Podobnie jak rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013), również rolnicy lub zarządcy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne mają obowiązek prowadzić rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej. Jeżeli rolnik realizuje jednocześnie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne (na podstawie przepisów „rozporządzenia rolnośrodowiskowo-klimatycznego”) i zobowiązanie ekologiczne, rejestr działalności rolnośrodowiskowej może prowadzić na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego. Jeżeli rolnik realizuje jednocześnie zobowiązanie rolnictwo ekologiczne (na podstawie przepisów „rozporządzenia ekologicznego”) i zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rejestr działalności ekologicznej może prowadzić na jednym formularzu z rejestrem działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej prowadzonym w ramach realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego. W sytuacji, gdy rolnik lub zarządca spełnia warunek minimalnej powierzchni łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem lub zarządcą, rejestr prowadzony jest przez…
Rolnik realizujący program rolnośrodowiskowy musi pamiętać o różnych ciążących na nim zobowiązaniach, wynikających z przyjętego na siebie zobowiązania. Jednym z takich wymogów, niezwykle ważnym, jest obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Wypełnianie Rejestru w danym roku zobowiązania należy rozpocząć w dniu wykonania pierwszego zabiegu agrotechnicznego lub w dniu realizacji pierwszego wypasu zwierząt wynikających z realizacji podjętego zobowiązania. Rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy przystąpili do realizacji programu rolnośrodowiskowego, muszą pamiętać, że zobowiązanie to zaczęli realizować w dniu 15 marca, tak więc od tej daty mają obowiązek prowadzić wyżej wymieniony Rejestr. Obowiązek prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest obowiązkiem prawnym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r.…
Rejestr działalności rolnośrodowiskowej – ZMIANY W INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA REJESTRU Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika realizującego zobowiązanie rolnośrodowiskowe wynika z zapisów działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rejestr rolnik prowadzi przez cały okres uczestnictwa w Programie rolnośrodowiskowym dla wszystkich działek rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w zakresie: wykonywanych działań agrotechnicznych, realizowanych wypasów zwierząt. W przypadku stosowania nawozów rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa. Zapisy umieszczane w Rejestrze powinny zawsze odzwierciedlać stan faktyczny na danej działce rolnej. Posiadanie i prowadzenie Rejestru jest jednym z wymogów warunkujących przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. W…