Przedsiębiorczość
02 kwietnia 2019

Kupuj świadomie

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-rolnictwo/kupuj-swiadomie została umieszczona broszura informacyjna „Kupuj świadomie” dotycząca znakowania produktów żywnościowych. Broszura informuje konsumentów o istniejących systemach i znakach jakości. Ma również zachęcić do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, budować patriotyzm konsumencki oraz wzrost konkurencyjności polskiej żywności. Więcej informacji na temat jakości żywności można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/jakosc-zywnosci.
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) , w którym mogą wziąć udział - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Wysokość środków…