02 grudnia 2013

Opieka nad krowami w okresie okołoporodowym

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Do niedawna okres okołoporodowy był traktowany tylko jako zakończenie produkcji mleka. Uwaga hodowców skupiała się na najbardziej wydajnych zwierzętach, które dawały mleko i przynosiły dochody z jego sprzedaży. Dlatego na spotkaniach z rolnikami należy podkreślać fakt, że fizjologicznie okres laktacji rozpoczyna się w dniu porodu, ale dla właściwego przygotowania krowy do produkcji mleka następuje w dniu zasuszenia. Błędy popełnione w tym okresie są praktycznie nie do odrobienia. Zmagania o dorodne ciele, wysoką wydajność i zdrowie krów trzeba podjąć przed końcem laktacji. Najważniejszym i najtrudniejszym dla krowy jest okres okołoporodowy, a dla hodowcy stanowi ważny egzaminem z wiedzy. Obejmuje on czas…
11 października 2013

Stada pod kontrolą użytkowości mlecznej.

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Oceną użytkowości mlecznej krów zajmuje się Polska Federacja Hodowli Bydła i Producentów Mleka. Jest ona odpowiedzialna za rozwój hodowli bydła mlecznego w kraju. Zrzesza w swoich kręgach: hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa, gospodarstwa spółdzielcze oraz dzierżawione. Działa na terenie całego kraju. Dzisiaj do nowoczesnego prowadzenia stad i produkcji mleka wysokiej jakości hodowcom i producentom mleka niezbędne są wyniki i informacje z kontroli użytkowości mlecznej. Kontrolę prowadzi się na wniosek lub za zgodą właściciela krów poddawanych ocenie oraz w zakresie i według określanej metodyki. Zawsze ocenie podlega całe stado, której celem jest gromadzenie danych umożliwiających właścicielowi rozpoznanie wartości hodowlanej…
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2012 roku pogłowie bydła w kraju liczyło 5 520,3 tys. sztuk, wykazując nieznaczny wzrost w skali roku o 0,4%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt (o 1,9%) oraz grupy młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 5,4%). W Polsce podobnie jak w wielu krajach UE spada pogłowie krów. Redukcja ta trwa już od 2009 roku, jednak zauważa się powolny proces zwalniania dynamiki spadku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2012 r. krajowe pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu do roku poprzedniego o 3,9%. W Wielkopolsce ten spadek był…
03 czerwca 2013

Żywieniowe uwarunkowania zaburzeń płodności krów mlecznych

Opracowanie: Maria Rozwadowska
Jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w chowie krów mlecznych są zaburzenia w rozrodzie. Pojawiają się coraz częściej, zwłaszcza w stadach o wysokiej wydajności, stanowiąc jedną z najważniejszych przyczyn brakowania krów. Główne przyczyny zaburzeń w rozrodzie wynikają przede wszystkim z żywienia. Czynniki żywieniowe mogą decydować o rozrodzie krów poprzez: - wpływ na podwzgórze i przysadkę mózgową; - wzrost pęcherzyków jajnikowych oraz ich dojrzewanie; - funkcję ciałka żółtego; - jakość oocytów; - środowisko macicy i przeżywalność embrionów. Stan odżywienia energetycznego krów uważa się powszechnie za najważniejszy czynnik żywieniowy wpływający na płodność. Po wycieleniu u większości krów dochodzi jednak do negatywnego bilansu energetycznego,…
18 grudnia 2012

Tłuszcz chroniony w żywieniu bydła mlecznego

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Żywienie krowy opiera się głównie na funkcjonowaniu miliardów mikroorganizmów w żwaczu. Są to bakterie beztlenowe i pierwotniaki, czyli tzw. biomasa, która rozkłada  i trawi paszę. Stabilizacja funkcjonowania tego największego   przedżołądka   ma   kluczowe  znaczenie   dla    zdrowotności  i wydajności  przeżuwacza.  Im więcej  biomasy  tym  lepiej,  bo to oznacza,  że  pasza może być lepiej trawiona i więcej składników zostanie wchłoniętych do  organizmu. Żywimy  nie  tyle zwierze co bakterie. Ilość biomasy w żwaczu u krowy w laktacji może dochodzić do 12  kg, natomiast u krów zasuszonych spada do 4 – 8  kg . Im mniejszy spadek tym lepiej, ponieważ po wycieleniu wskazana jest  jak…
10 grudnia 2012

Poza żywieniowe przyczyny zaburzeń w rozrodzie krów mlecznych

Opracowanie: Maria Rozwadowska
Wraz  ze wzrostem wydajności krów obserwuje się często tendencje do pogorszenia ich płodności. Główne przyczyny niepłodności związane są najczęściej  z  powtarzającymi się błędami natury organizacyjnej, żywieniowej, weterynaryjnej oraz występowaniem  wad wrodzonych  i schorzeń narządów rodnych samic, a także słabą opieką nad zwierzętami  oraz niedostateczną wiedzą hodowcy. Bez oceny stanu rozrodu w stadzie nie da się prowadzić nowoczesnej hodowli. Do tej oceny może służyć szereg wskaźników. Wskaźnik Wartość prawidłowa Długość okresu międzywycieleniowego 375-390 Dni do 1 rui < 40 % krów u których ruja wystąpiła w ciągu pierwszych 60 dni laktacji > 90 Liczba porcji nasienia na skuteczne pokrycie < 1,7…
13 września 2012

Kilka liczb z rynku mleka – zestawienie wyników grudzień 2011 r.

Opracowanie: Maria Rozwadowska
W Polsce od 2009 roku trwa redukcja pogłowia krów. Problem ten dotyczy również województwa wielkopolskiego. Kontynuowane są procesy restrukturyzacji i koncentracji produkcji mleka. Z produkcji mleka wycofują się gospodarstwa najmniejsze, natomiast wzrasta liczba gospodarstw utrzymujących duże stada krów. W wielu gospodarstwach obserwuje się także coraz większą specjalizację produkcji mleka, w tym robotyzację doju krów. Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2011r. krajowe pogłowie krów spadło w porównaniu do roku poprzedniego o 2,6%. W Wielkopolsce ten spadek był jeszcze wyższy i wyniósł 3,2%. Natomiast wydajność mleka od 1 krowy z roku na rok wzrasta. W populacji masowej krów…
27 lipca 2012

Pomiar wagi i wzrostu jałówek

Opracowanie: Maria Rozwadowska
Do kontroli wagi i wysokości jałówek stosuje się następujące metody: 1. Ważenie zwierząt: -  bezpośrednio za pomocą wagi, -  pośrednio mierząc obwód klatki piersiowej. Tab. 1. Przelicznik obwodu klatki piersiowej na masę ciała u bydła rasy HF – badania amerykańskie obwód klatki piersiowej (cm) masa ciała (kg) obwód klatki piersiowej (cm) masa ciała (kg) 66 27 140 227 69 31 142 239 71 34 145 250 74 39 147 263 76 43 150 275 79 49 152 289 81 54 155 303 84 58 157 318 86 63 160 332 89 67 163 347 91 72 165 363 94 76…
19 lipca 2012

Pro Bio Emy w chowie bydła

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Pro Bio Emy (pożyteczne mikroorganizmy) to grupa wyrobów wytwarzanych w procesie fermentacji odpowiednio dobranych naturalnych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów beztlenowych  i tlenowych o cechach  regeneratywnych z komponentami roślinnymi i mineralnymi. Dobroczynne działanie Pro Bio Emów są  wynikiem takiego doboru szczepów mikroorganizmów, skrajnie różnych pod względem bytowania, które  w kompozycji współdziałają wzajemnie wspierając się i poprzez wytwarzane substancje mogą w agresywnym środowisku zdominowanym patogenami, ograniczyć bądź wyprzeć dominację chorobotwórczej mikroflory, przetrwać i inicjować procesy dla zdrowia gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Koszty żywienia bydła to ponad 50%  wydatków ich utrzymania .Żywienie z uwzględnieniem potencjalnych możliwości produkcyjnych zwierząt oraz procesów fizjologicznych zachodzących w…