23 września 2016

Co dalej na rynku owoców?

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Jest kilka powodów złej sytuacji na rynku owoców. Jednym z nich jest bardzo duży wzrost produkcji jabłek w ciągu ostatnich 10 lat. Produkcja ta wzrosła z 2,5 mln ton do 3,5 mln ton. Do tego doszedł kolejny powód, którym jest rosyjskie embargo. Szukanie możliwości ulokowania jabłek na innych rynkach uzależnione jest od preferencji konsumentów tychże rynków. W związku z przedłużającym się rosyjskim embargiem rząd chce pomóc producentom niektórych owoców i warzyw wprowadzając wsparcie za wycofanie tych produktów z rynku. Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie które zakłada, że rolnicy otrzymają pomoc finansową za wycofanie z rynku wybranych owoców i warzyw do 30 czerwca 2017 roku. Wycofane produkty będzie można przeznaczyć do bezpłatnej dystrybucji lub też na inne cele. Owoce i warzywa wycofywane z rynku muszą spełniać wymagania jakości…
30 grudnia 2015

Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

Opracowanie: Agnieszka Przybyła
Rolnicy w celu zapewnienia bytu materialnego rodziny szukają nowych źródeł dochodu, poza obszarem dotychczasowej działalności. Często zdarza się, że nowa pozarolnicza działalność gospodarcza jest bardziej dochodowa i wtedy rolnik podporządkowuje gospodarstwo do nowych wymagań. Działalność pozarolniczą można postrzegać jako dziedzinę, która wpływa na rozwój ekonomiczny wsi. Zachętą do rozpoczęcia różnego rodzaju działalności pozarolniczej stanowią dotacje udzielane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rodzaj projektu zależy od indywidualnej potrzeby rolnika. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i chcący rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej podlega takim samym obowiązkom nakładanym przez przepisy prawne jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Rozpoczynając prowadzenie firmy gospodarz powinien zapoznać się z odpowiednimi obowiązującymi przepisami lub skorzystać z pomocy osób, które posiadają…
13 listopada 2015

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Opracowanie: Piotr Konieczny
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały przewidziane pieniądze na dofinansowanie rozwoju małych gospodarstw. Pomoc ma być przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Wysokość pomocy będzie wynosiła 60 000 tys. złotych. Pomoc będzie miała formę premii i będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Kto może ubiegać się o pomoc? O pomoc może się ubiegać rolnik będący…
Dopłata bezpośrednia – to nazwa subwencji udzielanej rolnikom w Unii Europejskiej w ramach CAP (ang. Common Agricultural Policy), czyli Wspólnej Polityki Rolnej. Płatność ta została wprowadzona w 1992 r. w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej Mac Sharry’ego i miała w pierwotnym założeniu stanowić uzupełnienie dochodu rolniczego. W wyniku kolejnych reform WPR płatności bezpośrednie stały się głównym instrumentem wsparcia rolnictwa. Celem dopłat było rekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanego znaczną obniżką cen gwarantowanych i stąd ich początkowa nazwa „płatności kompensacyjne”. Ewolucja tego systemu wsparcia zmierzała do coraz większego oddzielenia przyznawanej pomocy od kierunków i skali produkcji. Największe zmiany zostały dokonane w wyniku reformy luksemburskiej z 2003 roku. Wprowadzono system płatności oddzielony od wielkości produkcji, który zastąpił większość dotychczasowych…
27 listopada 2014

Średnie ceny gruntów wg GUS

Opracowanie: Elżbieta Różańska
Informacje o średnich cenach gruntów ornych są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii: Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP). Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ). Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR). Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR). Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” (symbol nBR15). Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK). Oceniając plany inwestycji bierze…
21 listopada 2014

Średnia powierzchnia gospodarstwa

Opracowanie: Elżbieta Różańska
OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 r. 1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2014 roku. Jednostka podziału administracyjnego kraju…
19 października 2014

Stawki płatności bezpośrednich za 2014 rok

Opracowanie: Piotr Konieczny
W związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2014 r. (4,1776 zł za 1 EUR), w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały już opracowane projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie: Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha; płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 000,39 zł/ha; płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę; płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia; oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw…
Preferencyjne linie kredytowe z dopłatą do oprocentowania z ARiMR obowiązujące od 18 września 2012 r. Rolnicy mogą się starać o preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe na nowych warunkach Banki współpracujące z ARiMR będą mogły przyznać rolnikom kredyty na inwestycje w wysokości 1,57 miliarda zł. Pieniądze z preferencyjnie oprocentowanych kredytów można przeznaczyć na zakup nowoczesnych maszyn rolniczych Zgodnie z nowymi zasadami jeden rolnik może otrzymać maksymalnie 1,5 mln zł kredytu na nabycie ziemi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów przyznało Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe pieniądze na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Dzięki temu banki współpracujące z ARiMR, będą mogły…
Kredyty z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) z ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 3 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r. Pieniądze te będą dostępne od 5 listopada br. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". W ten sposób banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić dla rolników akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić. O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING…