LOGOWANIE:            | 

Start Wydarzenia Targi i Imprezy

Targi i Imprezy
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku serdecznie zaprasza w dniach 30-31 maja 2015 roku do Sielinka (tereny wystawowe Centrum Wystawowo-Szkoleniowego SIELINKO) na Wielkopolskie Targi Rolnicze SIELINKO 2015, w ramach których odbędą się następujące wystawy: XXI Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych, Zielone AGROSHOW, Polskie Zboża oraz Dni Pola. Wszystkie dokumenty (regulaminy i karty zgłoszenia) są do pobrania poniżej w części Pobierz załączniki.   Podczas XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych zaprezentowanych będzie: 30 sztuk krów mlecznych, 40 sztuk jałowic hodowlanych, 34 sztuk bydła mięsnego, 34 sztuk koni, 60 sztuk trzody, 40 sztuk owiec, 15 sztuk kóz, 60 sztuk królików, 20 sztuk nutrii, 25 stad drobiu. Zwierzęta prezentowane podczas wystawy będą pochodziły z województw: lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego. W sobotę każdy ze zwiedzających wystawę znajdzie dla siebie coś interesującego. Odbędą się m.in.: wycena zwierząt hodowlanych, prezentacja kolekcji roślin odmian uprawnych oraz roślin energetycznych, a także prezentacja maszyn i urządzeń oraz firm działających na rzecz rolnictwa. W niedzielę odbędzie się na ringu prezentacja nagrodzonych – czempionów i wiceczempionów, reprezentujących poszczególne gatunki zwierząt, połączona z wręczeniem ich właścicielom pucharów, dyplomów, wyróżnień i nagród. Równocześnie odbędą się występy zespołów ludowych i regionalnych. Organizator zapewnia wiele dodatkowych atrakcji zarówno dla hodowców i mieszkańców wsi, jak również dla osób, które przybędą na wystawę i targi z okolicznych miast.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w Regionalnych Targach Rolniczych Gołaszyn – Wiosna 2015, odbywających się w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie k. Bojanowa w powiecie rawickim w dniach 23-24 maja 2015 r. w godzinachsobota 10.00-18.00niedziela 9.00-17.00 Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie w terminie do 15.05.2015 r. zgłoszenia na załączonym druku i dokonanie opłaty za zamówione stoisko na konto: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, nr konta 24 1010 1469 0020 2013 4300 0000, z dopiskiem TARGI GOŁASZYN. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych oraz kserokopią dowodu wpłaty na adres Centrum Wystawowo-Edukacyjnego podany na karcie zgłoszeniowej, która jest dostępna poniżej w części „Pobierz załączniki”. Ze względu na ograniczoną powierzchnię o rezerwacji stoisk decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunki udziału określają łącznie regulamin targów, karta zgłoszenia z dowodem wpłaty, przepisy prawne. Uszczegółowienie dotyczące oferty zawierają: karta zgłoszenia i regulamin imprezy. Uwaga! Wjazd na tereny targowe możliwy będzie jedynie za okazaniem potwierdzenia wpłaty. Stoiska można urządzać w piątek 22 maja w godz. 8.00-17.00. W sobotę 23 maja zapewniamy wjazd w godz. 7.00-10.00. Nie przewidujemy możliwości parkowania samochodów na terenach targowych. Prosimy o uwzględnienie w zamówieniu powierzchni pod samochód, jeśli jest on Państwu niezbędny na stoisku (dotyczy przede wszystkim stoisk ogrodniczo-szkółkarskich). W dniu imprezy tereny wystawowe można będzie opuszczać dopiero po jej zakończeniu. Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje całkowity zakaz ruchu. Uwaga wystawcy sprzętu rolniczego! Zapewniamy możliwość skorzystania z dźwigu i rampy. Zainteresowanych rozładunkiem prosimy o szczegółowe podanie daty i godziny przyjazdu. Należność za pracę dźwigu należy uregulować gotówką u operatora (wystawia faktury VAT). Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają: Komisarz Wystawy – Ryszard Bijak oraz Joanna Nowak tel. 65 5456463, 723678062. Serdecznie zapraszamy!
Z inicjatywy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), a także na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Nalewajka, w dniu 3 lutego 2015 r. odbyła się Konferencja makroregionalna pt.: „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”. Spotkanie zorganizowano w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Moderator Konferencji – prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Zaproszeni goście to przede wszystkim przedstawiciele: partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji upowszechniających informacje o pomocy Unii Europejskiej w Polsce, przedsiębiorców, samorządów terytorialnych zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie właściwych warunków dla jej rozwoju na obszarach wiejskich. Wicewojewoda Wielkopolski – Dorota Kinal Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Mieczysław Borówka Wśród uczestników można było zauważyć m.in. liczną grupę doradców, a także przedstawicieli Dyrekcji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, przedstawicieli stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski oraz reprezentantów: Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, Wydziału Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i innych. Uczestnicy Konferencji Od lewej: zastępca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu – Marek Piślewski, kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Grzegorz Cetner Konferencja odbyła się jako jedna z sześciu makroregionalnych konferencji zaplanowanych w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest konsultacja i upowszechnienie założeń „Koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Koncepcja ta została opracowana w 2014 roku przez Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ) oraz FDPA, w ramach projektu realizowanego na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podstawowym celem projektu było dostarczenie informacji wspierających decyzje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podejmowanych w ramach realizacji WPR po 2013 roku oraz innych programów finansowanych ze środków europejskich, które przyczynią się do pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich. Podstawowy cel projektu zrealizowano poprzez realizację ośmiu celów szczegółowych: ocenę obszarów wiejskich pod względem warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, ocenę aktywności przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, analizę ich konkurencyjności, rozpoznawanie związków pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw a wsparciem instytucjonalnym, zidentyfikowanie barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wskazanie kierunku likwidacji tych barier, kompleksową diagnozę przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ocenę przedsiębiorczości jako elementu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, rekomendacje dla przyszłych działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Na podstawie diagnozy sytuacji zastanej oraz analizy scenariuszowej przyszłych zmian została skonstruowana strategia działania, która ma przybliżyć przedsiębiorczość wiejską do pewnej wizji sytuacji…
AGROTARGI w Pile mają 23-letnią tradycję. W tym roku odbędą się w dniach 18-19 kwietnia po raz dwudziesty czwarty. Przez 22 lata były organizowane w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance. Była to wystawa rolniczo-ogrodnicza. Od ubiegłego roku AGROTARGI są organizowane w Pile w centrum miasta w parku na wyspie. Jest to bardzo malownicze miejsce, które w ubiegłym roku przeszło gruntowny remont. Wystawiane są tutaj ciągniki i towarzyszący sprzęt rolniczy, są stoiska firm działających wokół rolnictwa (nawozy, środki ochrony roślin, pasze, materiał siewny, unasiennianie zwierząt, banki, ARiMR, KRUS, WODR). Wystawiają się i prowadzą sprzedaż firmy ogrodnicze. Jest także wystawa kwiatowa oraz stoiska koła gospodyń wiejskich. Są występy zespołów ludowych i kapel, pokaz florystyczny. Przewidziana jest również wystawa ciągników zabytkowych. Będzie też można wysłuchać wykładów dotyczących odnawialnych źródeł energii, opłacalności produkcji rolniczej, funduszy PROW 2015, programów rolnośrodowiskowych, a także wziąć udział w konkursach. Wstępną zgodę na udział zgłosiło 70 firm rolniczych typowo komercyjnych, nie licząc firm ogrodniczych i agencji. Głównym organizatorem wystawy jest Urząd Miasta w Pile. Wystawa przyciąga tysiące mieszkańców powiatu pilskiego i powiatów ościennych. Dniem ze szczególnie dużą frekwencją jest zazwyczaj niedziela. Firmy ustawiają się od wczesnych godzin rannych w sobotę i wystawa trwa do godziny 16.00 w niedzielę. Firmy wystawiające sprzęt rolniczy mogą przyjeżdżać już piątek. W godzinach nocnych teren wystawy jest chroniony przez odpowiednie służby. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wystawy są dostępne do pobrania poniżej, w części „Pobierz załączniki”. Proponowany koszt wystawienia wynosi: dla firm rolniczych wystawiających maszyny: za obszar do 100 m2 – 800 zł brutto, za obszar do 200 m2 – 1500 zł brutto, powyżej 200 m2 – cena umowna; dla firm rolniczych wystawiających tylko namiot własny, stoisko itp. – 200-300 zł brutto. Wystawiające się firmy rolnicze mogą zaproponować własną cenę. Należy ją wpisać w zgłoszeniu.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2014 r. w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizował projekt pn.: „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”. Głównym elementem projektu jest ścieżka edukacyjna dotycząca zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę pszczół. Ścieżka ta znajduje się na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego Sielinko w Sielinku (ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica) i ma charakter ogólnodostępny. Do celów ścieżki edukacyjnej należą: propagowanie działań rolniczych zmierzających do ochrony pszczół, a tym samym do zachowania bioróżnorodności, uświadamianie o roli rolnictwa w zachowaniu bioróżnorodności, budowa zainteresowania bioróżnorodnością i kształtowanie szacunku dla przyrody, dostarczanie informacji o pozytywnych przykładach ochrony pszczół i bioróżnorodności. Formami edukacji na ścieżce są tablice edukacyjne i interaktywne oraz karty pracy dla odbiorców ścieżki. Projekt obejmował również: konkurs na logo ścieżki edukacyjnej, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, konkurs na plakat z hasłem dotyczącym ścieżki edukacyjnej, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Podsumowaniem projektu połączonym z otwarciem ścieżki edukacyjnej była konferencja, skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego, na temat: „Rola pszczół w zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego”. Podczas konferencji zostały wręczone również narody dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursach oraz najbardziej zaangażowanych w konkurs szkół. Promocja projektu obejmuje: publikacje na temat „Rola pszczół w środowisku rolniczym”, folder i plakat dotyczące ścieżki edukacyjnej „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”. Ponadto projekt umożliwia obserwację życia pszczół w ulu dzięki transmisji on-line z kamery zainstalowanej w jednym z uli pasieki WODR w Poznaniu, znajdującej się w Sielinku.
W dniach 13-14 września 2014 r. w Gołuchowie koło Kalisza odbyły się XVI Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe – największe targi ogrodnicze w kraju, których organizatorami byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy. Ofertę najnowszych środków produkcji i technologii przedstawiło 210 firm z kraju i zagranicy, w tym z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Węgier. Producenci warzyw gruntowych i uprawianych pod osłonami, sadownicy, producenci roślin ozdobnych, doradcy i inne osoby związane z branżą ogrodniczą mogły znaleźć wiele nowatorskich rozwiązań skierowanych dla szeroko rozumianego ogrodnictwa. Przedstawiono nowe odmiany roślin uprawnych, szeroki wachlarz maszyn i urządzeń technicznych, od ciągników i maszyn specjalistycznych, aż po systemy komputerowego sterowania parametrami klimatu w szklarniach, czy też lampy LED do doświetlania upraw. Można było obejrzeć nowatorskie tunele foliowe i szklarnie z wyposażeniem i najnowszymi kotłami grzewczymi, a także rozwiązania stosowane w nowoczesnych chłodniach i przechowalniach. Były też rynny do upraw m.in. truskawek, urządzenia do sortowania i pakowania warzyw, a także opakowania, podłoża, urządzenia do nawadniania i fertygacji i wiele innych. Zaprezentowano szeroką gamę nawozów i pestycydów, w tym biologicznych stymulatorów wzrostu o działaniu ochronnym i nawozowym, ofertę nowych rozwiązań ochrony roślin w gruncie i pod osłonami w kontekście nowych uregulowań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. Odwiedzający targi mogli bezpłatnie skorzystać z porad wielu naukowców – praktyków, m.in. z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, WODR, WIORiN, Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej i in., a także wziąć udział w seminariach fachowych. Wiele aktualnych zagadnień można było wyjaśnić także w punktach informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, czy też Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Podczas XVI Dni Ogrodnika odbyło się wiele imprez towarzyszących, w tym gala finałowa ósmej edycji Krajowego Konkursu „WZOROWY OGRODNIK” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników-producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia,  poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także wysokiej jakości produktów rodzimych. Konkurs przeprowadza się w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, rośliny ozdobne pod osłonami, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna. Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Komosy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, spośród zgłoszeń nadesłanych z całego kraju, wyłoniła finalistów, w tym laureatów w poszczególnych kategoriach. WARZYWNICTWO GRUNTOWE Laureaci: Łukasz i Stanisław Dzida, Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie Finaliści: Piotr Niedźwiedziuk, Kobylany, woj. mazowieckie Grzegorz Połeć, Mozolice Małe, woj. mazowieckie Rafał Stam, Poladowo, woj.…
Wypadki przy pracy w rolnictwie każdego roku liczy się w tysiącach. Spraw, aby Twoje gospodarstwo było bezpieczniejsze. Odwiedź stronę www.bhpwrolnictwie.pl i sprawdź, co możesz zrobić, aby pracować bez narażenia życia i zdrowia swojego i Twoich bliskich. Hasłem tegorocznej edycji kampanii społecznej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jest „Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn”, gdyż większość wypadków w rolnictwie związana jest właśnie z obsługą i użytkowaniem maszyn i pojazdów rolniczych. Opracowali: Anna Giera i Filip DawidziakNa podstawie: www.bhpwrolnictwie.pl
W dniach 6-7 lutego 2014 roku w Poznaniu pod honorowym patronatem Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Myśl przewodnia 54 Sesji IOR-PIB to: „Integrowana ochrona roślin w Polsce”.  Intencją organizatorów było, aby tradycyjnie Sesja stała się przeglądem dorobku polskiej nauki i praktyki ochrony roślin w ostatnich latach. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli nauki, którzy wygłosili wiele interesujących referatów oraz zaprezentowali na sesji postery zawierające oryginalne wyniki badań, które mogą służyć jako zalecenia dla praktyki rolniczej, a także odzwierciedlają stan wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin.  Już 5 lutego, przed oficjalnym otwarciem, odbyły się seminaria i spotkania przedsesyjne: Konferencja IOR-PIB i Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk „Aktualne problemy herbologii”, prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk oraz prof. dr hab. Zenon Woźnica. VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Tomalak oraz dr inż. Stefan Wolny. Podczas trwania głównej części Sesji, tj. dnia 6 i 7 lutego, wygłoszono 49 referatów oraz zaprezentowano 215 Sesji Posterowych. Program 54 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB przedstawiał się następująco: Uroczyste otwarcie 54 Sesji Naukowej IOR-PIB: przywitanie gości – prof. dr hab. D. Sosnowska, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W trakcie uroczystego otwarcia wystąpienia mieli zaproszeni goście. ZADANIA NAUKI WE WDRAŻANIU INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN Prowadzenie: prof. dr hab. Stefan Pruszyński i prof. dr hab. Michał Hurej OCENA ZAGROŻENIA AGROFAGIEM Prowadzenie: dr Tomasz Kałuski i dr Elżbieta Ceglarska POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W WODZIE, GLEBIE I ROŚLINACH Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder i dr hab. Monika Michel, prof. nadzw. AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Henryk Pospieszny i prof. dr hab. Piotr Sobiczewski REGULACJA ZACHWASZCZENIA Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk i prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak AKTUALNE PROBLEMY ENTOMOLOGII I NEMATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Nawrot i prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski AKTUALNE PROBLEMY FITOPATOLOGII Prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski i dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wyraźnie zaakcentował swój udział podczas spotkań przedsesyjnych, jak i w trakcie trwania 54 Sesji Naukowej IOR-PIB. Na stoisku WODR pokazano m.in. stację agrometeorologiczną – jedną z czterdziestu zainstalowanych w wybranych gospodarstwach demonstracyjnych, położonych na terenie całej Wielkopolski. Zaprezentowano także postery z prezentacją programów wykorzystujących dane ze stacji agrometeo w podejmowaniu decyzji przy ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną i żyta przed rdzą brunatną. Programy te mają na celu wykazanie nowoczesnego i skutecznego…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 5