27 kwietnia 2018

IBR/IPV i BVD/MD to wyjątkowo niebezpieczne choroby zakaźne bydła

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Efektywna produkcja bydła uzależniona jest w decydującym stopniu od statusu zdrowia stada już w momencie jego tworzenia. Utrzymanie przez cały czas stada na wysokim poziomie zdrowotnym wymaga od hodowcy niemało wysiłku we wdrażaniu, a następnie w konsekwentnym przestrzeganiu zasad biobezpieczeństwa. W działaniach tych niezbędna jest pomoc lekarza weterynarii, który znając zdrowotność stada stosuje odpowiedni plan profilaktyczny oparty na szczepieniach, jak również niezbędne jest prowadzenie właściwej izolacji i aklimatyzacji w odniesieniu do sztuk przybyłych do gospodarstwa. Taka opieka nad stadem poprawia zdolność układu odpornościowego krowy, chroni przed infekcjami, a sprawny układ immunologiczny pozwala jej zwalczać mikroorganizmy chorobotwórcze, w tym groźne bakterie i wirusy. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR) oraz wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD/MD) są szeroko rozpowszechnionymi schorzeniami…
Od 19 lutego 2018 r. ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, obszar D, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, który potrwa do 20 marca. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, przyznaje się 2 punkty, a co najważniejsze jest to kolejny sposób zwiększenia przychodów ze sprzedaży bydła mięsnego. QMP (Quality Meat Program) wspiera działania producentów w kierunku uzyskania jednolitych, wysokiej jakości partii żywca wołowego. System ten decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 października 2008 roku został uznany za krajowy system jakości żywności kwalifikujący się do wsparcia. Właścicielem systemu QMP i znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) – rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane…
07 kwietnia 2017

Efektywne żywienie cieląt

Opracowanie: Barbara Garncarek
Wśród hodowców bydła w województwie wielkopolskim bardzo popularny jest chów bydła opasowego. Najczęściej zwierzęta do chowu są zakupione od pośredników zajmujących się handlem zwierząt na dużą skalę. U takich cieląt jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. Cielęta są najbardziej wrażliwe na transport, co w konsekwencji może prowadzić do zapalenia płuc oraz w wyniku zmiany żywienia (brak wiedzy, czym były wcześniej karmione) problemu z biegunkami. Cielęta wymagają dużej uwagi i wiedzy w sposobie żywienia, aby efektywnie stały się przeżuwaczami. Układ pokarmowy kilkudniowego cielęcia znacznie różni się od dorosłego przeżuwacza. Największe różnice uwidaczniają się w żołądku, który składa się z czterech komór: żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca. Przyjmuje się, że stosunek trawieńca do przedżołądków w pierwszych dniach po urodzeniu wynosi 70% do 30%.…
03 sierpnia 2016

Rola mikroelementów w żywieniu bydła

Opracowanie: Alfred Kuźnik
Mikroelementy to ważne składniki paszy, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcia. Należą do nich takie pierwiastki jak: żelazo, miedź, mangan, cynk, kobalt, jod, molibden, selen, fluor i chrom. Stanowią one od 0,01% do 0,00001% suchej masy organizmu bydła. Jest to niewielka ilość, ale podobnie jak makroelementy pełniają rolę budulcową oraz regulują procesy fizjologiczne. Są niezbędne, a ich niedobór lub co gorsza brak może być przyczyną wielu problemów zdrowotnych bydła. Przypomnę, że zgodnie z prawem Liebiga, (którego autorem był jednak Carl Sprengel, a popularyzatorem Justus von Liebig) czynnikiem decydującym o produkcji jest ten, którego jest najmniej w paszy. Na szkoleniach dotyczących hodowli bydła przypominam rolnikom, by zwracali uwagę na wszystkie aspekty, jeżeli coś…
23 września 2014

Kilka kroków przeciwdziałania mastitis

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Prowadzona przez ostatnie dziesięciolecia intensywna selekcja genetyczna wraz z nowoczesnym systemem żywienia i utrzymania bydła doprowadziła do znacznego wzrostu wydajności krów mlecznych, szczególnie rasy Hf. Należy jednak pamiętać, że podatność na zapalenie gruczołu mlekowego jest dodatnio skorelowana ze zwiększoną zdolnością produkcyjną. Stąd praca hodowlana w kierunku zwiększenia produkcji mleka powinna weryfikować i udoskonalać programy przeciwdziałania mastitis w wysokowydajnych stadach. Opracowane 40 lat temu zasady zapobiegania chorób wymion są rozszerzane o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Koszty związane z profilaktyką przynoszą większy skutek niż pieniądze wydane na leczenie chorób wymion. Jedna złotówka zainwestowana w profilaktykę daje ok. 5 zł zysku – przekonywał prof. Edward Malinowski z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Nie sprowadza się ona tylko do rzetelnej higieny doju, ale musi…
07 stycznia 2014

Z bydła mlecznego na mięsne

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Stabilizacji i rozwojowi sektora mleczarskiego służy funkcjonujący w Polsce od 2004 roku mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowany surowiec i uzyskanie za niego korzystnej ceny. Od stycznia 2007 r. wprowadzono wyższe wymagania co do jakości mleka. Był to impuls do szukania szansy w chowie i produkcji bydła mięsnego. Obecnie po ustabilizowaniu się rynku mleka Unia Europejska podjęła decyzję o likwidacji kwotowania produkcji w roku 2015. Wywoła to bezsprzecznie wiele zmian w rolnictwie, jedni na tym stracą inni jak zwykle zyskają. Rolnik będzie musiał dalej pracować i podjąć…
18 listopada 2013

Zabiegi pielęgnacyjne w chowie bydła

Opracowanie: Jerzy Mikołajczak
Zabiegi pielęgnacyjne mają szczególne znaczenie dla uzyskania wysokiej i dobrej jakościowo produkcji mleka oraz zapewnienia długiego użytkowania krów. Obowiązek stosowania zabiegów pielęgnacyjnych wynika z Ustawy o Ochronie Zwierząt, a także z ustaw  o dobrostanie i ochronie zdrowia zwierząt. Korekcja racic ma na celu wyeliminowanie problemów zdrowotnych kończyn w hodowli bydła mlecznego wynikających z przerostu rogu racicowego. Chore kończyny to: obniżenie produkcyjności krów do 36 % wydłużenie okresu międzyciążowego nawet o 76 dni obniżenie skuteczności zapłodnień podczas pierwszego krycia, torbiele jajnika trzykrotnie wyższy wskaźnik powtórek inseminacji na jedno zacielenie wysoki wskaźnik brakowania utrata miejsca w hierarchii stada Niestety zwracamy uwagę na…
21 listopada 2011

Elektroniczna identyfikacja przeżuwaczy.

Opracowanie: Piotr Adamski
Po elektronicznej identyfikacji owiec i kóz Komisja Europejska chce tym systemem objąć  także bydło. Zatwierdzono projekt rozporządzenia umożliwiający stosowanie elektronicznej identyfikacji bydła. Decyzja o jego stosowaniu leżałaby w gestii rządów krajów członkowskich UE. Celem wprowadzenia tego sposobu znakowania jest poprawa bezpieczeństwa żywności    i zdrowia zwierząt w UE. Dzięki realizacji tego projektu możliwe będzie szybkie rozpoznanie przemieszczanie zakażonych zwierząt lub skażonej żywności . W przyszłości bydło będzie mogło być znakowane tak jak dotychczas dwoma kolczykami usznymi z elektronicznymi identyfikatorami          lub alternatywnie – jednym konwencjonalnym kolczykiem i jednym elektronicznym mikrochipem. W Polsce kolczyki dla bydła z mikrochipem można dobrowolnie stosować od 2010…