Od 17 do 31 października 2016 roku w Biurach Powiatowych ARiMR będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy dla rolników, którzy zostali poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy, gradu, huraganu i deszczu nawalnego. Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej ARiMR. Minister Rolnictwa ogłosił, że stawki pomocy będą wynosiły: 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących drzew i krzewów owocowych, w których szkody wynoszą co najmniej 70%, 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw szklarniowych i tuneli foliowych, w których szkody wynoszą co najmniej 70%. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tysięcy euro. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: kopię protokołu oszacowania szkód, kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w roku 2016 było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Żródło informacji: strona internetowa…
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. W projekcie zaproponowano następujące działania: •  Uruchomienie w 2016 roku nieoprocentowanych pożyczek dla producentów mleka, producentów trzody chlewnej oraz producentów owoców i warzyw. Pożyczka ta ma być dla tych producentów, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od 7 sierpnia 2014 roku do końca roku 2015. Kwota pożyczki nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwot nieuregulowanych należności budżetowych, z wyłączeniem odsetek. Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 10 lat i wypłacana będzie w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 50% wypłacana w 2016 roku, a druga rata wypłacana po rozliczeniu pierwszej raty w roku 2017. •  Ujednolicenie…