Rolnictwo Ekologiczne
Reklama


LOGOWANIE:            | 

Start Baza Informacyjna Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013  do 15 czerwca 2014. W 2014 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”.Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 - wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.   W dniu 24 grudnia 2013 zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna…
Sektor rolnictwa ekologicznego będzie miał szansę na wspieranie inicjatyw wzrostu poziomu innowacyjności. Promowane będą formy współpracy, zawiązywanie grup operacyjnych i zwiększanie transferu wiedzy z sektora uczelni wyższych do praktyki rolnej. Sukces prawidłowego funkcjonowania struktur partnerstw na rzecz innowacji w ramach European Innovation Partnership (EIP) zależeć będzie od różnorodnych czynników charakterystycznych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo charakteryzuje się wieloma silnymi stronami, jak i słabymi. Proponowane przez Komisję Europejską narzędzia w ramach EIP, takie jak grupy operacyjne, klastry czy sieci współpracy/partnerstwa, dają bardzo szerokie możliwości wzmacniania potencjału produkcyjnego oraz eksportowego produktów i usług krajowych. Polski sektor rolnictwa wyróżnia się dużymi zasobami produkcyjnymi (powierzchnia użytków rolnych w skali kraju wynosi 15,5 mln ha), jak również dużą liczebnością osób pracujących na terenach wiejskich. Mimo to atrakcyjność zawodu rolnika jest bardzo niska. Niski kapitał zaufania społecznego oraz wysoki poziom instytucjonalności znacząco ograniczają rozwój tej gałęzi gospodarki. Obiecującym jest fakt, że rośnie świadomość polskiego społeczeństwa. Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co przekłada się bezpośrednio na jakość oferowanych na rynku produktów i usług. Obecnie zauważa się wzrastającą ilość zawiązywanych partnerstw pomiędzy sektorem nauki i…
Obecny system dopłat do rolnictwa ekologicznego, jak też zbyt skomplikowane przepisy dotyczące przetwarzania i sprzedaży żywności nie sprzyjają produkowaniu ekologicznej żywności - wynika z raportu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie koncentruje się na produkcji żywności, ale całą działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat. Naukowcy dodają również, że niekorzystne jest znaczące zróżnicowanie wsparcia ze względu na rodzaj upraw. Raport został zaprezentowany w 25.11.2013 podczas konferencji nt: ROLNICTWO EKOLOGICZNE CZYNNIKIEM ROZWOJU LOKALNEGO. Jego autorami są: dyrektor biura w kancelarii Prezydenta RP Jakub Jasiński, dr Sylwia Michalska oraz dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rozwoju Wsi PAN. W raporcie przedstawiono badania przeprowadzone w pięciu rejonach Polski. Zbadano grupę producentów Bio-Food Roztocze kilka gmin woj. lubelskie), spółkę Brzost-Eko (gmina Serniki, woj. lubelskie), Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan (pow. brodnicki), Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Jasienicy Rosielnej oraz Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "Ekonida"(pow. pińczowski). "Z uzyskanych podczas badań informacji wynika, że obecny system wsparcia tj. dopłaty do hektarów niezależnie od tego czy rolnik produkuje żywność czy nie, spowodował wzrost…
Rolnicy, gospodarujący w poszanowaniu praw przyrody i zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, 6 listopada 2013 roku, spotkali się na dorocznej sesji ekologicznej. Po raz kolejny w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Państwo Gwiaździńscy otworzyli dla ekologów nie tylko swe wrota ale i serca, wspomagając organizatorów w ciepłym przyjęciu wszystkich uczestników sesji. Sesję zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W programie sesji ekologicznej znalazło się wiele wykładów: „Reforma WPR – co czeka rolników od 2015 roku”; „Zarys programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w PROW 2014-2020”; „Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie finansowej”; „Rola płodozmianu w utrzymaniu żyzności gleby”; „Podstawowe informacje o materiale siewnym dla gospodarstw ekologicznych” ; „Znakowanie, promocja i sprzedaż produktów z gospodarstw ekologicznych”. Dokonano również oceny efektów zastosowania EM w uprawach ekologicznych na podstawie wyników demonstracji realizowanych przez WODR w Poznaniu. Podsumowano konkursy nt: Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: Ekologiczne gospodarstwo towarowe i w kategorii: Ekologia-środowisko w roku 2013 oraz konkurs nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej”. Pomiędzy dwoma panelami wykładowymi był pokaz nt: „Walory żywności ekologicznej” oraz degustacja produktów z gospodarstw ekologicznych. Nie byłoby…
Podczas sesji ekologicznej w dniu 6.11.2013  podsumowano konkurs organizowany przez WODR w Poznaniu nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej”. Konkurs został ogłoszony i zamieszczony na stronie www.wodr.poznan.pl. Wzięło w nim udział 16 osób. Stał na bardzo wysokim poziomie. Komisja konkursowa zebrała się w dniu 4 listopada 2013 roku. Nastąpiło otwarcie kopert i sprawdzenie nadesłanych odpowiedzi. Wszystkie nadesłane prace zawierały ponad 60% poprawnych odpowiedzi w tym 3 – 100% prawidłowych odpowiedzi. Nagrody książkowe ufundował WODR w Poznaniu a otrzymali je laureaci: Pani Halina Blejwas z Ciążenia, Pani Anna Zawadzka z Konina, Pani Maria Pawlak z Bądkowa Drugiego. Komisja przyznała też dwa wyróżnienia: Pani Janinie Saacke i Pani Aleksandrze Słowińskiej. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi rozlosowano również, w obecności fundatora nagrody  -  Dyrektora  OT ARR w Poznaniu, nagrodę elektryczne nożyce do cięcia żywopłotu. Szczęście uśmiechnęło się do Pani Haliny Blejwas. Laureatom gratulujemy, uczestnikom za udział serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Od 31 lipca 2013 r. weszły w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej udzielanych przez  Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.). Nowe formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS w zakładce http://www.ijhars.gov.pl/odstepstwa.html Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektora JHARS. źródło: CDR O/Radom
15 stycznia 2013 Komisja Europejska rozpoczęła publiczną debatę dotyczącą kształtu nowych przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne w UE. Każdy może przyłączyć się do dyskusji i zasugerować swoje propozycje zmian. Instytucje UE otworzyły debatę dla wszystkich obywateli. Dzięki technologii internetowej, każdy z Państwa może napisać do Komisji Europejskiej swoje uwagi dotyczące przepisów, które regulują rolnictwo ekologiczne w Europie. Czas trwania konsultacji od 15.01.2013 r. do 10.04.2013 r. Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna odgrywają znaczącą rolę gospodarczą w UE. Mogą one stanowić rynkową alternatywę dla producentów rolnych pragnących odpowiedzieć na rosnący popyt na wysokiej jakości produkty rolne. W ramach wspólnej polityki rolnej produkcję ekologiczną wspierają unijne dopłaty, strategie i przepisy. Podejście takie służy zwiększeniu zaufania konsumentów, a także stworzeniu warunków dla uczciwej konkurencji między producentami ekologicznymi w 27 państwach UE. Przepisy dotyczące produkcji ekologicznej są określone w rozporządzeniu Rady nr 834/2007 i rozporządzeniu Komisji nr 889/2008. Na rolnictwo ekologiczne przeznaczony jest nadal niewielki areał gruntów rolnych wykorzystywanych w UE – ok. 5 proc. – jednak siłę napędową tego sektora stanowi rosnący popyt ze strony konsumentów. Cel konsultacji - w ramach konsultacji Komisja Europejska…
Kwalifikowany materiał siewny zakupiony w okresie od 15 lipca 2012r. do 15 czerwca 2013r. i wysiany jesienią 2012 bądź wiosną 2013 może zostać objęty dopłatą w 2013 roku, jeśli w odpowiednim terminie rolnik złoży wniosek do ARR. Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dopłatą objęte są: zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, ziemniaki, mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka). Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi: 150 kg - w przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenżyta i owsa, 130 kg - w przypadku żyta populacyjnego i jęczmienia, 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej - w przypadku żyta mieszańcowego, 150 kg - w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), 200 kg - w przypadku grochu siewnego, 80 kg - w przypadku wyki siewnej, 270 kg - w przypadku bobiku, 2000 kg - w przypadku ziemniaka, 140 kg - w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych.…
Rolnicy gospodarujący zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego oraz ci, którzy zamierzają tę metodę wdrożyć, mają możliwość co roku uczestniczyć w Sesji ekologicznej organizowanej przez WODR w Poznaniu dział EOŚ. Tegoroczna sesja,  po raz kolejny, odbyła się w Grzegorzewie w gościnnym gospodarstwie „Pasieka”. W swej problematyce tematycznej ujmowała następujące zagadnienia: Podstawowe informacje o materiale siewnym dla gospodarstw ekologicznych; Prezentacje Dobrych praktyk rolnośrodowiskowych w województwie wielkopolskim; Rolnictwo ekologiczne w świetle aktualnych regulacji prawnych; Wsparcie RE w krajach UE – wysokość, różnice, wymagania, zmiany; Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne po 2013;  Czego możemy spodziewać się w programie rolnośrodowiskowym w nowym PROW 2014-2020? Szerzej porozmawiano o konkursie dla gospodarstw ekologicznych, zapoznano uczestników z prezentacjami  przedstawiającymi gospodarstwa ekologiczne tegorocznych laureatów konkursu: Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologia – środowisko” – I miejsce w kraju w 2012 roku oraz w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Pan  Mirosław Serafinowicz – laureat wojewódzki podzielił się wrażeniami z gali rozdania nagród, która odbyła się podczas Targów Natura Food w Łodzi. Jak co roku nie brakowało pytań, uwag i obaw o przyszłość rolnictwa ekologicznego, szczególnie teraz, kiedy w kolejnym PROW planuje się wsparcie dla…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2