Płatności
12 lutego 2016

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Opracowanie: Elżbieta Różańska
W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 141). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od  18 lutego 2016 r. do  18 marca 2016 r. Wniosek o udzielenie wsparcia będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl. Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub producenta świń w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania…
Plantatorzy czarnej porzeczki, którzy ponieśli starty z powodu niskich cen tych owoców, oraz rolnicy, którzy z powodu suszy zebrali mniejsze plony, otrzymują z ARiMR pomoc finansową. Nie 648 zł, a 688 zł do hektara otrzymają rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli starty w uprawach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpieczeni od wystąpienia klęsk żywiołowych.  Więcej pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni 344 zł na hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha. Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wsparcie: o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów owocowych – kwota wsparcia wyniesie wówczas 344 zł/ha; o 10 zł na hektar w przypadku zniszczenia innych upraw – wsparcie wyniesie 172 zł/ha. Tym rolnikom, którzy otrzymali…
08 stycznia 2016

Pomoc finansowa dla producentów mleka i wieprzowiny

Opracowanie: Piotr Konieczny
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o przygotowaniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli: w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt; w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta; w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem…
Tak jak co roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 1 grudnia wypłatę płatności bezpośrednich. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł. Pieniądze te będą trafiały na konta bankowe rolników najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. W tym roku w związku ze stratami poniesionymi przez rolników z powodu suszy, ARiMR po raz pierwszy wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazywanie pieniędzy na konta rolników rozpoczęło się 16 października i zakończyło się 30 listopada 2015 r. W tym czasie ok. 80% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r. otrzymało blisko 2,7 mld zł. Od 1 grudnia 2015 r. realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:…
09 października 2015

Stawki dopłat za 2015 rok

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany jest to 14,494 mld zł: Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – jej wysokość oszacowano na 107 euro/ha, czyli ok. 453,70 zł/ha, Płatność za zazielenienie – jej wysokość oszacowano na 71,8 euro/ha, czyli ok. 304,31 zł/ha, Płatność dla młodych rolników – jej wysokość oszacowano na 59,8 euro/ha, czyli ok. 258,97 zł/ha, Płatność dodatkowa – jej wysokość oszacowano na 40,4 euro/ha, czyli ok. 171,73 zł/ha. Jeśli zaś chodzi o płatności związane z produkcją, ich stawka będzie…
09 października 2015

Co zalicza się do pomocy de minimis?

Opracowanie: Jolanta Klupś
Pomocy finansowej de minimis mogą udzielać m.in. agencje, organy podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego. Limit tej pomocy to 15 tys. euro na producenta rolnego na 3 lata podatkowe (rok bieżący i dwa lata poprzednie). Do de minimis zalicza się następujące rodzaje wsparcia: dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego); ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS); ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych); ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe); ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska); dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); jednorazową pomoc finansową dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013  r. (ARiMR); dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis (ARiMR); umorzenie w całości lub części…
W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki w wysokości 50% będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą: ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej, ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin). Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 1 grudnia 2015 r. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek) na terytorium całego kraju. Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali…
Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru, transportu i utylizacji padłego bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia. W 2014 roku 12 firm z branży utylizacyjnej świadczyło na podstawie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Były to: EKO-STOK Sp. z o.o., Elkur Franciszek Kurowski Sp. j., Energoutil Jan Laskowski, Jasta Sp. z o.o., PP-H Hetman Sp. z o.o., PPP Bacutil Sp. j., Promarol-Plus Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o., Saria Polska Sp. z o.o., STRUGA S.A., ZP-H Rakowscy Sp. j., ZR-P „FARMUTIL HS” S.A. W 2015 roku, aż do wejścia w życie stosownych przepisów krajowych, te same firmy będą wykonywały takie usługi. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku…
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmienione przepisy rozporządzenia umożliwią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot ponad 36,4 mln euro rolnikom za zmniejszone płatności bezpośrednie. Zwrot pieniędzy będzie dokonywany na podstawie decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR, wydanej w postępowaniu administracyjnym wszczynanym z urzędu. Rolnicy z państw Unii Europejskiej, którzy w 2014 roku otrzymali zmniejszone płatności bezpośrednie, dostaną zwrot należnych środków z budżetu unijnego. Na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1122/2009 rolnikom w UE trzeba zwrócić ok. 868 mln euro, w tym polskim ponad 36,4 mln euro. Płatności bezpośrednie wypłacone w 2014 roku rolnikom z Unii Europejskiej zostały zmniejszone wskutek zastosowania dyscypliny finansowej. Zmniejszone kwoty płatności dotyczyły rolników, którzy otrzymywali…