LOGOWANIE:            | 

Start Baza Informacyjna Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo Ekologiczne
piątek, 03 kwietnia 2015 10:59

Nowe perspektywy rynku EKO żywności

Zamieścił Elżbieta Dryjańska
Zanosi się na przełom w rozwoju rynku żywności ekologicznej po podpisanej umowie Agencji Rynku Rolnego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”. Umowa ma tytuł „Ekoeuropa – Jakość i Tradycja” i dotyczy realizacji trzyletniej kampanii promującej polską EKO żywność w USA, Japonii i Singapurze. Budżet nowej kampanii sięga 11,6 mln euro, a działania Stowarzyszenia „Polska Ekologia" są przewidziane na lata 2015-2018 i będą skierowane zarówno do odbiorców polskiej EKO żywności na amerykańskim, japońskim i singapurskim rynku, jak i do polskich rolników i przetwórców. Dziewięć lat funkcjonowania „Polskiej Ekologii” pozwoliło na zebranie cennych doświadczeń i wypracowanie najlepszych metod edukacji konsumentów. Jeśli opanowanie wyżej wymienionych rynków powiedzie się, to będzie miało znaczenie także dla całego krajowego rynku żywności ekologicznej, gdyż nasz rynek jest płytki i ograniczony przez małą liczbę dostawców i przetwórni, jak też krótkoterminowe kontrakty. Nowe możliwości zbytu pozwolą członkom Stowarzyszenia, i nie tylko im, rozwinąć przede wszystkim przetwórstwo. Rozwój rynku ekologicznej żywności oznacza przyciągnięcie do tego segmentu nowych przetwórców i producentów, a także rolników i hodowców, a to przekłada się na większą podaż, silniejszą konkurencję i niższe ceny w sklepach, a co za tym idzie większą dostępność dla klientów. Istotnym czynnikiem jest tworzenie gęstszej sieci dostawców, co wpływa na obniżenie kosztów transportu żywności, która ma krótszą datę terminu przydatności do spożycia z uwagi na brak w swym składzie…
W Polsce szybko rośnie sprzedaż produktów ekologicznych z unijnym certyfikatem. Zdaniem ekspertów to dopiero początek boomu. W Polsce obecnie sklepowe półki uginają się pod różnymi produktami bio. W 2015 roku po raz pierwszy w historii wydamy na ekologiczną żywność niemal 770 mln zł, o 2% więcej niż przed rokiem – szacuje spółka Bio Planet, czołowy dystrybutor żywności ekologicznej. Potencjał rozwoju tego sektora jest ogromny, bo żywność ekologiczna to nadal niewielka nisza w Polsce. W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej udział produktów rolnictwa ekologicznego w całym rynku spożywczym wynosi od 2 do 6%. Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet, twierdzi, że w Polsce w 2015 roku udział ten zbliży się do 0,33%. Zdaniem ekspertów, jeżeli popyt na produkty ekologiczne będzie nadal rósł tak szybko, to barierę 1% – za którą stoi sprzedaż sięgająca 3 mld zł – uda się przekroczyć w 2022 roku. Natomiast za dwa lata wydatki na certyfikowaną żywność w Polsce mogą sięgnąć 1 mld zł. Na koniec 2014 roku było w Polsce 426 certyfikowanych przetwórni, o niemal 5% więcej niż rok wcześniej – wynika z wstępnych szacunków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). IJHARS szacuje, że na koniec 2014 roku mogło być w Polsce ok. 25,8 tys. certyfikowanych gospodarstw, tj. o 3% mniej niż rok wcześniej. Źródło: www.ppr.pl
Rolnictwo ekologiczne w Polsce zaczęło się rozwijać dynamicznie, choć rok 2014 wskazuje na znaczne spowolnienie i spadek liczby gospodarstw w stosunku do roku 2013. Rynek produktów ekologicznych rozwija się, jednak nadal zbyt wolno w stosunku do liczby producentów i przetwórców. Produkcja rolnicza metodami ekologicznymi jest najskuteczniejszą metodą ochrony środowiska i przyrody na terenach wiejskich. O potrzebie rozwoju rolnictwa ekologicznego decydują przede wszystkim konsumenci, poprzez coraz częstsze poszukiwanie żywności powstałej w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Zwiększające się wciąż zapotrzebowanie na żywność ekologiczną świadczy o wzroście świadomości ekologicznej i zdrowotnej polskiego społeczeństwa. W krajach UE jest tendencja stałego wzrostu popytu na żywność produkowaną metodami ekologicznymi, wyprzedzającego podaż. Krajowa bariera popytowa związana jest głównie z poziomem zamożności społeczeństwa. Polska znajduje się obecnie na etapie rozwoju rynku biożywności, a zatem w obecnym momencie ważne jest zarówno upowszechnianie wśród producentów rolnych ekologicznych metod produkcji, jak i wychowanie oraz kształcenie potencjalnych konsumentów. Powszechne informowanie o walorach żywności ekologicznej jest działaniem niezmiernie pożądanym, gdyż z jednej strony wpłynie na właściwy wybór produktów spożywczych przez konsumentów i tym samym przełoży się na zdrowszy styl życia społeczeństwa, a z drugiej strony da szanse dalszego rozwoju dla gospodarstw produkujących zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. System ekologiczny oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie,…
W dniach 16-25 stycznia 2015 roku w Berlinie odbywała się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Internationale Grüne Woche. Impreza ta jest największą tego typu ekspozycją na świecie. Organizowana jest od 1926 roku na terenie Targów Berlińskich. Co roku skupia producentów żywności, maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia gospodarstw domowych z całego świata. Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem wystawców i konsumentów. Swoje ekspozycje prezentuje tu ok. 1600 firm. W ciągu dziesięciu dni odwiedza je ponad 400 tysięcy osób. Dla producentów artykułów spożywczych z całego świata targi te są doskonałym rynkiem zbytu, umożliwiają sprawdzenie popytu na swoje produkty i wzmocnienie wizerunku firmy. Polskie stoisko jest organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Targi Grüne Woche (Zielony Tydzień) należą do najważniejszych spotkań branżowych producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. To nie tylko wystawcy i zwiedzający, to także wiele kongresów, seminariów, dyskusji, paneli i warsztatów towarzyszących tej wystawie. Corocznie Targi Grüne Woche stwarzają okazję do dyskusji na temat bieżących wydarzeń zachodzących na rynkach rolno-spożywczych. Źródło: www.targiberlinskie.pl
Informujemy, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.). Wniosek jest już dostępny na stronie www.arr.gov.pl w zakładce „Materiał siewny”. Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego, zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu Dms_P1_f2 – wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi…
czwartek, 08 stycznia 2015 14:57

Przybywa ekologicznych producentów rolnych

Zamieścił Elżbieta Dryjańska
Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598 o powierzchni blisko 669 970 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 w 2004 r. do 407 w 2013 r. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach „starej unii” wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 4%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących. Przetwórców w Polsce wciąż jednak jest zbyt mało. Na 1 przetwórcę przypada u nas 70 gospodarstw ekologicznych. Wsparcie ekologicznego przetwórstwa oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy rolnikami ekologicznymi i przetwórcami to priorytety na najbliższe lata w PROW 2014-2020. Szczególnie słabo rozwiniętym sektorem jest przetwórstwo produktów zwierzęcych – zarówno mięsa, jak i nabiału. Struktura upraw w polskich ekologicznych gospodarstwach przedstawia się następująco: 35,3% stanowią łąki i pastwiska, 33,7% zajmują uprawy paszowe 18,6% zboża, 8,9% uprawy sadownicze oraz rośliny jagodowe, 1,4% powierzchni zajmują uprawy warzyw, po około 1% powierzchni zajmują rośliny strączkowe i rośliny przemysłowe. Średnia wielkość ekologicznego gospodarstwa w Polsce wnosi 25,5 ha (średnia krajowa wynosi 10,48 ha). Źródło: www.minrol.gov.pl
Rolnicy, realizujący program rolnośrodowiskowy, w tym Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne, 6 listopada 2014 roku spotkali się na dorocznej sesji ekologicznej – po raz kolejny w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Państwo Gwiaździńscy ponownie otworzyli dla ekologów nie tylko swe wrota, ale i serca, wspomagając organizatorów w ciepłym przyjęciu wszystkich uczestników sesji. Sesję zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. W programie sesji ekologicznej znalazło się wiele wykładów: „Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020, dostępność, kryteria”; „Działanie: Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny w PROW 2014-2020”; „Nowe unijne regulacje dotyczące rolnictwa ekologicznego”; „Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej”; „Rośliny poprawiające żyzność gleby w rolnictwie ekologicznym”; „Dopłaty bezpośrednie od 2015 roku po nowemu”; „Zazielenienie Wspólnej Polityki Rolnej”. Dokonano również oceny efektów zastosowania EM w uprawach ekologicznych na podstawie wyników demonstracji realizowanych przez WODR w Poznaniu. Podsumowano konkursy nt: „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: Ekologiczne gospodarstwo towarowe i w kategorii: Ekologia-środowisko w roku 2014” oraz konkurs nt: „Żywność ekologiczna na rynku krajowym”. Pomiędzy dwoma panelami wykładowymi był pokaz nt: „Walory żywności ekologicznej” oraz degustacja produktów z gospodarstw ekologicznych. Z dużym zainteresowaniem rolnicy słuchali wszystkich doniesień z zakresu prac nad nowymi płatnościami bezpośrednimi i nowym kształtem programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Uczestnicy sesji ekologicznej. Celem działania: „Rolnictwo ekologiczne” od roku 2015 będzie tak jak dotychczas wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmą…
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu zebrała się w dniu 4 listopada 2014 roku. Dokonała otwarcia wszystkich otrzymanych kopert z dopiskiem: Konkurs „EOŚ” i srawdziła poprawność rozwiązania testu. Do konkursu napłynęło 15 kopert. Dziewięć osób udzieliło 15 poprawnych odpowiedzi na 16 pytań konkursowych. Lista przedstawia się następująco: Weronika Kałużna Teresa Kwiatkowska Janina Saacke Edyta Saacke Monika Woźniak Emilia Marciniak Agnieszka Sawicka Agnieszka Maluga Barbara Watelska 15/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/1615/16 Ponieważ 9 osób udzieliło najwyższej jednakowej liczby poprawnych odpowiedzi, komisja zgodnie z regulaminem, wylosowała 3 osoby nagrodzone spośród laureatów. Szczęście uśmiechnęło się do niżej wymienionych osób: Weronika Kałużna Edyta Saacke Agnieszka Sawicka Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe. Książki wręczono podczas Sesji Ekologicznej w dniu 06.11.2014 r. w Grzegorzewie. Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Z dumą przyjęliśmy informację, że po raz kolejny wśród laureatów finału krajowego konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” znaleźli się rolnicy z naszego województwa. Gratulujemy Pani Elżbiecie Reitzig i Państwu Alinie i Sylwestrowi Janikom. W VII edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” drugie miejsce zajęło gospodarstwo Pani Elżbiety Reitzig ze Stefanowa, a w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Państwa Aliny i Sylwestra Janików zajęło trzecie miejsce. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo. W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z dwóch kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego wyłoniła laureatów krajowych. Należy podkreślić fakt, że w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” poziom finalistów był tak wyrównany, że komisja mimo, że wyłoniła laureatów, wszystkim uczestnikom krajowego finału pozwala czuć się zwycięzcami tej kategorii. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 30 gospodarstw. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród i po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na targach Natura Food w Łodzi w dniu 3 października 2014 r. W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali: I. Pani Anna Brączek – woj. śląskieII. Pani Anna Stępień – woj. kujawsko-pomorskieIII. Państwo Alina i Sylwester Janikowie – woj. wielkopolskieWyróżnienie: Państwo Dariusz i Małgorzata Wabik –…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4