Bydło w rolnictwie ekologicznym

    PDF

Organizacja gospodarstw ekologicznych produkujących żywiec wołowy lub mleko wskazana jest przede wszystkim w rejonach o dużym udziale trwałych użytków zielonych. Taka produkcja pozwala zachować ekologiczne funkcje użytków zielonych w odpowiednim stanie, jednocześnie przyczyniając się do poprawy opłacalności produkcji zwierzęcej na tych terenach.

Produkcja metodami ekologicznymi ma ogromne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego - sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, właściwemu zagospodarowaniu nawozów naturalnych i organicznych, poprawie żyzności gleby oraz pielęgnacji krajobrazu rolniczego.

Gospodarstwa ekologiczne, w których utrzymywane jest bydło, rządzą się odrębnymi prawami w porównaniu do konwencjonalnych form chowu i hodowli bydła. Definiują to następujące  akty prawne:

- Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

- Rozporządzenie Komisji (WE)  889/2008  z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. 2009. Nr 116, poz.975)

- Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) Nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Najistotniejsze zasady chowu zwierząt metodami ekologicznymi, wyznaczone przez wymienione akty prawne są następujące:

Cały artykuł dostępny poniżej:

{phocadownload view=file|id=83|text="Pobierz cały artykuł "Bydło w rolnictwie"|target=s}