Zanosi się na przełom w rozwoju rynku żywności ekologicznej po podpisanej umowie Agencji Rynku Rolnego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”. Umowa ma tytuł „Ekoeuropa – Jakość i Tradycja” i dotyczy realizacji trzyletniej kampanii promującej polską EKO żywność w USA, Japonii i Singapurze. Budżet nowej kampanii sięga 11,6 mln euro, a działania Stowarzyszenia „Polska Ekologia" są przewidziane na lata 2015-2018 i będą skierowane zarówno do odbiorców polskiej EKO żywności na amerykańskim, japońskim i singapurskim rynku, jak i do polskich rolników i przetwórców. Dziewięć lat funkcjonowania „Polskiej Ekologii” pozwoliło na zebranie cennych doświadczeń i wypracowanie najlepszych metod edukacji konsumentów. Jeśli opanowanie wyżej wymienionych rynków powiedzie się, to będzie miało znaczenie także dla całego krajowego rynku żywności ekologicznej, gdyż nasz rynek…
W Polsce szybko rośnie sprzedaż produktów ekologicznych z unijnym certyfikatem. Zdaniem ekspertów to dopiero początek boomu. W Polsce obecnie sklepowe półki uginają się pod różnymi produktami bio. W 2015 roku po raz pierwszy w historii wydamy na ekologiczną żywność niemal 770 mln zł, o 2% więcej niż przed rokiem – szacuje spółka Bio Planet, czołowy dystrybutor żywności ekologicznej. Potencjał rozwoju tego sektora jest ogromny, bo żywność ekologiczna to nadal niewielka nisza w Polsce. W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej udział produktów rolnictwa ekologicznego w całym rynku spożywczym wynosi od 2 do 6%. Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet, twierdzi, że w Polsce w 2015 roku udział ten zbliży się do 0,33%. Zdaniem ekspertów, jeżeli popyt na produkty ekologiczne będzie nadal…
Rolnictwo ekologiczne w Polsce zaczęło się rozwijać dynamicznie, choć rok 2014 wskazuje na znaczne spowolnienie i spadek liczby gospodarstw w stosunku do roku 2013. Rynek produktów ekologicznych rozwija się, jednak nadal zbyt wolno w stosunku do liczby producentów i przetwórców. Produkcja rolnicza metodami ekologicznymi jest najskuteczniejszą metodą ochrony środowiska i przyrody na terenach wiejskich. O potrzebie rozwoju rolnictwa ekologicznego decydują przede wszystkim konsumenci, poprzez coraz częstsze poszukiwanie żywności powstałej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Zwiększające się wciąż zapotrzebowanie na żywność ekologiczną świadczy o wzroście świadomości ekologicznej i zdrowotnej polskiego społeczeństwa. W krajach UE jest tendencja stałego wzrostu popytu na żywność produkowaną metodami ekologicznymi, wyprzedzającego podaż. Krajowa bariera popytowa związana jest głównie z poziomem zamożności społeczeństwa. Polska znajduje się obecnie…
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego, zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 – wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. Łączna kwota pomocy de minimis…
Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598 o powierzchni blisko 669 970 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 w 2004 r. do 407 w 2013 r. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach „starej unii” wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 4%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących. Przetwórców w Polsce wciąż jednak jest zbyt mało. Na 1 przetwórcę przypada u nas 70 gospodarstw ekologicznych. Wsparcie…
Rolnicy, realizujący program rolnośrodowiskowy, w tym Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne, 6 listopada 2014 roku spotkali się na dorocznej sesji ekologicznej – po raz kolejny w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Państwo Gwiaździńscy ponownie otworzyli dla ekologów nie tylko swe wrota, ale i serca, wspomagając organizatorów w ciepłym przyjęciu wszystkich uczestników sesji. Sesję zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W programie sesji ekologicznej znalazło się wiele wykładów: „Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020, dostępność, kryteria”; „Działanie: Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny w PROW 2014-2020”; „Nowe unijne regulacje dotyczące rolnictwa ekologicznego”; „Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej”; „Rośliny poprawiające żyzność gleby w rolnictwie ekologicznym”; „Dopłaty bezpośrednie od 2015 roku po nowemu”; „Zazielenienie Wspólnej Polityki Rolnej”. Dokonano również oceny efektów…
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu zebrała się w dniu 4 listopada 2014 roku. Dokonała otwarcia wszystkich otrzymanych kopert z dopiskiem: Konkurs „EOŚ” i srawdziła poprawność rozwiązania testu. Do konkursu napłynęło 15 kopert. Dziewięć osób udzieliło 15 poprawnych odpowiedzi na 16 pytań konkursowych. Lista przedstawia się następująco: Weronika Kałużna Teresa Kwiatkowska Janina Saacke Edyta Saacke Monika Woźniak Emilia Marciniak Agnieszka Sawicka Agnieszka Maluga Barbara Watelska 15/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/16 Ponieważ 9 osób udzieliło najwyższej jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi, komisja zgodnie z regulaminem, wylosowała 3 osoby nagrodzone spośród laureatów. Szczęście uśmiechnęło się do niżej wymienionych osób: Weronika Kałużna Edyta Saacke Agnieszka Sawicka Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe. Książki wręczono podczas Sesji Ekologicznej w dniu 06.11.2014 r. w Grzegorzewie.…
Z dumą przyjęliśmy informację, że po raz kolejny wśród laureatów finału krajowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” znaleźli się rolnicy z naszego województwa. Gratulujemy Pani Elżbiecie Reitzig i Państwu Alinie i Sylwestrowi Janikom. W VII edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” drugie miejsce zajęło gospodarstwo Pani Elżbiety Reitzig ze Stefanowa, a w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Państwa Aliny i Sylwestra Janików zajęło trzecie miejsce. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. Należy podkreślić fakt,…
10 października 2014

Polski rynek żywności ekologicznej

Przygotowane przez
Wartość polskiego eko rynku wynosi 600-650 mln zł  – to szacunkowa kwota prezentująca wartość polskiego rynku żywności ekologicznej, co stanowi tylko 0,3% całego rynku spożywczego. Według prognoz największego polskiego dystrybutora produktów BIO – spółki Bio Planet, popyt na produkty z eko certyfikatem będzie w następnych latach wzrastać w tempie ok. 20% rocznie. Oznacza to, że jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w branży spożywczej. Eko żywność w budżecie przeciętnego Polaka to wciąż element marginalny. Według danych zawartych w raporcie The World Of Ogranic Agriculture, na produkty BIO wydajemy średnio 3 Euro (czyli ok. 12 zł) rocznie. Od Szwajcarów (189 E), Duńczyków (159 E) i mieszkańców Luksemburga (143 E) dzieli nas przepaść. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 25 944 gospodarstw…