Produkcja roślinna
11 lipca 2018

Komunikat żniwny wg stanu na 9.07.2018

Opracowanie: Tomasz Olejnicki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki).  Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 63,4 40 457 3,90 Jęczmień jary 1,2 110 930 3,09 Pszenica ozima 2,0 158 753 4,18 Pszenica jara 0,1 41 358 3,20 Pszenżyto ozime 2,5 184 759 3,75 Pszenżyto jare 0,0 13 209 0,00 Żyto 2,7 213 675 2,86 Owies 0,3 47 598 2,80 Mieszanki zbożowe 1,0 195 701 3,00 ZBOŻA RAZEM 4,2 1 006 440   RZEPAK Rzepak ozimy 21,8 73 464 2,19 Rzepak jary 0,1 1 558 1,40 RZEPAK RAZEM 21,3 75 022…
W Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 b odbyło się 24 stycznia 2018 roku posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym zatwierdzono odmiany zbóż jarych, bobowatych i ziemniaków do uprawy w sezonie wiosennym 2018. Poniższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom i producentom rolnym dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. Szczegóły można znaleźć na stronie www.slupia-wielka.coboru.pl. Jęczmień jary – 9 odmian: KWS IRINA (br.),KWS ORPHELIA (br.), SOLDO, SALOME (br.), KWS DANTE (br.), KWS HARRIS, KWS VERMONT, PAUSTIAN, RGT PLANET. Pszenica jara – 5 odmian: MANDARYNA (A), GOPLANA (A), HARENDA (B), RUSAŁKA (A), WPB SKYE (A). Owies – 4 odmiany: BINGO, BRETON,…
28 kwietnia 2017

Co to jest zwięzłość gleby?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
Zwięzłość gleby wskazuje na stopień związania poszczególnych cząsteczek glebowych ze sobą, dzięki czemu gleba stawia większy lub mniejszy opór przy próbach jej rozcięcia lub rozklinowania, np. przy pracy pługiem. Od zwięzłości gleby uzależniony jest rozwój korzeni roślin, które przy silnym wzroście napotykają na różny opór. Zwięzłość gleby zależy od: składu granulometrycznego, zawartości próchnicy, struktury, zawartości CaCO3, wilgotności gleby, uprawianych roślin. Miarą zwięzłości jest spójność. Wyróżniamy następujące rodzaje gleb: gleby zwięzłe (wytworzone z iłów glin ciężkich), gleby średnio zwięzłe (wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych mocnych, utworów pyłowych), gleby słabo zwięzłe (wytworzone z piasków gliniastych lekkich, słabo gliniastych piasków pylastych), gleby luźne (wytworzone ze żwirów i piasków). Do sprawdzenia zwięzłości gleby w warunkach…
28 kwietnia 2017

Co to jest lepkość gleby?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak
Lepkość gleby jest to jej zdolność do przylegania, tj. wilgotnej gleby do różnych powierzchni, przedmiotów stykających się z nią, między innymi do narzędzi uprawowych, kół ciągników i maszyn rolniczych. Lepkość gleby zależy od jej uziarnienia, wilgotności, struktury oraz od rodzaju powierzchni stykającej się z glebą. Nadmierna lepkość w znacznym stopniu utrudnia procesy uprawy, ogranicza czas i sposób ich wykonywania, prowadzi do szybkiego wzrostu oporów uciągu i pogorszenia jakości uprawy. Zjawisko to zwiększa się wraz ze wzrostem wilgotności i rozdrobnienia gleby oraz ilości cząsteczek spławialnych. Maksymalną lepkość wykazują utwory glebowe zawierające 60% tych cząsteczek. Występują zazwyczaj w przedziale wilgotności odpowiadającym konsystencji plastycznej. Lepkość jest tym większa, im więcej cząsteczek zawiera gleba. Zjawisko to związane jest z elektrostatycznymi i molekularnymi…
12 stycznia 2017

Właściwy dobór odmian kukurydzy

Opracowanie: Romana Wachowiak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
Uprawa kukurydzy w Polsce sięga XVIII wieku, ale dopiero w drugiej połowie lat 70 minionego wieku można zaobserwować rosnącą popularność tej rośliny. Kukurydza doskonale zaaklimatyzowała się do naszych warunków glebowo – klimatycznych i wciąż zdecydowanie dominuje w uprawie z innymi roślinami zbożowymi. Według danych GUS areał uprawy kukurydzy w Polsce wynosił w 2015 roku 1225 tys. ha. Wciąż większym zainteresowaniem cieszy się uprawa na ziarno (670 tys. ha) niż kiszonkę (555 tys. ha) Z danych GUS wynika, że areał uprawy kukurydzy niemal podwoił się w stosunku do roku 2006, kiedy to wynosił 658 tys ha. Obserwuje się rejonizację poszczególnych sposobów wykorzystania kukurydzy, gdzie najwięcej kukurydzy kiszonkowej (38%) uprawia się…
03 sierpnia 2016

Czas na międzyplon ścierniskowy

Opracowanie: Maria Kamecka
Najwyższy już czas pomyśleć o międzyplonach ścierniskowych, których siew rolnicy deklarowali we wniosku o dopłaty bezpośrednie jako sposób realizacji zazielenienia w gospodarstwie. Warto przypomnieć, że do utrzymania odpowiedniej powierzchni proekologicznej są zobowiązani rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa powyżej 15 ha gruntów ornych. By spełnić ten wymóg należy wykazać, że 5% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa to obszary cenne środowiskowo. Jeśli zaplanowaliśmy siew międzyplonu ścierniskowego, to należy go wysiać w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i musi być on utrzymany na polu co najmniej do 1 października. Międzyplony to krótkookresowe uprawy, które niosą wiele korzyści. Są to najczęściej zasiewy jednogatunkowe lub mieszanki kilku roślin, uprawiane między dwoma plonami głównymi. Międzyplon ścierniskowy uprawiany jest po roślinach ozimych (np. rzepaku,…
Odczyn gleby decyduje o wielkości i jakości plonów uzyskiwanych w gospodarstwie. Wiedza rolnika dotycząca odczynu oraz wymagań roślin uprawnych związanych z pH jest niezwykle istotna dla dobrego i efektywnego zarządzania produkcją roślinną. Znajomość wymagań oraz tolerancji odczynu gleby dla różnych gatunków roślin uprawnych pozwala na ułożenie prawidłowego płodozmianu zgodnego z aktualnym stanem gleby oraz zaplanowanie programów poprawiających pH gleby. Należy pamiętać, że odczyn gleby wpływa głównie na stan i funkcjonowanie środowiska glebowego. Decyduje również o właściwościach chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby, co w rezultacie przekłada się na wielkość produkcji roślinnej. Wzrost odporności na czynniki stresowe i ostateczne plonowanie roślin zależy głównie od żyzności gleby. Decyduje o niej poziom zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych. Odczyn gleby w dużym stopniu wpływa na gospodarkę…
11 września 2015

Co musi zawierać faktura za zakupiony materiał siewny?

Opracowanie: Czesław Bachorz
Rolnik, żeby ubiegać się o dopłatę za zakupiony i wysiany materiał siewny, zobowiązany jest przedłożyć w Agencji Rynku Rolnego fakturę potwierdzającą dokonany zakup materiału siewnego. Jeśli faktura będzie źle wystawiona, ARR ją dorzuci. Co zatem musi zawierać faktura potwierdzająca zakup materiału siewnego? Dokumentem stwierdzającym zakup materiału siewnego jest prawidłowo wystawiona faktura przez sprzedawcę, na podstawie której rolnik ma prawo wnioskować w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty do areału obsianego kwalifikowanym materiałem siewnym. Podczas zakupu materiału siewnego należy zwracać uwagę, żeby dokument był prawidłowo wystawiony i nie zawierał błędów. Faktury źle wystawione przez Sprzedawcę nie będą rozliczane w ARR, wówczas na rolniku ciąży obowiązek doręczenia korekty/noty korygującej faktury. Faktura za zakupiony materiał…
20 lipca 2015

Niepewne dopłaty do materiału siewnego

Opracowanie: Czesław Bachorz
W nowelizacji ustawy o ARR Sejm przyjął ważne zmiany dotyczące dopłat do materiału siewnego. Stawki dopłat mają być corocznie określane z uwzględnieniem obsianej powierzchni i wielkości środków budżetowych. Zapis stanowi, że „Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia: corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty; wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji…