Producenci rolni, będący osobami fizycznymi mogą organizować się w grupy producentów rolnych, a tym samym być jej członkami, jeśli prowadzą działalność rolniczą stosownie do treści art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z ww. przepisem działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich; w ramach ww. działalności rolnej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Odnosząc się do przesłanki prowadzenia gospodarstwa rolnego, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016, poz. 617 z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub…
Powstawanie, uznawanie oraz zasady funkcjonowania grup i organizacji producentów rolnych są uregulowane przepisami prawnymi w zależności od rynku produktów rolnych, na którym działają. W każdym przypadku założyciele lub przystępujący do grupy lub organizacji producentów muszą mieć historię produkcji w produkcie uznania. Przepisy jednocześnie określają zasady przyjmowania rolników rozpoczynających produkcję rolną w produkcie uznania (bez historii produkcji). Na poszczególnych rynkach uregulowano to odmiennie i tak: na rynku owoców i warzyw – założyciel organizacji lub przystępujący musi posiadać udokumentowaną historię sprzedaży produktu uznania (warzywa, owoce, zioła kulinarne, grzyby i inne), na rynku pozostałych produktów rolnych, wykazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być…
Od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1419). W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie. Z tego obowiązku wyłącza się sprzedaż bezpośrednią przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak…
Aktualnie trwa weryfikacja, złożonych przez grupy producentów rolnych w pierwszym naborze, wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najwięcej zastrzeżeń zgłasza ARiMR do treści planów biznesowych, a konkretnie do planowanych działań w zakresie realizacji celów, które grupa musi osiągnąć w 5 latach działalności. Aby w przyszłości uniknąć tego typu nieprawidłowości, powołano zespół składający się z pracowników ARiMR, MRiRW, CDR, ARR oraz dwóch ośrodków doradztwa rolniczego, w tym WODR z siedzibą w Poznaniu do opracowania przykładowych dobrych praktyk, czyli przykładowych działań do głównych grup produktów. Niebawem ta informacja będzie dostępna na stronie naszego Ośrodka. Ogólne uwagi do planów biznesowych ARiMR sprecyzowała w załączonym piśmie oraz otwartym wykazie przykładów…
Zgodnie z art. 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, działalność główna grupy producentów związana jest z koncentracją podaży i wprowadzaniem do obrotu produktów swoich członków, w odniesieniu do których została wstępnie uznana. Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. rozporządzenia, grupa producentów może sprzedawać produkty pochodzące od producentów niebędących członkami grupy producentów, jeżeli została uznana w odniesieniu do tych produktów i pod warunkiem, że wartość ekonomiczna tej działalności jest niższa od wartości produkcji sprzedanej wytworzonej przez własnych członków grupy producentów oraz członków innych grup producentów. Natomiast, stosownie do § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r.…
Nadal wiele grup producentów rolnych ma problem z wydatkowaniem pomocy administracyjnej. Poniższe zapytanie p. posła Romualda Ajchlera oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednoznacznie wyjaśniają przedmiotowe niejasności. Zasadą nadrzędną, o czym mowa w odpowiedzi Ministerstwa, jest poprawny proces podejmowania decyzji w tym względzie, aby wydatkowane publiczne środki przyczyniały się do realizacji celów określonych w rozporządzeniu nr 1698/2005. Opis poniższej sytuacji dotyczy wyłącznie grup, które powstały do końca 2013 r., i są finansowane w ramach PROW 2007-2013. Zapytanie nr 7943 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydatkowania środków pomocowych przez grupy producentów rolnych Szanowny Panie Ministrze! Jak wynika z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz…
Mając na uwadze wyniki dotychczas przeprowadzonych audytów w ramach mechanizmu pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, ARiMR przekazuje poniżej informacje i wytyczne obejmujące kwestie podniesione podczas audytów zewnętrznych organów kontrolnych, celem wyeliminowania lub znacznego ograniczenia obszarów, w których mogą wystąpić nieprawidłowości związane z obsługą przedmiotowego mechanizmu wsparcia. Obszary, w których zostały zidentyfikowane nieprawidłowości oraz kwestie podnoszone w ramach audytów zewnętrznych, w tym: Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Sprzedaż przez grupę producentów produktów zakupionych od swoich członków, podmiotowi należącemu do tych samych członków grupy producentów lub zależnemu od członków grupy. W przypadku zidentyfikowania takiej formy ukształtowania sprzedaży, audytorzy poddają w wątpliwość rolę, jaką pełni grupa producentów w procesie produkcji i sprzedaży owoców i warzyw, tj. czy…
Grupy wstępnie uznane – kiedy możliwa jest sprzedaż produktów uznania do spółki zależnej Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1178) w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania, w § 1 ust. 4) f) wyłączyło możliwość sprzedaży owoców i warzyw członkom tego podmiotu. Oznacza to, że grupa lub organizacja sprzedając owoce i warzywa zakupione od swoich członków nie może ich sprzedawać członkom, w celu ich dalszej odsprzedaży. Sytuacja jest jasna…
Poprawne zarządzanie grupą producentów rolnych rodzi szereg pytań, głównie w zakresie zasad członkostwa, poprawności sporządzania umów i regulaminów członkowskich, sposobu wydatkowania dotacji administracyjnej oraz poprawności prowadzenia rachunkowości. Odnośnie powyższych zagadnień możecie Państwo zapoznać się z interpretacją (w załączniku). Jeśli zakres przedstawionych pytań i odpowiedzi nie satysfakcjonuje Państwa, prosimy o kierowanie pytań do naszej firmy. Andrzej Machowicz {phocadownload view=file|id=72|text="Grupy producentów rolnych - najczęście zadawane pytania i odpowiedzi"|target=s}