Start Artykuły filtrowane wg daty: października 2014

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.

 

wymarznieta uprawa

Rolnicy również i w tym roku powinni pamiętać o obowiązku ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich.
Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe.

Uprawy te należy ubezpieczyć od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenia dotyczą również produkcji zwierzęcej: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Maksymalna kwota, na jaką można ubezpieczyć dane uprawy lub zwierzęta została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r.

W 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi: PZU S.A. W Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie,  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 50% kosztów ubezpieczenia (składki)W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 € od każdego hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowy ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 % sumy ubezpieczenia.   Nie zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej.Maksymalna suma ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt na 2014 rok (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.),

Produkcja roślinna    
Roślina     Kwota
Zboża         8 400 zł        
Kukurydza    8 800 zł        
Rzepak i rzepik    9 200 zł        
Chmiel      37 300 zł        
Tytoń      24 100 zł        
Warzywa gruntowe    144 000 zł        
Drzewa i krzewy owocowe    59 200 zł        
Truskawki    43 200 zł        
Ziemniaki     35 700 zł        
Buraki cukrowe         10 400 zł        
Rośliny strączkowe    16 700 zł


Produkcja zwierzęca
Zwierzę    Kwota
Bydło     18 000 zł
Konie     10 500 zł
Owce        900 zł
Kozy          800 zł
Świnie     1 900 zł
Kury, perlice, przepiórki    53 zł
Kaczki         65 zł
Gęsi          250 zł
Indyki       157 zł
Strusie     810 zł

ZD Ostrzeszów

Magdalena Sowizdrzał

Opublikowany w kategorii: Nowości z Ostrzeszowa

W 2014 roku 12 firm zawarło umowy z ARiMR na świadczenie usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J.; Energoutil Jan Laskowski; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Barbara Rakowska; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. Ponieważ w 2014 roku w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie po kilka firm, zatem rolnicy zanim zdecydują się komu zlecą wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. Cennik usług jest zamieszczony na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce: Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2014. Poniżej wykaz firm utylizacyjnych wraz z numerami telefonu i fax realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR w 2014 roku w Wielkopolsce:

EKO-STOK Sp. z o.o. 86 270 11 47 86 271 04 91
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 56 683 25 62 56 683 25 62
STRUGA SA 52 351 10 39 52 351 25 24
ZP-H B. RAKOWSKA 65 571 17 29 65 571 17 29
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 12 387 30 65 12 387 30 64
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 65 549 32 97 65 549 33 33
JASTA Sp. z o.o. 80 006 03 33 44 681 75 81
ZR-P FARMUTIL HS SA 67 281 42 61 67 281 42 73

Zasady korzystania w 2014 roku z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo lub tzw. dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia jednak nie dostaną duże przedsiębiorstwa takie jak np. przemysłowe tuczarnie świń. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Opublikowany w kategorii: Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym
czwartek, 16 stycznia 2014 19:21

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

Profilaktyka zdrowotna w gminie Dopiewo

            Dnia 16 stycznia 2014 r. w Trzcielinie w gminie Dopiewo odbył się  zaplanowany przez zespół doradczy w powiecie poznańskim bez mała czterogodzinny blok szkoleniowo-pokazowy. Wykład dotyczył szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich, w tym racjonalnego żywienia oraz możliwości dostępu do bezpłatnych badań mających na celu wczesne wykrycie a zatem skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych. Z kolejnego odbiorcy mogli  pozyskać wiedzę na temat znaczenia witamin i minerałów i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W części pokazowej spotkania uczestniczki w ramach praktycznego utrwalenia zdobytej wiedzy  przygotowały kilka zestawów surówek przy zachowaniu podstawowych zasad łączenia warzyw i owoców, tak by najlepiej wydobyć ich walory smakowe, a przede wszystkim bogactwo witamin.

Wykładowcami były: Ewa Tuliszka -specjalista WODR w Poznaniu i Iwona Sadowska-starszy doradca WODR.

Opracowanie i zdjęcia: Iwona Sadowska

DSC05760

Uczestnicy podczas przygotowania zestawow surówek

DSC05775

Uczestnicy podczas przygotowania surówek
DSC05774

Kotlet warzywny a'la mielony z zestawem surówek

Opublikowany w kategorii: Nowości z Poznania

Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013  do 15 czerwca 2014. W 2014 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”.Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 - wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.   W dniu 24 grudnia 2013 zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
 • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

1) w przypadku zbóż:

 1. jęczmień,
 2. owies nagi,
 3. owies szorstki,
 4. owies zwyczajny,
 5. pszenica twarda,
 6. pszenica zwyczajna,
 7. pszenżyto,
 8. żyto;

2) w przypadku roślin strączkowych:

 1. bobik,
 2. groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
 3. łubin biały,
 4. łubin wąskolistny,
 5. łubin żółty,
 6. soja,
 7. wyka siewna;

3) ziemniak

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;
 4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg;
 5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 9. pszenżyta – 150 kg;
 10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 11. owsa nagiego – 120 kg;
 12. owsa szorstkiego – 80 kg;
 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 14. grochu siewnego – 200 kg;
 15. bobiku – 270 kg;
 16. wyki siewnej – 80 kg;
 17. soi – 120 kg;
 18. ziemniaka – 2000 kg;
 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową (np. listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Rolnicy z Wielkopolski na adres – OT ARR w Poznaniu  60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90. W przypadku wystąpienia trudności przy wypełnianiu wniosku, rolnik może zwrócić się o pomoc do doradców pracujących w biurach gminnych lub powiatowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Opublikowany w kategorii: Rolnictwo Ekologiczne

Zapewne już we wspomnieniach uczestników – rolników z powiatu kaliskiego, pozostał wyjazd studyjny na Ziemię Kłodzką w dniach 24-26 września 2013r, zatem artykuł ten będzie przypomnieniem, a zarazem zachętą do zwiedzenia pięknej Ziemi Kłodzkiej w najbliższym czasie, tj. w okresie zimowym dla amatorów sportów zimowych, czy też w sezonie wiosenno-letnim dla zachwycających się pięknem urokliwych miast, jednym z nich jest Kłodzko, bądź też niestrudzonych piechurów wycieczek po górach podziwiając wyrzeźbione siłami natury niesamowite formy skalne. Dzięki nowo wybudowanej obwodnicy Wrocławia jadąc samochodem osobowym w 3-4 godziny możemy być na miejscu.

A zatem co warto zwiedzić?

Pierwszym przystankiem na naszej trasie było miasto Kłodzko. Spacerując z przewodnikiem po starówce podziwialiśmy zabytki i górującą nad miastem twierdzę. Zatrzymaliśmy się na moście na Młynówce. Przez chwilę mogliśmy się poczuć jakbyśmy byli na moście Karola w Pradze, gdyż stylistycznie jest z nim powiązany. Z Kłodzka pojechaliśmy do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Jaskinia ta jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Znaleziono tu między innymi szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, stąd też jaskinia wzięła swoją nazwę. Woda przez wiele milionów lat wytworzyła tu korytarze, sale, kominy z bogatą szatą naciekową z wielką różnorodnością form i barw.  Wjechaliśmy też na położoną w Masywie Śnieżnika górę Igliczną. Pod jej szczytem, znajduje się kościółek pątniczy - Sanktuarium „Maria Śnieżna”.

W naszym programie nie mogło też zabraknąć takich miejsc jak Kudowa Zdrój (tutaj mieliśmy nocleg), Polanica Zdrój, Wambierzyce. Duże wrażenie na uczestnikach zrobił też labirynt „Błędne Skały”. Profesjonalność, poczucie humoru towarzyszące oprowadzającemu nas po labiryncie przewodnikowi wynagrodziły nam wszelkie trudy tego spaceru. W Jarkowie koło Kudowy w gospodarstwie ekologicznym Anny i Mirosława Lech -(Ekologiczna Aronia) degustowaliśmy produkty z aronii, a także wysłuchaliśmy prelekcji o jej uprawie. To rodzinna firma, zajmująca się przetwarzaniem i propagowaniem owoców aronii, a także sprzedażą produktów z tych owoców. Surowiec uzyskuje z własnego ekologicznego gospodarstwa, z blisko 20 -sto hektarowej plantacji. Ponad 40 tysięcy krzewów aronii rośnie na zboczach Gór Orlickich, nieopodal Kudowy Zdroju.

Dzięki Pani Elżbiecie Ulatowskiej z Zespołu Doradczego w Kłodzku odwiedziliśmy też gospodarstwo państwa Magdaleny i Tadeusza Harłukowiczów w Radkowie. Gospodarują oni na 40 ha gruntów, prowadząc hodowlę krów mlecznych.  Dodatkowa, alternatywna działalność to agroturystyka. Otrzymali wiele wyróżnień regionalnych oraz nagrodę ogólnopolską za trzecie miejsce w konkursie „Zielone Lato w 2002”. Będąc w tym rejonie nie omieszkaliśmy spróbować pstrąga. Mieliśmy zaszczyt to uczynić u Pana Mariana Ćwikły - Prezesa stowarzyszenia „Pstrąg Kłodzki”. Pan Marian wraz z rodziną prowadzi w Ścinawce Średniej gospodarstwo zajmujące się hodowlą pstrąga i działalnością agroturystyczną. Na miejscu znajduje się również smażalnia. W roku 2010 pstrąg wędzony został nagrodzony Perłą w ogólnopolskim konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów’’, a w 2002 roku „Pstrąg Kłodzki” znalazł się na ministerialnej liście produktów tradycyjnych na jubileuszowym, tysięcznym miejscu. Zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy trzeciego dnia do domu.

Składam serdeczne podziękowanie Pani Eli Ulatowskiej z Zespołu Doradczego w Kłodzku za przygotowanie programu merytorycznego naszego wyjazdu, oraz uczestnikom wycieczki, którzy w wiadomy dla siebie i dla współuczestników sposób, przyczynili się do tego, aby ten wyjazd uatrakcyjnić.

panorama gospodarstwa

Fot.1 "Panorama gospodarstwa". Źródło- strona internetowa: www.ekoaronia.pl

 

aronia szczepiona na jarzbinie

Fot.2 "Aronia szczepiona na jarzębinie". Źródło- strona internetowa: www.ekoaronia.pl

 

hodowla pstrga i smaalnia

Fot. 3 "Hodowla pstrąga i smażalnia". Źródło- strona internetowa: www.nadstawami.com.pl

 

bdne skay fot k nowak

Fot.4 "Błędne Skały". Zdjęcie wykonała: Krystyna Nowak.

 

kodzko fot k nowak 2

Fot.5 "Kłodzko". Zdjęcie wykonała: Krzystyna Nowak

 

Krystyna Nowak

Starszy doradca ZD w powiecie kaliskim

WODR Poznań

 

Opublikowany w kategorii: Nowości z Kalisza
czwartek, 16 stycznia 2014 10:37

Choroby zbóż - Rynchosporioza zbóż

Rynchosporioza zbóż – choroba zbóż i niektórych traw wywoływana przez grzyb Rhynchosporium secalis. Notowana jest głównie na jęczmieniu, rzadziej na życie i pszenżycie w strefach klimatu umiarkowanego. Rozwija się dobrze w warunkach chłodnej i wilgotnej pogody. Straty w plonie ziarna mogą dochodzić do 30%.

Objawy rynchosporiozy występują głównie na liściach i pochwach liściowych. Pierwsze symptomy występują już na jesieni, ale w większym nasileniu widoczne są wiosną na młodych liściach. Początkowo są to owalne lub soczewkowate, wodniste, niebieskozielone, szybko blednące plamy. Na jęczmieniu typowe symptomy tej choroby to wydłużone lub owalne, niekiedy romboidalne plamy, o długości 1-2 cm, białoszare, otoczone ciemnobrunatną, wyraźną obwódką. Środkowe części plam w późniejszej fazie żółkną i mają brunatną, ząbkowaną obwódkę. U żyta uszkodzona tkanka nie jest tak wyraźnie odgraniczona od zdrowej. Najgroźniejsze jest porażenie nasady liści, które prowadzi do przedwczesnego obumierania całych liści. Dolne liście są najczęściej i najsilniej infekowane przez Rynchosporium secalis, ale może dojść do porażenia liścia flagowego i kłosów.

Art_Choroby_Zboz1 Art_Choroby_Zboz2
Art_Choroby_Zboz3

Rynchsporium secalis występuje powszechnie w stadium konidialnym. Zimuje w porażonych resztkach pożniwnych, w nasionach i samosiewach zbóż w postaci grzybni. Może również przetrwać przez wiele lat na różnych dziko rosnących trawach. W sezonie wegetacyjnym infekcji dokonują zarodniki konidialne, przenoszone przez deszcz i wiatr. Rozwojowi choroby sprzyja temperatura 10-20 stopni Celsjusza, wilgotność na poziomie 80% oraz obfite i częste opady deszczu. Czas inkubacji w temperaturze 15 stopni Celsjusza wynosi 13 dni.

W warunkach sprzyjających dla rozwoju choroby zaleca się opryskiwanie roślin środkami zawierającymi substancje aktywne z grupy triazoli, imidazoli lub strobiluryn.

 

Źródło: Makhteshim-agan Poland, internet

Opublikowany w kategorii: ochrona roślin
czwartek, 16 stycznia 2014 10:23

Żegnajcie plastiki!

Jak donoszą media do 2020 roku mają zginąć z naszych sklepów wytwory plastikowe m.in. butelki i jednorazowe torby plastikowe. Taką decyzję podjął Parlament Europejski we wtorek 15 stycznia br. Niestety sami jesteśmy sobie winni. Czy komuś podoba się drzewo z wiszącymi falbankami z worków plastikowych albo dywanik w rowie, wzdłuż drogi, ułożony z torebek jednorazowych? Takie widoki wcale nie są rzadkością. Wyrzucone „plastiki” są wszędzie: są zmorą pól leżących wzdłuż uczęszczanych dróg, znajdują się w różnych ciekach wodnych, w stawach, jeziorach i w morzu, w lasach i na plaży itd. Zakopane w ziemi będą świadczyć o naszej „kulturze” przez setki lat. Bardzo często spalane podczas procesu niskotemperaturowego (po prostu w piecu domowym lub centralnego ogrzewania) wydzielają śmiertelne a w najlepszym razie chorobotwórcze substancje.

Jest zalecenie Parlamentu Europejskiego żeby 80% śmieci z tworzyw sztucznych poddać recyklingowi. Obecnie tylko ok. 25% jest w ten sposób zagospodarowane. A więc wracamy do zdrowej aczkolwiek nieco niewygodnej przeszłości? Chyba tak bardzo nie musimy się przejmować tym, że plastiki zostaną wycofane z „obiegu” ponieważ już obecnie w sklepach można kupić torby i woreczki, nawet nie tylko jedno - ale wielorazowego użytku, wykonane z np. z kukurydzy lub pszenicy lub też z innych materiałów naturalnych.

Po zużyciu można je po prostu wyrzucić na kompostownik lub do odpowiedniego pojemnika na odpady po czym trafią do utylizacji przeprowadzonej w odpowiednich warunkach. Rozkładają się bardzo szybko po zetknięciu się z wilgocią i drobnoustrojami. Niestety i tutaj jest jakieś, ale. Otóż do produkcji takich toreb potrzebne jest czasem więcej energii niż do produkcji takiej torby z tworzyw sztucznych a podczas rozkładu w nieodpowiednich warunkach następuje  emisja dwutlenku węgla i metanu (czyli gazów cieplarnianych) do środowiska. Ale pewnie trzeba wybrać mniejsze zło.

Z pewnością do sklepu pójdziemy więc z torbą papierową lub uszytą z materiału wielokrotnego użytku a do łask wrócą butelki szklane lub z tworzyw naturalnych. Trzeba będzie tylko pamiętać, żeby je zabrać ze sobą. Z pewnością będzie się nam przyjemniej a przede wszystkim zdrowiej żyło.

Opublikowany w kategorii: Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym
środa, 15 stycznia 2014 11:03

UPRAWA PIETRUSZKI

Uprawa pietruszki.

 

Pietruszkę uprawia się na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz kompleksu żytniego bardzo dobrego. Pietruszka dobrze rośnie na glebach zasobnych w próchnicę. . Przy wyborze stanowiska pod pietruszkę należy zwrócić szczególną uwagę na nicienie: niszczyka zjadliwego i szpilecznika baldasznika. Ich obecność w glebie może spowodować całkowity spadek opłacalności tej uprawy.

Pietruszka wymaga pH zbliżonego do obojętnego. Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Jeżeli nie wykonujemy analizy gleby, przeciętne dawki nawozów pod uprawę pietruszki wynoszą:
* azot (N) 50-90 kg/ ha całą dawkę można zastosować przedsiewnie lub dzieląc na dwie (jedna 30-60 przedsiewnie, druga 20-30 do połowy lipca)
* fosfor (P) 120-140 kg/ha najlepiej wysiać jeszcze, w roku poprzedzającym uprawę
* potas (K) 150-200 kg/ha wiosną przedsiewnie. Dobre jakościowo plony pietruszki można uzyskać na glebach głęboko i starannie uprawionych. Jesienią konieczna jest głęboka orka najlepiej z pogłębiaczem. Wiosną, po zastosowaniu nawozów, stosujemy włókowanie, w celu spowolnienia strat wilgoci. Właściwą uprawę i wysiew należy wykonać na glebach lekkich (szybko się nagrzewających) na początku maja, natomiast na ciężkich, około połowy maja. Zbyt wczesny siew w niedostatecznie nagrzaną glebę może spowodować osłabienie i opóźnienie wschodów. Na wczesne uprawy pęczkowe najbardziej polecany jest wysiew na płask, na zagonach (co 15-20 cm), pamiętając o głębokiej uprawie i przywałowaniu przed siewem. Ilość wysiewu w tym wypadku powinna wynosić 2-3 kg/ha. Stanowisko pod pietruszkę na zbiór jesienny należy przygotować bezpośrednio przed siewem. Redliny najlepiej wykonywać wyorywaczem redlin, który jednocześnie kruszy glebę, formuje redliny, wyrównuje i ugniata ich powierzchnię. Jeżeli nie mamy do dyspozycji takiego sprzętu możemy wykonać redliny agregatując glebogryzarkę lub kultywator z wielorakiem, a następnie wałując redliny wałem gładkim by osiągnęły odpowiednią zwięzłość. Na jednym metrze bieżącym redliny powinno być wysiane ok 80-100 nasion kiełkujących, co odpowiada około 2-2,5 kg/ha. Nasiona wysiewamy na głębokość ok 2 cm.

W naszym rejonie najczęściej uprawianymi odmianami są odmiany: Iglo, Eagle ,Arat Ochrona plantacji przed chwastami polega na zastosowaniu preparatu Linurex 500 S.C. w dawce 1,5-2 l na/ha 2-3 dni po siewie. W/w preparat zwalcza chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne zwalczamy preparatem Agil 100 EC w dawce 0,6-0,8l/ha na chwastnicę jednostronną. Zwalczając perz właściwy stosujemy dawkę 1,25-1,5l/ha. Chwasty jednoliścienne w momencie zwalczania powinny być w fazie 3-6 liści. Ochrona przed chorobami grzybowymi polega na stosowaniu od początku lipca preparatów , Amistar 250 SC w dawce 0,8l/ha, Bravo Plus 500 SC i Gwarantem 500 SC (dwa ostatnie w dawce 2-2,5 l/ha. Preparaty stosujemy przemiennie co 10-14 dni. Pietruszka osiąga plon 10-30 ton z 1ha. Nakłady wynoszą ok. 8-11 tyś zł/ha. Cena sprzedaży do przetwórstwa wynosi ok. 700-900zł za 1 tonę, sprzedaż do konsumpcji bezpośredniej ok. 1000-5000zł za 1 tonę.

Andrzej Otto-starszy doradca rolny i rolnośrodowiskowy.

Opublikowany w kategorii: Nowości z Pleszewa

W listopadzie 2013 roku doradcy WODR po raz kolejny przeprowadzili monitoring gospodarstw agroturystycznych, czyli tzw. „liczenie” gospodarstw agroturystycznych, działających w naszym województwie. Podsumowanie danych wykazało, że w 2013 roku na obszarze Wielkopolski działało 727 gospodarstw agroturystycznych, co stanowi 8970 miejsc noclegowych. Dla porównania w roku 2012 zanotowano 693 gospodarstwa i 8271 miejsc noclegowych. Może cieszyć wzrastająca liczba gospodarstw agroturystycznych, bo świadczy o rozwoju wielkopolskiej agroturystyki i celowości pracy doradczej prowadzonej w tym zakresie. W 2013 roku powstało 41 nowych gospodarstw. Czynnikiem znacznie ułatwiającym powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych była dostępność środków unijnych na ten cel z osi III PROW 2007-2013. Brak naboru wniosków w 2013 roku (przeprowadzono tylko ograniczone nabory ogłaszane przez LGD) spowodował zwolnienie tempa powstawania nowych kwater. W oczekiwaniu na wsparcie działalności agroturystycznej z PROW 2014-2020 pozostaje prowadzenie działalności bez działań inwestycyjnych lub w oparciu o własne środki finansowe.

Według danych CBOS w 2012 roku niespełna połowa dorosłych Polaków (46%) wypoczywała przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni poza miejscem zamieszkania, a 2013 na co najmniej dwa dni w celach wypoczynkowych lub turystycznych planowała wyjechać nieco ponad połowa dorosłych Polaków (54%). Wyniki te potwierdzają, jak dużo do zrobienia mamy w zakresie popularyzacji wypoczynku wśród Polaków. Każdy człowiek, bez względu na wiek, powinien chociaż raz w roku zmienić miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowo-rekreacyjno-turystycznych. Jak mówią fachowcy, potrzebne jest to dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cytowane badania CBOS powinny być także zachętą do tworzenia przez mieszkańców wsi nowych gospodarstw agroturystycznych i przygotowywania coraz ciekawszych ofert wypoczynku dla turystów. Doradcy WODR służą fachową pomocą w zakresie zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.

 

Art_Agroturystyka_

Art_Agroturystyka_2

Opublikowany w kategorii: Marketing w agroturystyce
wtorek, 14 stycznia 2014 13:13

Warsztaty dziennikarskie – Kraków 2013 r

 

Warsztaty dziennikarskie – Kraków 2013 r

 

„Promocja obszarów wiejskich na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego - czyli jak zgodnie z prawem, słowem i fotografią udokumentować ważne wydarzenia” taki był tytuł warsztatów organizowanych przez CDR Kraków.

krakw 2
CDR Kraków - uczestnicy podczas intresujących wykładów.

Uczestnictwo w tych warsztatach uważam za bardzo ważne. Uzyskane wskazówki, np. jak uchwycić moment, jak wykonać zdjęcie, aby było ciekawe. Zdjęcia, które chętnie są oglądane to takie, które przedstawiają emocje. Zamieszczajmy różne zdjęcia, na których pokazane jest coś innego, a nie wiele podobnych. Kolejne to jak napisać notatkę prasową, aby czytelnik chciał kliknąć  - więcej. Sekretem jest tytuł i lead – musi zainteresować czytelnika, to musi być HIT.  Radca prawny zwrócił uczestnikom uwagę na wiele ciekawych rzeczy.  Wielkim plusem organizacji przez CDR jest to, że były to warsztaty i faktycznie były takie jak powinny wyglądać. W mojej relacji z Krakowa należy podkreślić, iż należy iść w kierunku jakości. Zamieszczajmy artykuły ciekawe, interesujące. Każdy doradca zna swoich rolników i stara się, aby te relacje były coraz lepsze. Wchodzimy w kolejne etapy rozwoju elektroniki na świecie,  i INTERNET stał się najważniejszy.

Dwu dniowe zmagania się z tym zagadnieniem były podzielone na trzy części :

 1. Przygotowanie informacji do internetu  2. Przygoda z fotografią, 3. Aspekty prawne.

 

krakw 5
Karolina Boba - opiekun grupy i wykładowczyni.

Po pierwsze : zanim zaczniemy pisać naszą notatkę prasową należy zapoznać się z kilkoma regułami.

Jaka powinna być informacja w sieci:

ž  Żeby się przebiła, musi być wiarygodna

ž  Żeby była wiarygodna, musi być odpowiednio podana

ž  Nie anonimowy autor, nie anonimowi rozmówcy, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty itp.

Cechy dobrej relacji, czyli jak prawidłowo przygotować informację na stronę internetową

KARDYNALNE ZASADY ODWRÓCONEJ PIRAMIDY – najważniejszy TYTUŁ , drugi LEAD i ostatni rozwinięcie.

 • Tytuł – musimy przyciągnąć tytułem, HIT,  tak żeby chcieli kliknąć, przeczytać więcej.
 • Lead - pierwszy akapit artykułu, wprowadzający w zagadnienie, podający w skrócie najistotniejsze informacje, a często także i konkluzje. Lead ma za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika i skłonić go do przeczytania całego artykułu. Musi zatem być krótki (nie dłuższy niż trzy zdania), spójny i zwarty.
 • Rozwinięcie - opisujemy wydarzenie.

Na końcu  obowiązki (oficjele, sponsorzy).

Zamieszczane zdjęcia powinny mieć informację kto znajduje się na zdjęciu, bądź jakiego dotyczą wydarzenia.

Ponadto, czytelnicy chętniej klikają tam gdzie znajduje się miniaturka zdjęcia przy tytule.

NIEDOZWOLONE JEST:

Zamieszczanie cytatów (fragmentów), gdy podyktowane jest chęcią oszczędzenia sobie wysiłku związanego z własnym opisywaniem jakiś zjawisk, formułowaniem myśli lub argumentacji itp.

Nieoznaczenie przyjętego fragmentu, wywołujące wrażenie, że jest to nasza twórczość.

(Materiał źródłowy –zastępca redaktora naczelnego INTERIA   Zygmunt Moszkowicz –Dziennikarz).

Po drugie zdjęcia – co to jest KADR?

KADR FOTOGRAFICZNY –to samodzielna rzeczywistość  wycięta z kontekstu otoczenia, widziana indywidualnie. Kadr nadaje nowe znaczenie wybranemu fragmentowi rzeczywistości.

Cechy kadru – motyw, światło, elementy zdjęcia, porządek w kadrze, temat zdjęcia, mocne punkty trójpodział, powtarzalność form, harmonia linii, przedmiotów, rytm, zachowanie proporcji, rodzaj perspektywy, tajemnica, niedopowiedzenie itp….

Historia zdjęć:

-          Każde zdjęcie ma swoją  historię powstania

-          Zdjęcie może być elementem historii opowiadanej za pomocą wielu zdjęć

-          Fotografia jest fragmentem historii, którą tworzy wyobraźnia fotografa.

Co jest ważnego w zdjęciu – Temat, Kadr, Kompozycja, Światło, Emocje, Warstwa dokumentacyjna, emocjonalna, zrównoważona kompozycja.

Kompozycja (scenografia fotografowanej sceny) – to układ elementów w kadrze, zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyć całość.

V  kroków udanej kompozycji:

1. Dostrzec piękno

2. Uruchomić wyobraźnię

3. Stworzyć sobie wirtualny inwentarz

4. Dobrać parametry ekspozycji

5. Wykonać zdjęcie .

krakw 1-1krakw 3 krakw 4
Uczestnicy warsztatów poczas zmagań z zadaniem przygotowanym przez fotografów      Burzliwe dyskusje nad zdjęciami.

(Materiał źródłowy  strona internetowa – www.fotoprzyroda.com , Fotograf Małgorzata Piórko – www.malgorzatapioro.pl, Fotograf Zygmunt Novak – www.zygmuntnovak.com , Karolina Boba – pracownik CDR Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

III. Aspekty prawne

W jakiej formie powinna być zgoda uprawnionego do utworu ?
Modelowo – w formie pisemnej

W praktyce należy uzyskać zgodę w formie korespondencji emailowej z której jasno będzie wynikać na co i w jakim zakresie zgodził się uprawniony.

Zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej - zagadnienia prawne

ZASADY:

 1. Fotografia (zdjęcie) jest co do zasady UTWOREM chronionym prawem autorskim
 2. Korzystanie z cudzych dzieł wymaga zgody autora tego dzieła

WYJĄTKI

Wymogu uzyskania zgody autora nie stosuje się w sytuacji

tzw. „dozwolonego użytku”  w tym „cytatu”

Dozwolony użytek – cytowanie

Art. 29 [Cytowanie]

1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Komercyjny, prywatny internetowy serwis o tematyce informacyjnej „przekleja” artykułu pochodzące z prasy oraz innych serwisów i portali internetowych przy źródło tekstu jest podawane.

Takie działanie nie mieści się w ramach dozwolonego użytku przekopiowanie artykułów nawet z podaniem źródła będzie naruszeniem praw autorskich majątkowych, gdyż nie zostają spełnione cele cytatu.

q  W celu uniknięcia naruszenia powielany tekst najlepiej jest wzbogacić własnym komentarzem.

q  Należy pamiętać o proporcjach tekstu własnego do cytowanego.

q  Koniecznie należy podać źródło tekstu.

Umieszczam na swojej stronie WWW teksty które piszę sam na podstawie artykułów przeczytanych na innych portalach internetowych.

Jest to tzw. inspiracja. Taka praktyka jest prawidłowa  o ile z tekstu źródłowego zaczerpnięto jedynie informacje bez skopiowania szyku zdań, struktury tekstu, słownictwa.

(materiał źródłowy - MAREK MIKOSZA radca prawny, rzecznik patentowy).

krakw - grupowe
Zdjęcia w plenerze - oddać klimat Krakowa.

Warsztaty w Krakowie naprawdę przygotowane były w sposób innowacyjny. Po każdym bloku tematycznym zmagaliśmy się z różnymi zadaniami, jak np. napisać notatkę prasową ze spotkania z specjalnym gościem, wykonanie zdjęcia na temat przygotowany przez fotografów.  Mam nadzieję, że zamieszczone uwagi i spostrzeżenia będą pomocne w pracy nad powiatowymi stronami internetowymi.

Nina Bartol ZD Oborniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany w kategorii: Nowości z Obornik
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>
Strona 86 z 293