08 sierpnia 2018

Nie będzie obniżki stawki VAT w 2019 roku

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Wiceminister finansów poinformował, że w roku 2019 nie będzie obniżki stawki VAT. Nie pozwala na to obecna sytuacja makroekonomiczna i budżetu. Powiedział również, że obecnie nie osiągamy takich dochodów, które pozwoliłyby podjąć taką decyzję. W Polsce od roku 2011 podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Mimo wielu zapowiedzi, stawka ta na obecną chwilę nie zostanie obniżona.
29 grudnia 2017

E-deklaracje VAT od 2018 roku

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Dotychczas podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł deklarację VAT do Urzędu Skarbowego złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Wybór należał do podatnika. Od roku 2018 dostarczenie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego możliwe będzie tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (wysyłając e-deklaracje). Zostało to wprowadzone zmianą do ustawy o VAT. Pamiętać należy, że elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku dotyczy wszystkich podatników, bez wyjątku.
07 kwietnia 2017

Indywidualna interpretacja podatkowa

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Pierwszego marca 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Indywidualne interpretacje podatkowe od 1 marca 2017 roku będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z tym zmieniają się zasady składania wniosków o wydanie interpretacji. Wszystkie wnioski związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na następujący adres: ul. Teodora Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Zmianie ulegną także wzory wniosków o wydanie interpretacji.
20 stycznia 2017

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta przewiduje, że podstawą do wykreślenia z rejestru podatników będzie nieskładanie deklaracji (nawet wtedy kiedy podatnik zawiesi działalność) lub składanie zerowych deklaracji (chyba, że składanie tych deklaracji wynika ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy. W myśl tej nowelizacji z rejestru podatników VAT będzie mógł być wykreślony podatnik, który wystawiał faktury lub faktury korygujące niedokumentujące rzeczywistych czynności lub który prowadząc działalność gospodarczą wiedział albo mógł przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy mogą działać w celu odniesienia korzyści majątkowej (w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku) biorąc udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi.
22 listopada 2016

Projekt zmian w podatku VAT

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Projekt zmian w podatku VAT ma przynieść uszczelnienie systemu. Chodzi o to, aby podatnicy byli bardziej zdyscyplinowani w swoich działaniach.  W projekcie zawarto kilka zmian: Gdy ktoś zaniży zobowiązanie lub zawyży kwotę zwrotu lub nadwyżki podatku naliczonego w deklaracji, zostanie obciążony sankcją administracyjną w wysokości 30% tego zawyżenia lub zaniżenia. Sankcji nie będzie, jeżeli podatnik popełni w deklaracji zwykłe błędy rachunkowe traktowane jako oczywiste pomyłki. Sankcja również nie będzie stosowana, jeżeli podatnik wykazał podatek naliczony w innym miesiącu niż mu przysługiwał – oczywiście będzie to wymagało korekty.   Przewidziano sankcję 100%, jeżeli zawyżenie podatku naliczonego wynika np. z wystawienia tzw. pustej faktury (faktury wystawionej przez nieistniejący podmiot). Sankcja ta ma na celu zdyscyplinowanie podatników, żeby…
01 kwietnia 2016

Jednolita interpretacja podatkowa

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która wprowadziła zasadę wprowadzania interpretacji ogólnej. W myśl tej zasady rolnik, który wystąpi do lokalnego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie otrzyma już jej tak jak dotychczas. Teraz Urząd Skarbowy skieruje ten wniosek do Ministerstwa Finansów, które to Ministerstwo wyda potwierdzenie ogólne. Ministerstwo Finansów ma na wydanie interpretacji 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie interpretacja nie zostanie wydana, podatnik może uznać, że jego ocena była prawidłowa. Jednolita interpretacja podatkowa ma ujednolicić wykładnię podatkową w kraju oraz zlikwidować dziesiątki różnych interpretacji wydawanych lokalnie, które często przeczyły sobie.
20 stycznia 2016

Rolnicy – nieświadomi uczestnicy w wyłudzaniu podatku VAT

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Kupując tanie paliwo rolnik może nieświadomie uczestniczyć w wyłudzaniu podatku VAT. Ministerstwo Finansów informuje „…że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze”. Należy pamiętać, że to konsument (a w tym przypadku rolnik) płaci podatek w cenie paliwa. Jak wiemy nieświadomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania. W pierwszej kolejności organ podatkowy może zakwestionować rolnikowi, który rozlicza podatek VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego, a wartość tego podatku wynikała z faktury dokumentującej zakup paliwa. I dlatego też rolnik nabywając paliwo powinien sprawdzić, czy osoba, która mu je sprzedaje, jest wiarygodna szczególnie wtedy, gdy zakup paliwa…
23 grudnia 2015

Przejście rolnika ryczałtowego na zasady ogólne

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
To rolnik sam decyduje, czy chce nadal być rolnikiem ryczałtowcem, czy może chce przejść na zasady ogólne. Obecnie rolnik ryczałtowiec może przejść na zasady ogólne opodatkowania VAT, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: rolnik ryczałtowiec dokona zgłoszenia  rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym (właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej), rozpocznie prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów i usług umożliwiających sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku od towaru i usług.  Należy pamiętać, że zgłoszenie rejestracyjne dokonuje się najpóźniej przed dniem wykonywania przez rolnika pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje takiego podatnika jako „podatnika VAT czynnego”. Wnioskodawca deklaruje także, jak będzie rozliczał podatek VAT: co miesiąc…
04 sierpnia 2014

Jak rozliczyć VAT za stal?

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Zasada odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku zapłaty podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Oznacza to, że nie dostawca, ale nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od transakcji, których przedmiotem jest zakup stali. Sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT bez stawki i kwoty podatku, umieszczając na fakturze informację „odwrotne obciążenie”. Sprzedawca wykazuje na fakturze jedynie kwotę netto zakupu. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota netto. Podatnik VAT, który kupuje stal, płaci sprzedawcy kwotę netto, a sam jest zobowiązany do naliczenia i rozliczenia VAT w swojej deklaracji VAT-7. U nabywcy kwota podatku należnego może stanowić jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Tak naliczoną kwotę podatku nabywca wykazuje w ewidencji VAT zarówno w części dotyczącej podatku należnego, jak również…