LOGOWANIE:            | 

Start Baza Informacyjna Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu zebrała się w dniu 4 listopada 2014 roku. Dokonała otwarcia wszystkich otrzymanych kopert z dopiskiem: Konkurs „EOŚ” i srawdziła poprawność rozwiązania testu. Do konkursu napłynęło 15 kopert. Dziewięć osób udzieliło 15 poprawnych odpowiedzi na 16 pytań konkursowych. Lista przedstawia się następująco: Weronika Kałużna Teresa Kwiatkowska Janina Saacke Edyta Saacke Monika Woźniak Emilia Marciniak Agnieszka Sawicka Agnieszka Maluga Barbara Watelska 15/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/16 Ponieważ 9 osób udzieliło najwyższej jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi, komisja zgodnie z regulaminem, wylosowała 3 osoby nagrodzone spośród laureatów. Szczęście uśmiechnęło się do niżej wymienionych osób: Weronika Kałużna Edyta Saacke Agnieszka Sawicka Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe. Książki wręczono podczas Sesji Ekologicznej w dniu 06.11.2014 r. w Grzegorzewie. Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Z dumą przyjęliśmy informację, że po raz kolejny wśród laureatów finału krajowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” znaleźli się rolnicy z naszego województwa. Gratulujemy Pani Elżbiecie Reitzig i Państwu Alinie i Sylwestrowi Janikom. W VII edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” drugie miejsce zajęło gospodarstwo Pani Elżbiety Reitzig ze Stefanowa, a w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Państwa Aliny i Sylwestra Janików zajęło trzecie miejsce. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. Należy podkreślić fakt, że w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” poziom finalistów był tak wyrównany, że komisja mimo, że wyłoniła laureatów, wszystkim uczestnikom krajowego finału pozwala czuć się zwycięzcami tej kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród i po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na targach Natura Food w Łodzi w dniu 3 października 2014 r. W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali: I. Pani Anna Brączek – woj. śląskieII. Pani Anna Stępień – woj. kujawsko-pomorskieIII. Państwo Alina i Sylwester Janikowie – woj. wielkopolskieWyróżnienie: Państwo Dariusz i Małgorzata Wabik –…
piątek, 10 października 2014 13:25

Polski rynek żywności ekologicznej

Zamieścił Elżbieta Dryjańska
Wartość polskiego eko rynku wynosi 600-650 mln zł  – to szacunkowa kwota prezentująca wartość polskiego rynku żywności ekologicznej, co stanowi tylko 0,3% całego rynku spożywczego. Według prognoz największego polskiego dystrybutora produktów BIO – spółki Bio Planet, popyt na produkty z eko certyfikatem będzie w następnych latach wzrastać w tempie ok. 20% rocznie. Oznacza to, że jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w branży spożywczej. Eko żywność w budżecie przeciętnego Polaka to wciąż element marginalny. Według danych zawartych w raporcie The World Of Ogranic Agriculture, na produkty BIO wydajemy średnio 3 Euro (czyli ok. 12 zł) rocznie. Od Szwajcarów (189 E), Duńczyków (159 E) i mieszkańców Luksemburga (143 E) dzieli nas przepaść. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 25 944 gospodarstw rolnych. W stosunku do 2011 roku powierzchnia i liczba gospodarstw zwiększyła się o ok. 10%. Certyfikacją ekologiczną w Polsce objętych jest 675 tys. ha ziemi (to ok. 4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce) – niestety ta imponująca (12 miejsce na świecie) liczba nie przekłada się na produkcję produktów spożywczych. Przetwórstwo ekologiczne w Polsce Pod koniec 2012 roku w Polsce działało 312 przetwórni z certyfikatem ekologicznym. W porównaniu z 2011 rokiem przybyły 42 podmioty. Liczba zakładów wciąż jest stosunkowo mała. Najlepiej oddaje to porównanie do Niemiec. Za Odrą na jedną przetwórnię przypadają 3 gospodarstwa, a w Polsce 80. Efektem jest stosunkowo duży eksport polskich eko surowców i duży import bio produktów…
W dniach 3-5 października 2014 r. odbędzie się najważniejsza w Polsce impreza branży produktów ekologicznych i regionalnych – VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD. Miejsce imprezy – tereny targowe: Hala Expo-Łódź, al. Politechniki 4. Podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD swoją ofertę będą prezentować: producenci i przetwórcy żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej. Ponadto odbędą się: konferencja i forum ekobranży poświęcone rolnictwu ekologicznemu, zmianom w prawodawstwie UE w rolnictwie ekologicznym, marketingowi produktów ekologicznych. Konferencja IFOAM EU odbędzie się piątek, 3 października 2014 r. w sali konferencyjnej A w godz. 12.30-14.00 nt. Nowe rozporządzenia dotyczące rolnictwa ekologicznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyrektor EU IFOAM Marco Schlüter wyjaśni główne zmiany w prawodawstwie UE i nowego planu działania UE w rolnictwie ekologicznym, skupiając się na ekologicznych wyzwaniach i możliwościach dla operatorów, takich jak producenci, handlowcy i sprzedawcy. Główne tematy, które zostaną omówione, to: proponowany system importu oraz wymogi certyfikacji detalistów, ewentualne wprowadzenie progu decertyfikacji dot. pestycydów, nowe przeszkody administracyjne i obciążenia, potencjalny wpływ na MŚP oraz nowe wymogi środowiska naturalnego. IFOAM EU domaga się rewizji nowego rozporządzenia dot. rolnictwa ekologicznego, gdyż stoi na stanowisku wspierającego rozwój sektora poprzez stopniowe procesy zmian krok po kroku. Jednocześnie zaznacza, że przepisy te powinny uwzględniać różnorodność państw, regionów i podmiotów członkowskich. Dalsze ulepszenia, w celu zapewnienia właściwej realizacji…
Zmiany polegające na  wprowadzeniu obowiązku produkcji  i sprzedaży dotyczą rolników podejmujących zobowiązania rolnośrodowiskowe począwszy od 2014 r. na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 14 marca 2014 r, poz. 324). Wytworzenie produktów rolnictwa ekologicznego (§ 10 pkt 2 lit. aa), w rozumieniu zarówno produktów pochodzących z okresu konwersji jak i po tym okresie, jest warunkiem przyznania płatności w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne z wyłączeniem wariantu 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przedstawienia) i 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawienia). W związku z tym warunkiem, powinien być spełniony wymóg wprowadzenia na rynek co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego zawartej w wykazie (pkt. 1 ust. 1 części II załącznika Nr 3 do rozporządzenia). Wymóg wprowadzenia na rynek, rozumiany jako wymóg sprzedaży produktów pochodzących z danego roku może być zrealizowany do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały…
Od lat maleje zaufanie polskich konsumentów do żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Konsumenci z niepokojem odnoszą się do chemicznych środków ochrony roślin czy modyfikacji genetycznych. Z drugiej strony rośnie rzesza świadomych konsumentów, poszukujących żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi. Polski rynek żywności ekologicznej jest obecnie wart ok. 700 mln zł – wg szacunków Organic Farma Zdrowia (OFZ). Obserwuje się jego dynamiczny rozwój. W ubiegłym roku sprzedaż firmy Organic Farma Zdrowia wzrosła o 8,5 proc., mimo że dla branży spożywczej to był trudny okres. Dobry początek roku 2014 pozwala liczyć na ożywienie. Zdaniem prezesa spółki Organic Farma Zdrowia rok 2013 był dla branży spożywczej trudny – konsumpcja indywidualna w Polsce praktycznie nie wzrosła, a więcej sprzedawały jedynie dyskonty. Na tym tle jesteśmy niezwykle zadowoleni ze wzrostu o 8,5 proc., choć w poprzednich latach notowaliśmy nawet rzędu 30-40 proc. W pierwszym kwartale tego roku już widać co najmniej kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży żywności ekologicznej. Pozwala to mieć nadzieję, że ubiegłoroczne zahamowanie wzrostu było chwilowe, i spokojnie można myśleć o dalszym rozwoju. W tym roku będą otwierane kolejne sklepy oraz poprawiana jakość już istniejących obiektów, oferty i…
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013  do 15 czerwca 2014. W 2014 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”.Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 - wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.   W dniu 24 grudnia 2013 zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna…
Sektor rolnictwa ekologicznego będzie miał szansę na wspieranie inicjatyw wzrostu poziomu innowacyjności. Promowane będą formy współpracy, zawiązywanie grup operacyjnych i zwiększanie transferu wiedzy z sektora uczelni wyższych do praktyki rolnej. Sukces prawidłowego funkcjonowania struktur partnerstw na rzecz innowacji w ramach European Innovation Partnership (EIP) zależeć będzie od różnorodnych czynników charakterystycznych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo charakteryzuje się wieloma silnymi stronami, jak i słabymi. Proponowane przez Komisję Europejską narzędzia w ramach EIP, takie jak grupy operacyjne, klastry czy sieci współpracy/partnerstwa, dają bardzo szerokie możliwości wzmacniania potencjału produkcyjnego oraz eksportowego produktów i usług krajowych. Polski sektor rolnictwa wyróżnia się dużymi zasobami produkcyjnymi (powierzchnia użytków rolnych w skali kraju wynosi 15,5 mln ha), jak również dużą liczebnością osób pracujących na terenach wiejskich. Mimo to atrakcyjność zawodu rolnika jest bardzo niska. Niski kapitał zaufania społecznego oraz wysoki poziom instytucjonalności znacząco ograniczają rozwój tej gałęzi gospodarki. Obiecującym jest fakt, że rośnie świadomość polskiego społeczeństwa. Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co przekłada się bezpośrednio na jakość oferowanych na rynku produktów i usług. Obecnie zauważa się wzrastającą ilość zawiązywanych partnerstw pomiędzy sektorem nauki i…
Obecny system dopłat do rolnictwa ekologicznego, jak też zbyt skomplikowane przepisy dotyczące przetwarzania i sprzedaży żywności nie sprzyjają produkowaniu ekologicznej żywności - wynika z raportu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie koncentruje się na produkcji żywności, ale całą działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat. Naukowcy dodają również, że niekorzystne jest znaczące zróżnicowanie wsparcia ze względu na rodzaj upraw. Raport został zaprezentowany w 25.11.2013 podczas konferencji nt: ROLNICTWO EKOLOGICZNE CZYNNIKIEM ROZWOJU LOKALNEGO. Jego autorami są: dyrektor biura w kancelarii Prezydenta RP Jakub Jasiński, dr Sylwia Michalska oraz dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rozwoju Wsi PAN. W raporcie przedstawiono badania przeprowadzone w pięciu rejonach Polski. Zbadano grupę producentów Bio-Food Roztocze kilka gmin woj. lubelskie), spółkę Brzost-Eko (gmina Serniki, woj. lubelskie), Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan (pow. brodnicki), Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Jasienicy Rosielnej oraz Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "Ekonida"(pow. pińczowski). "Z uzyskanych podczas badań informacji wynika, że obecny system wsparcia tj. dopłaty do hektarów niezależnie od tego czy rolnik produkuje żywność czy nie, spowodował wzrost…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3