09 maja 2014

Wybrane działania w ramach pomocy unijnej PROW - cz. I - Młody rolnik

Opracowanie: Krzysztof Graf
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru na  inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników. Celem działania jest zachęta do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Dotacja ma przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego. Ze względu na fakt finansowania działania w ramach starego PROW 2007-2013 nabór odbywa się na zasadach dotychczas prowadzonych z pewnymi drobnymi zmianami.

Wysokość dotacji na finansowanie przedsięwzięć przez młodych rolników wynosi 100.000 złotych.

Wnioski mogą składać kandydaci na młodych rolników (czyli osoby, które nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia gospodarstwa rolnego) oraz posiadacze gospodarstw - osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

Osoba wnioskujące musi spełniać kilka podstawowych warunków

 • Musi być pełnoletnia, a w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie może mieć ukończone 40 lat;
 • nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, albo też  może je uzupełnić w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • musi  po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego albo rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

W zakresie wymogów dotyczących gospodarstwa, nie może ono być:

 • większe niż 300ha
 • mniejsze niż średnia krajowa w kraju w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (w 2013 roku wynosiła ona 10,42 ha).

W województwach, które maja tę średnią niższą od średniej krajowej wystarczy spełnienie średniej wojewódzkiej, pod warunkiem osiągnięcia średniej krajowej w ciągu 3 lat od przyznania pomocy. Na przykład w Wielkopolsce ta średnia w 2013 roku wynosiła 13,40ha, tak więc rolnik wielkopolski musi spełniać wymóg średniej krajowej.

 • Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa musi nastąpić w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy i gospodarstwo musi być prowadzone samodzielnie prze 5 lat,
 • Budynki i budowle nie mogą być przedmiotem współwłasności (za wyjątkiem współwłasności małżeńskiej). Warunek ten musi być spełniony w ciągu 180 dni.
 • Gospodarstwo musi spełniać wymogi w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt lub jeśli ich nie posiada to należy je spełnić w ciągu 3 lat.

Wnioskodawca może również uzyskać pozytywną decyzję w przypadku, gdy na dzień składania wniosku nie spełnia kilku podstawowych kryteriów, takich jak

 • posiadanie lub dzierżawa gospodarstwa wskazanego w biznesplanie,
 • nie prowadzenie samodzielne gospodarstwa, o którym mowa w biznesplanie
 • ubezpieczenie w KRUS  jako rolnik,
 • posiadanie wpisu do ewidencji producentów,

pod warunkiem dopełnienia realizacji zastrzeżeń Agencji w terminie 180 dni od ich doręczenia.

Przejęcie gospodarstwa może nastąpić w formie:

 1. własności;
 2. użytkowania wieczystego;
 3. dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy;
 4. dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:
  1. w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną,
  2. na okres co najmniej 10 lat.

Na młodym rolniku, który podpisze umowę z ARiMR będą spoczywały obowiązki:

Przez okres  5 lat od dnia wypłaty pomocy wypłaty pomocy powinien:

 1. samodzielnie prowadzić gospodarstwo;
 2. spełniać warunki dotyczące wymaganej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie;
 3. realizować założenia biznesplanu, zwłaszcza:
  1. prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej;
  2. wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie;
  3. osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto w przypadku niespełnienia określonych wymogów w dniu składania wniosku, młody rolnik powinien w ciągu 3 lat:

 • uzupełnić powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie co najmniej do średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
 • spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt,
 • uzupełnić wykształcenie.

Dodatkowo przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy; młody rolnik podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik

Podpisując umowę z ARiMR należy przyjrzeć się uważnie zawartym w niej zapisom dotyczącym spraw kontroli oraz terminom dostarczania różnych zaświadczeń, oświadczeń, rachunków, dokumentów i ankiet. Otrzymanie pieniędzy nie zwalnia bowiem z obowiązku dotrzymania umowy. Szczególnie ważne jest przedłożenie faktur potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 70 % kwoty pomocy na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu

Jednocześnie należy się liczyć z tym, że w przypadku nie wywiązania się przez młodego rolnika z obowiązków wynikających z umowy, mogą zostać nałożone sankcje o różnym poziomie dokuczliwości, wynoszące, zależnie od rodzaju niespełnionego wymogu od 3% nawet do 100%

Wypełniony wniosek wraz z biznes planem oraz niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Termin składania wniosków: od 15 maja do 21 czerwca 2014 r.

O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów, tak więc większego znaczenia nie będzie miało czy wniosek zostanie złożony w maju, czy też tuż przed 21 czerwca. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym warunkiem przyznania pomocy jest uzyskanie co najmniej 7 punktów. O liczbie uzyskanych punktów będą decydowały takie czynniki jak:

 • powierzchnia gospodarstwa (maksymalnie 16 punktów za minimum dwukrotną wielkość gospodarstwa w stosunku, zależnie od województwa, do średniej krajowej lub wojewódzkiej,
 • rodzaj i poziom posiadanego wykształcenia rolniczego (maksymalnie 5 punktów za wykształcenie wyższe),
 • poziom bezrobocia w danym powiecie (maksymalnie 5 punktów w powiatach o wysokim bezrobociu).

Z powyższych kryteriów wnioskować można, że preferowane będą gospodarstwa większe, zarządzane przez dobrze wykształconych młodych rolników, położone na terenach o wysokim bezrobociu. Nie oznacza to jednak, że gospodarstwa nie posiadające tak podwyższonych uwarunkowań, nie mają szans na skorzystanie z pomocy. Patrząc na doświadczenia z poprzednich naborów, także w innych działaniach, kryteria te dają pierwszeństwo w kolejności rozpatrywania wniosków, a jak życie pokazuje z dotacji korzystają także  gospodarstwa z mniejszą liczba punktów. Tak więc osoby spełniające kryteria młodego rolnika: spróbować warto.

Szczegółowe informacje na temat działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" można uzyskać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:  www.arimr.gov.pl.

Czytany 3345 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.