Od 30 września do 28 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie wsparcie podał Prezes ARiMR do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji, w dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej, najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu terminu zakończenia składania wniosków o przyznanie pomocy. Wsparcie kierowane…
Szereg grup producentów rolnych oraz organizacji producentów owoców i warzyw są zainteresowane realizacją operacji w zakresie działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. WODR w Poznaniu na bieżąco udziela informacji w tym zakresie. Jednocześnie zwrócono się do centrali ARiMR o wyjaśnienia poniższych kwestii, które wymagały szczegółowej interpretacji. Grupa producentów rolnych w produkcie ziarna zbóż dotychczas prowadzi działalność w zakresie PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, skupując ziarno zbóż od swoich członków. Dotychczas działalność ta była prowadzona w oparciu o dzierżawione lub użyczone magazyny. Praktycznie organizowano partie zbóż do sprzedaży bez standaryzacji. Czy w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” grupa…
Dalsza poprawa pozycji producentów rolnych zrzeszonych w grupach i organizacjach jest możliwa poprzez zachęcanie tych podmiotów do wchodzenia w dalsze fazy łańcucha  żywnościowego. Sprzyja temu, w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (kontynuacja z PROW 2007-2013 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, zwane roboczo „przetwórstwo”), które adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi oraz rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w ww. zakresie. Wspierane jest wyłącznie przetwarzanie produktów objętych Załącznikiem i do TFUE. Branże których dotyczy Załącznik i do TFUE mają największy wpływ na dochodowość polskiego rolnictwa i jego zintegrowanie w łańcuchu żywnościowym poprzez obowiązek realizacji przez zakłady przetwórcze długoterminowych umów na dostawę produktów rolnych.…
Komisja Europejska Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1369 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014, w związku z utrzymaniem embarga rosyjskiego, ustanowiła dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw do 30 czerwca 2016 r. Obliczeń ilości owoców i warzyw przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu dokonano na podstawie poziomu wywozu przedmiotowych produktów do Rosji w ciągu trzech lat poprzedzających wprowadzenie zakazu, dostosowując je do poziomu wykorzystania przez producentów w każdym państwie członkowskim nadzwyczajnych środków wsparcia udostępnionych im dla tych produktów w ubiegłym roku. Praktycznie polscy producenci będą mogli wycofać z rynku: jabłka i gruszki – 296 200 t, śliwki, winogrona – 1 750 t, pomidory, marchew – 31 500 t, brzoskwinie i nektaryny – 1 900 t. Tym sposobem Polsce, niniejszym rozporządzeniem, przyznano w zakresie…
Tymczasem został zatwierdzony PROW 2014-2020. Stosowne rozporządzenia są w trakcie opracowywania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal będzie wsparcie dla grup i organizacji producentów bezpośrednio oraz pośrednio. Pomimo braku rozporządzeń, które będą podlegały opinii społecznej, warto poznać ogólne ramy różnych form wsparcia grup i organizacji producentów.   WSPARCIE BEZPOŚREDNIE   Tworzenie grup i organizacji producentów (art. 27); poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym. wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym…
10 kwietnia 2015

Nowe zasady pomocy krajowej dla grup producentów rolnych

Opracowanie: Andrzej Machowicz
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 lutego 2015 r., poz. 187 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące nowych zasad udzielania przez ARiMR wsparcia z budżetu krajowego. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Obejmują one spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek od przyznanych kredytów inwestycyjnych czy klęskowych, udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty takich kredytów, a także kredytów studenckich oraz pokrywanie za rolników kosztów związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku inwestycji polegającej na tworzeniu lub powiększeniu gospodarstw rolnych przez młodych rolników, przewiduje się wysokość pomocy do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych…
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od poniedziałku w całym kraju trwają kontrole plantacji czy upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane powiadomienia będą zakwalifikowane do złożenia wniosku o rekompensatę, która zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez KE. Jednocześnie przypomina się, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do dnia 3 września. Kontrolą objęte jest 100% powiadomień złożonych od 18 sierpnia do 3 września. Jednocześnie ARR informuje, że na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia…
KOMUNIKAT! Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym powiadomienia złożone po dniu…
Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji, zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne), jak i producentów indywidualnych, będą rekompensowane ze środków finansowych UE. Informacja powyższa wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Wysokość rekompensat kosztów transportu i pakowania przedstawiono poniżej z wyciągu z ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)…