LOGOWANIE:            | 

Start Baza Informacyjna Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne
Zmiany polegające na  wprowadzeniu obowiązku produkcji  i sprzedaży dotyczą rolników podejmujących zobowiązania rolnośrodowiskowe począwszy od 2014 r. na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 14 marca 2014 r, poz. 324). Wytworzenie produktów rolnictwa ekologicznego (§ 10 pkt 2 lit. aa), w rozumieniu zarówno produktów pochodzących z okresu konwersji jak i po tym okresie, jest warunkiem przyznania płatności w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne z wyłączeniem wariantu 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przedstawienia) i 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawienia). W związku z tym warunkiem, powinien być spełniony wymóg wprowadzenia na rynek co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego zawartej w wykazie (pkt. 1 ust. 1 części II załącznika Nr 3 do rozporządzenia). Wymóg wprowadzenia na rynek, rozumiany jako wymóg sprzedaży produktów pochodzących z danego roku może być zrealizowany do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały…
Od lat maleje zaufanie polskich konsumentów do żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Konsumenci z niepokojem odnoszą się do chemicznych środków ochrony roślin czy modyfikacji genetycznych. Z drugiej strony rośnie rzesza świadomych konsumentów, poszukujących żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi. Polski rynek żywności ekologicznej jest obecnie wart ok. 700 mln zł – wg szacunków Organic Farma Zdrowia (OFZ). Obserwuje się jego dynamiczny rozwój. W ubiegłym roku sprzedaż firmy Organic Farma Zdrowia wzrosła o 8,5 proc., mimo że dla branży spożywczej to był trudny okres. Dobry początek roku 2014 pozwala liczyć na ożywienie. Zdaniem prezesa spółki Organic Farma Zdrowia rok 2013 był dla branży spożywczej trudny – konsumpcja indywidualna w Polsce praktycznie nie wzrosła, a więcej sprzedawały jedynie dyskonty. Na tym tle jesteśmy niezwykle zadowoleni ze wzrostu o 8,5 proc., choć w poprzednich latach notowaliśmy nawet rzędu 30-40 proc. W pierwszym kwartale tego roku już widać co najmniej kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży żywności ekologicznej. Pozwala to mieć nadzieję, że ubiegłoroczne zahamowanie wzrostu było chwilowe, i spokojnie można myśleć o dalszym rozwoju. W tym roku będą otwierane kolejne sklepy oraz poprawiana jakość już istniejących obiektów, oferty i…
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013  do 15 czerwca 2014. W 2014 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”.Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 - wersja: 7.0 z dnia 14.01.2014. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.   W dniu 24 grudnia 2013 zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna…
Sektor rolnictwa ekologicznego będzie miał szansę na wspieranie inicjatyw wzrostu poziomu innowacyjności. Promowane będą formy współpracy, zawiązywanie grup operacyjnych i zwiększanie transferu wiedzy z sektora uczelni wyższych do praktyki rolnej. Sukces prawidłowego funkcjonowania struktur partnerstw na rzecz innowacji w ramach European Innovation Partnership (EIP) zależeć będzie od różnorodnych czynników charakterystycznych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo charakteryzuje się wieloma silnymi stronami, jak i słabymi. Proponowane przez Komisję Europejską narzędzia w ramach EIP, takie jak grupy operacyjne, klastry czy sieci współpracy/partnerstwa, dają bardzo szerokie możliwości wzmacniania potencjału produkcyjnego oraz eksportowego produktów i usług krajowych. Polski sektor rolnictwa wyróżnia się dużymi zasobami produkcyjnymi (powierzchnia użytków rolnych w skali kraju wynosi 15,5 mln ha), jak również dużą liczebnością osób pracujących na terenach wiejskich. Mimo to atrakcyjność zawodu rolnika jest bardzo niska. Niski kapitał zaufania społecznego oraz wysoki poziom instytucjonalności znacząco ograniczają rozwój tej gałęzi gospodarki. Obiecującym jest fakt, że rośnie świadomość polskiego społeczeństwa. Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, co przekłada się bezpośrednio na jakość oferowanych na rynku produktów i usług. Obecnie zauważa się wzrastającą ilość zawiązywanych partnerstw pomiędzy sektorem nauki i…
Obecny system dopłat do rolnictwa ekologicznego, jak też zbyt skomplikowane przepisy dotyczące przetwarzania i sprzedaży żywności nie sprzyjają produkowaniu ekologicznej żywności - wynika z raportu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie koncentruje się na produkcji żywności, ale całą działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat. Naukowcy dodają również, że niekorzystne jest znaczące zróżnicowanie wsparcia ze względu na rodzaj upraw. Raport został zaprezentowany w 25.11.2013 podczas konferencji nt: ROLNICTWO EKOLOGICZNE CZYNNIKIEM ROZWOJU LOKALNEGO. Jego autorami są: dyrektor biura w kancelarii Prezydenta RP Jakub Jasiński, dr Sylwia Michalska oraz dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rozwoju Wsi PAN. W raporcie przedstawiono badania przeprowadzone w pięciu rejonach Polski. Zbadano grupę producentów Bio-Food Roztocze kilka gmin woj. lubelskie), spółkę Brzost-Eko (gmina Serniki, woj. lubelskie), Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan (pow. brodnicki), Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Jasienicy Rosielnej oraz Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa Ekologicznego "Ekonida"(pow. pińczowski). "Z uzyskanych podczas badań informacji wynika, że obecny system wsparcia tj. dopłaty do hektarów niezależnie od tego czy rolnik produkuje żywność czy nie, spowodował wzrost…
Rolnicy, gospodarujący w poszanowaniu praw przyrody i zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, 6 listopada 2013 roku, spotkali się na dorocznej sesji ekologicznej. Po raz kolejny w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Państwo Gwiaździńscy otworzyli dla ekologów nie tylko swe wrota ale i serca, wspomagając organizatorów w ciepłym przyjęciu wszystkich uczestników sesji. Sesję zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W programie sesji ekologicznej znalazło się wiele wykładów: „Reforma WPR – co czeka rolników od 2015 roku”; „Zarys programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w PROW 2014-2020”; „Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie finansowej”; „Rola płodozmianu w utrzymaniu żyzności gleby”; „Podstawowe informacje o materiale siewnym dla gospodarstw ekologicznych” ; „Znakowanie, promocja i sprzedaż produktów z gospodarstw ekologicznych”. Dokonano również oceny efektów zastosowania EM w uprawach ekologicznych na podstawie wyników demonstracji realizowanych przez WODR w Poznaniu. Podsumowano konkursy nt: Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: Ekologiczne gospodarstwo towarowe i w kategorii: Ekologia-środowisko w roku 2013 oraz konkurs nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej”. Pomiędzy dwoma panelami wykładowymi był pokaz nt: „Walory żywności ekologicznej” oraz degustacja produktów z gospodarstw ekologicznych. Nie byłoby…
Podczas sesji ekologicznej w dniu 6.11.2013  podsumowano konkurs organizowany przez WODR w Poznaniu nt: „Co wiemy o żywności ekologicznej”. Konkurs został ogłoszony i zamieszczony na stronie www.wodr.poznan.pl. Wzięło w nim udział 16 osób. Stał na bardzo wysokim poziomie. Komisja konkursowa zebrała się w dniu 4 listopada 2013 roku. Nastąpiło otwarcie kopert i sprawdzenie nadesłanych odpowiedzi. Wszystkie nadesłane prace zawierały ponad 60% poprawnych odpowiedzi w tym 3 – 100% prawidłowych odpowiedzi. Nagrody książkowe ufundował WODR w Poznaniu a otrzymali je laureaci: Pani Halina Blejwas z Ciążenia, Pani Anna Zawadzka z Konina, Pani Maria Pawlak z Bądkowa Drugiego. Komisja przyznała też dwa wyróżnienia: Pani Janinie Saacke i Pani Aleksandrze Słowińskiej. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi rozlosowano również, w obecności fundatora nagrody  -  Dyrektora  OT ARR w Poznaniu, nagrodę elektryczne nożyce do cięcia żywopłotu. Szczęście uśmiechnęło się do Pani Haliny Blejwas. Laureatom gratulujemy, uczestnikom za udział serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Od 31 lipca 2013 r. weszły w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej udzielanych przez  Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.). Nowe formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS w zakładce http://www.ijhars.gov.pl/odstepstwa.html Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektora JHARS. źródło: CDR O/Radom
15 stycznia 2013 Komisja Europejska rozpoczęła publiczną debatę dotyczącą kształtu nowych przepisów regulujących rolnictwo ekologiczne w UE. Każdy może przyłączyć się do dyskusji i zasugerować swoje propozycje zmian. Instytucje UE otworzyły debatę dla wszystkich obywateli. Dzięki technologii internetowej, każdy z Państwa może napisać do Komisji Europejskiej swoje uwagi dotyczące przepisów, które regulują rolnictwo ekologiczne w Europie. Czas trwania konsultacji od 15.01.2013 r. do 10.04.2013 r. Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna odgrywają znaczącą rolę gospodarczą w UE. Mogą one stanowić rynkową alternatywę dla producentów rolnych pragnących odpowiedzieć na rosnący popyt na wysokiej jakości produkty rolne. W ramach wspólnej polityki rolnej produkcję ekologiczną wspierają unijne dopłaty, strategie i przepisy. Podejście takie służy zwiększeniu zaufania konsumentów, a także stworzeniu warunków dla uczciwej konkurencji między producentami ekologicznymi w 27 państwach UE. Przepisy dotyczące produkcji ekologicznej są określone w rozporządzeniu Rady nr 834/2007 i rozporządzeniu Komisji nr 889/2008. Na rolnictwo ekologiczne przeznaczony jest nadal niewielki areał gruntów rolnych wykorzystywanych w UE – ok. 5 proc. – jednak siłę napędową tego sektora stanowi rosnący popyt ze strony konsumentów. Cel konsultacji - w ramach konsultacji Komisja Europejska…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2