane z ochroną rzepaku ozimego i utrudnienia w zabiegach uprawowo-siewnych z zbożach ozimych spowodowanych warunkami pogodowymi. W celu zapoznania z innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji rolnej przedstawiono  nowości prezentowane na AGRO-SHOW w Bednarach.

Na ostatnim, grudniowym spotkaniu podsumowano działalność grupy. Uczestnicy pozytywnie ocenili taki rodzaj działania jako okazję do wzajemnej wymiany poglądów, doświadczeń i informacji.

22 grudnia 2016

Nowa obora

Gospodarstwo państwa Kosickich znajduje się na terenie gminy Chodzież w miejscowości Milcz. Obecnie pan Rajmund wraz synem Rafałem gospodarują na powierzchni 63,76 ha UR, z tego 45,39 ha zajmują trwałe użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka krowiego, gdzie dodatkowo również zajmują się chowem młodego bydła opasowego. Roczna sprzedaż mleka wynosi 170 000 l, a sprzedaż bydła w ciągu roku to 20 sztuk.

Projektowane przedsięwzięcie polegało na budowie obory wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i płytą obornikową dla młodego bydła. Budynek będący przedmiotem inwestycji służy jako odchowalnia dla sztuk, które mają być przeznaczone do remontu stada krów mlecznych oraz dla sztuk przeznaczonych do opasu. Obiekt, który może pomieścić 60 sztuk zwierząt został podzielony na miejsca dla poszczególnych grup technologicznych w zależności od ich wielkości. Do budynku są wprowadzane cielęta odsadzone od matek, a proces ich odchowu trwa, aż do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku w przypadku jałówek przeznaczonych do remontu stada do 16 miesiąca życia, natomiast w przypadku bydła opasowego do 18 miesiąca życia. System utrzymania w nowym budynku odbywa się, tak jak w pozostałych czyli na płytkiej ściółce. Nowo powstały budynek zastąpił oborę, która nie spełniała wymogów dobrostanu i zostanie w niedługim czasie rozebrana.

 

W poniedziałek 19 grudnia we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne organizacji społecznych z Gminy Wronki.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Agata”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”, Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także osoby starsze i samotne, którym pomocy na co dzień udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Burmistrza Mirosława Wieczora. Następnie zaprezentowana została część artystyczna w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Marynia oraz Chóru Milenium. Po części artystycznej zgromadzeni złożyli sobie życzenia i zasiedli do wspólnej wigilii. Do zobaczenia za rok.

Dnia 18.12.2016 roku jak corocznie w Sołectwie Kłodzisko odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli mieszkańcy oraz Kapelan rolników ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak. Sołtys Mariusz Makówka przywitał przybyłych mieszkańców  złożył życzenia Świąteczno - Noworoczne. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem . Sołtys przedstawił całoroczne sprawozdanie ze swojej  działalności i rady sołeckiej. Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek, który  zakończył spotkanie opłatkowe.