Start Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2015

piątek, 11 kwietnia 2014 07:14

WIELKANOC 2014

WIOSNY W SERCU, POGODY DUCHA,

SZCZĘŚLIWYCH I SPOKOJNYCH    

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH                         

ŻYCZĄ KIEROWNIK I DORADCY ZD PLESZEW

Opublikowany w kategorii: Nowości z Pleszewa
czwartek, 10 kwietnia 2014 11:17

Szkolenie informacyjne we wsi Wrzeszczyna

 

Szkolenie informacyjne we wsi Wrzeszczyna

 

W dniu 04-03-2014 roku  odbyło się szkolenie w tematach:

 1. ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym ‘’

Poruszone zagadnienia

- ocena ryzyka

-ubezpieczenia

-zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabiegach agrotechnicznych

-zasady BHP przy chowie i hodowli zwierząt

-zasady dotyczące stanu BHP przy innych pracach wykonywanych przez rolników

 

 1. ,, PROW  2014-2020” działanie  rolnośrodowiskowo-klimatyczne

Wybrane Poddziałania:

- Rolnictwo zrównoważone

- Ochrona gleb i wód

- Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

- Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

- Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Wielkość wsparcia.

W dyskusji poruszono problem lekceważenia zasad bhp, oraz przyzwyczajenia do pewnych nawyków co jest rzeczą naganną.

W drugim temacie dyskutowano w sprawie ograniczeń  obszarowych w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym.

 

Czesław Nowakowski

Opublikowany w kategorii: Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
czwartek, 10 kwietnia 2014 09:13

Szkolenie specjalistyczne w Krzyżu

Szkolenie specjalistyczne w Krzyżu

 

                       

Wdniu28.03.201r odbyło się szkolenie nt. ,, PROW 2014-2020 finansowanie działań w zakresie inwestycji,, wykładowca Kazimierz Woźnicki.

Poruszone zagadnienia to:

- budżet PROW na lata 2024-2020,

- modernizacja gospodarstw rolnych,

- młody rolnik,

-  restrukturyzacja małych gospodarstw,

- pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

- rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów,

W zaprezentowanych zagadnieniach omówiono: kierunki rozwoju, beneficjentów, warunki realizacji, wysokość wsparcia

 

Drugi temat to: ,, BHP w rolnictwie,, który przedstawił Ryszard Wyrwa

Zaprezentowano  następujące zagadnienia :

-   ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz pracach około produkcyjnych .

-    subiektywność oceny ryzyka wypadku w gospodarstwie przez rolnika,

-    bezpieczeństwo pożarowe – wyposażenie w sprzęt gaśniczy, przechowywanie materiałów łatwopalnych,

nawozów azotowych,

-   gospodarka odpadami komunalnymi – zbiorniki na odpady stałe i płynne,

-   przechowywanie pestycydów i postępowanie z opakowaniami po nich.

W dyskusji wątpliwości budziły kryteria dostępu do niektórych projektów np. modernizacji gospodarstw, pytano o realizację programu  rolnośrodowiskowego w 2014 r  i projekt na lata 2014-20 . Zaskoczeniem jest ,,ostra,, degresja pakietów RŚ.

 

Ryszard Wyrwa - doradca w gminie Drawsko i Krzyż

Opublikowany w kategorii: Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie

Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2013 roku

          W  dniu  5 marca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyło się  "Podsumowanie  Działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2013 roku”.                                              W spotkaniu zorganizowanym przez Zbigniewa Zająca Kierownika Zespołu Doradczego w powiecie obornickim uczestniczyli zaproszeni delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej i rolnicy,  przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa i samorządów lokalnych, specjaliści branżowi Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa WODR  oraz doradcy rolników  Zespołu Doradczego w powiecie obornickim.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości  Zbigniew Zając Kierownik Zespołu Doradczego przedstawiając program i cel zebrania.

Kierownik  Zespołu Doradczego  rozpoczął swoją wypowiedź od przedstawienia sytuacji w rolnictwie w 2013 roku i  omówił:                                                                                            

–  przebieg pogody i jej wpływ na plony roślin uprawnych                                                                             

-  sytuację na rynku produktów rolnych  oraz  opłacalność produkcji żywca wieprzowego,  wołowego i mleka

-  możliwości finanansowania inwestycji  w rolnictwie ze źródeł krajowych  i  budżetu  UE                                 

-  ceny gruntów rolnych i sytuację na rynku ziemi

Przechodząc do omówienia działalności doradczej  w 2013 roku Kierownik  ZD  stwierdził,  że  była ona realizowana  zgodnie  Programem  Działalności   Zespołu Doradczego,  który  odzwierciedlał  najważniejsze potrzeby  doradcze  producentów rolnych i mieszkańców wsi  w powiecie obornickim. Poinformował , że  WODR jako jednostka finansowana z budżetu państwa realizuje również  zadania związane z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej  i polityki państwa polskiego  w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi oraz uwzględnia cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego  i  Strategii Rozwoju samorządów lokalnych.

Następnie Kierownik ZD  przedstawił główne  zadania doradcze dla powiatu obornickiego i  poinformował, że zadaniem  priorytetowym w  powiecie obornickim w 2013 roku była

 • Modernizacja produkcji rolniczej i poprawa jakości  produktów rolnych z uwzględnieniem ochrony środowiska  i  bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

-  dodatkowo  realizowano inne zadania  doradcze obejmujące:

 • Pomoc w dostosowaniu produkcji  rolniczej w zakresie higieny produkcji,  ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt do wymogów  Zasady Wzajemnej Zgodności  - Cross Compliance
 • Wskazywanie możliwych źródeł finansowania oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków krajowych i funduszy Unii Europejskiej na  modernizację i restrukturyzację gospodarstw rolnych oraz  na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich
 • Edukacja rolników w zakresie prowadzenia rachunku ekonomicznego i funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej oraz zmian w zasadach funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej
 • Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,  ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych,  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  oraz  propagowanie  postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia
 • Bieżące udzielanie porad  i   informacji rynkowych
 • Współpraca z samorządami lokalnymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.

Po  zaprezentowaniu działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2013 rok Kierownik poprosił uczestników spotkania o udział w  dyskusji  oraz przekazanie uwag, sugestii  i opinii,  które mogą zostać wykorzystane w bieżącej działalności doradczej.

 

 

 

 

 

Zebrani goście i pracownicy WODR ZD Oborniki z uwagą słuchają Kierownika Zbigniewa Zająca.

 

Głos zabrali:

Pan Roman Białachowski  członek  Społecznej  Rady  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego -  w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na potrzebę  prowadzenia  dokumentacji  potwierdzającej spełnienie wymogów Zasady Wzajemnej Zgodności w gospodarstwie rolnym oraz  stwierdził,  że kolejnym wyzwaniem stojącym przed rolnikami  będzie wdrażanie od 1.01.2014 roku w gospodarstwach  wymogów Integrowanej Ochrony Roślin.

Pan Roman Białachowski  zwrócił również uwagę na problemy związane z wdrożeniem   w działalności rolniczej  zasad  podatku  dochodowego  oraz na  zakończenie  podkreślił duże i pozytywne znaczenie działalności doradztwa publicznego  w zmianach zachodzących w rolnictwie i  na obszarach wiejskich.

Pan Janusz Piechowiak  Przewodniczący Rady  Delegatów  WIR w powiecie obornickim w swojej wypowiedzi   podjął problem funkcjonowania  w Polsce  mniejszych  gospodarstw  rolnych  i  potrzebę opracowania koncepcji  ich funkcjonowania w przyszłości.

Pan Roman Ostrowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza  w Objezierzu podkreślił   potrzebę posiadania i  nieustannego  zwiększania kwalifikacji rolniczych przez właścicieli gospodarstw rolnych oraz  poinformował ,  że Szkoła w Objezierzu umożliwia  zdobycie i uzupełnienie kwalifikacji rolniczych w systemie zaocznym. Na zakończenie wypowiedzi Pan Roman Ostrowski  poinformował,  że  w Zespole Szkół w Objezierzu  będzie otwarty nowy kierunek kształcenia  na szczeblu szkoły średniej  –  Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej  oraz  zaprosił chętnych rolników na tygodniowy kurs kombajnistów,  w trakcie którego  uczestnicy będą mogli zapoznać się z obsługą  nowych modeli  kombajnów zbożowych i uzyskać  wymagane uprawnienia.

Pan  Paweł Bydałek – kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej  w powiecie obornickim,  zwrócił uwagę, że niska opłacalność produkcji żywca wieprzowego sprawia, że rolnicy podejmują tucz świń w systemie nakładczym  oraz poruszył  problemy  rolników ze wsi Maniewo,  którzy narażeni na szkody  wyrządzane w uprawach przez zwierzynę łowną  nie uzyskują od  Koła Łowieckiego odszkodowań   adekwatnych do wyrządzonych szkód.                                                                                                            Pani Agnieszka Żmudzka Kierownik PIORiN  w Obornikach w swojej wypowiedzi podkreśliła potrzebę przekazywania rolnikom informacji  o obowiązkach  w zakresie spełnienia w gospodarstwie wymogów Integrowanej Ochrony Roślin  obowiązujących  od 1.01.2014.

Pani Ewelina Wysocka – Babst   Kierownik Biura Powiatowego ARiMR  omówiła najważniejsze  zmiany we  wnioskach o dopłaty bezpośrednie  w 2014 roku oraz  prosiła o informowanie rolników o potrzebie  aktualizacji danych dot.  nr telefonów i  kont bankowych.

 Pani Ewa Durasiewicz kierownik  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska  w Starostwie Powiatowym – poruszyła kwestie melioracji  gruntów rolnych  i  podkreśliła,  że obowiązek dbałości o stan urządzeń melioracyjnych ciąży  na rolnikach.

       Kończąc  Podsumowanie Działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim  Kierownik ZD Oborniki Zbigniew Zając podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu oraz  zwrócił  się z prośbą o dalszą współpracę w działaniach na rzecz rozwoju rolnictwa  w powiecie obornickim.

 

Zespół Doradczy w powiecie obornickim

Opublikowany w kategorii: Nowości z Obornik

 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 rok


Co roku o dopłaty bezpośrednie w Polsce ubiega się około 1,4 mln wnioskodawców. W powiecie leszczyńskim o dopłaty corocznie występuje około 3200 gospodarstw.
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich będzie już 11 z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

IMG_0797


Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się o:
• płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
• pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
• płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.
Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania.

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:
• jednolitej płatności obszarowej;
• specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
• oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
• płatności cukrowej;
• płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
• płatności do krów i owiec;
• płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:
o płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;
o płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);
o płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).
Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami.
 

Zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich
W zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich zostały wprowadzone pewne zmiany. Przede wszystkim w przypadku przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Nie będą też stosowane modulacje płatności bezpośrednich, ani też tzw. mechanizm dostosowania. Te dwie zmiany są z całą pewnością korzystne dla rolników.


Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW
Wprowadzono także pewne zmiany dotyczące przyznawania dopłat rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie np. na słabych glebach, obszarach o zbyt dużych czy zbyt małych opadach deszczu czy prowadzących działalność na terenach górzystych - są to tzw. dopłaty ONW. Generalna zmiana dotyczy tego, że w pewnych przypadkach rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia przez 5 lat działalności na terenach ONW. Z przyjęcia takiego zobowiązania zwolnieni będą rolnicy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o przyznanie dopłat ONW lub właśnie zakończyli realizację 5-letniego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania czy terenach górskich. W ich przypadku warunkiem otrzymania dopłat ONW będzie prowadzenie działalności rolniczej na takim obszarze. Natomiast rolnicy, którzy są w trakcie realizacji 5-letniego zobowiązania do gospodarowania na terenach ONW, mają obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania na dotychczasowych zasadach.
Rolników z powiatu leszczyńskiego chcących uzyskać poradę dotyczącą zasad przyznawania dopłat obszarowych w 2014 roku oraz chcących skorzystać z usługi wypełnienia wniosku o płatności obszarowe zapraszamy do biur terenowych w gminach: Włoszakowice, Osieczna, Lipno, Krzemieniewo, Rydzyna i Wijewo oraz do Leszna, ul. Niepodległości 72.
Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Kamila Stachowiak
ZD Leszno

Opublikowany w kategorii: Nowości z Leszna

WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2013 – FINAŁ KONKURSU.
W dniu 23 marca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu w Sali Ziemi odbył się XIII finał konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2013". Do konkursu zgłosiło się 54 rolników. Z tej grupy komisja konkursowa Kapituła pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka - rektora poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego nominowała 20 rolników do nagrody. Nagrodę w wysokości 10 000,00 zł i statuetkę siewcy otrzymało 10 najlepszych rolników. Z powiatu pleszewskiego nagrodę otrzymał: Pan Remigiusz Szczepański zamieszkały w gminie Gołuchów. W spotkaniu wzięli udział ministrowie, posłowie, marszałek województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele środowisk samorządowych, powiatowych i gminnych z województwa wielkopolskiego. Na finał XIII Gali do Poznania przyjechało też około 2000 rolników i doradców z całego województwa wielkopolskiego. Finał zakończył uroczysty koncert galowy, na którym wystąpił Andrzej Cierniewski.

Głównym celem Konkursu jest zaprezentowanie najlepszych gospodarstw rolnych oraz promocja standardów w wielkopolskim rolnictwie. Wszyscy wyróżnieni rolnicy prezentują wysoki poziom produkcji rolniczej.

Izabela Grzesiak - starszy doradca ds. ROW

Opublikowany w kategorii: Nowości z Pleszewa

Banki współpracujące z ARiMR mają dodatkowe pieniądze na kredyty klęskowe

Powódź jest jedną z najczęstszych klęsk żywiołowych niszczących rolnicze gospodarstwa. Zdjęcie - archiwum ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała współpracujące z nią banki, że zwiększa tegoroczny limit środków na akcję dotyczącą udzielania kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01, NKL02) o dodatkowe 541 mln zł. Oznacza to, że ARiMR przeznaczy na dopłaty do oprocentowania tych kredytów dodatkowe 10,699 mln zł. Pieniądze na kredyty z tej linii są dostępne na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line" od 1 kwietnia. Dzięki temu banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.

Łącznie na 2014 r. ARiMR przekazała bankom z nią współpracującym 1,5 mld zł na prowadzenie akcji kredytowej na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linie kredytowe nKL01, nKL02), co oznacza, że Agencja jest przygotowana do dopłacenia do oprocentowania tych kredytów 13,5 mln zł.

O kredyt z linii nKL01 i nKL02 rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku PEKAO S.A. oraz Banku BZ WBK S.A.

Kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od rodzaju poniesionych strat, w ramach następujących linii kredytowych:

 • nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR jest uzależnione od tego czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych. Obecnie jeżeli rolnik zawarł takie ubezpieczenie w skali roku zapłaci jedynie 1,5% należnego bankowi oprocentowania. Natomiast jeżeli nie posiada takiego ubezpieczanie oprocentowanie, które będzie musiał opłacić wyniesie 2,8125%. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokryje za niego ARiMR.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce "Pomoc krajowa".

Opublikowany w kategorii: Archiwum Aktualności

Obowiązek znakowania padłych świń przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do oznakowania zwłok padłych świń za pomocą kolczyków lub tatuażu przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii przekazał przedmiotowe stanowisko wojewódzkim lekarzom weterynarii z zastrzeżeniem, iż w związku z trudnościami związanymi ze znakowanie nieodsadzonych prosiąt z uwagi na niewielkie rozmiary tych zwierząt, wymagane powinno być znakowanie zwłok świni w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7kg.

Przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji świń (Dz. Urz. EU L 213 z 8 sierpnia 2008 r., str.31) oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują wyjątków od zasady oznakowania świń w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada, w związku z czym zasadne wydaje się zastosowanie art. 20 ust 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt także do świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada.

Egzekucja przedmiotowego przepisu będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2014r.

Źródło : http://piw.wolsztyn.net.pl/

Opublikowany w kategorii: Nowości z Wolsztyna
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 14:23

Podsumowanie powiatowe

Podsumowanie powiatowe

      Dnia 2 kwietnia 2014 roku w Murowanej Goślinie miało miejsce spotkanie podsumowujące działalność doradczą Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i doradcy, a także zaproszeni goście: pani Julia Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Urzędu Miasta w Kórniku, pan Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pani Małgorzata Iwańska - Kierownik  Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu, pan Paweł Bukowski - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pan Jarosław Balcerek - Przewodniczący Rady Gminy Pobiedziska, pan Roman Białecki  - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Zebranych  powitał Kierownik ZD w powiecie poznańskim, pan Romuald Buczkowski. 

      Następnie omówił on realizację zadań statutowych zrealizowanych przez służby doradcze WODR w 2013 roku. Pośród wielu zadań doradczych wymienione zostały cieszące się największym powodzeniem wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich szkolenia informacyjne, specjalistyczne i pokazy. Przedstawiono ofertę doradczą ośrodka, a Kierownik ZD zachęcił do korzystania z usług doradczych świadczonych przez doradców zarówno o charakterze masowym jaki indywidualnym. Obecni z uwagą wysłuchali także krótkiej charakterystyki powiatu poznańskiego i jego specyfiki rolniczej.

      W dalszej części spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z zasadami przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności ONW w 2014 roku, które przedstawiła pani Małgorzata Iwańska - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR. Omówiła ona także szczegóły związane z samym wypełnianiem wniosku o przyznanie płatności, co  stało się bodźcem do pytań i dyskusji.

     Jako następny głos zabrał pan Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który przedstawił w ogólnym zarysie działalność WIR-u, polegającej między innymi na organizowaniu kursów, szkoleń, konkursów, udzielaniu porad  prawnych, prowadzeniu kalkulacji kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych, sporządzaniu notowań cen podstawowych produktów rolnych.  Zachęcił też  do korzystania z materiałów udostępnianych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w formie: raportów, analiz, zestawień, sprawozdań i artykułów doradczych i czytania Biuletynu „Siewca wielkopolski”. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował pracownikom WODR za bardzo dobrą, owocną dla rolników współpracę i zaprosił rolników wraz z rodzinami na organizowane corocznie „Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich”, które odbędzie się 13 kwietnia 2014 r. w Pleszewie.

SC05933

SC05935

SC05944

SC05947

SC05938


 

Źródło:

Opracowanie własne: Iwona Sadowska

Opublikowany w kategorii: Nowości z Poznania
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:44

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA. Plebiscyt ,,Gazety Pleszewskiej'' wygrała Jolanta Pankowiak nasza koleżanka z Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim.

 

Na łamach „Gazety Pleszewskiej" ogłoszono plebiscyt na KOBIETĘ PRZEDSIĘBIORCZĄ. Wśród zgłoszonych kandydatek znalazła się nasza koleżanka z Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim Jolanta Pankowiak. Jola pracuje w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim jako starszy doradca ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin: Dobrzyca, Pleszew, Gołuchów, Czermin. Siedziba jej biura znajduje się w gminie Dobrzyca. Ma wykształcenie wyższe, ukończyła zaoczne studia na kierunku psychopedagogika z profilaktyką społeczną. W poprzednich wyborach została radną powiatową. A trzy lata temu prezesem Stowarzyszenia Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego.
Od lat współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich w powiecie pleszewskim. Jest współorganizatorką wielu konkursów oraz pokazów odbywających się na terenie powiatu pleszewskiego.
Między innymi zorganizowanych w Marszewie festiwali potraw z ziemniaka czy z kapusty albo zeszłorocznego III Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej, na który zjechały się przedstawicielki różnych wielkopolskich powiatów a potrawy konkursowe w ogrodach starostwa mogli degustować wszyscy mieszkańcy powiatu pleszewskiego.
Jej pomysłem było również zorganizowanie konkursu „Dziedzictwo Kulinarne Południowej Wielkopolski" który już od kilku lat odbywa się w Dobrzycy i cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i odbiorców.
Gratujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Opublikowany w kategorii: Nowości z Pleszewa
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 następna > ostatnia >>
Strona 86 z 316