20 lutego 2013

Perz wydłużony odmiany BAMAR na biomasę i nie tylko …

Opracowanie: Jolanta Klupś
W Zakładzie Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych IHAR – PIB w Radzikowie został zaaklimatyzowany do warunków Polski nowy gatunek trawy wieloletniej – perz wydłużony odmiany BAMAR. Autorami odmiany są dr inż. Danuta Martyniak oraz dr inż. Józef Martyniak. Możliwości wykorzystania tej rośliny: do bezpośredniego spalania (bele słomy, brykiety, pelet), do produkcji biogazu (metan) z zielonej masy wegetatywnej, do obsadzania ciągów komunikacyjnych w celu izolowania od szkodliwego wpływu pojazdów, pełnienie funkcji ochronnej dla dzikiego ptactwa i zwierzyny leśnej, użycie słomy do produkcji grzybni i grzybów oraz zastosowanie w biologicznych oczyszczalniach ścieków, zastosowanie słomy jako surowca w przemyśle celulozowo-papierniczym, ze względu na…