LOGOWANIE:            | 

Start Baza Informacyjna Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne w Polsce zaczęło się rozwijać dynamicznie, choć rok 2014 wskazuje na znaczne spowolnienie i spadek liczby gospodarstw w stosunku do roku 2013. Rynek produktów ekologicznych rozwija się, jednak nadal zbyt wolno w stosunku do liczby producentów i przetwórców. Produkcja rolnicza metodami ekologicznymi jest najskuteczniejszą metodą ochrony środowiska i przyrody na terenach wiejskich. O potrzebie rozwoju rolnictwa ekologicznego decydują przede wszystkim konsumenci, poprzez coraz częstsze poszukiwanie żywności powstałej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Zwiększające się wciąż zapotrzebowanie na żywność ekologiczną świadczy o wzroście świadomości ekologicznej i zdrowotnej polskiego społeczeństwa. W krajach UE jest tendencja stałego wzrostu popytu na żywność produkowaną metodami ekologicznymi, wyprzedzającego podaż. Krajowa bariera popytowa związana jest głównie z poziomem zamożności społeczeństwa. Polska znajduje się obecnie na etapie rozwoju rynku biożywności, a zatem w obecnym momencie ważne jest zarówno upowszechnianie wśród producentów rolnych ekologicznych metod produkcji, jak i wychowanie oraz kształcenie potencjalnych konsumentów. Powszechne informowanie o walorach żywności ekologicznej jest działaniem niezmiernie pożądanym, gdyż z jednej strony wpłynie na właściwy wybór produktów spożywczych przez konsumentów i tym samym przełoży się na zdrowszy styl życia społeczeństwa, a z drugiej strony da szanse dalszego rozwoju dla gospodarstw produkujących zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. System ekologiczny oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie,…
W dniach 16-25 stycznia 2015 roku w Berlinie odbywała się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Internationale Grüne Woche. Impreza ta jest największą tego typu ekspozycją na świecie. Organizowana jest od 1926 roku na terenie Targów Berlińskich. Co roku skupia producentów żywności, maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia gospodarstw domowych z całego świata. Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem wystawców i konsumentów. Swoje ekspozycje prezentuje tu ok. 1600 firm. W ciągu dziesięciu dni odwiedza je ponad 400 tysięcy osób. Dla producentów artykułów spożywczych z całego świata targi te są doskonałym rynkiem zbytu, umożliwiają sprawdzenie popytu na swoje produkty i wzmocnienie wizerunku firmy. Polskie stoisko jest organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Targi Grüne Woche (Zielony Tydzień) należą do najważniejszych spotkań branżowych producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. To nie tylko wystawcy i zwiedzający, to także wiele kongresów, seminariów, dyskusji, paneli i warsztatów towarzyszących tej wystawie. Corocznie Targi Grüne Woche stwarzają okazję do dyskusji na temat bieżących wydarzeń zachodzących na rynkach rolno-spożywczych. Źródło: www.targiberlinskie.pl
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego, zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 – wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi…
czwartek, 08 stycznia 2015 14:57

Przybywa ekologicznych producentów rolnych

Zamieścił Elżbieta Dryjańska
Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598 o powierzchni blisko 669 970 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 w 2004 r. do 407 w 2013 r. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach „starej unii” wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 4%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących. Przetwórców w Polsce wciąż jednak jest zbyt mało. Na 1 przetwórcę przypada u nas 70 gospodarstw ekologicznych. Wsparcie ekologicznego przetwórstwa oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy rolnikami ekologicznymi i przetwórcami to priorytety na najbliższe lata w PROW 2014-2020. Szczególnie słabo rozwiniętym sektorem jest przetwórstwo produktów zwierzęcych – zarówno mięsa, jak i nabiału. Struktura upraw w polskich ekologicznych gospodarstwach przedstawia się następująco: 35,3% stanowią łąki i pastwiska, 33,7% zajmują uprawy paszowe 18,6% zboża, 8,9% uprawy sadownicze oraz rośliny jagodowe, 1,4% powierzchni zajmują uprawy warzyw, po około 1% powierzchni zajmują rośliny strączkowe i rośliny przemysłowe. Średnia wielkość ekologicznego gospodarstwa w Polsce wnosi 25,5 ha (średnia krajowa wynosi 10,48 ha). Źródło: www.minrol.gov.pl
Rolnicy, realizujący program rolnośrodowiskowy, w tym Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne, 6 listopada 2014 roku spotkali się na dorocznej sesji ekologicznej – po raz kolejny w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Państwo Gwiaździńscy ponownie otworzyli dla ekologów nie tylko swe wrota, ale i serca, wspomagając organizatorów w ciepłym przyjęciu wszystkich uczestników sesji. Sesję zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W programie sesji ekologicznej znalazło się wiele wykładów: „Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020, dostępność, kryteria”; „Działanie: Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny w PROW 2014-2020”; „Nowe unijne regulacje dotyczące rolnictwa ekologicznego”; „Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej”; „Rośliny poprawiające żyzność gleby w rolnictwie ekologicznym”; „Dopłaty bezpośrednie od 2015 roku po nowemu”; „Zazielenienie Wspólnej Polityki Rolnej”. Dokonano również oceny efektów zastosowania EM w uprawach ekologicznych na podstawie wyników demonstracji realizowanych przez WODR w Poznaniu. Podsumowano konkursy nt: „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: Ekologiczne gospodarstwo towarowe i w kategorii: Ekologia-środowisko w roku 2014” oraz konkurs nt: „Żywność ekologiczna na rynku krajowym”. Pomiędzy dwoma panelami wykładowymi był pokaz nt: „Walory żywności ekologicznej” oraz degustacja produktów z gospodarstw ekologicznych. Z dużym zainteresowaniem rolnicy słuchali wszystkich doniesień z zakresu prac nad nowymi płatnościami bezpośrednimi i nowym kształtem programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Uczestnicy sesji ekologicznej. Celem działania: „Rolnictwo ekologiczne” od roku 2015 będzie tak jak dotychczas wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmą…
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu zebrała się w dniu 4 listopada 2014 roku. Dokonała otwarcia wszystkich otrzymanych kopert z dopiskiem: Konkurs „EOŚ” i srawdziła poprawność rozwiązania testu. Do konkursu napłynęło 15 kopert. Dziewięć osób udzieliło 15 poprawnych odpowiedzi na 16 pytań konkursowych. Lista przedstawia się następująco: Weronika Kałużna Teresa Kwiatkowska Janina Saacke Edyta Saacke Monika Woźniak Emilia Marciniak Agnieszka Sawicka Agnieszka Maluga Barbara Watelska 15/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/16 Ponieważ 9 osób udzieliło najwyższej jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi, komisja zgodnie z regulaminem, wylosowała 3 osoby nagrodzone spośród laureatów. Szczęście uśmiechnęło się do niżej wymienionych osób: Weronika Kałużna Edyta Saacke Agnieszka Sawicka Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe. Książki wręczono podczas Sesji Ekologicznej w dniu 06.11.2014 r. w Grzegorzewie. Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Z dumą przyjęliśmy informację, że po raz kolejny wśród laureatów finału krajowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” znaleźli się rolnicy z naszego województwa. Gratulujemy Pani Elżbiecie Reitzig i Państwu Alinie i Sylwestrowi Janikom. W VII edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” drugie miejsce zajęło gospodarstwo Pani Elżbiety Reitzig ze Stefanowa, a w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Państwa Aliny i Sylwestra Janików zajęło trzecie miejsce. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. Należy podkreślić fakt, że w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” poziom finalistów był tak wyrównany, że komisja mimo, że wyłoniła laureatów, wszystkim uczestnikom krajowego finału pozwala czuć się zwycięzcami tej kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród i po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na targach Natura Food w Łodzi w dniu 3 października 2014 r. W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali: I. Pani Anna Brączek – woj. śląskieII. Pani Anna Stępień – woj. kujawsko-pomorskieIII. Państwo Alina i Sylwester Janikowie – woj. wielkopolskieWyróżnienie: Państwo Dariusz i Małgorzata Wabik –…
piątek, 10 października 2014 13:25

Polski rynek żywności ekologicznej

Zamieścił Elżbieta Dryjańska
Wartość polskiego eko rynku wynosi 600-650 mln zł  – to szacunkowa kwota prezentująca wartość polskiego rynku żywności ekologicznej, co stanowi tylko 0,3% całego rynku spożywczego. Według prognoz największego polskiego dystrybutora produktów BIO – spółki Bio Planet, popyt na produkty z eko certyfikatem będzie w następnych latach wzrastać w tempie ok. 20% rocznie. Oznacza to, że jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w branży spożywczej. Eko żywność w budżecie przeciętnego Polaka to wciąż element marginalny. Według danych zawartych w raporcie The World Of Ogranic Agriculture, na produkty BIO wydajemy średnio 3 Euro (czyli ok. 12 zł) rocznie. Od Szwajcarów (189 E), Duńczyków (159 E) i mieszkańców Luksemburga (143 E) dzieli nas przepaść. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 25 944 gospodarstw rolnych. W stosunku do 2011 roku powierzchnia i liczba gospodarstw zwiększyła się o ok. 10%. Certyfikacją ekologiczną w Polsce objętych jest 675 tys. ha ziemi (to ok. 4% całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce) – niestety ta imponująca (12 miejsce na świecie) liczba nie przekłada się na produkcję produktów spożywczych. Przetwórstwo ekologiczne w Polsce Pod koniec 2012 roku w Polsce działało 312 przetwórni z certyfikatem ekologicznym. W porównaniu z 2011 rokiem przybyły 42 podmioty. Liczba zakładów wciąż jest stosunkowo mała. Najlepiej oddaje to porównanie do Niemiec. Za Odrą na jedną przetwórnię przypadają 3 gospodarstwa, a w Polsce 80. Efektem jest stosunkowo duży eksport polskich eko surowców i duży import bio produktów…
W dniach 3-5 października 2014 r. odbędzie się najważniejsza w Polsce impreza branży produktów ekologicznych i regionalnych – VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD. Miejsce imprezy – tereny targowe: Hala Expo-Łódź, al. Politechniki 4. Podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD swoją ofertę będą prezentować: producenci i przetwórcy żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej. Ponadto odbędą się: konferencja i forum ekobranży poświęcone rolnictwu ekologicznemu, zmianom w prawodawstwie UE w rolnictwie ekologicznym, marketingowi produktów ekologicznych. Konferencja IFOAM EU odbędzie się piątek, 3 października 2014 r. w sali konferencyjnej A w godz. 12.30-14.00 nt. Nowe rozporządzenia dotyczące rolnictwa ekologicznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyrektor EU IFOAM Marco Schlüter wyjaśni główne zmiany w prawodawstwie UE i nowego planu działania UE w rolnictwie ekologicznym, skupiając się na ekologicznych wyzwaniach i możliwościach dla operatorów, takich jak producenci, handlowcy i sprzedawcy. Główne tematy, które zostaną omówione, to: proponowany system importu oraz wymogi certyfikacji detalistów, ewentualne wprowadzenie progu decertyfikacji dot. pestycydów, nowe przeszkody administracyjne i obciążenia, potencjalny wpływ na MŚP oraz nowe wymogi środowiska naturalnego. IFOAM EU domaga się rewizji nowego rozporządzenia dot. rolnictwa ekologicznego, gdyż stoi na stanowisku wspierającego rozwój sektora poprzez stopniowe procesy zmian krok po kroku. Jednocześnie zaznacza, że przepisy te powinny uwzględniać różnorodność państw, regionów i podmiotów członkowskich. Dalsze ulepszenia, w celu zapewnienia właściwej realizacji…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3