Ekonomika

 1. Proszę o przybliżenie pojęcia Polski FADN
 2. W jakiej wysokości, gdzie, w jakich terminach, można się ubiegać o pomoc związaną ze skutkami zimowych mrozów ?
 3. Czy są obecnie dostępne kredyty preferencyjne na zakup ziemi?
 4. Technologia

 5. Jakie są możliwości zakupu odsadek bydła mięsnego?
 6. Czy mocno skiełkowane, uparowane ziemniaki mogą zaszkodzić tucznikom?
 7. Na plantacji mieszanki grochu pastewnego z jęczmieniem jarym występuje ostrożeń. Jak się go pozbyć?
 8. Sieję gorczyce białą. Jakim preparatem i kiedy zwalczyć chwasty?
 9. Środowisko

 10. Będąc beneficjentem programu RS czy można zwiększać lub umniejszać powierzchnie gospodarstwa?
 11. Na początku miesiąca grudnia rolnik pyta: Jest ciepło, ziemia nie jest zamarznięta. Czy mogę jeszcze teraz nawieźć pola obornikiem?
 12. Jestem rolnikiem i posiadam 13 ha łąki trwałej, chcę przystąpić w tym roku do programu rolnośrodowiskowego pakietu 4 lub 5 . Co muszę zrobić aby dostać płatność?
 13. Planuję zainstalować przydomową turbinę wiatrową – czy to się opłaca?
 14. Rozwój wsi

 15. Mam zamiar zalesić grunt rolny i skorzystać z programu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne". Od czego mam zacząć, co jest najważniejsze?
 16. Prowadząc gospodarstwo agroturystyczne, jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z prawa do zwolnienia z płacenia podatku dochodowego?
 17. Jakie muszą spełniać warunki osoby, które urodziły się po 1.01. 1949 roku, żeby wystąpić z wnioskiem o emeryturę rolniczą z KRUS?
 18. Czy istnieje możliwość składania wniosków poza Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-13 na dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu różnicowania działalności na obszarach wiejskich związanych z uruchomieniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej
 19. Kto może ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych? Gdzie należy złożyć wniosek o wpis na listę?
 20. Na co może być wykorzystana pomoc przeznaczona dla grup producentów rolnych, którą wypłaca ARiMR?

1. Proszę o przybliżenie pojęcia Polski FADN
(Ekonomika)

Polski FADN (Farm Accountancy Data Network) jest systemem rachunkowości rolnej prowadzonej w gospodarstwach rolnych na terenie całej Unii Europejskiej. Głównie służy do monitorowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i wpływu na nie WPR. Dane zbierane są wg jednolitego wzoru w całej UE. Stąd można porównywać gospodarstwa z Polski z gospodarstwami np. Hiszpanii, Niemiec, Irlandii i itd.
Rolnicy uczestniczący w tym systemie rachunkowości są po opieką doradcy i otrzymują roczne raporty, w tym bilans, rachunek wyników i przepływy gotówki, co jest bardzo pomocne w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

2. W jakiej wysokości, gdzie, w jakich terminach, można się ubiegać o pomoc związaną ze skutkami zimowych mrozów ?
(Ekonomika)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej „niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”.

Rolnik, u którego wystąpiła szkoda spowodowana jedną z w/w przyczyn powinien zgłosić do Gminnej Komisji ds szacowania szkód w celu stwierdzania przez tą Komisję zakresu wystąpienia szkody. Komisja przygotuje protokół z szacowania szkód, który jest podstawą do wystawienia przez Wojewodę opinii dot. szkód. Terminy zgłaszania i szacowania szkód w poszczególnych gminach są różne. Stąd w pierwszej kolejności udać się do najbliższego Urzędu Gminy.
Poniżej podanych zostało więcej informacji dotyczących pomocy związanej z ujemnymi skutkami przezimowania w zakresie:

 1. kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał;

 2. stosowania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;

 3. odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

 4. udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc de minimis udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego;

 5. Rolnicy składają wnioski od 15 stycznia do 25 czerwca, za ziarno kupione i wysiane od 15 lipca ubiegłego roku, do 15 czerwca tego roku.

 6. stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;

 7. wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

 8. Rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/12012 ujemnych skutków przezimowania składają do wyżej wymienionych podmiotów udzielających pomocy niezbędne informacje według określonego wzoru.

Praktyczne informacje znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.poznan.uw.gov.pl w miejscu str.3, oraz www.minrol.gov.pl
W razie pytań proszę się kontaktować z Panią mgr inż. Lucyną Grudzień Kozaczką

3. Czy są obecnie dostępne kredyty preferencyjne na zakup ziemi?
(Ekonomika)

Kredyty na zakup ziemi są. Zanim jednak podejmą Państwo dalsze działania dotyczące np. przygotowania potrzebnej dokumentacji proszę sprawdzić w Banku czy są środki finansowe na ten cel.

W razie pytań proszę się kontaktować z Panią mgr inż. Elżbietą Różańską

4. Jakie są możliwości zakupu odsadek bydła mięsnego?
(Technologia)

Odsadki bydła mięsnego można zakupić w okresie jesiennym, po zejściu bydła z pastwiska. Cena do uzgodnienia z hodowcą, zależy od wieku i rasy.

5. Czy mocno skiełkowane, uparowane ziemniaki mogą zaszkodzić tucznikom?
(Technologia)

Tak. Mogą zaszkodzić, ponieważ zawarty w kiełkach silny glikozyd - solanina nie rozkłada się pod wpływem temperatury. Gdyby ziemniaki były gotowane z większą ilością wody to jest duże prawdopodobieństwo, że większość solaniny rozpuściła by się i została odlana z wodą. Dużą zawartość solaniny mają nie tylko kiełki ziemniaków. Jeszcze większą ilość zawierają bulwy ziemniaków, które zzieleniały wystawione na światło. Objawy zatrucia to podwyższona temperatura ciała, biegunka, wymioty, zaburzone krążenie krwi. Poważniejsze zatrucia są śmiertelne.

6. Na plantacji mieszanki grochu pastewnego z jęczmieniem jarym występuje ostrożeń. Jak się go pozbyć?
(Technologia)

Jedyna dopuszczalna metoda to potraktowanie mazaczem wyrośniętych pędów chwastów przy pomocy preparatów zawierających glifosat.

7. Sieję gorczyce białą. Jakim preparatem i kiedy zwalczyć chwasty?
(Technologia)

Do zwalczania chwastów można zastosować preparat "Galera 334 SL" od fazy czterech liści gorczycy do momentu wybijania w pęd. Dawka 0,35 litra na hektar.

8. Będąc beneficjentem programu RS czy można zwiększać lub umniejszać powierzchnie gospodarstwa?
(Środowisko)

Powierzchnie gospodarstwa zawsze można zwiększyć tylko nie można na dołączonej powierzchni realizować pakietów RS za wyjątkiem Pakietu 4,5,6, które to na dołączonych gruntach mogą być również realizowane, gdy to dołączenie nastąpi w drugim lub trzecim roku realizacji programu RS. Umniejszyć można zawsze pod warunkiem zwrotu pobranych dotychczas środków z programu RS ( zwrot dotyczy tylko środków pobranych z umniejszanej powierzchni).

9. Na początku miesiąca grudnia rolnik pyta: Jest ciepło, ziemia nie jest zamarznięta. Czy mogę jeszcze teraz nawieźć pola obornikiem?
(Środowisko)

Niestety nie może Pan teraz, w grudniu, nawieźć pól obornikiem, ponieważ nie pozwalają na to obowiązujące przepisy. Zgodnie z zapisem w §2 ust.4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 16.04.2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. nr 80 z 2008r., poz. 479), *nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). *Obornik jest nawozem naturalnym stałym.

10. Jestem rolnikiem i posiadam 13 ha łąki trwałej, chcę przystąpić w tym roku do programu rolnośrodowiskowego pakietu 4 lub 5 . Co muszę zrobić aby dostać płatność?
(Środowisko)

Procedura ubiegania się o płatność do pakietów przyrodniczych jest następująca:
Po podjęciu decyzji o wejściu do programu rolnośrodowiskowego rolnik powinien skontaktować się z doradcą rolnośrodowiskowym. Lista doradców umieszczona jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, (www.wodr.poznan.pl). Na podstawie informacji rolnika doradca proponuje jeden z pakietów. W przypadku pakietu 4 lub 5 informuje o możliwości kontaktu z ekspertem przyrodniczym (ornitologiem lub botanikiem). Lista ekspertów umieszczona jest na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (www.cdr.gov.pl). Następnie należy nawiązać kontakt z ekspertem, który wyznaczy termin wizytacji terenowej. Jeżeli działka kwalifikuje się do wariantu ptasiego lub siedliskowego pakietu 4 lub 5 rolnik podpisuje umowę na sporządzenie dokumentacji siedliskowej lub ptasiej albo obu. Rolnik podpisuje umowę oraz dostarcza materiał kartograficzny lub inne niezbędne materiały do wykonania dokumentacji. Ekspert sporządza dokumentację według ściśle określonego wzoru. Ekspert wprowadza dane z dokumentacji przyrodniczej do części planu działalności rolnośrodowiskowej. Rolnik z wypełniona częścią pakietową wraca do doradcy rolnośrodowiskowego, który wykonuje pozostałą część planu działalności rolnośrodowiskowej oraz wypełnia wniosek o przyznanie płatności. Rolnik rozpoczyna realizację programu rolnośrodowiskowego w swoim gospodarstwie od dnia 15 marca roku, w którym złożył wniosek. Rolnik składa w BP ARiMR, w terminie od 15 marca do 15 maja, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

11. Planuję zainstalować przydomową turbinę wiatrową – czy to się opłaca?
(Środowisko)

Z wszelkich dostępnych i publikowanych szacunków przydomowa turbina wiatrowa przy 100% udziale własnych środków finansowych się nie opłaca. Gdyż koszty przewyższają jakiekolwiek zyski. Przy średnich założeniach wietrzności w roku turbina wraz całym (skomplikowanym) zapleczem technicznym (przetwornice, akumulatory,...) zwraca się w ok. 30 lat. Żywotność mechanizmów turbiny wynosi 30 lat, a akumulatorów ok. 5 lat. Czyli na chwilę obecną inwestycja w przydomową turbinę wiatrową jest ekonomicznie nieuzasadniona i może być jedynie traktowana jako bardzo droga zabawka.

12. Mam zamiar zalesić grunt rolny i skorzystać z programu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne". Od czego mam zacząć, co jest najważniejsze?
(Rozwój wsi)

Pierwszą i najważniejszą sprawą do wyjaśnienia jest to czy grunty (całe działki lub ich części) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do zalesiania. Jeżeli gmina nie posiada aktualnego planu, wówczas musimy uzyskać z gminy zaświadczenie, że zalesienie tej działki nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

13. Prowadząc gospodarstwo agroturystyczne, jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z prawa do zwolnienia z płacenia podatku dochodowego?
(Rozwój wsi)

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego musi spełniać 5 poniższych warunków łącznie,
(brak jednego elementu wyklucza z w/w zwolnienia podatkowego):

 • liczba pokoi gościnnych - maksymalnie 5

 • budynek, w którym mieszczą się pokoje gościnne musi mieć status budynku mieszkalnego

 • gospodarstwo – kwatera agroturystyczna musi być położona na terenie wiejskim – tzn. w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, poza terenem miasta

 • gospodarstwo rolne czyli obszar gruntów – użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha (płatnik podatku rolnego)

 • klientami gospodarstwa agroturystycznego są osoby przebywające na wypoczynku


14. Jakie muszą spełniać warunki osoby, które urodziły się po 1.01. 1949 roku, żeby wystąpić z wnioskiem o emeryturę rolniczą z KRUS?
(Rozwój wsi)

Osoby, które chcą starać się o emeryturę rolniczą z KRUS muszą łącznie spełniać następujące dwa warunki:

 1. mieć wiek emerytalny - kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat,

 2. podlegać wyłącznemu rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez co najmniej 25 lat

15. Czy istnieje możliwość składania wniosków poza Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-13 na dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu różnicowania działalności na obszarach wiejskich związanych z uruchomieniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej
(Rozwój wsi)

Składanie wniosków drogą bezpośredniego naboru w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szeroko rozumiane różnicowanie działalności na obszarach wiejskich, tzn. na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (dla osób ubezpieczonych w KRUS) oraz na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (dla osób ubezpieczonych w ZUS) cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przekraczającym w ostatnich naborach pule dostępnych środków finansowych. W każdym z ostatnich naborów środki zostały wyczerpane. Istnieje jednakże szansa na skorzystanie z tych działań dodatkową ścieżką wnioskowania poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD), które nie rozdysponowały jeszcze swoich lokalnych pul środków. Wnioski składane tą drogą muszą obok podstawowych kryteriów dla danego działania muszą spełniać dodatkowo kryteria lokalne. Terminarze naboru ustalane są indywidualnie poprzez LGD. Informacja o uruchomieniu naboru jest publikowana minimum na 2 tygodnie przez jego rozpoczęciem. O szczegóły można pytać w Wielkopolskim Ośrodku doradztwa Rolniczego oraz w Lokalnych Grupach Działania właściwych dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

16. Kto może ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych? Gdzie należy złożyć wniosek o wpis na listę?
(Rozwój wsi)

Lista Produktów Tradycyjnych służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych. Z wpisem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie jest związana ochrona nazwy oraz kontrola zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu stanowiącego Wspólnotę Europejską, wymienione w załączniku I do rozporządzenia nr 509/2006 i w załącznikach I i II do rozporządzenia nr 510/2006 oraz napoje spirytusowe według rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Jakość takich produktów lub ich wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli metod wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Produkty takie muszą stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz być elementem tożsamości społeczności lokalnej. Producenci produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się o uzyskanie odstępstw od wymagań przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność taka wynika z tradycyjnej receptury. Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawiera następujące informacje: nazwę, rodzaj, charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, surowce wykorzystywane do produkcji, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii, opis metody produkcji. Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego miejscowo Marszałka Województwa, który dokonuje jego oceny. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

17. Na co może być wykorzystana pomoc przeznaczona dla grup producentów rolnych, którą wypłaca ARiMR?
(Rozwój wsi)

Pomoc dla grup producentów rolnych jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013, w którym znajduje się działanie nazwane: Grupy producentów rolnych. Podstawą prawną działania jest art. 20 lit. d) pkt ii) i art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). Artykuł 35 zatytułowany: "Grupy producentów" stanowi, iż: 1. Wsparcia, o którym mowa w art. 20 lit. d) ppkt ii), udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:


  • dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;

  • wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

  • ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.


 2. Wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat przypadających po dacie, w której grupa producentów została uznana. Oblicza się je na podstawie rocznej produkcji grupy skierowanej na rynek do pułapu określonego w załączniku.

 3. Wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.


Bazując na powyższym w dokumencie PROW 2007-2013 napisano m.in., że zakresem działania "Grupy producentów rolnych" jest: Zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Pieniądze w ramach tej formy pomocy mogą być przeznaczone nie tylko na działalność administracyjną, ale na wszystkie te cele, które grupa uzna za najważniejsze dla siebie, w tym na inwestycje.